Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins for wheat 2015/2016 Koring bruto marges

Area / Streek Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Darling Flats / Vlaktes Southern / Suid- Swartland Rooi Karoo Middle / Middel- Swartland
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum
Planting method / Plant metode Planter Sow/Saai Planter
Yield / Opbrengs T/ha 2.80 2.50 2.30 2.40 3.00 1.80 2.50
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 2 952 2 998 3 028 2 899 2 899 2 899 2 899
  Safex contract / kontrak (i) R/ton 3 798 3 798 3 798 3 798 3 798 3 798 3 798
  Transport differential /   Vervoerdifferensiaal R/ton 580 580 580 580 580 580 580
  Grade discounts / graaddiskonto R/ton 182 137 91 175 175 175 175
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 84 84 99 144 144 144 144
Gross income at farm gate / Bruto inkomste by plaashek R/ha 8 266 7 494 6 964 6 958 8 698 5 219 7 248
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 419 474 344 484 599 435 537
  Own / Eie R/ha 138 52 116 299 455 282 348
  Purchased / Gekoop R/ha 281 422 228 185 144 153 189
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 699 1 372 864 1 775 2 214 1 551 1 962
Lime / Kalk R/ha 102 67 346 163 150 163 180
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 533 616 423 1 126 774 245 774
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 770 623 150 402 372 234 313
Crop insurance / Oesversekering R/ha 40 29 236 26 39 24 33
Tractors and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 259 259 236 234 273 214 273
  Repairs and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 321 321 421 373 348 338 348
Contract / Kontrakwerk R/ha 62 62 0 88 95 95 68
Casual labour / Los arbeid R/ha 5 5 11 13 0 45 0
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 211 193 154 228 237 165 218
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 344 344 304 254 207 210 207
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 764 4 364 3 489 5 165 5 354 3 741 4 941
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 502 3 130 3 475 1 793 3 344 1 478 2 307
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 399 399 205 183 183 183 183
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 3 103 2 731 3 270 1 610 3 161 1 296 2 124
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate calculated over 6 months: 9.25%.
  Rentekoers bereken vir 6 maande: 9.25%.
 • Includes self combine harvesting and "plat sny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsnyer indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail