Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 5 Desember 2006 in die PNS-Raadsaal te Rivonia 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Mnr L Killian.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die laaste vergadering van die Sojawerkgroep vir die jaar.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Me R Beukes NDL
  Mnr GW Bührmann Produsent: Mpumalanga
  Dr J de Kock PNS
  Me A Enslin SAGIS
  Dr M Griessel PNS
  Mnr C Havenga Agriocare
  Mnr L Killian PNS-kontrakteur
  Mnr ID Lamprecht Mpumalanga: Departement Land­bou, LA
  Mnr WA Loubser SANSOR
  Mnr E Maree PNS-kontrakteur
  Mnr FAS Potgieter GSA
  Me M Scheepers NDL
  Mnr A van Vuuren NWK
  Mnr WF van Wyk PNS-kontrakteur
  Mnr S van Zyl GSA
  Mnr G Keun OPOT
  Me E Harmse Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr AJ Cronjé Produsent: Mpumalanga
  Mnr CJ du Plessis PNS
  Dr H du Plessis LNR-IGG
  Mnr A Mostert SASOL

 4. Personalia

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, wens Mnr Frans Potgieter geluk met sy verkiesing tot die Raad van die PNS met ingang 1 Januarie 2007. Mnr Potgieter sal dien as verteenwoordiger van die produsente van proteïenryke gewasse. Mnr Scholtemeijer wens ook Dr de Kock geluk met die MBL-graad verwerf deur sy seun.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, met toevoeging van punt 9.10.1.1 Aansoek om rabat: Sojaboon-oliekoek.

 6. Notule van die vergadering van 4 Oktober 2006

  Besluit:

  1. Dat die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 4 Oktober 2006 goedgekeur word.
 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   Die Voorsitter versoek Me Scheepers om die posisie ten opsigte van sojabone te stel. Me Scheepers meld dat die eerste voorneme om te plant soos aangedui in die September mediavrystelling ingesluit is as Bylae B, en dat sy die voorneme om sojabone te plant soos hersien in November aan die vergadering sal voorlê. Hiervolgens word aangedui dat 220 000 ha beplant sal word onder soja, wat 'n 8,6% afname toon op die vorige seisoen, maar wat sowat 4,4% meer is as die eerste aanduiding van voor­genome aanplantings.

   In antwoord op 'n vraag na die rede vir die verminderde sojaboonaanplantings, meld die Voorsitter dat meer mielies waarskynlik aangeplant is weens die herstel in die mielieprys, en dan ook in landoppervlakte wat moontlik onder soja beplant kon wees. Hoewel die sojaboonprys twee keer soveel as die mielieprys behoort te wees, is dit tans nie die geval nie, maar die verwagting is egter dat die sojaboonprys internasionaal sal styg.

   Meneer Potgieter dui aan dat dit verblydend is om te ver­neem dat die eerste voorneme om soja te plant opwaarts aangepas is. Hy berig dat 'n aantal produsente hom reeds genader het om sojasaad te bekom, en dit wil voorkom asof van die mieliesaadbestellings gekanselleer kan word ten gunste van soja. Die prys van soja is ook goed vir dié tyd van die jaar. Daar is sprake dat die mielieprys onder druk kan kom. Weens die droogtetoestande en die goeie prys kan daar 'n ommeswaai na soja-aanplantings plaas­vind. Hy meen dat daar nie 'n oorgang na sonneblom sal wees nie.

   Die Voorsitter dui aan dat die vergadering kennis neem van die inligting, en versoek die onderskeie verteenwoordigers van die provinsies om kommentaar te lewer. Dr Griessel meld dat sojaboonaanplantings kan toeneem as gevolg van die droogte. Hy maan produsente om mieliepryse met omsigtigheid te bejeën. Met die huidige goeie grondwater­tafel, kan die verwagte aanplanting van 2,8m. ha grond onder mielies 'n produksie van 8 tot 9 m.t. mielies lewer, wat teenoor die konstante binnelandse verbruik, 'n surplus tot gevolg kan hê met 'n gepaardgaande neerdruk­kende effek op die mielieprys.

  2. Provinsies

   1. KwaZulu-Natal

    Meneer Havenga meld dat feitlik al die mielies en die grootste deel van die soja reeds geplant is weens die vroeë reën. Hy is van mening dat 'n bietjie minder soja aange­plant sal word in die huidige seisoen in KwaZulu-Natal.

   2. Mpumalanga

    Die Voorsitter wys op die toename van ongeveer 200 000 ha in die voorgenome aanplanting van mielies in Mpuma­langa, en vra Mnr Bührmann om kommentaar te lewer. Mnr Bührmann berig dat van die boere tans op 'n baie kritieke stadium mielies plant, en dat dit moeilik is om te bepaal hoeveel minder soja uiteindelik aangeplant sal word. Baie van die boere het besluit om meer mielies as sojabone te plant. Daar is egter nog heelwat onbeplante grond. In die Standerton-gebied waar goeie reëns geval het, lyk die mielies baie goed, en sorghum-aanplantings het geweldig toegeneem. Dié aanplantings was ten koste van soja. In die Ooste het sommige boere reeds klaar geplant terwyl ander nog besig is om te plant. Hy meen dat die sojaboon-aanplantings met ongeveer 10% sal afneem in Mpumalanga.

