Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 27 September 2011 in die Komiteekamer van die PNS-Kantoorgebou, Woodmead 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Mnr Frans Potgieter.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die laaste vergadering van die Sojawerkgroep van die jaar. Hy rig 'n spesiale woord van verwelkoming aan een van die PNS se seniorraadslede, Mnr Joe Diekmann asook Me Annelie de Beer van die LNR-IGG en Mnr Gerrie Reitsma van SANSOR.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Mnr JSG Joubert Visevoorsitter: PNS
  Mnr J Botma Produsent: Noord-Vrystaat
  Dr E Briedenhann PNS
  Dr P Caldwell Universiteit van KwaZulu-Natal
  Mnr H Conradie Produsent: Mpumalanga
  Mnr J Davel VKB
  Me A de Beer LNR-IGG
  Mnr GP de Beer PNS-kontrakteur
  Dr J de Kock PNS
  Mnr J Diekmann PNS
  Dr J Dreyer PNS
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KwaZulu-Natal
  Mnr AF du Toit BayerCropScience
  Mnr W Engelbrecht Pioneer
  Mnr J Erasmus LNR-IGG
  Mnr G Farr RNRF
  Dr M Griessel PNS
  Mnr C Havenga PNS-kontrakteur
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr FAS Potgieter PNS / GraanSA
  Mnr MR Prinsloo LNR-IGG
  Mnr G Reitsma SANSOR
  Mnr D Uys BayerCropScience
  Mnr D van der Westhuizen Produsent: Mpumalanga
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Me E Harmse Sekretariaat

  Verskonings

  Me R Beukes DLBV
  Mnr P Botha GraanSA
  Mnr L Büchner Produsent: Mpumalanga
  Mnr H Davies Eden Social Development
  Mnr E Maree PNS-kontrakteur
  Me M Scheepers DLBV
  Dr G Thompson LNR-IGG
  Mnr WF van Wyk PNS-kontrakteur

 4. Personalia

  Wense van innige meelewing word oorgedra aan Mnr Van Wyk en sy gesin, met die afsterwe van sy skoonmoeder. Dr Caldwell word terug­verwelkom na afloop van haar by­woning van die Internasionale Silikonkongres in China, en so ook Dr Dreyer, wat saam met Mnr Van Wyk die Fifth Mercosoja Congress in Rosario bygewoon het.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, sonder enige wysigings of toe­voegings.

 6. Goedkeuring van die notule

  1. Notule van die Sojawerkgroepvergadering van 28 Julie 2011 en verwysing na webblad

   Besluite:

   1. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 28 Julie 2011 word as gelese beskou en goedgekeur, nadat enkele wysigings daartoe aangebring is.

    Raad

   2. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 28 Julie 2011 word na die Bemarkingskomitee verwys, vir plasing op die webblad van die PNS.

    Me Du Preez
    Bemarkingskomitee

 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   Die Voorsitter hou die sewende produksieskatting vir so­mer­gewasse vir 2010-2011, wat uitgereik is op 25 Augus­tus 2011, voor aan die lede. Hy sê luidens dié skatting is sojas op 418 000 hektaar geplant, en word 'n opbrengs van 708 750 ton sojas in die vooruitsig gestel. Hy noem dat SAGIS se data daarop dui dat 661 000 ton sojas reeds gelewer is teen die einde van Julie.

   Die Voorsitter sê dit is duidelik dat daar nog baie ruimte is vir die uitbreiding van sojaboonverbouing, indien die verhouding van 67% mielies en 33% sojabone vanuit 'n wisselbou-oogpunt aanvaar word. Hy sê luidens die Oes­skat­tingskomitee is 500 hektaar sojas in die Noord-Kaap geplant, terwyl mielie-aanplantings in daardie provinsie op 47 000 hektaar te staan kom. Hy noem dat 135 000 hektaar sojas in die Vrystaat geplant is, teenoor 990 000 hektaar mielies, terwyl die Oos-Kaapse produsente 1 000 hektaar sojas geplant het teenoor 15 000 hektaar mielies. Hy noem verder dat 34 000 hektaar sojas teenoor 81 000 hektaar mielies in KwaZulu-Natal geplant is, 190 000 hektaar sojas teenoor 440 000 hektaar mielies geplant is in Mpumalanga, 23 500 hektaar sojas teenoor 37 000 hektaar mielies geplant is in Limpopo, 14 000 hektaar sojas teenoor 115 000 hektaar mielies geplant is in Gauteng, en slegs 20 000 hektaar sojas in Noordwes aangeplant is, teenoor 645 000 hektaar mielies.

  2. SAGIS

   Daar word kennis geneem van SAGIS se viermaandelikse bulletin oor sonneblom, sojabone en canola wat op 11 Julie 2011 vrygestel is, die Weeklikse Bulletin gedateer 6 September 2011, en die Maandelikse Bulletin van Opgawe-inligting, gedateer 24 Augustus 2011.

