Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Maize under irrigation: gross margins per ha 2011/2012 Mielies onder besproeiing: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Bergville Brits / Koedoeskop Groblersdal GWK
Cultivation system / Bewerkingstelsel None / Geen Conventional / Konvensioneel
Irrigation or dryland / Besproeiing of droëland Irrigation / Besproeiing Dryland / Droëland
Yield / Opbrengs T/ha 12.0 12.0 12.0 13.0
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 459 1 606 1 663 1 791.90
  Safex R/ton 1 861 1 861 1 861 2 062.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 250 166 119 254.00
  Other marketing costs / Ander R/ton 152 89 79 16.10
Gross income / Bruto inkomste R/ha 17 511 19 272 19 956 23 294.70
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 1 649 2 169 2 169 359.10
  Own / Eie R/ha 0 0 0 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 1 649 2 169 2 169 359.10
Fertilizer / Bemesting R/ha 3 894 4 618 4 169 4 426.70
Lime / Kalk R/ha 243 31 31 0.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 503 307 307 81.69
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 797 5 5 228.32
Casual labour / Los arbeid R/ha 231 0 0 0.00
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 221 0 0 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 613 771 798 390.00
Irrigation / Besproeiing R/ha 1 890 4 149 3 201 1 561.80
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 103 623 623 566.59
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 140 434 434 336.54
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 607 762 686 436.74
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 276 740 740 845.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 11 166 14 608 13 164 9 232.49
Gross margin / Bruto marge R/ha 6 345 4 664 6 792 1 999.21
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 493 686 686 554.40
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 5 852 3 978 6 106 1 444.81
Subscribe: receive ICBs via e-mail