    Mnr Lamprecht berig dat aanplantings van mielies laat begin het in sekere dele, en dat daar na verwagting bietjie minder soja aangeplant sal word. Die Voorsitter stel dat die verwagte 8,6% daling soos deur die oesskattingskomitee aangedui, korrek blyk te wees.

   3. Noordwes

    Mnr van Vuuren berig dat dit geweldig droog is in die Noordwes provinsie, met 'n droë boonste grondlaag as gevolg van die wind, wat aanplanting van alternatiewe ge­wasse vir mielies, soos soja, krities moeilik maak. Die warm wind gaan gepaard met hoë vogverliese. Hy meld dat ongeveer 80 tot 90% van die aanplantings voltooi is, en dat plante baie swak groei. Hy meen dat daar 'n versteuring sal wees in die voornemens-syfers. Dertig persent van die oppervlakte-oesskatting in Noordwes was onseker en kan opgeneem word deur soja, maar as dit egter nou goed reën, sal die oppervlakte met mielies beplant word.

    Mnr Potgieter berig dat aanplantings normaal verloop het. Heelwat van die boere het aangedui dat hulle beplan om soja te plant, ook vanweë die droë toestande in die Noord­wes provinsie.

   4. Limpopo

    Mnr Potgieter meld dat dit wil voorkom of daar meer soja in Limpopo aangeplant sal word vanweë die vroeë reën in die gebied. Koring is egter eers twee weke vantevore ge-oes.

    Mnr van Wyk berig dat soja tans in gevaarlike grond in Kinross aangeplant word, en as dit nie binne die volgende week of so reën nie, die soja-opkoms swak sal wees. Hy kan nie met sekerheid sê hoeveel soja daar in Limpopo aangeplant is nie, hoewel hy verneem het dat soja-aanplantings in die swart gebiede beplan word.

   5. Noord-Kaap

    Daar word berig dat meer mielies geplant sal word in grond onder besproeiing.

   6. Vrystaat

    Mnr Maree berig dat dit droog is, dat die reën kol-kol voorkom, en dat minder gewasse insluitend soja aange­plant is as die vorige jaar.

   7. Oos-Kaap

    Mnr Killian berig dat verkeerde oesmetodes op canola aan­gewend is met die gevolg dat die meeste van die canola op die grond beland het. Die mielieskatting is na sy mening foutief, en hy meen dat daar ingevolge die Massive Food Programme waarskynlik meer mielies aangeplant is. 'n Paar produsente het begin soja plant, maar dit sal nie die oesskatting noemenswaardig beïnvloed nie.

   8. Suidwestelike Distrikte

    Geen verslaggewing ten opsigte van hierdie gebied.

   9. Gauteng

    Mnr van Wyk meld dat omstandighede in Gauteng soort­gelyk is aan dié in Mpumalanga. Die voorkoms van sclerotinia het 'n laer sojaboonaanplanting van ongeveer 8% tot gevolg gehad.

  3. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   Die vergadering is dit eens dat die weer- en klimaats­vooruitskouing nie belowend lyk nie.

  4. Mikpunte: 2010 en 2020

   1. Drie-jaar vooruitskatting

    Mnr Potgieter dui aan dat die oesskattingskomitee se in­ligting korrek blyk te wees onder die huidige omstandig­hede. Die Voorsitter stel dat die oesskattingskomitee se syfer aanvaar kan word. Dr de Kock stel dat die toekoms van soja in breë terme as positief beskou kan word. In antwoord op 'n vraag van die Voorsitter berig Dr de Kock dat die produksie van sojabone, sonder inagneming van die moontlike produksie van biobrandstof, op ongeveer 230 000 ton. te staan sal kom. Sy aanvoeling is dat sojabone min of meer gevestigde belangstelling verkry het.

  5. SAGIS

   Die Voorsitter stel Me Enslin aan die woord. Me Enslin berig dat die produsente-lewering van sojabone tot en met die einde van Oktober 207 000 ton is, terwyl die oesskat­ting op 224 000 ton te staan kom, en dat daar 'n toename in die tonnemaat sojabone verwerk is. Volvetsoja gepro­duseer staan op 206 000 ton, en oliekoek op 102 000 ton wat 'n beduidende toename toon. Die totale oliesaad­verwerking is die hoogste sedert SAGIS se werksaamhede 'n aanvang geneem het in 1997. Die Voorsitter wys daarop dat die inligting verskaf baie belangrik is, en met verwysing na tabel 1.2 wat 'n beduidende groei in die verbruik van volvetsoja toon, meld hy dat dit nie noodwendig die einde van die styging is nie. Daar is verdere ruimte vir die uitbreiding van volvetsoja. Me Enslin berig voorts dat die oliepersers ook aangedui het dat die verwerking van sojabone toeneem teenoor sonneblom. Die Voorsitter berig dat Mnr Moosa, Trustee van OPOT, en verbonde aan die oliepersbedryf, aangedui het dat twee aanlegte oorge­skakel het van sonneblom na soja. Soja-olie word deesdae in 'n groter mate ingemeng in kookolie. Me Enslin meld dat die aanduiding is dat 130 000 ton sojaboon-voorrade teen die einde van Desember verwag kan word.