   Die Voorsitter verwys die lede na die tabel vervat in die Maandelikse Bulletin, wat die produsentelewerings ge­du­ren­de Julie 2011 reflekteer. Hy sê volgens dié inligting, is 'n totaal van 13,6 duisend ton sojas in dié tydperk gelewer. Hy verneem na die moontlikheid dat nog sojabone ná Julie gelewer is.

   Mnr Botma sê hy is daarvan bewus dat van die produsente nog sojas in silo's op die plaas hou. Mnr Du Plessis spreek die oortuiging uit dat die sojas wat nog nie gelewer is nie, teruggehou word om as saad gebruik te word. Mnr Engel­brecht sê indien die 48 000 ton sojas, wat nog nie gelewer is nie, teruggehou word om as saad te gebruik, sal 620 000 hektaar sojas volgens sy berekeninge aangeplant word.

   Die Voorsitter verwys na die tabel vervat in die Maan­de­likse Bulletin, wat die progressiewe produsentelewerings vanaf Januarie tot Julie 2011 per provinsie reflekteer. Hy sê volgens die Oesskattingskomitee word verwag dat 21 700 ton sojas in Gauteng geproduseer sal word, waarvan 17 600 ton reeds gelewer is, volgens SAGIS. Hy meld dat die vergelykende syfers ten opsigte van KwaZulu-Natal 91 800 ton teenoor 86 600 ton is, ten opsigte van Limpopo 58 750 ton teenoor 33 200 ton, ten opsigte van Mpumalanga 294 500 ton teenoor 285 200 ton, ten opsigte van die Noord-Kaap 1 500 ton teenoor 6 700 ton, ten opsigte van Noordwes 50 000 ton teenoor 49 800 ton, ten opsigte van die Oos-Kaap 1 500 ton teenoor 1 400 ton, en ten opsigte van die Vrystaat, 189 000 ton teenoor 180 600 ton. Hy noem dat 400 ton sojas in die Wes-Kaap gelewer is, hoewel die Oesskattingskomitee nie bevestig dat soja­aan­plantings in daardie provinsie gedoen is nie.

   Mnr Potgieter sê daar kan aanvaar word dat nagenoeg 30 000 ton sojas teruggehou sal word vir eie gebruik en om as saad gebruik te word. Hy is van mening dat daar nog sojas in Augustus gelewer sal word. Mnr Botma noem dat sekere produsente vol­vet­verwerkingsapparaat op hul plase gebruik. Hy sê indien dié produsente nie by SAGIS geregistreer is nie, kan dit 'n bydraende faktor wees tot die verskil tussen die verwagte sojaproduksie en die lewerings tot dusver.

   Mnr Engelbrecht is die mening toegedaan dat die Oesskattingskomitee die soja-oes onderskat het, en dat daar nie veel meer sojas gelewer sal word nie, weens terughoudings. Hy sê daar is heelwat meer as 500 hektaar sojas in die Noord-Kaap geplant, aangesien 6 700 ton sojas aldaar gelewer is. Mnr Joubert opper die moontlikheid dat oorgrenslewerings plaasvind.

  3. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   (Besluit 7.3.1 van die Sojawerkgroepnotule van 9 Mei 2011)

   Mnr Botma sê Mnr Johan van den Berg is die mening toegedaan dat omstandighede gunstig is vir normale, en selfs bo-normale reënval, in die komende produksie­seisoen. Daar word kennis geneem van die lys van webadresse, waar weerinligting bekom kan word.

  4. Mikpunte – 2015

   (Besluit 6.2.1.2.1 van die Sojabeplanningstaakspannotule van 8 Maart 2011)

   Die Voorsitter sê die PNS het 'n paar jare gelede die produksie van een miljoen ton sojas op 500 000 hektaar as mikpunt vir 2015 gestel, welke mikpunt, gesien teen die agtergrond van die huidige momentum in die plaaslike sojabedryf, uiters haalbaar lyk.

   Die Voorsitter noem dat die lede van die Sojawerkgroep vroeër in die jaar ooreengestem het dat 'n gemiddelde opbrengs van tussen 2,2 ton en 2,5 ton per hektaar op droëland, en 'n gemiddelde opbrengs van 5 ton per hektaar onder besproeiing, teen 2015 kan realiseer. Hy verneem aan welke aspekte die Werkgroep, gerugsteun deur die PNS, aandag moet skenk, ten einde die huidige gemiddelde droëlandopbrengs van 1,8 ton per hektaar op te stoot na tussen 2,2 en 2,5 ton per hektaar.

