Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Maize: gross margins per ha 2009/2010 Mielies: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Karkloof Vryheid Berg-
ville
Brits /
Koedoes-
kop
Groblers-
dal
Kinross Middel-
burg
Koster Lichten-
burg /
Coligny
Zeerust Free
State /
Vrystaat
Cultivation system / Bewerkingstelsel None /
Geen
Mini-
mum
None /
Geen
Conventional / Konvensioneel Mini-
mum
Conventional / Konvensioneel
Yield / Opbrengs T/ha 8.00 6.00 12.00 12.00 10.00 5.30 5.60 3.50 2.00 2.00 3.50
Nett farm price /
Netto plaasprys
R/ton 1 140 1 256 1 233 1 298 1 334 1 334 1 319 1 341 1 295 1 332 1 309
  Safex R/ton 1 521 1 521 1 521 1 521 1 521 1 521 1 521 1 521 1 521 1 521 1 521
  Transport differential /
  Vervoerdifferensiaal
R/ton 270 197 223 135 99 110 124 117 161 126 131
  Other marketing costs /
  Ander
R/ton 111 68 65 88 88 77 78 63 65 63 81
Gross income /
Bruto inkomste
R/ha 9 123 7 534 14 796 15 570 13 335 7 070 7 384 4 693 2 590 2 664 4 582
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 1 773 1 602 2 012 1 721 1 721 1 140 855 449 400 360 694
  Own / Eie R/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 1 773 1 602 2 012 1 721 1 721 1 140 855 449 400 360 694
Fertilizer / Bemesting R/ha 2 599 1 820 2 948 4 366 3 375 1 658 2 131 1 118 676 629 984
Lime / Kalk R/ha 209 209 183 0 0 71 55 39 26 26 250
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 720 712 860 436 436 462 368 330 272 213 259
Pesticides and fungicides /
Plaag- en swambeheer­middels
R/ha 744 98 373 11 11 76 54 18 18 18 0
Casual labour / Losarbeid R/ha 77 64 150 500 500 64 71 64 46 46 100
Aero spray (contract) /
Lugbespuiting (kontrak)
R/ha 556 70 139 0 0 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 557 226 854 561 693 438 173 253 125 140 165
Irrigation / Besproeiing R/ha 0 0 875 2 000 1 650 0 0 0 0 0 0
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 89 250 105 474 474 194 262 347 347 173 294
  Repairs and maintenance /
  Herstelwerk en onderhoud
R/ha 104 247 136 470 470 255 283 304 304 169 242
Interest on working capital /
Rente op bedryfskapitaal
R/ha 438 316 508 785 702 261 253 200 142 112 201
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 186 193 197 681 701 186 155 408 150 89 434
Total variable costs /
Totaal veranderlike koste
R/ha 8 050 5 808 9 340 12 005 10 735 4 807 4 659 3 530 2 504 1 973 3 623
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 073 1 726 5 455 3 565 2 600 2 263 2 725 1 163 85 690 959
Regular labour costs /
Gereelde arbeidskoste
R/ha 356 356 384 410 410 200 200 200 200 187 193
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeids­koste
R/ha 717 1 370 5 071 3 155 2 191 2 063 2 525 963 -115 503 766
Subscribe: receive ICBs via e-mail