Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 30 November 2006 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Dr De Kock open die vergadering met gebed. Dr Griessel neem waar as Voorsitter en verwelkom almal teenwoordig.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Dr M Griessel PNS (Waarnemende Voor­sitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr H Agenbag PNS Wes-Kaap
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr C van Rooyen DLWK Caledon
  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Mnr G Conradie DLWK Moorreesburg
  Mnr W Hoffmann DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Mnr D Koch CBK
  Mnr A Haasbroek Kaap Agri
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr H Kotzé Nova Voere
  Mnr L Swartz Canola Saad Produkte
  Dr N Kotzé Agricol
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr A Nel LNR-IGG
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Dr I Trautmann DLWK
  Dr J Booysen DLWK
  Mnr G van Coller DLWK
  Prof A Agenbag US
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Mnr N Hawkins GSA
  Mnr S van Zyl GSA
  Mnr P Fouché K2 Saad
  Me A Enslin SAGIS
  Me R Beukes NDL - NOK
  Me F Ferguson NDL - NOK
  Dr J Pieterse US
  Mnr K Schonken GSA
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr N Murray Canola Saad Produkte
 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van sakelys

  • 11.2Studietoer na Australië
 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 17 Augustus 2006 word goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënvalstreek

   1. Canola

    Swartland / Suid-Kaap

    Die oes was bevredigend alhoewel die opbrengs baie van streek tot streek gewissel het en kleiner was as wat aanvanklik verwag is. Weens die koeler weer tydens oestyd, moes platgesnyde canola langer lê voordat dit opgetel kon word. Canola het oor die algemeen die reën in oestyd beter as ander grane hanteer. Van die oorspronklike aanplantings is baie vir weiding gebruik.

    Die volgende gemiddelde opbrengs per hektaar het in die onderskeie streke gerealiseer:

    Streek Opbrengs Ontvang tot op datum
    SSK 1,25 ton/ha 13 259 ton
    Overberg Agri 1,4 ton/ha 10 400 ton
    Tygerhoek proewe 1,4 ton/ha
    MKB 1,2 ton/ha 1 800 ton
    Overberg Agri 1,1 ton/ha 7 600 ton
    Langgewens proewe 1,4 ton/ha

    Min insekprobleme is ondervind, maar kommer word uit­gespreek oor Sclerotinia en stamboorders wat in die Suid-Kaap voorgekom het. Tot op datum is daar geen beheer­maatreëls (anders as biologiese beheer) vir stamboorders beskikbaar nie.

    Daar word besluit dat

    • die inligting (oor voorkoms van stamboorders) beskik­baar uit die navorsingswerk wat deur Me Kellerman (DLWK) gedoen is, saamgevat en beskikbaar gemaak moet word; en
    • Dr Tribe die voorkoms en moontlike beheermaatreëls teen stamboorders sal navors en aan die vergadering terug­rapporteer.

    Dr Tribe
    Dr Lamprecht

    Oos-Kaap

    Volgens inligting is daar ongeveer 600 ha geplant. Die PNS bly in gesprek met die betrokkenes en vordering sal rapporteer word.

   2. Lupiene

    Swartland / Suid-Kaap

    Dit was oor die algemeen 'n goeie jaar vir lupiene, alhoewel meer Sclerotinia waargeneem is. Sekere gebiede het skade gely weens te veel reën. Die totale opbrengs is nog nie bekend nie, maar die gemiddelde opbrengs per hektaar word rapporteer:

    Langgewens 1,5 ton/ha
    Kaap Agri 1 ton/ha
    MKB 1,5 ton/ha
    Overberg Agri 1,5 ton/ha
    SSK 1,5 ton/ha

    Die gebrek aan 'n mark vir lupiene raak 'n probleem, wat soetlupien produksie in die toekoms gaan beperk. Die afgelope seisoen was daar 'n toename in bitterlupien produksie vir eie gebruik op die plaas.