   Mnr Engelbrecht rapporteer dat Pioneer twee van die nuwe Y-reeks sojabooncultivars, ook bekend as die Yieldreeks, die vorige jaar plaaslik geregistreer het. Hy bevestig dat dié cultivars in die 2011-2012 produksieseisoen kommersieel beskikbaar sal wees. Hy sê die Y-reeks lok wêreldwyd aandag. Hy noem dat 'n groep vier cultivar, wat spesifiek gerig is op die Noord-Kaapse besproeiingsgebied, tans in die invoerregistrasieproses is. Hy sê Pioneer in Amerika selekteer jaarliks 'n stuk of ses van die beste nuwe cultivars, hoofsaaklik in groep vyf, vir evaluasie in al die plaaslike sojaboonstreke. Hy noem dat heelwat werk ingaan in die sogenaamde "Accelerated Yield Technology", wat deur Pioneer ontwikkel is, en wat na verwagting elke jaar 'n opbrengsverhoging van 1,5% sal meebring. Mnr Erasmus beskou cultivarkeuse as 'n belangrike aspek.

   Dr Lamprecht noem dat die maatskappy ZZ2 hul op­brengste aansienlik verhoog het, nadat 'n grond­gesondheids­program geïmplementeer is. Sy sê dit sou interessant wees om te bepaal wat die opbrengste is van sojaprodusente, wat reeds vir 'n geruime tyd bewaringsboerdery beoefen. Dr De Kock noem dat Mnr Lood Büchner elke jaar 'n gemiddelde opbrengs van nagenoeg drie ton per hektaar behaal, deur goeie verbouingspraktyke te volg. Hy sê dit is byvoorbeeld van uiterste belang dat gehou word by die korrekte plantdatums en dat plantvoeding op die regte tyd aangewend word. Hy noem dat saadbehandeling toegedien kan word, ten einde grondgedraagde siektes teen te werk, en dat Rhizobium dan op 'n ander manier toegedien sal moet word.

   Dr Lamprecht sê mikro-elemente soos sink en mangaan moet ook onder die loep geneem word, wanneer ondersoek ingestel word na grondgedraagde siektes, veral by peulgewasse. Sy is van mening dat navorsing gedoen sal moet word oor die wyse waarop Rhizobium toegedien moet word, saam met saadbehandeling.

   Mnr Havenga noem dat fosfaatbemesting in groot dele van die land as 'n probleem beskou word. Hy sê die fosfaat­inhoud was baie laag in vyftien van die negentien lande wat ingeskryf was vir die Wonderfontein Super­soja­kompetisie, en dat die pH in vyf van die lande onder 4,5 was.

   Mnr Botma noem dat sojas heelwat fosfate en kaliums uit die grond onttrek. Hy sê hierbenewens is fosfaattoediening afgeskeep in die sanderige gronde, as gevolg van die hoë fosfaatprys. Hy noem dat heelwat gronde in die omgewing waar hy boer nog te suur is, en dat die grond nie bekalk kan word in die jaar voor, of die jaar na, sojas geplant word nie.

   Mnr Van der Westhuizen is die mening toegedaan dat produsente nie volhoubaar kan boer indien die nodige regstellings nie met die fosfate en kaliums gedoen word nie, en die regte verbouingspraktyke nie gevolg word nie. Mnr Conradie sê in sy ervaring is dit raadsaam om voorkomend te spuit, nog voordat siektes visueel waar­ge­neem word.

   Mnr Potgieter noem dat dit noodsaaklik is om korrekte waterbestuurspraktyke toe te pas by verbouing onder besproeiing. Hy sê produsente plant dikwels té veel plante vir die besproeiingstelsel.

   Mnr Engelbrecht beskou 'n teiken van vyf ton per hektaar onder besproeiing as redelik.

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   Dr Griessel gee 'n oorsig van die plaaslike en internasionale situasie in die sojaboonmark. Hy meld dat die nuutste uitgawe van Oil World 'n uiteensetting verskaf van die wêreldproduksie van die tien belangrikste oliesade. Hy sê volgens die vooruitskatting vir 2011-2012, sal 456,5 miljoen ton sade geproduseer word, wat 'n styging van 3,4 miljoen ton verteenwoordig teenoor die vorige jaar. Hy noem dat 260,9 miljoen ton sojabone geproduseer is, wat nagenoeg vier miljoen ton laer is as die vorige jaar se totale sojaproduksie. Hy sê in Amerika is nagenoeg 6,6 miljoen ton minder sojas geproduseer, in Brasilië ook 2 miljoen ton minder, terwyl Argentynse produksie met ongeveer 4 miljoen ton toegeneem het.

   Dr Griessel sê hoewel die totale sojaproduksie afgeneem het, het verbruik toegeneem met 17,5 miljoen ton, en kom die totale verbruik te staan op 461,2 miljoen ton. Hy noem dat die eindvoorraad die vorige jaar op 88,4 miljoen ton te staan gekom het, terwyl dit na verwagting 83,7 miljoen ton sal beloop in 2011-2012.