   Die Voorsitter versoek die vergadering om kommentaar te lewer op die dokumente voorgelê. Mnr Lamprecht vra of enige syfers beskikbaar is aangaande sojaboonolie inge­voer. Die Voorsitter lig hom in dat verwerkte produkte nie deel vorm van SAGIS se mandaat nie, maar dat die syfers wel beskikbaar is by die Oliesade Advieskomitee deur Mnr Keun. Mnr Lamprecht verduidelik dat hy die vraag gestel het aangesien hy bewus is van 'n biodiesel-aanleg tussen Standerton en Volksrust en dat hy onseker is waarvandaan die olie verkry word. Die Voorsitter berig dat groot volumes soja-olie steeds ingevoer word. Dr Griessel bevestig die stelling, en wys daarop dat die rede vir die groot invoere die gunstige pryse is. Internasionale prysstygings sal egter 'n demper op invoere van soja-olie plaas.

   Met verwysing na biobrandstof meld Me Enslin dat die oliesade-opgawes onveranderd gelaat is, maar dat die definisies wèl gewysig is sodat die verlangde inligting verkry kan word. Die Voorsitter berig dat verskeie bio­brandstofprodusente aangedui het dat die aanlegte só gestruktureer sal word dat hulle nie noodwendig sojabone hoef in te voer nie. Me Enslin stel voor dat die Bemark­ingsraad genader word ten einde die opgawe dermate uit te brei dat diegene betrokke by die vervaardiging van biobrandstof verplig word om te registreer, sodat die inligting aangaande die gebruik van plaaslike en inge­voerde olie verbruik, verkry kan word. Sy vertrou dat die Minister dié wysiging sal goedkeur. Mnr Potgieter bevestig dat dit waardevolle inligting sal wees.

   Die Voorsitter meld dat die olieperser óf onverfynde olie kan invoer, verfyn, en dan bottelleer, óf reeds verpakte bottels kan invoer. Daar is tans geen betroubare inligting aangaande die totale verbruik van eetbare olie in Suid-Afrika nie, en hy versoek SAGIS om die moontlike ver­kryging van inligting in dié verband te ondersoek.

   Die Voorsitter wys daarop dat die tabel op bladsy vyf wat internasionale oliesade-pryse aandui, in $/t en nie in R/t aangedui moet word nie.

   Besluit:

   1. Dat SAGIS versoek word om die moontlike verkryging van inligting aangaande die totale verbruik van eetbare olie in Suid-Afrika te ondersoek.

    Mnr Keun

  6. GSA-markinligting

   Die Voorsitter versoek Mnr van Zyl om die GraanSA mark­inligting aan die vergadering voor te lê. Mnr van Zyl wys daarop dat daar 'n marginale daling in die totale wêreldoliesade-eindvoorrade vir die 2006-2007 seisoen is. Dit is interessant om die effek van die groei in die biobrandstofbedryf op die prys van plantaardige olies waar te neem. Daar is 'n sterk internasionale vraag na plant­aardige olies, met 'n prysstyging van Argentynse sojaboon­olie van $428/t. in Januarie 2006 tot die huidige vlak van $626/t. Dit verteenwoordig 'n styging van 46%. Die baie skerp styging in die prys van vismeel bied verdere onder­steuning aan die internasionale pryse van proteïenbronne, met die styging in sojaboon-oliekoek pryse wat ondersteun word deur die skerp styging in die internasionale mielie­prys.

   Mnr Van Zyl berig voorts dat die totale wêreldproduksie van sojabone vir die 2006-2007 seisoen geprojekteer word op 224,97 m.t., wat 3,2% hoër is as die projeksie van 218,24 m.t. vir 2005-2006. Die toename in die wêreld­produksie van sojabone word toegeskryf aan verhoogde produksie in die VSA, Brasilië en Argentinië. Brasilië toon 'n produksie-toename van 1 m.t. en ten spyte van afname in oppervlakte, is heelwat beter opbrengste behaal. Die internasionale vry-aan-boord sojaboonprys toon 'n skerp styging in September 2006 as gevolg van die skerp styging in die mielieprys. Na verwagting sal mielie-aanplantings in die VSA met tussen 2,5 en 3,5m ha in 2007 uitgebrei moet word met beter as gemiddelde opbrengste om in die groeiende vraag na mielies in die VSA te kan voorsien. Na sy mening sal daar heelwaarskynlik tussen 2 en 2,5m. ha minder sojabone in die VSA gedurende 2007 aangeplant word. Die prys­verhouding is ten gunste van mielies in die VSA, en die sojaprys sal moet lig om te voorkom dat meer hektare na mielies gaan.

   Met verwysing na grafiek sewe, meld Mnr van Zyl dat die invoerpariteitsprys van Argentynse sojabone bereken is op die invoer­pariteitsformule van SAGIS, dat die SAFEX sojaboonprys dié van die naaste kontrakmaand reflekteer, en dat die afgeleide sojaboon­produsenteprys afgelei is van die prys van ingevoerde sojaboonoliekoek, Randfontein­basis.

   Die Voorsitter bedank Mnr van Zyl vir die verslag, en noem dat dit belangrik is om kennis te neem, ook by SAGIS, dat die toekoms van baie bedrywe om biobrandstof sentreer en dat daar gepoog sal moet word om 'n beter geheelbeeld van die situasie te kry.