    Besluit dat

    • Dr Lamprecht versoek word om inligting oor die behandeling van Sclerotinia te versamel en aan die Werkgroep te rapporteer; en
    • daar oor verdere optrede ten opsigte van die voorkoms en beheer van Sclerotinia besin moet word.

    Dr Lamprecht

  2. Somerreënvalstreek

   Geen kommersiële aanplantings is in die somerreënval gebied gemaak nie. Dit was nogtans 'n goeie jaar vir canolaverbouing. Die rol van temperatuur in canola­verbouing moet nie buite rekening gelaat word nie.

   Dr Nel

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn verskaf die weervooruitskouing vir die komende periode. Ondergemiddelde reënval word vir Desember tot Maart 2007 voorspel en vanaf April 2007 word bogemiddelde reënval voorspel.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Neem kennis dat daar volgens die NOK se derde produksieskatting vir die 2006-seisoen 41 640 ton canola en 16 000 ton soetlupiene verwag word.

   Besluit dat die terugvoering insake die versoek dat die oppervlakte hawer en medics gesaai ook in die oesskatting ingesluit moet word, van die NOK afgewag word.

   Me Beukes

  5. SAGIS Inligting

   Die jongste markinligting soos deur SAGIS verskaf is vir kennisname by die sakelys aangeheg.

   Neem kennis dat die CBK 'n versoek rig dat die invoer­pariteitsprys van canola ook in die SAGIS-graanmarkverslag weergegee moet word.

   Besluit dat daar met SAGIS onderhandel word oor die moontlikheid dat die invoerpariteitsprys van canola ter inligting van produsente ook in die SAGIS-graan­markverslag ingesluit moet word. Daar sal oor die mees praktiese prys (byvoorbeeld Australië of Kanada) besin moet word.

   Voorsitter

  6. Prysvooruitskatting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale marksituasie.

   Wêreldvoorsiening en vraag van oliesade:

   2005/2006 2006/2007
   Openingsvoorraad 64,5 miljoen ton 70,6 miljoen ton
   Produksie 380,8 miljoen 385,5 miljoen
   Totale voorsiening 445,3 miljoen 456,1 miljoen
   Verbruik 374,7 miljoen 389,20 miljoen
   Eindvoorraad 70,6 miljoen 66,9 miljoen
   Voorraad / verbruik 18,8% 17,2%

   Die wêreldvoorraad van graan, dit wil sê mielies en koring is laag. Graanpryse styg, dit wil sê oliesade styg om mark te behou, graan meer krities as oliesade. Laer olie voorrade lei tot groter vraag na oliesade. Groter vraag na sojas as gevolg van skaarste aan vismeel.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad beloop R2 092 / ton. Wisselkoers = R7.14

   1. Die afgeleide waarde van volvet canola is soos volg:

    Pluimvee (94%) R1 966
    Varke (100%) R2 092
    Suiwel (58%) R1 213

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 109
    Varke (65%) R1 360
    Suiwel (60%) R1 255
   2. Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 569
    R1 674
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 109
    R1 088
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 318
    R1 527
   3. Produsentepryse

    Die volgende pryse het die afgelope seisoen gerealiseer:

    Canola SOILL
    Canola Saad Produkte
    R2 060 / ton
    R2 100 / ton
    Lupiene R1 000 / ton
 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe (winterreënvalstreek)

    1. Cultivarproewe Wes- en Suid-Kaap

     'n Opsomming van die 2005 data oor die olie- en ru-proteïeninhoud van canola in die Swartland en Suid-Kaap word aan die vergadering rapporteer en deur Mnr Lombard toegelig. In die Suid-Kaap het die olie-inhoud van 37.6% tot 33,6% gewissel terwyl dit effens laer in die Swartland was met 35,7% tot 30,7%. Die ru-proteïen varieer minder en wissel in beide gebiede slegs met 1,6%. Die Swartland het die hoogste gemiddelde ru-proteïeninhoud van 25,2% teenoor die Suid-Kaap se 23,7% realiseer.