   Dr Briedenhann noem dat sojaboonpryse op wêreldmarkte verstewig het. Hy sê die stygende mielieprys sal na verwagting redelik ferm bly, afhangende van die omvang van aanplantings en die impak van die weer in die komende seisoen.

   Dr Griessel is van mening dat produsente moet waak teen té hoë mielie-aanplantings. Mnr Engelbrecht sê syns insiens sal meer mielies en minder sojas in die ooste, en meer mielies en minder sonneblom in die weste aan­ge­plant word. Hy wys daarop dat die soja- en sonne­blompryse nie op dié stadium kompeterend is met die mielieprys nie. Hy is van mening dat die Oes­skat­tingskomitee die mielie-oes met 'n miljoen ton oorskat het, en dat die mielieprys nóg verder gaan styg, indien daardie nuus rugbaar word. Hy sê hy verwag dat mielies teen April, Mei 2012 ingevoer sal moet word. Hy is van mening dat produsente heelwat mielies gaan aanplant in die komende produksieseisoen, en dat produsente hul mieliepryse vroeg­tydig sal moet vasmaak. Dr Briedenhann sê heer­sende wisselkoerse en die Chicago Board of Trade (CBOT) se mieliepryse sal 'n bepalende faktor wees ten opsigte van die mielieprys. Hy is van mening dat sojaproduksie waarskynlik nie uitermate sal toeneem nie, en sê hy sal tevrede wees indien sojaproduksie toeneem met 10%. Mnr Van der Westhuizen meen dat daar 'n klein swaai van ongeveer 3% sal wees vanaf sojas na mielies. Hy meld egter dat produsente wat in 'n bepaalde stelsel is, sal bly by daardie stelsel.

   Dr Griessel verskaf vervolgens die volgende uiteensetting van die riglyn-prys aan produsente op die plaas:

   Waarde van sojabone afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland Durban soos op 26 September 2011
   Verskeping: R3 554   |   Wisselkoers: R8.30/US$
   Geland Durban 47% proteïen oliekoek 3 554.00
   Vervoer na Randfontein (per ton) 260.00
   Rente 2 weke 15% 20.00
   0,5% hanteringsverlies 18.00
   Gelande prys 3 852.00
   Waarde van volvetsoja 110% R4 237.00
   Min koste om sojabone na volvetsojabone te verwerk 1 013.00
   – Vervoerkoste na volvet-aanleg 150.00
   – Stoorkoste 115.00
   – Rente 15% (6 maande) 262.00
   – Ekstrusiekoste 285.00
   – 5% ekstrusieverlies 202.00
   Afgeleide produsenteprys vir sojabone (op plaas) – R/ton R3 224.00

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die PNS se afgeleide produsenteprys vir sojabone soos op 26 September 2011 R3 224 beloop het.

    Lede

  2. SAFEX

   Kennis word geneem van die SAFEX-termynpryse van sojabone soos op 9 September 2011, wat as Bylae F by die sakelys aangeheg is.

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Algemeen

    Die Voorsitter sê daar sal nie veel tyd gewy word aan die bespreking van produsente-aangeleenthede nie, aangesien die oes reeds gelewer is, en plantvooruitsigte nog in die weegskaal is.

   2. Super Sojakompetisie

    (Besluit 9.1.2.1 van die Spesiale Sojawerk­groep­ver­gadering van 28 Julie 2011 en besluit 7.10.3.2 van die Tegnologie­komiteenotule van 17 en 18 Augustus 2011)

    Mnr Du Plessis noem dat kopieë van die Super­soja­kompetisieverslag beskikbaar gestel is vir die lede. Die Voorsitter bevestig dat die formaat van die Super­soja­kompetisie tans hersien word.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat die formaat van die Super­sojakompetisie tans hersien word.

     Voorsitter
     Sojawerkgroep
     Tegnologiekomitee

   3. "No-Till Conservation Agricultural Conference 2011"

    Mnr Du Plessis rapporteer dat 247 afgevaardigdes geregistreer het vir die konferensie, wat uiters suksesvol en leersaam was. Hy sê heelwat aandag is gewy aan sojas in wisselbou binne bewaringsboerderypraktyke. Hy is die mening toegedaan dat dié geleentheid, wat elke jaar aangebied word, bewaringsboerdery stimuleer en tegnologie-oordrag in die hand werk. Hy sê die voordele wat die plant van dekgewasse in die winter bied, het veral aandag gekry.

    Mnr De Beer noem dat die uitstalling van masjinerie groot byval gevind het, en dat 'n vyftal van die sogenaamde "strip tillers" onder andere gedemonstreer is. Hy sê Agricol het bekendgemaak dat dié maatskappy beoog om tien sojabooncultivars te registreer. Hy noem dat LinkSeed ook drie nuwe sojabooncultivars gaan vrystel, en dat die cultivar LS6162 se benaming gewysig word na LS6444, wat meer sin maak.

