Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 1 Desember 2011 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur mnr Theron met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr Kobus van Tonder PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Dr J Labuschagne DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr H Janse van Vuuren Kaap Agri
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Mnr M Heydorn CBK
  Prof A Agenbag US
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautmann DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Dr W Hoffmann DLWK
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr E Hough MKB
  Mnr K Schonken Produsent
  Mnr J McDermott
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr JJ Bester Produsent
  Me K Naude SOILL

 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen nuwe inligting.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 25 Augustus 2011 word as gelese beskou en met wysiging goedgekeur.

  Daar word besluit dat die notule van die Canolawerkgroep gehou op 25 Augustus 2011 na die Bemarkingskomitee verwys word vir plasing op die webblad.

  Mev Du Preez

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   Swartland / Suid-Kaap

   Neem kennis dat

   • Die Swartland 'n gemiddelde tot bo-gemiddelde seisoen gehad het, ten spyte daarvan dat die reënval laer as die langtermyn­gemiddeld was;
   • reënval deur die gebied wisselvallig was en soms met donderbuie gepaard gegaan het;
   • die Suid-Kaap, veral in die SSK gebied oor die algemeen 'n goeie seisoen gehad het, reën was goed verspreid en die temperature was gemiddeld;
   • 'n gemiddelde opbrengs van 1,48ton/ha realiseer het;
   • die beter opbrengs onder andere aan beter kultivars, beter produksie en oespraktyke en beter bestuur toegeskryf kan word (produ­sente besef die waarde van canola as 'n kontantgewas binne 'n langtermyn wisselboustelsel en bestuur dus die gewas om optimale opbrengs daaruit te kry);
   • daar tot op datum reeds 57 000 ton gelewer is en die gradering oor die algemeen goed is;
   • van die canola in die Riversdal area wat oorspronklik vir weiding gesaai is, nie vir weiding nodig was nie en ook ge-oes is;
   • van die welige plante nie noodwendig dienooreenkomstig meer peule/groter opbrengs beteken het nie, van die swaarder plante het selfs omgeval wat weer die oesproses bemoeilik het;
   • die volgende opbrengste in die wisselbouproewe behaal is:
    Langgewens 1,9 ton/ha
    Tygerhoek 1,8 ton/ha
    Riversdal 2,0 ton/ha

   • alhoewel dit aanbeveel word dat canola op die regte tyd platgesny/ge-oes moet word om oesverliese te voorkom, is daar via die CBK versoek dat produsente moet seker maak dat canola teen 'n aanvaarbare vogpersentasie gelewer word. Saad met 'n vogper­sentasie wat te hoog is, hou 'n risiko vir die verwerkte produk in (die kwaliteit van die olie word benadeel omdat die stoor van natter saad die formasie van negatiewe sensoriese eienskappe in die olie versnel). Daar is vasgestel dat die beskadiging van die olie reeds plaasvind tydens nie-ideale hantering na die oesproses wat nie noodwendig tot uitwendige waarneembare defek op die saad lei nie. Die maksimum afsnypunt van 12% vog word deur SOILL aanbeveel;
   • Dr Hardy rapporteer dat die bruto marge van die langtermyn wisselbou projekte waar canola en lupiene geplant word, per plaas elke jaar verbeter (canola in die wisselboustelsel stoot die bruto marge per plaas op).

   Besluit dat dr Hoffmann (DLWK) gevra sal word om by 'n volgende vergadering toeligting oor die ekonomiese waarnemings na aan­leiding van die wisselbouproewe te gee

  2. Somerreënstreek / Oos-Kaap

   Neem kennis dat

   • daar ondersoek na die moontlike aanplantings van canola in die Hoëveld (besproeiingsareas) gedoen is (moontlike 45 000 hektaar geskik vir canola); en
   • daar reeds proewe by Vaalharts, Douglas, Barkley-Wes asook in Brits, Koedoeskop, Thabazimbi, Groblersdal areas gedoen word.