     Die volgende gevolgtrekkings word rapporteer:

     • Cultivar speel 'n belangrike rol in opbrengs en olie-inhoud;
     • Omgewing speel 'n rol, gevolglik is Suid-Kaap meer gunstig vir olievorming;
     • Kg olie per hektaar word hoofsaaklik deur saad­opbrengs bepaal;
     • Gunstige klimaat gee 'n hoë opbrengs;
     • 'n Hoë opbrengs neig na hoër olie-inhoud.

     Neem kennis dat die CBK navraag omtrent die toets van olie-inhoud van canola en die faktore wat daarin 'n rol speel gedoen het.

     Uit die bespreking blyk dit dat verskeie faktore in interaksie met mekaar die olie en proteïeninhoud van canola bepaal, byvoorbeeld:

     • Omgewingsfaktore en gehalte van grond;
     • Bemesting toegedien vroeg in die plant se groei­stadium teenoor latere toediening;
     • Plantdatum – bepaal blomtyd;
     • Klimaatstoestande / temperatuur tydens blomtyd tot oestyd speel 'n rol.

     Besluit dat Dr Nel versoek word om 'n samevatting van die faktore wat 'n rol op olie-inhoud kan speel soos verkry uit sy navorsingsdata en uit literatuur ter inligting by 'n volgende vergadering aan die Werkgroep sal voorlê.

     Dr Nel
     Mnr Lombard

     Voorlopige statistieke ten opsigte van die opbrengs per cultivar in die 2006 cultivarproewe word ter inligting aan die vergadering verskaf.

     Besluit dat terugvoering oor die 2006 cultivarproewe by 'n volgende vergadering rapporteer sal word en volledige inligting in die Januarie uitgawe van die Canolafokus gepubliseer sal word.

     Mnr Lombard
     Redaksie

    2. Canola cultivaraanbevelings onder besproei­ing in die somerreënval gebied

     Dr Nel rapporteer dat die omstandighede die afgelope seisoen baie gunstig was, ten spyte van skade deur voëls en hael. Die proewe word tans geoes en resultate sal by 'n later geleentheid beskikbaar wees.

     Besluit dat terugvoering oor die 2006 proewe in die somerreënval area rapporteer sal word.

     Dr Nel

   2. Bemesting

    1. Terugvoering vanaf Bemestingtaakspan

     Neem kennis dat geen kommentaar op die bemestings­riglyne soos tydens die vorige vergadering voorgelê, ontvang is nie.

     Mnr Van Rooyen rapporteer oor die blaarontledings wat in die Suid-Kaap gedoen is. Daar is blaarmonsters van 22 lande ontleed, en geen tekorte is geïdentifiseer nie. Meeste van die blare het 'n hoë natrium inhoud gehad. Geen grondmonsters van die betrokke lande is ontleed nie.

     Daar word aanbeveel dat die grondmonsters ook ontleed word en met die blaarontledings vergelyk word.

     Daar is versoek dat Prof Agenbag binne sy navorsing ("Soil N as a norm for N-fertilization programmes of winter cereals in the Western Cape") grond- en blaarmonsters tydens verskillende groeistadiums van die plante moet neem en ontleed. Volgens die inligting wat daaruit verkry sal word, kan verdere aksies ten opsigte van spoor-elemente oor­weeg word.

     Besluit dat die ontleding van grond- en blaarmonsters by prof Agenbag (US) se stikstof-bemestingsproef ingesluit moet word en die resultate daaruit verkry met die resultate uit Dr Nel (somerreënvalstreek) se resultate gekoördineer word en verdere optrede na aanleiding daarvan oorweeg sal word.

     Prof Agenbag
     Dr Nel

    2. Wisselbou-projek somerreënval gebied

     Neem kennis dat afgesien daarvan dat die proef deur hael beskadig is, interessante (onverwagte) resultate behaal is. Die volledige resultate sal per dokument aan die Werk­groep rapporteer word.

     Besluit dat vordering met die wisselbou-projek in die somerreënval area rapporteer word soos die projek vorder.