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   Die Voorsitter stel Dr Griessel aan die woord. Dr Griessel dui aan dat die wêreldproduksie van sojabone vir 2006-2007 geprojekteer word op 226,55 m.t., wat 'n toe­name van 6 m.t. toon op die produksiesyfer van 2005-2006. As rede hiervoor kan die VSA se verhoogde produksiesyfer van 87,20 m.t. in 2006-2007 teenoor die 83,37 m.t. in 2005-2006 aangevoer word. Die verhoging volg op die gebruik van verbeterde cultivars. Hierdie jaar se proteïenontledings is egter die laagste sedert 1986. Die geweldige styging in die prys van mielies en die lae wêreldvoorraad van mielies het aanvanklik die verwagting geskep dat minder sojabone in Brasilië geplant sou word, maar die prysstyging van sojabone het tot gevolg gehad dat aanplantings uiteindelik toegeneem het.

   Die wêreldproduksie van canola toon 'n daling van 3 m.t. in 2006-2007 teenoor 2005-2006, wat toegeskryf kan word aan 'n 1 m.t. daling in produksie deur Sjina, met 'n ooreen­komstige produksie-daling in Australië, en ook in Indië, waar meer mielies geplant is ten koste van canola. Die verwagte wêreldproduksie van oliesade vir 2006-2007 is 385,5 m.t. met 'n verwagte 4 m.t. styging in verbruik na 389,2 m.t. Dit is die eerste keer wat verbruik hoër sal wees as lewering. 'n Druk op graanproduksie word voorsien weens die verwagte toename in tekorte van produksie teenoor verbruik in 2007-2008.

   Dr Griessel noem 'n paar algemene waarnemings aan die hand van Oil World, wat aandui dat beperkte soja-olie beskikbaarheid 'n rimpeluitwerking gehad het op sonne­blomolie. Dit is tans onmoontlik om redelike hoeveelhede soja-olie in Suid Amerika aan te koop. Sonneblomolie-pryse toon 'n oplewing en sonneblomolie word tans teen $680 vir Januarie verhandel, wat 'n styging van $90 binne ses weke verteenwoordig. Wêreldverbruik van agt olie­koeke sal na verwagting met 10 m.t. toeneem tussen Oktober-September 2006-2007 met soja wat 90% van die groei verteenwoordig. Die 10 m.t. toename staan teenoor 7 m.t. die vorige jaar, en 7,2 m.t. twee jaar vantevore. Die dryfredes vir hierdie versnelde groei word aangegee as toename in produksie van lewende hawe in Asië. Die Universiteit van Minnesota se bevinding dat die laagste proteïenvlak sedert 1986 in hierdie jaar se sojaboon­produksie in Amerika gemeet is, sal waarskynlik tot gevolg hê dat daar verhoogde aanvraag sal wees na sojaboon-oliekoek. Die hoë graanpryse, sal waarskynlik lei tot 'n verhoogde verbruik van 'n mengsel van soja-oliekoek en tapioka vir dierevoer, dalende produksie van voererte en -bone word in die EU verwag, met 'n gevolglik verhoogde vraag na sojaboon-oliekoek – ook as gevolg van die hoë prys van vismeel.

   Dr Griessel meen dat die werklike impak van DDGS op die graan- en oliesadesektore nog waargeneem moet word. 'n Studie onderneem deur die Centre for Agricultural and Rural Development van Iowa State University dui op 'n moontlike negatiewe impak van bio-etanol uit mielies op sojabone.

   Dr Griessel dui aan dat die produsenteprys van sojabone soos op 4 Desember 2006, bepaal is op R1 865. Die Voorsitter bedank Dr Griessel vir sy voorlegging.

   Die Voorsitter verwys na die weeklikse artikel deur Prof van Schalkwyk in die Landbouweekblad aangaande die prysbepaling van sojabone en berig dat daar in gesprek getree sal word met die professor nadat ooreengekom is deur SAGIS, GraanSA en die PNS aangaande die faktore wat in berekening gebring behoort te word by die bepaling van die invoerpariteitsprys van sojabone.

   Die Voorsitter versoek dat die dokument Markinligting Sojabone, 1 Desember 2006, en moontlik ook die dokument van Mnr Koster, ingevoeg word by die dokumentasie van die volgende vergadering van die Sojawerkgroep.

   Die Voorsitter stel dat biobrandstofvervaardiging duidelik kompeteer met voedselverskaffing, en dat voedselpryse noodwendig sal styg. Hy stel voor dat die inligting tydig gesistematiseer word. Dr Griessel meld dat die gelykbreek­prys van die produksie van bio-etanol te staan kom op $4,05/bushel, of R1 138/t. Die Voorsitter wys daarop dat sojabone tans feitlik onverkrygbaar is, teen R2 200/t. Die prys bereken deur Dr Griessel is 'n riglyn vir die produsent van sojabone met die oog op volvetsoja. Mnr Bührmann wys daarop dat die nyweraar volvet net vir spesialiteits­voeding sal aanwend indien volvet verkoop word teen die duurder prys van R2 600 tot R2 800. Goedkoper alter­natiewe energiebronne sal deur die nyweraar ingemeng word indien die prys van volvetsoja te hoog is.

