Canola, barley, oats and wheat (i) 2014/2015 Canola, gars, hawer en koring (i)

Overberg-Rûens – Overberg Agri area/gebied
Area / Gebied Caledon / Riviersonderend Bredasdorp / Napier
Crop / Gewas Canola Barley Gars Oats Hawer Wheat Koring Canola Barley Gars Oats Hawer Wheat Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum
Planting method / Plant metode Planter Planter
Yield / Opbrengs T/ha 1.75 2.80 2.20 2.80 1.65 2.50 2.20 2.50
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 4 476 2 925 2 262 2 693 4 476 2 925 2 262 2 735
  Safex contract / kontrak (ii) R/ton 4 500 2 971 2 300 3 500 4 500 2 971 2 300 3 500
  Transport differential /   Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 560 0 0 0 560
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0 0 0 168 0 0 0 126
  Other marketing costs / Ander (iii) R/ton 24 45 38 79 24 45 38 79
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 7 832 8 191 4 976 7 539 7 385 7 314 4 976 6 837
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iv) R/ha 675 340 313 380 675 360 334 479
  Own / Eie R/ha 0 88 106 114 0 66 238 54
  Purchased / Gekoop R/ha 675 252 207 266 675 294 96 425
Fertilizer / Bemesting (v) R/ha 1 899 1 896 1 956 2 155 1 529 1 254 1 337 1 871
Lime / Kalk R/ha 73 73 73 73 107 107 107 107
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 517 541 367 517 756 669 484 616
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 417 585 470 748 468 901 314 773
Crop insurance / Oesversekering R/ha 35 37 22 37 33 33 23 34
Tractor and implements / Trekkers en implemente (vi)
  Fuel / Brandstof R/ha 290 290 290 290 290 290 290 290
  Repairs and maintenance /   Herstelwerk en onderhoud R/ha 449 449 449 449 449 449 449 449
Contractor / Kontrakwerk R/ha 21 21 21 21 21 21 21 21
Casual labour / Los arbeid R/ha 5 5 5 5 5 5 5 5
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vii) R/ha 236 228 215 250 233 221 185 249
Harvesting costs / Oeskoste (viii) R/ha 329 329 329 329 329 329 329 329
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 946 4 796 4 510 5 256 4 896 4 639 3 877 5 222
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 886 3 396 466 2 284 2 489 2 674 1 099 1 614
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 476 587 587 476 415 416 415 416
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 410 2 809 -122 1 808 2 074 2 258 684 1 198

Source: based on cropping budgets as compiled by Overberg Agri.
Bron: baseer op gewasbegrotings soos opgestel deur Overberg Agri.

 • Canola and barley prices unknown during drafting of budgets. Estimates were made of new prices.
  Canola en garspryse nie bekend tydens opstel van begroting. Ramings is gemaak van nuwe prys.
 • Safex price only applicable to wheat.
  Safex-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate 10.00%.
  Rentekoers 10.00%.
 • Includes self combine harvesting and "platsny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsny indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
Overberg Agri area / gebied

Caledon / Riviersonderend
Contract price / Kontrak prys (R/ton) 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
1.55 1 691 1 836 1 991 2 146 2 301
1.65 2 108 2 773 2 438 2 603 2 768
1.75 2 536 2 711 2 886 3 061 3 236
1.85 2 964 3 149 3 344 3 519 3 704
1.95 3 391 3 586 3 781 3 976 4 171
Bredasdorp / Napier
Contract price / Kontrak prys (R/ton) 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
1.45 1 304 1 449 1 594 1 739 1 884
1.55 1 732 1 887 2 042 2 197 2 352
1.65 2 159 2 324 2 489 2 654 2 819
1.75 2 587 2 762 2 937 3 112 3 287
1.85 3 014 3 189 3 384 3 569 3 754
Subscribe: receive ICBs via e-mail