Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Maize: gross margins per ha 2010/2011 Mielies: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Brits /
Koedoeskop
Groblers-
dal
Kinross Middel-
burg
Koster Lichten-
burg
Mareet-
sane
Reitz Frankfort
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel Minimum Conventional / Konvensioneel
Irrigation or dryland / Besproeiing of droëland Irrigation / Besproeiing Dryland / Droëland
Yield / Opbrengs T/ha 12.0 12.0 5.3 5.6 3.5 3.5 2.5 4.0 3.5
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 878 940 960 936 967 926 893 990 1 006
  Safex R/ton 1 215 1 215 1 215 1 215 1 215 1 215 1 215 1 215 1 215
  Transport differential /
  Vervoerdifferensiaal
R/ton 167 108 120 136 88 128 162 144 121
Other marketing costs / Ander R/ton 170 167 135 143 160 161 160 81 88
Gross income / Bruto inkomste R/ha 10 536 11 284 5 087 5 241 3 383 3 242 2 231 3 962 3 519
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 2 658 2 658 1 320 1 320 447 447 447 741 741
  Own / Eie R/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 2 658 2 658 1 320 1 320 447 447 447 741 741
Fertilizer / Bemesting R/ha 3 330 3 996 1 733 1 854 987 930 629 1 241 1 120
Lime / Kalk R/ha 28 0 71 61 39 26 26 250 250
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 364 364 472 353 357 318 230 259 259
Pesticides and fungicides /
Plaag- en swambeheermiddels
R/ha 8 8 79 28 15 15 15 0 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 68 102 68 76 68 49 49 0 0
Aero spray (contract) /
Lugbespuiting (kontrak)
R/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 263 282 315 123 172 153 105 151 132
Irrigation / Besproeiing R/ha 4 256 3 320 0 0 0 0 0 0 0
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 490 495 223 301 443 395 362 339 339
  Repairs and maintenance /
  Herstel en onderhoud
R/ha 333 333 257 297 318 290 245 237 237
Interest on working capital /
Rente op bedryfskapitaal
R/ha 749 735 272 263 174 160 130 212 204
Harvesting Costs / Oeskoste R/ha 692 693 199 170 319 284 262 555 555
Total variable costs /
Totaal veranderlike koste
R/ha 13 239 12 986 5 011 4 844 3 338 3 066 2 501 3 984 3 836
Gross margin / Bruto marge R/ha -2 703 -1 702 76 397 45 176 -269 -22 -317
Regular labour costs /
Gereelde arbeidskoste
R/ha 449 435 200 200 200 213 213 192 192
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha -3 152 -2 137 -124 197 -155 -37 -482 -215 -509
Subscribe: receive ICBs via e-mail