CanolaFokus logo

Canolafokus 108   Desember 2022

Canola cultivarevaluasie: Wes- en Suid-Kaap 2022

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

Inleiding

Gedurende 2022 is die aantal proewe in die Swartland en Suid-Kaap na vyf lokaliteite vermeerder, maar met slegs ses proewe per gebied. Op Langgewens en Tygerhoek Navorsingsplase is twee saaidatumproewe aangeplant, asook 'n Elite-proef op albei lokaliteite. Al die proewe in die 2022-seisoen is geoes. In die 2022 cultivar­evaluasieprogram is 'n totaal van 17 cultivars, teenoor 13 in 2021, getoets. Die cultivars het bestaan uit vyf konvensionele, vier Cl (Clearfield, Imasamoks-tolerant), agt van die TT-groep (Triasien-tolerant) en vir die tweede keer is 'n kombinasietipe cultivar ingesluit in die proewe wat oor beide die Cl- en TT-toleransie beskik (Enforcer CT). In 2022 is agt nuwe cultivars getoets en alle cultivars was, soos die afgelope paar seisoene, bastercultivars.

Klimaat

Die 2022-seisoen op Langgewens was die 4de droogste seisoen sedert 1964 (Figuur 1). Die reënval gedurende al die maande van die groeiseisoen was ondergemiddeld. Die temperature was ook hoër as gedurende 2021, hoewel die gemiddelde minimum 0.9°C laer was as die langtermyngemiddelde (Figuur 2). Canolaplante is baie gevoelig vir hoë temperature tydens die periode vanaf blom (Julie) tot met die einde van saadvul.

Die opbrengs van die vroeër plantdatum op Langgewens was net meer as 'n 1000 kg ha-1 laer (3683 kg ha-1) as in 2021. Die saad het eers na die eerste betekenisvolle reën op 29 Mei ontkiem. In 2021 het die proef op 15 Mei ontkiem met 'n baie gemiddelde reënseisoen (6mm minder as die langtermyngemiddeld). Die 2022 reënval het nie net laat begin nie, dit was ook baie droog in die hele Swartland.

Tygerhoek, in die Suid-Kaap, het gedurende die 2022-groeiseisoen 269mm reën ontvang. Dit was minder as die gemiddeld van 303mm oor die laaste 15 jaar (Figuur 4). Gedurende die periode Mei tot Augustus was die maandelikse gemiddelde reënval meer as die langtermyngemiddelde. September en Oktober wat as twee belangrike maande beskou word vir die vaslegging van die oesopbrengs, was egter droër as normaal.

Bo-gemiddelde warm maksimumtemperature het voorgekom tydens die groeiseisoen. Die minimumtemperature was baie naby aan die langtermyngemiddelde, behalwe vir Augustus en September wat kouer as normaal was. Lae nagtemperature is baie belangrik vir die herstel van die plant. Op 23 en 24 Augustus het die Suid-Kaap temperature van >28°C ervaar oor die twee dae. Dit het die blomperiode van die canola in die meeste areas verkort. Die koeler as normale nagtemprature was wel bevorderlik vir die herstel van die plant.

Figuur 1: Maandelikse reënval vir 2022 sowel as langtermyn (20 jaar) by Langgewens
Figuur 1 met maandelikse reënval vir 2022 sowel as langtermyn (20 jaar) by Langgewens
Figuur 2: Maandelikse minimum en maksimum sowel as langtermyn temperatuur (15 jaar) by Langgewens vir 2022
Figuur 2 met maandelikse minimum en maksimum sowel as langtermyn temperatuur by Langgewens vir 2022
Figuur 3: Maandelikse reënval vir 2022 sowel as langtermyntotaal (15 jaar) by Tygerhoek
Figuur 3 met maandelikse reënval vir 2022 sowel as langtermyntotaal by Tygerhoek
Figuur 4: Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Tygerhoek vir 2022
Figuur 4 met maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Tygerhoek vir 2022

Resultate

Die opbrengsresultate vir die Swartland word opgesom in Tabel 1. Die Clearfield (Cl) en Triasien tolerante (TT) – cultivars se data is geskei van die konvensionele cultivars. Die Swartlandproewe is gedurende die afgelope seisoen blootgestel aan baie droë klimaatsomstandighede. Temperature was effens laer as normaal (September) tydens die saadvulperiode. Die droë seisoen het die opbrengs by veral Eendekuil benadeel en die proef se data is nie ingesluit nie. Uiters min Sclerotinia het voorgekom in 2022. Die oesseisoen was laat in die Swartland, as gevolg van die later as normale ontkieming. Die daaglikse hoër as normale humiditeit gedurende September en Oktober het bygedra tot die beste saadopbrengs (kg saad) mm-1 reënval in die geskiedenis, by Langgewens.