    Daar word kennis geneem van die program van die "No-Till Conservation Agricultural Conference 2011", wat ingesluit is as Bylae G.

   4. Scarabaeidae grubs

    (Besluite 9.1.4.1en 9.1.4.2 van die Sojawerkgroepnotule van 9 Mei 2011 en besluit 7.27.3 van die Tegnologiekomiteenotule van 3 Mei 2011)

    Dr Caldwell rapporteer dat Dr Mike Morris van Plant Health tans navorsing doen oor die biologiese beheer van Scarabaeidae, of die sogenaamde "grubs", wat baie lyk soos miswurms. Dr De Kock sê Dr Tribe het te kenne gegee dat 'n persoon tans besig is met PhD-studies by Rhodes-universiteit oor die beheer van Scarabaeidae.

    Mnr Du Plessis noem dat die probleem baie gelokaliseerd voorgekom het in KwaZulu-Natal, en voeg by dat die probleem klaarblyklik gekoppel is aan bosbou.

  2. Mpumalanga en Gauteng

   1. Algemeen

    (Besluit 9.2.1.1 van die Spesiale Sojawerk­groep­vergadering van 28 Julie 2011)

    Dr Griessel verwys na Mnr Roos se waarneming dat verhoogde opbrengste nie die uitgawe verbonde aan oorhoofse besproeiing regverdig nie. Hy is die mening toegedaan dat dié waarneming geldig sou wees in 'n goeie reënjaar, maar dat 'n respons gekry móét word, indien oorhoofse besproeiing toegedien word in 'n droë jaar. Die saak word as afgehandel beskou.

   2. Super Sojakompetisie: Wonderfontein

    (Item 9.2.2 van die Spesiale Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2011)

    Mnr Havenga noem dat hy nog die verslag oor die Super Sojakompetisie te Wonderfontein moet finaliseer. Die Voorsitter sê hy sal eers met Mnr Havenga gesprek voer oor die verslag.

   3. Individuele strookdemonstrasieproewe

    Die Voorsitter rapporteer dat die PNS besluit het om nie strookdemonstrasieproewe aan te plant in die komende produksieseisoen nie.

  3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

   1. Algemeen

    Geen verslaglewering.

  4. Vrystaat

   1. Algemeen

    Geen verslaglewering.

   2. Strookdemonstrasieproewe

    (Besluit 9.4.2.1 van die Spesiale Soja­werkgroep­vergadering van 28 Julie 2011)

    Die Voorsitter bevestig dat die PNS ook nie strook­demonstrasieproewe in die bedieningsgebied van VKB sal aanplant in die komende produksieseisoen nie.

  5. Oos-Kaap, Noord-Kaap en Suidwestelike Dis­trikte

   1. Algemeen

    Geen verslaglewering.

  6. Algemeen

   Geen verslaglewering.

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe

   1. Nasionale cultivarproewe 2010-2011

    Mnr Erasmus rapporteer dat die voorlopige verslag van die nasionale sojabooncultivarevaluasieproewe beskikbaar ge­stel is aan diegene wat betrokke was by die vergadering van die Nasionale Cultivarevaluasiekomitee. Hy sê geleent­heid is gegun om voor 22 September kommentaar te lewer op die voorlopige verslag. Mnr Keun bevestig dat hy mon­delinge terugvoering aan Mnr Erasmus gegee het.

  2. Roes

   1. Silikonkongres – Beijing, China

    Dr Caldwell lewer verslag oor haar bywoning van die "Fifth Silicon in Agriculture Congress" in Beijing, China, wat plaasgevind het gedurende September 2011. Sy noem dat nagenoeg 160 afgevaardigdes die kongres bygewoon het, wat 25 lande verteenwoordig het. Sy sê navorsing het getoon dat monokotiele, soos suikerriet en rys, silikon beter akkumuleer as dikotiele soos sojas, en noem dat klein hoeveelhede silikon tans as standaardpraktyk toegedien word in China en Suid-Amerika. Sy verskaf 'n kort oorsig van die mees opwindende navorsing waaroor gerapporteer is tydens die kongres, en sê silikon sal waarskynlik in die toekoms ingesluit word in programme waardeur biotiese en abiotiese siektes beheer, en opbrengste verhoog word.

   2. Roesvangerproewe

    (Besluit 10.2.2.1 van die Sojawerkgroepnotule van 8 Maart 2011 en besluit 15.1 van die Spesiale Soja­werkgroep­vergadering van 28 Julie 2011)

    Dr De Kock rapporteer dat die Tegnologiekomitee nog die moontlikheid om roesvangerproewe aan te plant te Stofberg, Lydenburg of ander lokaliteite op die Platorand, Koedoeskop en Brits moet bespreek.