   Besluit:

   1. Dat die dokument van GraanSA Markinligting Sojabone, 1 Desember 2006, en moontlik ook die dokument van Mnr Koster, ingesluit word by die dokumentasie van die volgende vergadering van die Sojawerkgroep.

    Mnr Keun

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Super Sojakompetisie – terugvoering

    Die Voorsitter meld dat die onaanvaarbare olie- en pro­teïeninhoudontledingsresultate tydens die Supersojakom­petisie verwys is na die Tegnologiekomitee vir terug­rapportering by die volgende vergadering van die Soja­werkgroep.

    Daar is kennis geneem van die KZN Super Sojakompetisie-organiseerders se versoek dat die Raad van die PNS bedank word vir die ondersteuning verleen met die kompetisie.

    Besluit:

    1. Dat daar by die volgende vergadering van die Sojawerk­groep terugrapporteer sal word aangaande die onaan­vaarbare olie- en proteïeninhoudontledings­resultate tydens die Super Sojakompetisie.

     Mnr Keun

   2. Cultivarproewe

    Die Voorsitter meld dat die LNR-IGG versoek is om by die volgende vergadering van die Sojawerkgroep volledig ver­slag te doen oor welke cultivarproewe aangeplant is al dan nie.

    Besluit:

    1. Dat die LNR-IGG versoek word om by die volgende ver­gadering van die Sojawerkgroep volledig verslag te doen oor die aanplanting van cultivarproewe.

     Mnr Keun

   3. Ander – aanplant van oliesade met die oog op ontwikkelende landbou en biobrandstof

    Mnr Bührmann berig dat daar klaarblyklik heelwat grond beskikbaar is vir aanplanting van sojabone deur die ontwikkelende landbou met die oog op biodieselproduksie maar dat finansiële probleme vordering kortwiek. Die Departement van Landbou in Mpumalanga poog tans om alternatiewe finansiering te bewerkstellig.

    Die Voorsitter spreek sy kommer uit oor die toedrag van sake, en meld dat die Oos-Kaap wel oor die nodige fondse beskik. Hy sê dat een van die aanbevelings van die Kommissie van Ondersoek na die Biobrandstofbedryf aan die Regering was om blokke grond beskikbaar te stel, sodat die kleinboere se grond bymekaar groepeer kan word vir gemakliker en meer ekonomiese bewerking.

    Die Voorsitter versoek dat die saak rakende die aanplant van oliesade in Mpumalanga, KwaZulu-Natal en Oos-Kaap oorstaan tot meer duidelikheid verkry is oor die aange­leentheid.

    Besluit:

    1. Dat die saak rakende die aanplant van oliesade in Mpumalanga, KwaZulu-Natal en Oos-Kaap oorstaan tot meer dui­delikheid verkry is oor dié aangeleentheid.

     Mnr Keun

  2. Mpumalanga

   1. Super Sojakompetisie te Mpumalanga

    Die Voorsitter lig die vergadering in dat die moontlike herinstelling van die Super Sojakompetisie te Mpumalanga ondersoek word, en dat die saak oorstaan na 'n volgende vergadering van die Sojawerkgroep.

    Besluit:

    1. Dat die saak van die moontlike herinstelling van die Super Sojakompetisie oorstaan na 'n volgende vergadering van die Sojawerkgroep.

     Mnr Keun

   2. Stikstofbemestingsprobleme in Mpumalanga – terugvoering

    Die Voorsitter lig die vergadering in dat die stikstof­bemestingsituasie in Mpumalanga verwys is na die Tegnologiekomitee. Terugvoer sal verskaf word sodra inligting van die betrokke komitee ontvang is.

    Besluit:

    1. Dat die stikstofbemestingsituasie in Mpumalanga oor­staan na 'n volgende vergadering van die Sojawerkgroep.

     Mnr Keun

  3. Noordwesprovinsie

   Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  4. Limpopo

   Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  5. Vrystaat

   Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  6. Oos-Kaap

   Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  7. Suidwestelike Distrikte

   Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  8. Gauteng

   Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  9. Noord-Kaap

   1. Navorsing

    Dr de Kock versoek dat die item van die sakelys afgehaal word. Navorsingswerk is aan die gang, en hy sal aan die vergadering terugrapporteer indien daar enige verwik­kelinge is.

    Besluit:

    1. Dat die item van die sakelys van die Sojawerkgroep­vergadering afgehaal word.

     Mnr Keun

  10. Algemeen

   1. Biodiesel

    Die Voorsitter rapporteer dat hy 'n internasionale kongres aangaande die biodieselbedryf bygewoon het, en dat Mnr Brian Tait van SASOL onderneem het om sy voor­legging aangaande die detail van 'n biodieselbedryf gebaseer op soja, wat hy by dié kongres gelewer het, aan die volgende vergadering van die Sojawerkgroep voor te hou. Voorts word twee moontlike canola-aanlegte met die oog op biobrandstofvervaardiging vir die Oos- en Wes-Kaap onderskeidelik beplan, en die Voorsitter onderneem om die vergadering op hoogte van sake te hou in dié verband. Regeringsterugvoer oor die aanbevelings aan die Kabinet aangaande die biodieselbedryf word steeds ingewag. Daar was verder ook beriggewing oor die nuwe biobrand­stofvervaardigingsmaatskappy wat deur SASOL, Siyanda en die Sentrale Energiefonds (SEF) gestig is.