Tabel 1: Swartland saadopbrengste vir 2022 (kg ha-1)
Langgewens 1 Langgewens 2 Hopefield Philadelphia Pools Swartland
Plantdatum 29 Mei * 22 Jun 15 Jun * 15 Jun * 30 Mei *
CC90014 2840 ab 2234 abcd 2352 a 2712 abc 3245 a 2535 a
Diamond 2893 a 2275 abc 2059 abc 2534 abcde 2970 abc 2440 ab
Hyola 90013 2676 abc 2151 abcdef 2200 a 2425 bcdef 2822 abc 2363 abc
Quartz 2517 abcd 2401 ab 1701 cde 2315 cdefg 3020 abc 2234 bcd
CC91117 2486 bcd 1915 cdefg 1517 ef 2424 bcdef 3032 abc 2086 de
Gemiddeld 2682 2195 1966 2482 3018 2331
43Y92 2914 a 2416 a 2131 ab 2841 a 3045 ab 2535 a
44Y94 2752 ab 2347 ab 1744 bcde 2741 ab 3188 a 2436 ab
45Y93 2739 ab 2043 abcdefg 1286 f 2783 ab 2779 abc 2213 cd
45Y95 2612 abcd 1675 g 1618 def 2591 abcd 2750 abc 2124 de
Cl. Gemiddeld 2754 2120 1695 2739 2941 2327
HyTTec Trophy 2890 ab 2129 abcdef 1986 abcd 1945 ghi 2820 abc 2238 bcd
HyTTec Trifecta 2642 abcd 2083 abcdefg 1644 def 2124 fghi 2810 abc 2123 de
Alpha TT 2507 abcd 2042 abcdefg 1727 bcde 2168 efgh 2340 c 2111 de
Blazer TT 2875 ab 1750 fg 1388 ef 2204 defgh 2774 abc 2054 def
Hyola 350 TT 2291 cd 1803 efg 1655 cdef 2065 fghi 2756 abc 1953 ef
CHYB4372 TT 2486 bcd 1985 bcdefg 1566 ef 1748 i 2799 abc 1946 ef
AG Bravo TT 2228 d 1788 efg 857 g 1827 hi 2444 bc 1675 g
Enforcer CT 2220 d 1853 defg 1350 ef 2060 fghi 2843 abc 1871 fg
TT. Gemiddeld 2517 1929 1522 2018 2698 1996
Proef Gemiddeld 2622 2052 1693 2324 2849 2173
kbv 422.3 416.5 409.6 402.8 702.9 213.2
cv 11.6 12.2 14.5 10.4 14.8 12.1

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.
* Eerste betekenisvolle reënval na die plantdatum.

Swartland

In die Swartland het die gemiddelde opbrengste per proef gewissel tussen 2849 kg ha-1 (Pools) tot 1693 kg ha-1 by Hopefield. Die proef by Pools het 30 Mei begin ontkiem, twee weke voor die res van die proewe (Langgewens se meeste plante het 15 Junie begin ontkiem). dis herhaling van eerste paragraaf inligting. Die saad van die lyn CC91117 was nie 100% suiwer nie en dit het 'n moontlike negatiewe invloed op die opbrengs gehad. Die Lyn CC90014 (2535 kg ha-1) het gemiddeld die hoogste opbrengs gelewer, gevolg deur die cultivar Diamond (2440 kg ha-1) en Hyola 90013 (2363 kg ha-1). Laasgenoemde twee cultivars se opbrengste het nie betekenisvol van CC90014 verskil nie.

Van die vier Cl-cultivars in 2022 getoets is, het 43Y92 (2535 kg ha-1) die hoogste opbrengs binne die groep gelewer. Die nuwe Cl-cultivar 44Y94 het die tweede hoogste opbrengs (2436 kg ha-1) gelewer gevolg deur die cultivars met 'n langer groeiseisoen (45Y93 en 45Y95). Die tweede plantdatum by Langgewens was 22 Junie, wat as uiters laat beskou word en dit het die opbrengs van die cultivars met langer groeiseisoene nadelig beïnvloed. Die plantdatum moes uitgestel word, aangesien die eerste plantdatumproef eers na 15 Junie volledig begin ontkiem het.

