Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola, lupins and wheat 2007/2008 Canola, lupiene en koring

Overberg-Rûens (Overberg Agri area/gebied)
Area / Gebied Caledon / Riviersonderend (i) Bredasdorp / Napier (ii)
Crop / Gewas Canola Lupins
Lupiene
Wheat
Koring
Canola Lupins
Lupiene
Wheat
Koring
Yield / Opbrengs T/ha 1.3 1.2 2.7 1.3 1.5 2.0
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 300.00 2 200.00 3 272.00 4 300.00 2 000.00 3 369.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 5 590.00 2 640.00 8 834.50 5 590.00 3 000.00 6 738.00
Variable costs / Veranderlike koste
Seed / Saad R/ha 180.00 327.50 483.00 167.88 255.00 391.00
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 452.77 486.58 1 346.34 1 292.79 961.10 936.65
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 232.74 149.62 308.53 182.59 195.08 340.79
Pest control / Plaagbeheer R/ha 185.56 194.29 232.45 75.28 134.33 178.06
Energy / Brandstof R/ha 272.91 254.95 254.95 337.53 305.81 398.21
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 406.83 417.22 406.83 298.64 291.41 330.63
Contract work / Kontrakwerk R/ha 68.10 153.10 157.35 20.00 20.00 32.00
Other / Diverse R/ha 66.28 48.28 85.39 61.88 54.23 74.27
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 200.56 142.21 229.24 170.56 155.19 187.71
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 065.75 2 173.75 3 504.08 2 607.15 2 372.15 2 869.32
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 524.25 466.25 5 330.32 2 982.85 627.85 3 868.68
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 103.91 103.91 103.91 179.48 179.48 179.48
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 420.34 362.34 5 226.41 2 803.37 448.37 3 689.20
 • Typical yields during a normal year were used. Other information for the 2008 production year were sourced from study groups.
  Tipiese opbrengste in 'n normale jaar is as vertrekpunt gebruik. Ander gegewens is studiegroep inligting vir die 2008 produksiejaar.
 • Budgets compiled with the assistance of technical officials and producers for the 2008 crop.
  Begrotings opgestel met behulp van tegniese beamptes en produsente vir die 2008 oes.
 • Includes trace elements.
  Sluit spoorelemente in.
 • Interest on working capital is calculated at 14% for six (6) months.
  Rente op bedryfskapitaal is bereken teen 14% vir ses (6) maande.
Subscribe: receive ICBs via e-mail