Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2010/2011 Sojabone en mielies

Mpumalanga (dryland / droëland)
Area / Gebied Kinross Middelburg
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen Minimum Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2011 07/2011 05/2011 07/2011
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 5.30 2.50 5.60
Nett price at silo / Netto siloprys R/ton 2 465 960 2 457 936
  Safex R/ton 2 600 1 215 2 600 1 215
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 120 0 136
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 135 135 143 143
Gross income at silo / Bruto inkomste by silo R/ha 4 930 5 087 6 142 5 241
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 407 1 320 611 1 320
  Own / Eie R/ha 246 0 229 0
  Purchased / Gekoop R/ha 161 1 320 382 1 320
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 575 1 733 745 1 854
Lime / Kalk R/ha 71 71 61 61
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 224 472 276 353
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 28 79 16 28
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 68 0 76
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 505 315 447 123
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 90 223 318 301
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 140 257 250 297
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 129 272 166 263
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 198 199 165 170
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 367 5 011 3 054 4 844
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 563 76 3 088 397
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 200 200 213 200
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 363 -124 2 875 197

Source: group discussions 2009. Adjusted with Aug 2010 prices.
Bron: groepsbesprekings 2009. Aangepas met Aug 2010 pryse.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.50%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Koers: 11.50%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
Mpumalanga (dryland / droëland)

Kinross
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 937 1 350 1 765 2 176 2 589
2 400 1 257 1 710 2 163 2 616 3 069
2 600 1 577 2 070 2 563 3 057 3 549
2 800 1 897 2 435 2 963 3 496 4 029
3 000 2 217 2 700 3 363 3 936 4 504
Middelburg
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.20 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 1 471 1 676 2 088 2 500 2 911
2 400 1 911 2 136 2 588 3 040 3 490
2 600 2 351 2 596 3 088 3 579 4 070
2 800 2 791 3 056 3 588 4 120 4 650
3 000 3 231 3 517 4 088 4 660 5 230
Subscribe: receive ICBs via e-mail