    Besluit:

    1. Dat Mnr Tait van SASOL 'n voorlegging aangaande die detail van 'n biobrandstofaanleg gebaseer op soja aan die volgende vergadering van die Sojawerkgroep sal voorhou.

     Mnr Keun

    1. Aansoek om rabat – oliekoek

     Die Voorsitter berig dat die Veevoervereniging (AFMA) klaarblyklik beswaar gemaak het teen SASOL se aansoek om 'n rabat op die invoer van sojabone. Mnr van Zyl berig dat 'n aansoek om 'n rabat van 8% op oliekoek deur die Veevoervereniging ingedien is, in die Staatskoerant van 3 September 2006 gepubliseer is, en dat kommentaar van belanghebbendes ingewag word voor of op 15 Desember 2006. Die vergadering neem kennis hiervan. Mnr Potgieter noem dat dit vreemd voorkom dat daar nie aansoek gedoen is om 'n afskaffing van die heffing nie.

     Die Voorsitter dui aan dat SASOL dit duidelik sal moet stel dat 'n biodieselbedryf gebaseer op ingevoerde soja nie ekonomies lonend sal wees nie, en die Regering sal moet besluit of die moontlike voordele wat 'n biodieselbedryf inhou, die toestaan van die rabat sal regverdig. Dr Griessel meld dat indien die rabat toegestaan word aan SASOL, daar niemand sal wees wat die prys van die oliekoek in bedwang sal hou nie. Die plaaslike braaikuikenbedryf word in 'n minder kompeterende posisie geplaas deur die invoer van braaikuikens. Die grootste verbruiker van sojaboon­oliekoek is braaikuikens, en daar sal na 'n balans gekyk moet word.

    2. Verslag van PNS-Studietoer

     Die Voorsitter meld dat die volledige verslag, met bylaes, beskikbaar gestel sal word op die PNS-webwerf. Indien meer inligting oor die verslag verlang word, kan Mnr Keun genader word. Die PNS het besluit om die syfers oor wat waar geproduseer word, Kanada se beleid oor die pro­duksie van biobrandstof ens. op datum te hou.

     Mnr Bührmann spreek sy gelukwense uit met die verslag, en vra vir terugrapportering oor vordering by die aanlegte wat besoek is tydens die PNS-Studietoer. Die Voorsitter bedank Mnr Bührmann, stem saam dat die inligting vervat in die dokumentasie van 'n dinamiese aard is, en onder­neem om die Sojawerkgroep op hoogte te hou met enige vordering.

     Besluit:

     1. Dat die verslag van die PNS-Studietoer op die PNS-webwerf beskikbaar gestel word.

      Mnr Keun

   2. Gesprek met provinsiale departemente insake nasionale cultivarproewe

    Die Voorsitter meld dat drie provinsies hier ter sprake is, naamlik die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Mpumalanga, waar gesprek gevoer moet word met dié provinsies om weer die nasionale cultivarproewe op dreef te kry. Hy wys op die ontwikkelende landbou se betrokkenheid in dié verband. Die saak staan oor tot ná gesprekvoering met die betrokke provinsies bewerkstellig is.

    Besluit:

    1. Dat dié saak oorstaan tot ná gesprekvoering met die Departemente van Landbou van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Mpumalanga bewerkstellig is.

     Voorsitter
     Mnr Du Plessis

   3. Beplanning ten opsigte van die skryf en publikasie van artikels uit die sojaboon-handleiding, PNS-Tegnologiekomitee

    Dr de Kock berig dat ses artikels sedert September 2006 gepubliseer is, met een artikel oor fosfaatbemesting op die waglys, en dat goeie dekking aan sojabone gegee is. Hy versoek dat die item van die sakelys afgehaal word, en onderneem om artikels op te stel soos en wanneer daar 'n aanvraag is. Die Voorsitter komplimenteer Dr de Kock met die artikels, en bedank hom daarvoor dat die artikels voor planttyd beskikbaar gestel is. Hy bedank ook vir GraanSA vir die publikasie van die artikels in hulle lyfblad.

    Met verwysing na die artikel wat hy beskikbaar gestel het aan die vergadering, dui Mnr Bührmann op die belang­rikheid van stikstoftoediening aan peulplante op die korrekte groeistadium. Die Voorsitter versoek dat die artikel Stikstofbemesting: dikwels nodig vir peulplante, wat uitgedeel is by die vergadering, by die stukke van die volgende vergadering van die Sojawerkgroep ingebind word, en dat die inhoud van die artikel by daardie vergadering bespreek word.

    Besluite:

    1. Dat die item van die sakelys afgehaal word.

     Mnr Keun

    2. Dat die artikel Stikstofbemesting: dikwels nodig vir peulplante, wat by die vergadering uitgedeel is, ingesluit word by die stukke van die volgende vergadering van die Sojawerkgroep.

     Mnr Keun

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe

   Die Voorsitter wys daarop dat Bylae G 'n voorlopige verslag van die LNR-IGG oor die nasionale sojaboon-cultivarproewe vervat.

