Vision

The Protein Research Foundation (PRF) strives to make a significant contribution to the promotion of local production of protein on a sustainable basis, in order to satisfy the growing demand for protein for animal production purposes as well as the optimal utilisation thereof, which will lead to an increase in the standard of living of all people in the Republic of South Africa.


Visie

Die Proteïennavorsingstigting (PNS) streef daarna om 'n wesenlike bydrae ter bevordering van plaaslike produksie van proteïen op 'n volhoubare grondslag te lewer, ter bevrediging van die groeiende proteïenbehoeftes vir diereproduksie, asook die optimale benutting daarvan wat sal lei tot 'n algemene welvaartsverhoging in die Republiek van Suid-Afrika.