    Mnr De Beer rapporteer dat roesbesmetting die afgelope produksie-jaar slegs waargeneem is te Cedara, Greytown en Vryheid.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat die Tegnologiekomitee nog die moontlikheid om roesvangerproewe aan te plant te Stofberg, Lydenburg of ander lokaliteite op die Platorand, Koedoeskop en Brits moet bespreek.

     Dr De Kock
     Tegnologiekomitee

   3. Roes: Beplanning vir 2011-2012

    (Item 16 van die Spesiale Sojawerkgroepvergadering van 28 Julie 2011)

    Dr De Kock noem dat Prof McLaren onderneem het om sekere roesvangerproewe te monitor vir siekte-ontwikkeling, opbrengsverliese en dies meer, indien daardie proewe nie gespuit word nadat die siekte waargeneem is nie.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat sekere roesvangerproewe vir siekte-ontwikkeling, opbrengsverlies en dies meer, gemonitor sal word, indien daardie proewe nie gespuit word nadat die siekte waargeneem is nie.

     Dr De Kock
     Tegnologiekomitee

  3. Sclerotinia

   (Besluite 7.22.1 tot 7.22.3 van die Tegno­logie­komiteenotule van 3 Mei 2011 en Item 13.6 van die Spesiale Soja­werk­groepvergadering van 27 Julie 2011)

   Die Voorsitter sê Mnr Uys het tydens die Spesiale Soja­werkgroepvergadering rapporteer dat fluopyram, 'n nuwe aktiewe bestanddeel, en die aktiewe bestanddeel van die swamdoder Verango, steeds in die ontwikkelingsfase is. Hy sê daarbenewens het Mnr Uys genoem dat Bayer geïnteresseerd is in die aktiewe bestanddeel, maar bygevoeg het dat dit twee tot drie jaar sal neem voordat so 'n produk gekommersialiseer kan word, aangesien die produk geregistreer sal moet word.

   Daar word kennis geneem van Dr Neumaier se skrywe aan die PNS waarin hy berig dat die produk nog nie in Brasilië geregistreer is nie, hoewel proewe aangedui het dat fluopyram baie effektief is in die beheer van Sclerotinia.

   1. Sclerotinia – beplanning

    (Item 19 van die Spesiale Sojawerkgroepvergadering van 28 Julie 2011)

    Dr De Kock noem dat beoog word om voort te gaan met die Sclerotiniastrookproewe te Kinross. Hy sê Contans, ten minste een cultivar uit volwassenheidsgroepe vier, ses en sewe, en nuwe chemie van Bayer en BASF sal onder andere ook moontlik ingesluit word by die proewe. Hy noem dat 30 September 2011 die sperdatum is vir die inhandiging van protokolle vir die beplande Sclerotinianavorsing in die komende produksieseisoen.

  4. Rhizobium

   Daar word kennis geneem dat die navorsingsprojek rakende die kwaliteit van sekere Rhizobium-entstowwe, wat plaaslik verhandel word, in die volgende produksiejaar op versoek van GraanSA hervat sal word.

  5. Nematodes

   Die Voorsitter noem dat Prof Fourie sewe aal­wurm­verdraagsame lyne voortspruitend uit die navorsingsprojek "Introduction of root-knot nematode resistance into local popular soybean genotypes using marker-assisted selection (MAS) and enhanced generation advancement" ontwikkel het. Hy sê dié lyne is die afgelope seisoen weer in proewe geplant, sodat verdere resultate bekom kan word. Hy sê terugvoering sal verskaf word, sodra die resultate beskikbaar gestel is. Hy noem dat die beskikbaarheid van aalwurmverdraagsame sojabooncultivars uiters belangrik is vir die uitbreiding van sojaboonverbouing in sanderige gronde.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat terugvoering tydens 'n volgende vergadering verskaf sal word oor die status quo van die 7 aalwurmverdraagsame lyne wat ontwikkel is deur Prof Fourie.

    Voorsitter
    Tegnologiekomitee
    Sojawerkgroep

  6. Biobrandstowwe

   Daar word kennis geneem van die artikel "Biofuels and biodiversity in South Africa", die 25x'25 Weekly Resource gedateer 2 en 5 Augustus, onderskeidelik, en die nuusberig "Coalition forms to study near-term uses for biomass in Illinois", soos gepubliseer in die Aces News van 28 Julie 2011.

 11. Saad

  (Besluit 11.1.1 van die Sojawerkgroepnotule van 9 Mei 2011en besluit 8.5.2 van die Tegnologie- komiteenotule van 3 Mei 2011)

  Dr De Kock bevestig dat Mnr Büchner ingelig is dat Pioneer nie sojaboonsaad direk invoer van Amerika nie, maar dat Pioneersaad deur Allgro in die Brits-area vermeerder word. Hy meld dat dit wél, onder bepaalde omstandighede, nodig mag wees om saad in te voer, byvoorbeeld in 'n geval waar die maatskappy 'n cultivar vinnig in die mark wil instoot, maar dat Mnr Engelbrecht gesê het dat hy nie 'n probleem voorsien met die produksie van daardie saad in Suid-Afrika nie.