   Daar word verder gerapporteer dat goedkeuring vir die projekte in die Oos-Kaap gegee is en daar voortgegaan sal word met die bou van die fabrieke aldaar.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn gee terugvoering oor die afgelope seisoen se reënval. Dit lyk verder of la Nina toestande nog vir die volgende paar maande tot Februarie 2012 sal voortduur. Geen bogemiddelde reënval word vir hierdie tyd in die Wes-Kaap verwag nie.

   Die damme in die Wes-Kaap is 82% vol en die land se damme is 86% vol.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Neem kennis van die NOK se vierde skatting vir die 2010/2011 produksie-seisoen soos by die sakelys aangeheg, waarvolgens 43,510 ha kommersiële canola aangeplant is en 'n oesopbrengs van 59 490 ton verwag word.

   Daar word verder oor die moontlike vooruitsigte tot 2015 besin. Produsente wat reeds canola in die wisselboustelsel gevestig het, sal daarmee voortgaan en miskien bietjie uitbrei. Die grootste uitbreiding van aanplantings sal egter afhang daarvan of nuwe toetreders gewerf kan word.

   Die kans dat uitbreiding op sanderige grond sal plaasvind, is te betwyfel omdat die sand grond se waterhouvermoë te swak is om canola te ondersteun.

   Dit word ook beklemtoon dat wanneer canola geplant word, dit reg bestuur moet word tot in die kleinste besonderheid (bespuiting op die regte tyd ingesluit) en die plaas die "infrastruktuur" moet hê om elke gewas op die regte tyd en regte manier te kan oes om die volle potensiaal daarvan te verwesenlik.

   Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die Wes-Kaap waarskynlik nie groter hoeveelhede as 60 000 hektaar sal realiseer nie.

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (Oktober 2011) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting;
   • die weeklikse bulletin;
   • die maandelikse bulletin
 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe

   1. Aanplantings 2011

    Neem kennis dat terugvoering oor die 2011 proefaanplantings gegee word. Mnr Lombard dra namens die navorsingspan hulle dank vir elkeen wat 'n bydrae/inset tot die kultivarproewe gelewer het, oor.

    Die voorlopige resultate ten opsigte van opbrengs van kultivars in die kultivarproewe in onderskeidelik die Swartland en Suid-Kaap word ter inligting aan die vergadering uitgedeel en toegelig.

    Daar was 25% verskil in opbrengs tussen die TT en konvensionele kultivars. Dit word herhaal dat daar volgens ondervinding vir elke week wat canola later as die aanbevole datum gesaai word, daar 'n 5% laer opbrengs verwag kan word.

    Produsente word ook daarop gewys dat kultivars se prestasie per streek verskil en daar 'n kultivar wat in die spesifieke streek presteer gekies moet word (wat nie noodwendig die beste presterende kultivar vir die hele Swartland of Suid- Kaap sal wees nie).

    Daar word besluit dat

    • die opbrengsresultate van die kultivarproewe weer by die volgende sakelys aangeheg sal word;

     Mnr Lombard

    • Mnr Lombard en die navorsingspan sal besin oor die vrae wat tydens die vergadering deur lede gevra is en dan volgens hulle waarnemings 'n verklaring op skrif sal stel vir die volgende vergadering.

     Mnr Lombard

  2. Bemesting

   1. S-bemestingsbehoeftes van canola in die produksiegebiede van die Wes-Kaap

    Besluit dat die aangeleentheid voorlopig as afgehandel beskou word en daar weer rapporteer sal word wanneer nodig.

  3. Pes- en plaagbeheer

   1. Monitering van insekte op canola

    Neem kennis dat Dr Tribe terugvoering oor die monitering van slakke en isopoda op canola rapporteer. Daar het vanjaar by­kans geen isopoda voorgekom nie en die skade as gevolg van slakke was min (slakpille word uitgegooi).

    Die waarskuwing word gerig dat die laat reën dalk tot meer slakke volgende jaar kan aanleiding gee.

    Dr Tribe

    Daar word verder kennis geneem dat die CBK by die saadmaatskappye navraag gedoen het wat die aanbevole praktyk ten opsigte van behandelde saad wat na 'n volgende jaar oorgedra word, is. Terugvoering word afgewag.

