Soybean, maize and sunflower (dryland) 2012/2013 Sojabone, mielies en sonneblom (droëland)

North West Province / Noordwes Provinsie
Area / Gebied Koster Highveld / Hoëveld Lichtenburg / Ottosdal /
Sannieshof / Delareyville
Crop / Gewas Soybean
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Soybean
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2013 08/2013 05/2013 05/2013 08/2013 05/2013
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 3.50 2.00 1.50 3.50 1.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 4 994 2 036 5 465 5 017 1 971 5 067
  Safex R/ton 5 200 2 267 5 465 5 200 2 267 5 465
  Transport differential /   Vervoerdifferensiaal R/ton 0 116 124 0 181 176
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 206 115 222 183 115 222
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 9 988 7 126 10 238 7 525 6 898 7 601
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 968 535 265 968 478 238
  Own / Eie R/ha 137 0 0 137 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 831 535 265 831 478 238
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 977 1 385 1 092 1 052 1 330 948
Lime / Kalk R/ha 42 42 42 27 27 27
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 207 279 129 207 279 129
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 124 15 0 124 15 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 57 77 0 60 62 66
Aerial spray / Lugbespuiting R/ha 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 779 249 410 459 276 182
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 581 646 564 581 646 564
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 344 357 272 344 357 268
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 237 204 159 221 199 142
Harvesting Costs / Oeskoste (v) R/ha 652 501 404 604 516 425
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 967 4 291 3 337 4 646 4 187 2 991
Gross margin / Bruto marge R/ha 5 021 2 835 6 901 2 879 2 711 4 610
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 183 238 238 183 238 238
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 4 838 2 597 6 663 2 696 2 473 4 372
Own seed / Eie saad 40% 40%

Source: compiled in cooperation with NWK.
Bron: opgestel in samewerking met NWK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West Province (dryland) / Noordwes Provinsie (droëland)

Koster
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 800 2 384 3 302 4 221 5 140 6 059
5 000 2 704 3 662 4 621 5 580 6 539
5 200 3 024 4 022 5 021 6 020 7 019
5 400 3 344 4 382 5 421 6 460 7 499
5 600 3 664 4 742 5 821 6 900 7 979
Lichtenburg / Ottosdal
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 800 432 1 355 2 279 3 203 4 125
5 000 652 1 615 2 579 3 542 4 505
5 200 872 1 875 2 879 3 882 4 885
5 400 1 092 2 135 3 179 4 222 5 267
5 600 1 312 2 395 3 479 4 562 5 649
Subscribe: receive ICBs via e-mail