  Mnr Engelbrecht rapporteer dat die Mededingingstribunaal teen die middel van Oktober sal besluit oor die oorname van Pannar deur Pioneer.

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2011: Datums, terugvoering en reklame

   Mnr Botma rapporteer dat 'n inligtingsdag op sy plaas aangebied is, en dat goeie voorleggings aangebied is. Hy sê hy sal die voorleggings beskikbaar stel aan die PNS, vir moontlike publikasie op die PNS-webblad.

   Kennis word geneem van die volgende inligtingsdae:

   Twee dae in Januarie 2012 Super Sojakompetisie – terugvoering
   21 Februarie 2012 Inligtingsdag, Hatfield

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat Mnr Botma voorleggings beskikbaar sal stel aan die PNS vir moontlike publikasie op die PNS-webtuiste.

    Mnr Botma
    Tegnologiekomitee

  2. Wisselbou – terugvoering

   (Besluite 12.2.1 en 12.2.2 van die Spesiale Soja­werk­groepnotule van 28 Julie 2011)

   Daar word kennis geneem van die literatuurstudie "Advantages of reduced tillage: a concise review", wat onderneem is deur Mnr Brian Birch. Daar word voorts kennis geneem van die verslag "Promoting conservation agriculture in South Africa: a case study among commercial grain producers in the North West Province", wat saam­gestel is onder die vaandel van die Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP).

   Die Voorsitter sê terugvoering sal tydens 'n volgende vergadering verskaf word ten opsigte van die PNS se standpunt oor bewaringsboerdery.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat terugvoering tydens 'n volgende vergadering verskaf sal word ten opsigte van die PNS se standpunt oor bewaringsboerdery.

    Voorsitter
    Tegnologiekomitee
    Sojawerkgroep

 13. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webtuiste – nuus­brokkies vir plasing op die webtuiste asook kleurfoto's

   Daar word kennis geneem van die nuusberigte "Check defoliation levels in your soybean field" en "Nutrient deficiencies concern growers", soos vervat in onderskeie uitgawes van Aces News.

   Mnr Du Plessis noem dat grondontledings by be­wa­rings­boerdery 'n kopseer is vir die organiseerders van die Super Sojakompetisie. Hy sê van die wenners van die kompetisie het nie bemes nie, en was die veronderstelling dat die grondstatus dermate opgebou is, dat die produsente kon plant, sonder om kunsmis toe te dien. Hy meld egter dat die wenner van die kompetisie in die 2010-2011 produksieseisoen se grondstatus nie besonder goed was nie. Hy verneem of dié kwessie nie ontstaan het as gevolg van die manier waarop die betrokke grond­monsters getrek is nie. Hy sê produsente wat pre­sisie­boerdery toepas, plant al hoe meer op dieselfde ry as voorheen.

   Dr Dreyer sê die praktyk om grondmonsters op 'n aantal standaardpunte te neem, sal nie geld ten opsigte van bewaringsboerdery nie. Hy stel voor dat monsters getrek word op die spesifieke rye waar geplant word, en ook tussen die rye.

   Mnr Conradie sê hy sou wou vasstel tot op welke diepte monsters getrek moet word in 'n praktyk van be­wa­rings­boerdery. Mnr Van der Westhuizen noem dat ontledings elke derde jaar op 'n koördinaatnetstelsel, of die soge­naamde "grid system", op sy plaas gedoen word. Hy sê 'n swakker ontleding sal tussen die rye bekom word, en sal bietjie meer bemesting daar toegedien moet word. Hy noem dat professionele persone gekontrakteer word om die ontledings te doen. Hy voeg by dat hy nie elke jaar op dieselfde ry plant nie.

   Die Voorsitter reël dat die saak verwys word na die Tegnologiekomitee.

   Besluit:

   1. Dat die saak rakende grondontledings* by be­wa­rings­boerdery verwys word na die Tegnologiekomitee, na aanleiding van Mnr Johann du Plessis se stelling dat grondontledings by bewaringsboerdery 'n kopseer is vir die organiseerders van die Super Sojakompetisie.

    * (Van die wenners van die kompetisie het nie bemes nie, en was die veronderstelling dat die grondstatus dermate opgebou is, dat die produsente kon plant, sonder om kunsmis toe te dien. Daar is egter bevind dat die wenner van die kompetisie in die 2010-2011 produksieseisoen se grondstatus nie besonder goed was nie, en is die moontlikheid geopper dat dié kwessie ontstaan het as gevolg van die manier waarop die betrokke grondmonsters getrek is nie. Vrae is gestel oor waar en hoe diep die grondmonsters getrek moet word.)

