Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins of maize under irrigation 2013/2014 Bruto marges vir mielies onder besproeiing

Per ha according to area / Per ha volgens streek
Area / Gebied Bergville Brits
Koedoeskop
Loskop GWK
Cultivation system / Bewerkingstelsel None
Geen
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 12.00 12.00 12.00 13.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 685 1 760 1 816 1 704
  Safex R/ton 2 102 2 102 2 102 2 102
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 295 183 127 278
  Other marketing costs / Ander R/ton 122 159 159 120
Gross income / Bruto inkomste R/ha 20 215 21 119 21 791 22 152
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 2 377 2 655 2 655 2 700
  Own / Eie R/ha 0 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 2 377 2 655 2 655 2 700
Fertilizer / Bemesting R/ha 4 518 4 211 4 129 5 375
Lime / Kalk R/ha 574 34 600 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 515 282 283 134
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 119 4 4 1 941
Casual labour / Los arbeid R/ha 345 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 294 0 0 230
Crop insurance / Oesversekering R/ha 708 866 893 710
Irrigation / Besproeiing R/ha 2 138 5 075 5 075 3 288
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 138 811 818 512
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 149 556 556 200
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 610 767 793 801
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 331 837 839 932
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 12 816 16 099 16 645 16 823
Gross margin / Bruto marge R/ha 7 400 5 021 5 146 5 329
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 736 726 726 792
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 6 664 4 295 4 420 4 537
Subscribe: receive ICBs via e-mail