Riglyne vir die indien van aansoeke

 1. Agtergrond

  Die PNS is 'n onafhanklike Trust wat in 1990 gevestig is om fondse te bewillig vir navorsing en verwante aktiwiteite wat verband hou met die bevordering van proteïen vir dierevoeding.

 2. Visie

  Die PNS streef daarna om 'n wesenlike bydrae ter bevordering van plaaslike produksie van proteïen op 'n volhoubare grondslag te lewer, ter bevrediging van die groeiende proteïenbehoeftes vir diereproduksie, asook die optimale benutting daarvan wat sal lei tot 'n algemene welvaartsverhoging in die Republiek van Suid-Afrika.

 3. Missie

  Die PNS lewer sy bydrae tot die realisering van die visie deur middel van die pro-aktiewe stimulering en befondsing van toepaslik doelgerigte navorsing asook die bevordering en implementering van sodanige navorsingsresultate deur tegnologie-oordrag, ten einde in die toenemende proteïenbehoeftes vir dierevoeding asook die optimale benutting daarvan in die Republiek van Suid-Afrika te voorsien.

  Die PNS verbind hom tot die onderstaande aksies wat sal lei tot algemene welvaartsverhoging in die Republiek van Suid-Afrika (RSA):
  • 'n Gebalanseerde, objektiewe benadering wat sensitief is vir die ontwikkelingsbehoeftes en uitdagings van die RSA.
  • 'n Kritiese ingesteldheid ten opsigte van die nuutste ontwikkelings in proteïenvoorsiening en -aanwending.
  • Die bevordering van koste-effektiewe navorsing.
  • Die dinamiese bevordering van die implementering van navorsingresultate.
  • Die effektiewe volhoubare benutting van natuurlike landbouhulpbronne.
  • Die vermindering van buitelandse valuta wat die land uitvloei en die skep van werkgeleenthede deur ingevoerde proteïen so ver moontlik met proteïen wat plaaslik geproduseer word te vervang.
 4. Kriteria vir die bepaling van navorsingsprioriteite

  Die volgende kriteria word toegepas tydens die oorweging van aansoeke om te verseker dat fondse slegs toegeken word aan navorsingsprojekte wat binne die mandaat van die PNS val:

  1. Die projek moet verband hou met die visie en missie van die PNS.
  2. Markbehoeftes moet in berekening gebring word.
  3. Die navorsing moet vernuwend wees.
  4. Daar moet potensiaal wees vir tegnologie-oordrag en die toepassing van die navorsing.
  5. Natuurlike hulpbronne moet benut en/of beskerm word.
  6. Die projek moet ekonomies regverdigbaar, koste-effektief en kostedoeltreffend wees, met die potensiaal om gunstige ekonomiese resultate te skep.
  7. Infrastruktuur en hulpbronne moet voldoende wees.
  8. Die voorgestelde uitkomste en impak van die navorsing moet relevant wees.
  9. Die kans op sukses / die risiko-profiel van die projek.
  10. Voortsetting moet gewaarborg wees / daar moet multi-dissiplinêre steun wees.
 5. Reëls/riglyne

   Algemeen

  1. Nuwe aansoeke moet 'n bestuursopsomming, soos aangedui in die aansoekvorm, insluit en moet ingedien word teen 30 April.
  2. Aansoeke vir die voortsetting van 'n projek moet 'n bestuursopsomming insluit, waarin vordering wat behaal is beskryf word, en moet teen 31 Julie ingedien word.
  3. Aansoeke is onderhewig aan eweknie-evaluering.
  4. Enige wysiging van die oorspronklike projekplan moet ten volle gemotiveer word.
  5. Indien die navorser nie die betrokke navorsing kan afhandel nie, moet die begunstigde 'n ander navorser aanbeveel vir oorweging deur die PNS-Raad. Die PNS behou hom egter die reg voor om die aanbeveling te aanvaar of af te keur.
  6. Die begunstigde is verantwoordelik daarvoor om 'n hoë vlak van navorsing vol te hou.
  7. Die PNS is geregtig daarop om die begunstigde te eniger tyd te besoek om waarnemings te doen en om die projek te bespreek.
  8. Fasiliteite en toerusting

  9. Die begunstigde onderneem om alle fasiliteite en arbeid te verskaf vir die uitvoer van die navorsing, insluitend (waar van toepassing) 'n laboratorium met standaardtoerusting wat geskik is vir die betrokke navorsing.
  10. Navorsingsinstansies moet self voorsiening maak vir basiese toerusting soos rekenaars en standaardsagteware.
  11. Die PNS finansier nie gewoonlik kapitaaltoerusting nie. Daar word van die begunstigde verwag om sodanige toerusting aan te koop. Aansoeke kan egter ingedien word vir oorweging indien gespesialiseerde kapitaalitems benodig word vir projekte wat deur die PNS befonds word. Dergelike aansoeke kan ingedien word as deel van die projekbegroting.
  12. Kapitaalitems wat die PNS aankoop bly die eiendom van die PNS. Daar word van die instansie verwag om verantwoordelikheid te aanvaar vir die instandhouding en versekering van sulke items. Die instansie mag vir die duur van die projek voorsiening daarvoor maak in die projekbegroting. Die PNS sal besluit of die items deur die PNS verkoop moet word na afloop van die projek.
  13. Indien die PNS voel dat dit tot sy voordeel strek, kan die PNS besluit om kapitaalitems te huur en nie te koop vir 'n spesifieke projek nie. Die plig lê by die navorser om vooraf te bepaal wat die mees kostedoeltreffende manier is om toerusting te bekom. Minstens twee kwotasies moet verkry word van potensiële verskaffers of verhuurders van die toerusting. Die PNS behou hom die reg voor om die mees kostedoeltreffende besluite te neem in die verband.
  14. Finansies

