Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2011/2012 Sojabone and mielies

Mpumalanga (irrigation / besproeiing)
Area / Gebied Loskop Besproeiingskema
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2011 07/2011 12/2011
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 5.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 3 483 1 663 2 645
  Safex R/ton 3 600 1 861 2 931
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 119 122
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 117 79 164
Gross income / Bruto inkomste R/ha 13 932 19 956 14 545
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 923 2 169 352
  Own / Eie R/ha 410 0 114
  Purchased / Gekoop R/ha 513 2 169 238
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 872 4169 2 650
Lime / Kalk R/ha 31 31 31
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 309 307 220
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 9 5 59
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 170 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 641 798 822
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 2 304 3 201 2 037
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 521 623 577
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 409 434 394
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 381 686 433
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 740 740 740
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 7 310 13 164 8 314
Gross margin / Bruto marge R/ha 6 622 6 792 6 231
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 686 686 801
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 5 936 6 106 5 431
Own seed / Persentasie eie saad 80% 0% 90%

Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 11.00%.
 • Contract harvesting.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
Mpumalanga (irrigation / besproeiing)

Groblersdal
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
3 200 3 789 4 406 5 022 5 639 6 256
3 400 4 509 5 166 5 822 6 479 7 136
3 600 5 229 5 926 6 622 7 319 8 016
3 800 5 949 6 686 7 422 8 159 8 896
4 000 6 669 7 446 8 222 8 999 9 776
Subscribe: receive ICBs via e-mail