   Die Voorsitter berig dat SASOL versoek het dat die vergadering gesprek voer oor die geskiktheid van bepaalde cultivars in drie afsonderlike warm, matig en koel gebiede, en dat benewens opbrengs, verkryging van die maksimum proteïen- en olie-inhoud per hektaar gewens sou wees. Die Voorsitter meen dat dit 'n billike versoek is, dat die nuutste tendense in gedagte gehou moet word, en dat daar by nuwe kliënte se versoeke aangepas moet word. Hy vra welke aanbevelings aan die LNR-IGG gemaak moet word.

   Dr Griessel wys daarop dat seleksie van cultivars wat hoë proteïen-eienskappe toon, laer produksie tot gevolg mag hê. Daar is 'n negatiewe korrelasie tusen proteïen en vet in die sojaboon; 'n cultivar met hoë vet het 'n neerdrukkende effek op proteïen. Daar moet gewaak word teen 'n produk wat minder aanvaarbaar is vir die veevoerbedryf en hy maan dat 'n balans gehandhaaf moet word.

   In antwoord op 'n vraag van Mnr Potgieter na die bemes­tingsvereistes indien 'n hoë olievlak gevestig moet word, antwoord Mnr van Wyk dat sojaplante in staat is om self 'n hoeveelheid stikstof te voorsien. In antwoord op 'n vraag van die Voorsitter oor die vestiging van 'n hoër olievlak, antwoord Dr de Kock dat die toediening van fosfaat belangrik is by proteïenvlakke. Hoë olievlakke is gekoppel aan klimaatstoestande en groeiseisoenlengte. Mnr Killian noem dat die proteïenvlakke in cultivars met hoë-olie eienskappe deur middel van bemesting gelig kan word. Mnr van Vuuren meld dat kwaliteitsaspekte moeilik is om te bestuur in agronomie. Afgesien daarvan dat die proteïen-oliekorrelasie beinvloed word, hou kwaliteits­aspekte ook verband met opbrengs en die klimaatsituasie. Mnr Bührmann wys daarop dat grondtoestande optimaal moet wees vir hoër opbrengs, en dat minder olie in 'n warm klimaat verkry word.

   Die Voorsitter stel voor dat die aangeleentheid na die Tegnologiekomitee verwys word, en by die volgende vergadering van die Sojawerksgroep bespreek word.

   Besluit:

   1. Dat SASOL se versoek aangaande die geskiktheid van bepaalde cultivars in drie afsonderlike gebiede, en die verkryging van die maksimum olie- en proteïenvlak na die Tegnologiekomitee verwys word, en dat terugvoer by die volgende vergadering van die Sojawerkgroep verskaf word.

    Mnr Keun

  2. Roes

   1. Inligting vanaf Roestaakspan

    Die Voorsitter versoek die vergadering om Mnr Keun in kennis te stel indien roes opgemerk word. Mnr Keun sal die Roestaakspan in dié verband ingelig hou. Mnr Keun onderneem om die notule van die Roestaakspan aan die Sojawerkgroep beskikbaar te stel.

    Besluit:

    1. Dat die notule van die Roestaakspan aan die Sojawerk­groep beskikbaar gestel sal word.

     Mnr Keun

   2. Blootstelling van produsente aan sojaboonroes

    Mnr Keun meld dat die kwessie van blootstelling van produsente aan sojaboonroes deur die Tegnologiekomitee terugverwys is vir bespreking deur die Sojawerkgroep en vra dat die item tot die sakelys toegevoeg word. Dr Griessel stel dat dit belangrik is dat produsente 'n beeld kan vorm van sojaboonroes, en hoe om roes te identifiseer. Hy vra hoe dit ten beste hanteer sou kon word. Mnr Potgieter noem dat voorligters by landboumaat­skappye die produsente op roes attent kan maak, en wys daarop dat protokol baie belangrik is ten opsigte van die verspreiding van roes. Die Voorsitter wys daarop dat protokol­maatrëels van uiterste belang is. Hy meld dat produsente wat roes in die praktyk wil ervaar moontlik uitgewys kan word, en dat hulle blootgestel kan word aan die kundigheid van plantpatoloë en dan ook roes onder beheerde omstandighede kan waarneem te Cedara.

    Dr Griessel stel voor dat 'n grafiese uitbeelding van die onderskeie ontwikkelingsstadia van roes kan dien as hulpmiddel by tegnologie-oordrag, maar dat kundiges die voorkoms van roes moet bevestig. Die Voorsitter versoek dat bykomende inligting aangaande sojaboonroes op die PNS-webblad gelaai word. Dr Griessel meld dat roes nie in die sojaboonsiektehandleiding behandel word nie, maar dat dit wel gedek word in die vlugskrif wat jaarliks beskikbaar gestel en ook by die Nampo-Oesdag versprei word.

    Besluit:

    1. Dat bykomende inligting aangaande sojaboonroes op die PNS-webblad gelaai word.

     Mnr Keun

  3. Sclerotinia

   1. Proefwerk – terugvoering

    Dr de Kock berig dat die proewe óf reeds geplant is, of tans geplant word.