     Dr Nel

   3. THRIP-projek

    Geen vordering word rapporteer nie. Besluit dat terug­voering oor die aanwending van die THRIP fondse rapporteer sal word.

    Prof Agenbag

   4. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola

    Geen vordering word rapporteer nie. Besluit dat daar by Syngenta omtrent die vordering met die registrasie van Cruiser as saadbehandelingsmiddel teen swamme en insekte navraag gedoen moet word en terugvoering rapporteer word.

    PNS Sekretaresse

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe

    'n Opsomming van die 2005 data oor die proteïen-inhoud van lupiene in die Swartland en Suid-Kaap word aan die vergadering rapporteer en deur Mnr Lombard toegelig.

    Die voorlopige opbrengste van die cultivars in die 2006 proewe word ter inligting aan die vergadering voorsien.

    Besluit dat resultate van die 2006 cultivarproewe by 'n volgende vergadering rapporteer sal word en in die Januarie uitgawe van die Lupino gepubliseer sal word.

    Mnr Lombard

   2. Saadbehandeling teen swamme en insekte by lupiene

    Neem kennis en besluit dat die saak as afgehandel beskou word.

  3. Weerstandbiedende raaigras

   Neem kennis dat die CBK hulle kommer uitspreek oor die feit dat die raaigras-probleem onrusbarende afmetings aanneem, en versoek dat die Weerstandbiedendheids­werkgroep dringend die probleem moet aanspreek en terugvoering aan die bedryf kommunikeer.

   Volgens die Werkgroep is Dr Pieterse (US) in die proses om 'n navorsingstrategie ten opsigte van raaigrasweerstand­biedendheid saam te stel. 'n Simposium oor Onkruid­weerstand word vir 2007 beplan.

   Produsente word intussen aangeraai om die reeds bekende teen-weerstandstrategieë (kombinasie tussen chemiese beheer, veefaktor, wisselboustelsels) toe te pas. Verwys ook na die September uitgawe van Canolafokus.

   Besluit dat terugvoering insake die navorsingstrategie ten opsigte van raaigrasweerstandbiedendheid van die Werk­groep afgewag word.

   Me Swanepoel

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Stoppelbestuur van canola / swartstam

    Besluit dat vordering met die Swartstam-projekte rapporteer sal word soos dit beskikbaar raak en die saak voorlopig daar gelaat word.

   2. Voorkoms en monitering van bogrondse insekte, plae, slakke en bolwurms

    Neem kennis en besluit dat die werksaamhede van die Werkgroep vir beter vestiging van canola voorlopig gestaak word.

   3. Monitering van insekte op canola

    Daar word kennis geneem van die vorderingsverslag deur Dr Tribe insake die projek oor insekte op canola.

    Besluit dat Dr Tribe verdere inligting by 'n volgende vergadering sal rapporteer.

    Dr Tribe

    Neem kennis en besluit dat Dr Hardy die voorkoms van duine slakke by die Swellendam proefperseel en in die Heidelberg area direk met Dr Tribe sal opvolg.

    Dr Hardy
    Dr Tribe

  5. Biobrandstowwe

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

   Besluit dat vordering insake moontlike vervaardiging van biobrandstowwe uit graan rapporteer sal word soos die proses vorder.

   Voorsitter
   Dr Troskie (DLWK)

  6. Navorsingsprojekte

   Daar word kennis geneem van die navorsingsprojekte wat deur PNS gefinansier word - soos by die sakelys aangeheg.

  7. Projekte: DLWK

   Neem kennis van die navorsingsprojekte wat deur die DLWK uitgevoer word soos by die sakelys aangeheg.

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Die jongste uitgawe het in September verskyn. Besluit dat die volgende vir publikasie in volgende uitgawes oorweeg word, naamlik:

   • Terugvoering van cultivarproewe 2006;
   • Insekte op canola: Terugvoering van Dr Tribe se proef;
   • Dr Griessel se verslag van studie reis.

   Verskeie opsies hoe die nuusbrief direk aan individuele produsente gepos of e-pos kan word, word oorweeg.