    CBK
    Saadmaatskappye

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat afskrifte van die jongste Canolafokus ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae


   SKOG Voorsaaidag 9 Februarie 2012

   Almal

  3. Onderwerpe vir webstudies

   Neem kennis dat die inligting by die sakelys aangeheg is.

   Mnr Keun

  4. Internasionale samewerking: Kanada

   Neem kennis dat die amptelike verslag deur mnr A Theron en prof A Agenbag oor die afgelope studietoer na Kanada aan die PNS Raad voorgelê is en die aanbevelings opgevolg word.

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat voort gegaan word om die publiek insake die produksie en gebruik van canola in te lig.

   2. SOILL – "Canola paspoort"

    Neem kennis dat daar oor die afgelope seisoen se oefenlopie met 'n "informele" paspoort waarop aangedui moes word watter chemiese middels op die gewas gebruik is, rapporteer word. Daar is met chemiese maatskappye onderhandel om aansoeke vir registrasie van chemiese middels wat reeds vir ander gewasse geregistreer is, maar nog nie vir canola nie, by die Regi­strateur van Wet 36 in te dien. Sodra middels geregistreer word, sal die name daarvan onmiddellik aan die produsente en chemiese maatskappye gekommunikeer word.

    Produsente word versoek om seker te maak dat die agente wat die aanbevelings ten opsigte van chemiese middels maak, dit skriftelik moet doen en dit onderteken. Afskrifte daarvan sal by die paspoorte aangeheg word.

    Me Naudé
    Mnr Heydorn

    Daar word verder kennis geneem dat die volgende produsentepryse vir die 2011-seisoen deur SOILL afgekondig is:

    Minimum prys R3 750 per ton
    Vaste prys R3 800 per ton
    Maksimum prys R3 950 per ton

  2. Produsente – Canola

   1. Canola oesverliese

    Neem kennis dat die opsomming van die finale verslag van dr Strauss se navorsingsprojek ter inligting by die sakelys aangeheg is.

 10. Saad

  Neem kennis dat van die landboubesighede aandui dat hulle reeds deur saadmaatskappye ingelig is dat daar van sekere kultivars nie voldoende saad vir die volgende plantseisoen beskikbaar gaan wees nie.

  Daar word besluit dat

  • die kantoor by die saadmaatskappye oor die beskikbaarheid van saad vir die 2012 seisoen sal navraag doen; en
  • SANSOR versoek word om tydens die volgende vergadering toeligting oor die beskikbaarheid van saad te doen

  Mnr Keun
  Saadmaatskappye

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS-webblad

   Daar word versoek dat lede goeie kleurfoto's (met onderskrifte) vir gebruik op die webblad aan die kantoor beskikbaar moet stel.

   Almal

  2. Canola tydskrifartikels

   Neem kennis dat die volgende artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is:

   • Oliesade oorsig – SA Graan Tydskrif Augustus 2011
   • Doeltreffende vroeë onkruidbeheer in canola – SA Graan Tydskrif September 2011
   • Beperk verliese met oes van canola – Landbouweekblad 30 September 2011
   • Canolapaspoort nou ook in gebruik geneem – SA Graan Tydskrif September 2011
   • Local oilseed production slowly catching up with consumption – Farmers weekly 23 September 2011
   • Ooreenkoms hou groot voordele vir canolaprodusente in – SA Graan Tydskrif
   • Canolabedryf in Kanada van nader bekyk – SA Graan Tydskrif November 2011
  3. Publikasies deur Dr Lamprecht

   Neem kennis dat afskrifte van publikasies deur dr Lamprecht ter inligting by die sakelys aangeheg is:

   • "Evaluation of strategies for the control; of canola and lupin seedling diseases caused by Rhizoctonia anastomosis groups;"
   • "Effect of cropping system on composition of the Rhizoctonia population recovered from canola and lupin in a winter rainfall region of South Africa."
  4. 2012 Applications open for Graduate Student Fellowship

   Die inligting insake die 2012 "applications for graduate student fellowship" van Decagon Devices is by die sakelys aangeheg.

 12. Datums van volgende vergaderings

  • 12 April
  • 14 Junie
  • 22 Augustus
  • 28 November
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank en wense vir 'n Geseënde Feesgety afgesluit en verdaag.