Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2010/2011 Sojabone en mielies

Mpumalanga (irrigation / besproeiing)
Area / Gebied Groblersdal
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2011 07/2011 05/2011
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 5.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 433 940 2 050
  Safex R/ton 2 600 1 215 2 427
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 108 103
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 167 167 274
Gross income / Bruto inkomste R/ha 9 733 11 284 11 277
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 672 2 658 1 140
  Own / Eie R/ha 232 0 1 140
  Purchased / Gekoop R/ha 440 2 658 0
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 829 3 996 2 202
Lime / Kalk R/ha 0 0 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 415 364 138
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 8 8 89
Casual labour / Los arbeid R/ha 102 102 531
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 140 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 526 282 734
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 1 971 3 320 1 743
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 418 495 418
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 285 333 285
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 365 735 480
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 716 693 716
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 6 447 12 986 8 476
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 286 -1 702 2 801
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 435 435 435
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 851 -2 137 2 365

Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying costs, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 12.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Koers: 12.00%.
 • Contract harvesting.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
Mpumalanga (irrigation / besproeiing)

Groblersdal
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 873 1 280 1 686 2 093 2 500
2 400 1 593 2 040 2 486 2 933 3 380
2 600 2 313 2 800 3 286 3 733 4 260
2 800 3 033 3 560 4 086 4 613 5 140
3 000 3 753 4 320 4 886 5 453 6 020
Subscribe: receive ICBs via e-mail