Die nuwe TT-cultivar HyTTec Trophy het die hoogste opbrengs (2238 kg ha-1) binne die groep gelewer, gevolg deur nog 'n nuwe TT-cultivar, HyTTec Trifecta. Hierdie cultivars sal ongelukkig eers in 2024 beskikbaar kan wees vir die plaaslike mark. Blazer TT (2111 kg ha-1) was die beste produseerder onder die kommersieel beskikbare cultivars. Blazer TT (2054 kg ha-1) en Hyola 350TT het gevolg na Alpha TT. Die drie cultivars het nie betekenisvol van mekaar verskil nie.

Die gemiddelde opbrengs in 2022 van die TT-cultivars was 15% laer as die konvensionele- en Cl-cultivars. In 2021 was die verskil 14.3% en 13% minder, onderskeidelik.

Suid-Kaap

In die Rûens (Tabel 2) was die proefgemiddeldes by Klipdale die beste (2550 kg ha-1), gevolg deur Napier (2322 kg ha-1). Die gemiddelde opbrengs was 2124 kg ha-1, teenoor 3271 kg ha-1 en 3704 kg ha-1 in 2021 en 2020 onderskeidelik.

Tabel 2: Suid-Kaap saadopbrengste vir 2022 (kg ha-1)
Tygerhoek 1 Tygerhoek 2 Napier Riversdal Klipdale Roodebloem Suid-Kaap
21 April 9 Mei 10 Mei 26 April 9 Mei 15 Mei *
CC90014
2613 a 2542 a 2665 ab 2164 a 2813 abcd 2104 abcde 2470 a
Diamond
2317 abcd 2220 abcd 2372 bcd 2078 ab 3320 a 2407 a 2350 abc
Quartz
2314 abcd 2455 ab 2586 ab 1861 abcd 2444 bcdef 2115 abcd 2254 bcd
Hyola 90013
2234 bcd 2204 abcde 2439 abc 2082 ab 2458 bcdef 1981 bcdef 2206 cde
CC91117
2246 bcd 2325 abc 1876 cd 1875 abcd 2897 ab 1867 def 2165 def
GEMIDDELD
2345 2349 2388 2012 2786 2095 2289
43Y92
2554 ab 2423 ab 3116 a 1779 abcde 3256 a 2157 abcd 2429 ab
44Y92
2355 abcd 1972 cdefg 2660 ab 1892 abc 2905 ab 2066 abcde 2227 cde
45Y95
2142 de 2058 bcdef 2193 bcd 1864 abcd 2397 bcdef 2341 abc 2114 defg
45Y93
2157 de 1627 g 2247 bcd 1352 e 2846 abc 1896 def 1925 hi
GEMIDDELD
2302 2020 2554 1722 2851 2115 2174
Alpha TT
2515 abc 2015 cdefg 2276 bcd 1771 abcde 2180 ef 2378 ab 2196 cde
Blazer TT
2544 ab 1804 efg 1852 cd 1674 bcde 2230 def 1873 def 2060 efgh
HyTTec Trophy
2176 cde 2089 bcdef 2421 bc 1734 abcde 2461 bcdef 1631 f 2052 efgh
CHYB4372 TT
2443 abcd 1879 defg 2130 bcd 1712 abcde 2116 ef 1170 g 1989 fghi
AG Bravo TT
2285 abcd 1755 fg 2367 bcd 1428 de 2569 bcde 1808 def 1982 ghi
Hyola 350 TT
2171 cde 1797 fg 2201 bcd 1593 cde 2309 bcdef 1765 def 1948 ghi
Enforcer CT
2157 de 1651 g 2380 bc 1649 bcde 1887 f 1695 ef 1899 hi
HyTTec Trifeta
1861 e 1924 defg 1699 d 1562 cde 2258 cdef 1954 cdef 1838 i
GEMIDDELD
2269 1864 2166 1640 2251 1784 1995
PROEFGEMIDDELD
2299 2044 2322 1769 2550 1953 2124
kbv
350 401 601 679 454 414 178
cv
9.2 11.8 14.2 17.6 15.4 12.8 13.9

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.
* Eerste betekenisvolle reënval na die plantdatum.