  4. Produksiekoste-bepalings

   Die vergadering neem kennis van die produksiekoste-bepalings en die artikel Sojabone is die moeite werd, soos vervat in bylae H. Daar word op gewys dat die wins­gewendheid van sojabone grootliks bepaal word deur die koste van saad. Mnr van Vuuren wys daarop dat enige afwykings vanaf die kant van die produsente 'n dramatiese koste-afwyking kan meebring.

  5. Navorsingsprojekte – 2007

   Die Voorsitter wys daarop dat die lys van navorsings­projekte vervat in Bylae I geheel- of gedeeltelik-goedgekeurde projekte is vir die boekjaar 2007-2008 met ingang Maart 2007.

 11. Saad

  1. Terughouding van saad

   Die Voorsitter vra Mnr Loubser om kommentaar te lewer oor die kwessie van saadterughouding. Mnr Loubser berig dat 'n inisiatief ten opsigte van koring in die winter­graanbedryf op dreef is, en dat die implikasies van dié inisiatief sal deurstrek na ander gewasse. Produsente se hulp word benodig by die harmoniërings-inisiatief in die SADEK-lande. Dié inisiatief het 'n interessante wending tot gevolg gehad, en wél in die voorgestelde Wet op Plant­telersregte, wat 'n model voorhou wat saadterughouding onwettig verklaar, met uitsondering van die beoefening van dié praktyk in bestaansboerdery. Die wetsontwerp is ondersteun deur al die hoofde van departemente in die SADEK-lande. Hy meld dat GraanSA gekant is teen die terughouding van saad, en dat hy graag GraanSA se mening sou wou inwin oor die voorgestelde wetsontwerp oor planttelersregte. Mnr Loubser meld dat SANSOR kan onderneem om 'n werksessie te reël met al die belang­hebbendes sodat die saak weer indringend bespreek kan word.

   Die Voorsitter meld dat kennis geneem word van die SADEK-inisiatief. Daar sal by GraanSA hieroor berig gele­wer word. Mnr Keun meld dat 'n vergadering belê is by die PNS-kantore op 16 Februarie 2007. Die Voorsitter noem dat die lede van die Sojawerkgroep welkom is om die vergadering by te woon. Dr Griessel stel voor dat die groot saadmaatskappye en Mnr Mostert van SASOL genooi word om die vergadering by te woon, en Dr de Kock meld dat SANSOR as oorkoepelende liggaam die uitnodigings be­hoort te hanteer.

   Besluit:

   1. Dat 'n vergadering met belanghebbendes op 16 Februarie 2007 by die PNS-kantore in Rivonia gehou word, en dat SANSOR as oorkoepelende liggaam die uitnodigings aan die saadmaatskappye hanteer.

    Mnr Keun

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2006: datums en terugvoering

   In antwoord op 'n vraag van die Voorsitter meld Mnr Keun dat die LNR-IGG 'n Cultivaredemonstrasiedag aanbied op 28 Februarie 2007.

   Dr de Kock berig dat die datums vir die Nampo-Oesdag vasgestel is as 15 tot 18 Mei, 2007.

  2. Sojaforum

   1. Terugvoering van die vergadering van die Sonneblom- en Sojaforum

    Daar is geen terugvoering nie.

   2. Sake om na die volgende Forum te verwys

    Sake om na die volgende Forum te verwys sal deur Mnr Keun bepaal word.

 13. Tegnologie-oordrag

  1. Inligting vir plasing op die webtuiste

   Die Voorsitter meld dat inligtingsdae op die webblad aan­gedui word. Die sojaboonroes-inligting sal, soos bespreek, ook op die webbladsy gepubliseer word. Mnr Havenga berig dat die afgelope vyftien jaar se Super Sojakompetisie-verslae voorberei en gereed is vir plasing op die webwerf. Die Voorsitter bedank Mnr Havenga vir dié bydrae.

  2. Nuus vir Landbouradioprogram

   Die item word verwyder van die sakelys aangesien die PNS nie meer by die Landbouradioprogram betrokke is nie.

   Besluit:

   1. Dat dié item van die sakelys verwyder word.

    Mnr Keun

  3. Sojaboonolie: Boomsaagmark

   Die item word verwyder van die sakelys aangesien die saak as afgehandel beskou word.

  4. LNR President en Hoof Uitvoerende Beampte

   Die vergadering neem kennis van die aanstelling van Dr Moephuli as President en Hoof Uitvoerende Beampte van die LNR.

 14. Datum van volgende vergadering

  Die Voorsitter hou die lys van voorgestelde datums van Sojaboonwerkgroepvergaderings in 2007 voor aan die ver­gadering en vra om kommentaar. Dr de Kock meld dat die Augustus-vergadering moontlik kan skuif van 8 na 3 Augustus, maar dat bevestiging hiervan na afloop van die Tegnologiekomiteevergadering deurgegee sal word. Die Oktober-vergadering sal ook skuif van 3 na 4 Oktober 2007 aangesien Mnr Potgieter van GraanSA ander verpligtinge het om na te kom op die derde.

  Die datum van die volgende vergadering van die Sojawerk­groep is 29 Januarie 2007.

 15. Afsluiting

  Nadat die Voorsitter aan almal teenwoordig 'n geseënde Kersfees en 'n aangename feesgety toegewens het, sluit die vergadering om 13:30.