  15. 'n Akte van Onvoorwaardelike Skenking ("akte") en projekplan (volgens bylae 1) moet ingevul en onderteken word deur albei partye voordat enige fondse betaal kan word.
  16. BTW is waarskynlik nie ter sprake nie.
  17. Die begunstigde is verantwoordelik vir die finansiële administrasie van alle bedrae wat die PNS toestaan vir die navorsing.
  18. Indien diere aangekoop word met PNS-fondse, moet die inkomste wat verkry word uit die verkoop van die diere aan die PNS betaal word. Begrotings moet dus pro rata aangepas word met die verwagte inkomste, of die inkomste moet aan die PNS betaal word sodra dit gerealiseer is.
  19. 'n Begroting mag nie sonder die PNS se goedkeuring oorskry word nie. Die PNS moet betyds genader word indien dit wil voorkom asof 'n begroting waarskynlik oorskry gaan word. Versoeke moet goedgekeur word deur die direkteur (LNR-instituut), departementele hoof (universiteit) of die uitvoerende hoof van die betrokke organisasie.
  20. Riglyne vir die opstel van begrotings is beskikbaar by die PNS.
  21. Verslaggewing

  22. 'n Finansiële verslag wat aandui hoe fondse tot 30 Junie bestee is, moet ingedien word vir projekte wat voortgesit word en saam met die bestuursopsomming teen 31 Julie ingedien word. 'n Verdere finansiële verslag wat die besteding van fondse tot 31 Desember aandui, moet jaarliks op 20 Januarie van die volgende jaar ingedien word. Fondse wat nie benut is nie, moet teen die einde van Januarie terugbetaal word.
  23. Indien dit sou blyk dat goedgekeurde fondse nie bestee gaan word voor die einde van Desember nie, kan 'n spesiale reëling getref word. 'n Versoek van die direkteur (LNR-instituut), departementele hoof (universiteit) of die uitvoerende hoof van die betrokke organisasie kan oorweeg word indien die versoek goed gemotiveer is. Gewoonlik word 'n surplus verklaar vir daardie finansiële jaar vir die spesifieke projek. 'n Addisionele bedrag kan dan in die volgende finansiële jaar betaal word.
  24. 'n Omvattende finale verslag, in die formaat van 'n wetenskaplike artikel, moet binne vier maande nadat 'n projek afgehandel of gestaak is by die PNS ingedien word.
  25. 'n Navorser word op 28 Februarie van die finansiële jaar waarin sy projek eindig skriftelik in kennis gestel dat 'n finale en 'n finansiële verslag binne ses maande na die datum van die brief ingedien moet word, en dat enige uitstaande bedrae wat die PNS nog moet betaal sal verval indien daar nie voldoen word aan hierdie vereiste nie. Indien navorsing op somergewasse gedoen word, moet die navorser 'n finale verslag en 'n finansiële verslag indien voor die einde van die volgende finansiële jaar (28 Februarie).
  26. Resultate

  27. Die resultate van navorsing wat deur die PNS gesteun word, is gewoonlik die uitsluitlike eiendom van die PNS, tensy daar anders ooreengekom word.
  28. Alle intellektuele eiendom voortspruitend tydens die verloop en uit die omvang van die projek sal onderhandel word. Die PNS mag alle navorsingsverslae wat aan hom beskikbaar gestel word sonder enige beperkings gebruik, publiseer en versprei. Die kommersiële benutting van die intellektuele eiendomsreg wat mag voortspruit tydens die verloop en uit die omvang van die projek sal in goeder trou met die PNS onderhandel word, ten einde 'n billike verdeling van inkomste te bewerkstellig.
  29. Indien die begunstigde of navorser die navorsingsresultate in 'n verhandeling en/of publikasie gebruik, moet die PNS behoorlik erken word vir die finansiële bystand wat verleen is. Die PNS moet voorsien word van een gratis afskrif van sodanige publikasie of dokument.
  30. Navorsers word aangemoedig om navorsingsresultate te publiseer en om voorleggings aan te bied by kongresse, simposia en soortgelyke geleenthede, maar met behoorlike erkenning en oorweging van bogenoemde voorwaardes.

Aansoeke kan gestuur word aan

Die Hoof Uitvoerende Beampte
Proteïennavorsingstigting
Posbus 1564
Rivonia
2128

Riverstraat 49, Woodmead Ekstensie 1
Sandton
2191

T.  +27 11 803 1894
T.  +27 11 803 2579
F.  +27 11 803 2287
E.  maria@proteinresearch.net