Die Suid-Kaap het 'n ondergemiddelde reënvalseisoen gehad en die periode tydens saadvul was baie droog. Dit het die opbrengs van al die cultivars negatief beïnvloed. Die CL-cultivar 43Y92 (2429 kg ha-1) het die hoogste opbrengs binne die groep gelewer. Die Cl-cultivar 44Y94 het die tweede hoogste opbrengs (2227 kg ha-1) gelewer gevolg deur die cultivars met langer goeiseisoene, nl. 45Y95 en 45Y93. Die CL-cultivar 43Y92 se opbrengs was betekenisvol hoër as die ander drie cultivars binne die groep.

Die konvensionele CC90014-lyn (2470 kg ha-1) het die hoogste opbrengs binne die konvensionele groep gelewer. Anders as die vorige twee groeiseisoene, waar Quartz 1ste geplaas was, het Diamond die 2de beste opbrengs gegee (2350 kg ha-1). Daar was geen betekenisvolle verskil tussen CC90014 en Diamond nie. Die cultivars in die 3de en 4de plek, was Quartz en Hyola 90013 onderskeidelik, wat nie betekenisvol van mekaar verskil het nie.

Die TT-cultivar Alpha TT (2196 kg ha-1) gevolg deur Blazer TT (2060 kg ha-1) het die hoogste opbrengs binne die TT-groep gelewer. Hulle is gevolg deur die nuwe TT-cultivar HyTTec Trophy. Die drie cultivars het nie betekenisvol van mekaar verskil nie. Let daarop dat die HyTTec-cultivars moontlik in 2024 kommersiële beskikbaar sal wees.

Die gemiddelde opbrengs van TT-cultivars was 12% en 6% laer as die konvensionele- en Cl-cultivars onderskeidelik. In 2021 was die verskil in die Suid-Kaap onderskeidelik 7% en 17.9%. Die opbrengs van die konvensionele cultivars was 6% beter as die Cl-cultivargroep in 2022. Die Cl-groep het meer cultivars met langer groeiseisoene as die konvensionele groep waarvan die saadopbrengs deur die droë saadvulperiode nadelig beïnvloed is in eersgenoemde.

Gevolgtrekking

Canola as gewas het in 2022 sy aanpasbaarheid by plaaslike klimaatsomstandighede bewys. In die Swartland het vogtige omstandighede gedurende die nag in die lente die plante sodanig afgekoel dat 'n redelike opbrengs moontlik was, al het die saad baie laat in die groeiseisoen ontkiem. Hoë opbrengste kan by 'n gemiddelde reënvalseisoen verwag word. Wees asseblief net bedag op die risiko van Sclerotinia-besmetting gedurende 'n vogtiger groeiseisoen – dit bly 'n risiko en kan opbrengs drasties verlaag.


Cultivarkeuse en beskikbare opsies vir 2023

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

BELANGRIK: In die 2020 en 2021-seisoene het ons gesien watter positiewe invloed klimaat op produksie kan hê. Dit staan in skrille kontras met die 2019-seisoen en 'n mindere mate in 2022 wat droog en baie warm in die lente was. Dit is onmoontlik om voorsiening te maak vir sulke klimaatuiterstes. Nogtans is goed aangepaste cultivars noodsaaklik vir sukses.

Die keuse van 'n cultivar berus altyd op 'n paar punte, naamlik:

 1. Beskikbaarheid van saad

  Sien punt 6.

 2. Opbrengspotensiaal

  Sien tabel 1 en 2.

 3. Onkruidbestuur

  Onkruidweerstand het tot gevolg dat veral TT-tipe cultivars oorweeg word).

 4. Fisiologiese ontwikkelingstempo

  Die beginsel van "Horses for courses" geld hier – cultivars wat langer groei moet verkieslik in areas geplant word wat later koel en nat bly.

 5. Swartstamweerstand

  Dit is uiters belangrik om cultivars af te wissel tussen seisoene.

 6. Beskikbaarheid van saad

  Geen van bogenoemde besluite is moontlik indien daar nie saad beskikbaar is nie. Op Langgewens in 2022 was die gemiddelde opbrengsverlaging 13% as plaassaad (teruggehoude saad) geplant word in plaas van kommersiële saad.