   Agricol sal die moontlikheid om met die versending van die posstukke behulpsaam te wees, ondersoek.

   Besluit dat

   • moontlikhede hoe die Canolafokus direk aan indivi­duele produsente versend kan word verder ondersoek moet word; en
   • die moontlikheid dat Agricol kan help met die versprei­ding van die nuusbriewe ondersoek moet word.

   Redaksie
   PNS
   Dr Kotzé

  2. Lupino

   Neem kennis dat die jongste uitgawe in September verskyn het en dat die resultate van die cultivarproewe in die Januarie uitgawe gepubliseer sal word.

   Redaksie

  3. Inligtingsdae 2007

   13 Maart SKOG Voorsaai Inligtingsdag
   9-11 Augustus Canolafees, Swellendam / CBK Boeredag sal hiermee saamval
   29-31 Augustus Agri Megaweek Bredasdorp

   Neem kennis dat die PNS genooi word om hulle Augustus vergadering te skeduleer vir die week van die Canolafees.

   Besluit dat die versoek om die Augustus vergadering datum te verander deur die PNS bestuur oorweeg sal word. Terugvoering word afgewag.

   PNS

  4. Kommunikasie van navorsingsresultate

   Neem kennis dat die PNS nog oor die versoek insake die effektiewe kommunikasie van navorsingsresultate moet besin.

   Besluit dat terugvoering oor die versoek aan die PNS insake die verspreiding van navorsingsresultate in produsent-vriendelike formaat afgewag word.

   Voorsitter

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Neem kennis dat die Graderingsregulasies wat na konsensus in die bedryf goedgekeur en in praktyk geëvalueer is, na die Departement Landbou vir afkondiging verwys is. Na herhaalde navrae is GSA meegedeel dat die Departement volgens hulle nie in die proses geken is nie en dit eers aan die Kwaliteitstandaarde Komitee vir oorweging wil voorlê. Die proses is nou vertraag, maar GSA sal dit deurlopend monitor en terugvoering deurgee.

    Mnr Koch
    Mnr Hawkins

  2. Mark - Lupiene

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  3. Produsente – Canola

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  4. Produsente – Lupiene

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  5. Super Canolakompetisie

   Die opsomming van die afgelope vyf jaar se Super Canolakompetisie resultate is ter inligting by die sakelys aangeheg en word deur Mnre Van Rooyen en Slabbert toegelig.

   Terugvoering oor die 2006 kompetisie sal vroeg in 2007 beskikbaar wees (onderskeidelik by die GSA Jaar­vergadering op 6 Febraurie en die SKOG Voorsaai Inligtingsdag op 14 Maart 2007).

   Mnr Van Rooyen
   Mnr Slabbert

 10. Saad

  1. Canola

   Daar word rapporteer dat genoeg saad beskikbaar is.

  2. Lupiene

   Daar word rapporteer dat genoeg saad beskikbaar is.

 11. Ander sake

  1. LNR President en Hoof Uitvoerende Beampte

   Neem kennis dat Dr S Moephuli as Hoof Uitvoerende Beampte van LNR aangewys is.

  2. Studietoer na Australië

   Dr De Kock gee kortliks terugvoering van die afgelope studietoer na Australië. Die volledige verslag sal aan die Werkgroep beskikbaar gestel word.

  3. Simposium: grondgedraagde siektes

   Dr Lamprecht gee 'n kort oorsig oor die afgelope simposium oor grondgedraagde siektes. CD's oor die verrigtinge is vir lede beskikbaar.

 12. Datums van volgende vergaderings

  • 8 Februarie 2007
  • 12 April 2007
  • 13 Junie 2007
  • 16 Augustus 2007 – datum sal met werkgroep bevestig word
  • 28-30 Augustus 2007 – besigtiging van proewe
  • 28 November 2007 – afsluitingsfunksie
  • 29 November 2007
 13. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die lede vir hul bydraes tydens die vergadering en hul samewerking gedurende die jaar. Hy wens elkeen 'n geseënde Kersfees toe en verdaag die vergadering.