Navorsingsverslag 2008/2009

1.

 

Inleiding


By bykans elke aksie en aktiwiteit van die PNS is daar navorsers, kontrakteurs, medewerkers en belangstellendes betrokke. Die PNS beoog jaarliks om deur middel van hierdie navorsingsverslag in breë trekke aan al hierdie belanghebbendes terugvoering te gee van die afgelope jaar se aktiwi­teite en besluite, sodat almal 'n geheelbeeld kan vorm van die breër prentjie waarby hulle betrokke is en was.

Die navorsingsverslag is omvattend en daar word sover doenlik objektief verslag gelewer. Uiteraard sluit dit goeie en slegte nuus in wat eie is aan navorsing, maar die Raad van die PNS is tevrede dat steeds goeie vordering gemaak word in die strewe om te voldoen aan die visie en missie van die PNS, tewens daar is 'n algemene gees van optimisme teenwoordig dat die vordering, veral met die sojabedryf, 'n sneeubal effek begin toon. Ons bly egter te alle tye afhanklik van die samewerking van kundiges wat selde in oorvloed beskikbaar is.

Die PNS is ook bevoorreg deurdat daar altyd fondse beskikbaar was om projekte met meriete, te befonds, maar dit het ongelukkig al by herhaling gebeur dat fondse vir projekte beskikbaar was, maar dat die mannekrag ontbreek het en die projekte nie uitgevoer kon word nie. Hierdie probleem en andere word deurlopend gemoniteer en waar moontlik reggestel met alternatiewe hulpmiddels of maatreëls.

Die ernstige ekonomiese insinking wêreldwyd het ook die PNS nie ongeskonde gelaat nie, maar die PNS is dankbaar om te kan berig dat dit nie die PNS se kontantvloei negatief geraak het nie en kan alle aktiwiteite normaalweg voortgesit word. Dusdanig sal alle mense in Suid-Afrika steeds die vrugte pluk van die PNS se toegewyde strewe om meer proteïen vir diereverbruik plaaslik te laat produseer om sodoende ingevoerde proteïen te vervang.

Volledige PDF-dokument
50 bladsye [ ± 1.1MB ]