 7. 'n Opsomming van cultivareienskappe word in Tabel 1 weergegee, terwyl die periode tot blom per cultivar in Tabel 2 geïllustreer word. Inligting rakende Swartstamweerstandsgene is afkomstig van Australië. Die weerstandsindeks is ook van Australië en kan slegs as 'n riglyn dien, aangesien plaaslike omstandighede verskil van die in Australië.

  In Tabel 3 en 4 word die cultivars oor seisoene met mekaar vergelyk. Alle opbrengste is uitgedruk as persentasie van die proefgemiddeld. In die Swartland het die konvensionele cultivar, Diamond, in 2020, 2021 en 2022 die beste gevaar binne die konvensionele groep (Tabel 3). Diamond en Quartz het oor die afgelope twee seisoene onderskeidelik 15% (Diamond) en 4% (Quartz) beter gevaar as die proefgemiddeld. Hyola 90013 is die eerste keer in 2021 getoets en was 2de binne die konvensionele groep vir 2021 en 2022 seisoen.

  Tabel 3: Cultivareienskappe van die cultivars in 2019 tot 2020 getoets
  Cultivar Tipe Jaar
  1ste
  toets
  Groei­periode:
  dae tot blom
  Tygerh.
  Langg.
  Dae tot einde
  van blom
  Lang­gewens
  Op-
  brengs (% van
  proef)
  Swart-
  land
  2021-
  2022
  Op-
  brengs (% van
  proef)
  Rûens
  2021-
  2022
  Austra-
  liese Swart-
  stam
  indeks
  Swart-
  stam
  indeks: Jockeyj
  Saltros
  Ilivoi
  Swart­stam weer-
  stands-
  groep
  Diamond Konv. Agricol 2015 Vroeg V 115 102 mw2022 w2021(si) ABF
  Quartz Konv. Agricol 2018 Medium M 106 100 w2022 w2019(j) ABD
  Hyola 90013 Konv Limagrain 2021 Med. vroeg V-M 106 100 w w ADF
  CC91117 Konv Limagrain 2022 Vroeg V 962022 1022022 w w ABD
  CC90014 Konv Barenbr. 2022 Med. vroeg V-M 1172022 1162022 ? ?
  43Y92 CL Pioneer 2017 Medium M 113 114 w-mw2022 w2022(jsi) B
  45Y93 CL Pioneer 2019 Laat L 101 98 w-mw2022 w2022(jsi) BC
  44Y94 CL Pioneer 2021 Med. laat M 109 106 w-mw2020 w2020(ji) BC
  45Y95 CL Pioneer 2022 Laat L 95 107 w2022 w2022(s) C
  Alpha TT TT Agricol 2017 Med. vroeg V-M 99 101 mv–mw2018 w2018(j) BF
  Hyola 350 TT TT Limagrain 2018 Vroeg V 94 87 w2020 w2020(jsi) ABDF
  Blazer TT TT Limagrain 2021 Medium M 98 100 w2022 w2022(s) ADF
  HiTTec Trophy TT Agricol 2022 Medium M 1032022 972022 w2022 w2022(si) AD
  HiTTec Trifecta TT Agricol 2022 Med. Laat L 982022 872022 w2022 w2022(s) ABD
  CHYB4372TT TT Agricol 2022 Medium M 902022 942022 w2022 ABDF
  AGBravo TT TT Agricol 2022 Medium M 772022 932022 w2022 ?
  Enforcer CT CT Barenb. 2022 Medium Mv 862022 892022 w2022 w2022(s) ABDF

  Kov: Konvensioneel  |  CL: Clearfield-tipe  |  TT: Triasien-tipe  |  CT: kombinasietipe cultivar wat oor beide die Cl- en TT toleransie beskik
  V: vroeg  |  V-M: vroeg tot medium  |  M: medium  |  L: laat
  w = weerstand  |  mw = matige weerstand
  Alle swartstam weerstand en eienskappe soos aangedui is afkomstig uit Australië.