    Dr Dreyer
    Tegnologiekomitee
    Sojawerkgroep

  2. Voorlegging – verskillende instansies

   (Besluit 13.2.1van die Spesiale Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2011, besluit 8.17.1 van die Tegnologie­komiteenotule van 3 Mei 2011 en besluit 8.5.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 17 en 18 Augustus 2011)

   Dr Lamprecht noem dat die LNR se Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming reeds die afgelope 21 jaar 'n grond­gedraagde­siekte simposium te Stellenbosch aanbied. Sy sê die onderwerp van die afgelope simposium was "Advances in technology and soilborne plant diseases", en dat drie buitelandse sprekers opgetree het tydens die simposium. Sy verskaf 'n bondige oorsig van dié drie sprekers se voorleggings.

   Dr Lamprecht noem dat die simposium beskou kan word as 'n multidissiplinêre simposium, waarheen slegs persone wat werklik 'n rol speel in landbou in Suid-Afrika genooi word. Sy sê 'n sessie is ook onder andere gewy aan die identifisering van grondgedraagde patogene met mole­kulêre tegnieke, en is lesings aangebied oor onder meer molekulêre merkers vir weerstand teen siektes, ento­mopatogeniese nematodes, berokingsmiddels teen grond­gedraagde siektes, en saadbehandelingstegnologie.

   Dr Lamprecht noem dat massas data beskikbaar is ten opsigte van grondontledings, of die fisiese, biologiese en chemiese eienskappe van gronde. Sy sê indringende ondersoek word tans ingestel na die indikators van grondgesondheid. Sy noem dat die sogenaamde "principle component analysis" gebruik word, waar al die faktore ontleed word, en verhoudings tussen byvoorbeeld opbrengs en van die faktore bepaal word. Sy sê dit is 'n uitstekende manier om te bepaal op welke manier byvoorbeeld soja-opbrengste verhoog of benadeel kan word.

   Dr Lamprecht spreek haar dank uit teenoor die PNS dat 'n borgskap toegestaan is vir een van die buitelandse sprekers.

   Besluit:

   1. Dat meer inligting bekom word oor die sogenaamde "principle component analysis", waar onderskeie faktore met betrekking tot die indikators van grondgesondheid ontleed word, en verhoudings tussen byvoorbeeld opbrengs en van die faktore bepaal word, aangesien dit 'n uitstekende manier is om te bepaal op welke manier soja-opbrengste verhoog of benadeel kan word.

    Drs De Kock, Dreyer
    Tegnologiekomitee

  3. Lys van pamflette en artikels

   Daar word kennis geneem van die artikels "Sojabone sonder grense", "The South African soybean industry in 2011", en "The use of soybean meal in the South African poultry industry".

  4. Onderwerpe vir webstudies

   Die Voorsitter herinner die lede dat hulle ter enige tyd welkom is om aan te vra dat webstudies onderneem word oor sojaverwante onderwerpe.

  5. Cultivar Maturity Group Map

   Daar word kennis geneem van Mnr Farr se skrywe rakende die volwassenheidsgroeperings van sojabooncultivars. Die Voorsitter noem dat Mnr Wessel van Wyk versoek sal word om met Mnr Farr in verbinding te tree oor die vrae wat gestel is.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat Mnr Wessel van Wyk versoek sal word om met Mnr Farr in verbinding te tree oor die vrae wat gestel is in Mnr Farr se skrywe rakende die volwassenheidsgroeperings van sojabooncultivars.

    Dr De Kock
    Tegnologiekomitee

  6. Voorlegging: Dr Jan Dreyer – Mercosoja Con­gress 2011, Rosario

   Dr Dreyer spreek sy waardering uit teenoor die PNS vir die geleentheid wat aan hom en Mnr Van Wyk gebied is om die Mercosoja-kongres te Rosario, Argentinië by te woon. Hy noem dat 1 400 persone geregistreer het vir kongres­bywoning, hoofsaaklik vanaf Argentinië en Brasilië. Hy sê sprekers vanaf Indië, China en Amerika het onder andere opgetree. Hy verskaf 'n bondige oorsig van die belangrikste aspekte wat toegelig is tydens die kongres. Hy sê die konsensus is dat sojaboonproduksie in Suid-Amerika, en veral Argentinië, betekenisvol gaan uitbrei in die volgende vyf jaar. Hy noem dat uitsonderlike vordering behaal word met die teel van sojacultivars, en dat groot deurbrake eersdaags verwag word. Hy sê daar is reeds vordering behaal met basterteelt in China.

   Die Voorsitter bedank Dr Dreyer vir 'n uitstekende voor­legging.

 14. Datum van volgende vergadering

  Die datum van die volgende vergadering van die Soja­werk­groep word bevestig as 26 Januarie 2012.

 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die teenwoordiges vir insette ge­le­wer asook vir hul aktiewe deelname. Hy wens die lede 'n voorspoedige rit na hul onderskeie tuistes toe, en verdaag die vergadering om 13:15.