Application for financial assistance

The PRF is an independent Trust established in 1990 to administer funds for research and technology transfer aimed at reducing the reliance of the Feed Industry in South Africa on imported protein for animal production. Application forms for the funding of research projects must be submitted to the PRF as well as guidelines for submitting applications, for drawing up budgets and for writing an executive summary.

For new applications, only the application form and a brief Executive Summary should be submitted by 28 April 2024. Once these applications have been considered researchers will be notified of the outcome and may be requested to submit a complete project plan together with a literature review.

Of particular importance, as outlined in the guidelines for submitting applications, researchers are requested to indicate how their project complies with the mission of the PRF and to quantify this by indicating to what extent the project will assist in reducing the shortage of protein for animal production in the RSA.

Applications for the continuation of existing projects should be submitted by 31 July 2024.

To Research Administrators: a copy of this letter as well as the attached documents should please be furnished to appropriate researchers to ensure that they are well informed.


Aansoek om finansiële bystand

Die PNS is ᾿n onafhanklike Trust wat in 1990 gestig is, om fondse vir navorsing en tegnologie-oordrag te bewillig, ten einde die Suid-Afrikaanse voerbedryf se afhanklikheid van ingevoerde proteïen vir diereproduksie te verminder. Aangeheg is die aansoekvorms vir die befondsing van navorsingsprojekte. Die addisionele inligting bevat riglyne oor die indien van aansoeke, vir die opstel van begrotings en vir die saamstel van 'n bestuursopsomming.

In geval van nuwe aansoeke, moet slegs die aansoekvorm en 'n bondige bestuursopsomming teen 28 April 2024 ingedien word. Sodra die aansoeke oorweeg is, word navorsers in kennis gestel van besluite, en mag versoek word om 'n volledige projekplan en literatuuroorsig in te dien.

Soos aangedui in die riglyne ten opsigte van die indien van aansoeke, is dit van besondere belang dat navorsers sal aandui in welke mate hul projek in ooreenstemming is met die PNS se missie, en ook sal kwantifiseer in welke mate die projek 'n bydrae sal lewer tot 'n vermindering van die tekort aan proteïen vir diereproduksie in RSA.

Aansoeke vir die voortsetting van bestaande projekte moet ingedien word teen 31 Julie 2024.

Aan navorsingsadministrateurs: 'n afskrif van dié brief, asook die aangehegte dokumente, moet aangestuur word aan die betrokke navorsers om te verseker dat hulle alle inligting beskikbaar het.