  Tabel 2: Cultivar ingedeel volgens spoed van ontwikkeling (indeling is gedoen volgens 2022 data op Langgewens en Tygerhoek)

  Canola cultivars 2022 (dae tot blom)
  Tabel 2 wys cultivar ingedeel volgens spoed van ontwikkeling volgens 2022 data op Langgewens en Tygerhoek
  Tabel 3: Swartland saadopbrengste uitgedruk as persentasie van die proefgemiddelde vir 2019 tot 2022
  2019 2020 2021 2022 Plasing 2022 2021-2022 Plasing 2021-2022
  Quartz 124 113 106 103 4 104 3
  Diamond 124 114 118 112 2 115 1
  Hyola 90013 101 109 3 105 2
  Hyola 90014 117 1
  CC91117 96 5 1
  Konv. Gem. 113 103 112 107 108
  43Y92 111 115 110 117 1 113 1
  45Y93 106 100 102 3 101 3
  44Y94 105 112 2 109 2
  45Y95 93 98 4 95 4
  Cl Gem. 99 112 104 107 105
  Alpha TT 102 97 101 97 3 99 1
  Hyola 350 TT 98 88 98 90 5 94 3
  Blazer TT 102 95 4 98 2
  HyTTec Trifecta 98 2
  HyTTec Trophy 103 1
  AGBravo TT 77 8
  CHYB4372TT 90 6
  Enforcer CT 86 7
  TT Gem. 90 90 91 92 97

  Vier Cl-cultivars was in 2021 tot 2022 in die cultivarproewe getoets. Die cultivar 43Y92 het die hoogste opbrengs oor die afgelope twee seisoene gelewer teen (13% hoër as die proefgemiddeld). Die cultivar 44Y94 het die 2de hoogste opbrengs gelewer (9% meer as die proefgemiddeld). Die TT-cultivar Alpha TT was die beste TT-cultivar oor die afgelope twee seisoene in die Swartland (1% laer as die proefgemiddeld). Die cultivar Blazer TT was 2de gevolg deur Hyola 350 TT.

  In die Suid-Kaap was dit Quartz binne die konvensionele groep van cultivars wat die afgelope 2 jaar die beste opbrengs gehandhaaf het (6% meer as die proefgemiddeld). Diamond se opbrengs was in 2021 deur Sclerotinia infeksie benadeel, maar het in 2022 beter gevaar as Quartz. Die nuwe cultivar Hyola 90013 was gemiddeld die 3de beste produseerder in die konvensionele groep vir die 2021 en 2022 seisoene.

  Die cultivar 43Y92 het die hoogste opbrengs oor die afgelope twee seisoene gelewer (14% hoër as die proefgemiddelde). Die cultivars 45Y95 en 44Y94 was onderskeidelik 7% en 5% beter as die proefgemiddeld. Die TT-cultivar Alpha TT was die beste TT-cultivar oor die afgelope twee seisoene in die Suid-Kaap (1% hoër as die proefgemiddelde – is dit noemenswaardig?). Die cultivar Blazer TT was 2de met opbrengs gelyk aan die proefgemiddelde, gevolg deur Hyola 350 TT.

  Tabel 4: Rûens saadopbrengste uitgedruk as persentasie van die proefgemiddeldes vir 2019 tot 2021
  2019 2020 2021 2022 Plasing 2022 2021-2022 Plasing 2021-2022
  Quartz 129 110 105 106 3 106 1
  Diamond 122 103 93 111 2 102 2
  Hyola 90013 97 104 4 100 3
  Hyola 90014 116 1
  CC91117 102 5
  Konv. Gem. 111 99 99 108 103
  43Y92 117 108 113 114 1 114 1
  45Y93 123 106 91 4 98 4
  44Y94 107 105 2 106 3
  45Y95 115 100 3 107 2
  Cl Gem. 108 114 109 102 106
  Alpha TT 104 99 98 103 1 101 1
  Hyola 350 TT 96 88 82 92 6 87 3
  Blazer TT 104 97 4 100 2
  HyTTec Trifecta 87 8
  HyTTec Trophy 97 2
  AGBravo TT 93 5
  CHYB4372TT 94 3
  Enforcer CT 89 7
  TT Gem. 92 91 92 94 96

  Gevolgtrekking

  Daar is normaalweg verskeie opsies binne die drie groepe beskikbaar. Die groeiseisoenlengte is baie belangrik in die Wes-Kaap met ons kort groeiseisoene. Tweedens is die stabiliteit van opbrengs oor groeiseisoene en areas baie belangrik in die maak van 'n cultivarkeuse.

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries / Navrae

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Direktoraat Plant Wetenskappe, Wes-Kaapse Departement van Landbou
Private Bag/Privaatsak X1, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors / Redaksie

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux
Sponsored by the Protein Research Foundation
Geborg deur die Proteïennavorsingstigting

Subscribe to this newsletter