Navorsingsverslag 2005/2006

1.

 

Inleiding


Die afgelope jaar het vir die Proteïennavorsingstigting (PNS) nuwe horisonne geopen, maar terselfdertyd ook nuwe uitdagings gestel. Baie jare se harde werk het onder andere tot gevolg gehad dat die plaaslike produksie van sojabone die hoogste vlak ooit bereik het in Suid-Afrika terwyl nuwe proteïenbronne deur die produksie van bio-etanol 'n stappie nader aan die werklikheid gekom het.

Die Raad van die PNS het die nodige beleidsbesluite geneem om die klemverskuiwing ten beste te benut in die nastreef van die visie en missie van die PNS, veral met die oog daarop om ingevoerde proteïen vir diereverbruik in 'n steeds groter mate te vervang met plaaslik geproduseerde proteïen.

Alhoewel die verval van die navorsingskapasiteit in Suid-Afrika steeds voortduur en weinig daaraan gedoen word van owerheidsweë om die krisis te beredder, is die PNS steeds bevoorreg, deurdat:

  1. Diegene wat deur die PNS befonds word deurgaans uitstekende werk doen soos uit hierdie verslag sal blyk;
  2. Eweknie-evalueerders van faam steeds bereid is om waardevolle bydraes te lewer wanneer hulle daarom gevra word;
  3. Trustees van die PNS, wie deurgaans kundiges op spesifieke gebiede is, ongekwalifiseerd bereid is om tyd en energie aan die saak van die PNS te wy; en
  4. Akademici verbonde aan Tersiêre instellings, toenemend bereid is om by die PNS inisiatiewe betrokke te raak.