Irrigated crops 2011/2012 Besproeiingsgewasse

Central Irrigation Regions (i), GWK Area / Sentrale Besproeiingstreke (i), GWK gebied
Area / Gebied Central Irrigation Region / Sentrale Besproeiingstreek
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Groundnuts
Grondbone
Canola
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum Conv. / Konv. Minimum Conv. / Konv.
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 13.00 6.50 3.50 3.00
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 3 393 1 792 2 290 7 113 3 744
  Safex R/ton 3 491 2 062 2 875 7 513 3 800
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 254 242 0 0
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 98 16 343 400 56
Gross income / Bruto inkomste R/ha 13 572 23 295 14 886 24 894 11 232
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 935 2 520 960 1 791 359
  Own / Eie R/ha 271 0 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 664 2 520 960 1 791 359
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 2 024 5 359 4 733 3 862 4 427
Lime / Kalk R/ha 0 0 0 410 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 485 195 163 186 82
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 30 1 086 784 1 961 228
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 77 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 405 405 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 357 606 819 423 390
Irrigation / Besproeiing (v) R/ha 1 732 2 967 2 520 1 425 1 562
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 211 306 567 365 567
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 157 152 337 216 337
Interest on Working Capital / Rente op Bedryfskapitaal (vi) R/ha 391 722 606 691 437
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 892 842 842 3 107 845
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 8 214 15 159 12 736 14 514 9 232
Gross margin / Bruto marge R/ha 5 357 8 135 2 150 10 380 1 999
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 554 508 554 554 554
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 4 803 7 627 1 595 9 826 1 445
Own seed / Persentasie eie saad 80% 0% 0% 0% 0%

Source: compiled in cooperation with GWK.
Bron: opgestel in samewerking met GWK.

 • Includes Prieska, Marydale, Douglas, Klein Vaalharts, Rietrivier and Hopetown.
  Sluit in Prieska, Marydale, Douglas, Klein Vaalharts, Rietrivier en Hopetown.
 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
Central Irrigation Region (GWK area) / Sentrale Besproeiingstreke (GWK gebied)

Soybeans / Sojabone
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
3 200 1 933 2 553 3 174 3 794 4 414
3 400 2 653 3 313 3 974 4 634 5 294
3 600 3 373 4 073 4 774 5 474 6 174
3 800 4 095 4 833 5 574 6 314 7 054
4 000 4 813 5 593 6 374 7 154 7 934
Canola
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
3 350 -1 821 -998 -174 649 1 473 2 296 3 120
3 500 -1 484 -623 238 1 099 1 960 2 821 3 682
3 650 -1 146 -248 651 1 549 2 448 3 346 4 245
3 800 -809 127 1 063 1 999 2 935 3 871 4 807
3 950 -471 502 1 475 2 449 3 423 4 396 5 370
4 100 -134 877 1 888 2 899 3 910 4 921 5 932
4 250 204 1 252 2 301 3 349 4 398 5 446 5 495
Subscribe: receive ICBs via e-mail