CanolaFokus logo

Canolafokus 67   Desember 2015

Canola cultivarevaluasie: Wes- en Suid-Kaap 2015

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

Inleiding

In die afgelope 2015 seisoen is 'n totaal van 15 cultivars in die cultivarevaluasieprogram getoets, naamlik 5 elk van die konvensioneel, CL (Imasamoks tolerante) en TT (Triasien tolerante) groepe. Die TT-cultivars bestaan uit vier bastercultivars en een oopbestuifde (ATR Gem). Daar is geen adisionele oopbestuifde cultivars getoets nie.

Nasionale cultivarproewe

Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het gedurende die 2015 seisoen agt proewe in die Suid-Kaap aangeplant waarvan ses proewe se data ingesamel is (die proef by Rietpoel het swak gevestig en by Roodebloem het onkruiddoderskade voorgekom). In die Swartland is agt proewe aangeplant op sewe lokaliteite waarvan slegs een proef nie geoes is nie (insekte wat stamme afvreet).

Klimaat oorsig

Die afgelope seisoen in die Swartland is gekenmerk deur uiters droë toestande gedurende Augustus en September. Dit was die droogste Augustus en September op Langgewens sedert 1937. Die reënseisoen het 30 Mei begin, gevolglik was daar twee maande met effektiewe reënval (Tabel 1). Langgewens het nooit meer as 8mm neerslag in enige 24 uur periode gedurende Augustus ontvang nie. In die Swartland is vanaf April tot September gemiddeld 45% tot 57% van die langtermyn gemiddelde reënval aangeteken. Op Langgewens was dit die 2de droogste jaar sedert 1931 (na 1978).

In die Suid-Kaap het daar bogemiddelde reënval voorgekom (Tabel 1). Meimaand was egter droog in die sentrale en Westelike dele van die Rûens. Die meeste aanplantings in daardie areas het in Junie ontkiem. In die Oostelike dele was daar reeds in April aangeplant met goeie grondvog.

Tabel 1
Reënval in die Swartland en Rûens, 2015
Swartland Reënval 2015 (mm) Langtermyn: Reënval (mm)
Langgewens Pools Koperfontein Porterville Langgewens Pools Koperfontein Porterville
Januarie 15 9 13 19 3 1 4 23
Februarie 2 1 1 22 15 8 9 29
Maart 15 2 4 7 11 7 5 20
April 4 1 2 18 40 17 20 47
Mei 20 3 15 21 80 43 45 100
Junie 58 60 45 102 92 65 71 124
Julie 52 52 49 100 63 51 55 93
Augustus 26 13 23 29 68 55 61 88
September 11 4 6 17 38 27 35 53
Oktober 6 2 4 11 17 14 12 42
Totaal 208 146 163 345 426 286 317 617
April-September 170 132 141 286 380 257 286 504
Rûens Reënval 2015 (mm) Langtermyn: Reënval (mm)
Rietpoel Prinskraal Caledon Napky Rietpoel Prinskraal Caledon Napky
Januarie 32 11 15 8 8 13 10 8
Februarie 31 15 0 28 21 26 26 14
Maart 63 97 13 16 17 26 20 13
April 45 25 17 24 32 31 36 23
Mei 32 19 15 18 36 40 52 28
Junie 191 107 158 73 45 48 94 31
Julie 52 66 97 47 54 57 72 35
Augustus 33 44 14 45 89 41
September 61 86 68 45 35 29 46 13
Oktober 22 86 8 20 57 50 61 32
Totaal 561 512 435 292 349 319 505 236
April-September 414 399 220 247 205 388 170

Op Langgewens was slegs Junie en Julie se reënval naby die langtermyn gemiddelde (Figuur 1). Gedurende Augustus en September het erge vogstremming voorgekom. By Rietpoel was die reënval gedurende Mei en Augustus onder gemiddeld (Figuur 2). Gedurende Maart tot April het Rietpoel 178mm meer reën ontvang as die langtermyn gemiddelde.

Die minimum temperatuur by Langgewens en Rietpoel, vir die afgelope seisoen, word opgesom in Figuur 3 en Figuur 4. Gedurende Augustus en September was die minimum en maksimum temperatuur op Langgewens bogemiddeld. By Rietpoel was die maksimum temperatuur gedurende Julie 2.5ºC laer as die langtermyn gemiddeld. Die minimum temperatuur was gedurende Augustus en September 1ºC warmer as die langtermyn gemiddeld.

Figuur 1
Maandelikse en jaarlikse reënval by Langgewens vir 2015 en langtermyn
Maandelikse en jaarlikse reënval by Langgewens vir 2015 en langtermyn
Figuur 2
Maandelikse en jaarlikse reënval by Rietpoel vir 2015 en langtermyn
Maandelikse en jaarlikse reënval by Rietpoel vir 2015 en langtermyn
Figuur 3
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Langgewens vir 2015 en langtermyn
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Langgewens vir 2015 en langtermyn
Figuur 4
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Rietpoel vir 2015 en langtermyn
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Rietpoel vir 2015 en langtermyn

Resultate

Die opbrengsresultate word opgesom in Tabel 2 en Tabel 3 vir die onderskeie gebiede. Die "Clearfield (CL)" en "Triasien tolerante (TT)" – cultivars se data is geskei van die konvensionele cultivars, terwyl die oopbestuifde cultivar met 'n # aangedui word.

Die Swartlandproewe is gedurende die afgelope seisoen blootgestel aan droë tot baie droë toestande en gevolglik is baie lae opbrengste in som­mige areas behaal. Min tot geen siekteprobleme het voorgekom in 2015. In die Swartland was die gemiddelde opbrengste 1320 kg ha-1 teenoor 2468 kg ha-1 in 2014. Die voorafgaande jare se opbrengs was onderskeidelik 2003 kg ha-1 (2013) en 2300 kg ha-1 (2012).

Al die proewe in die Swartland het op dieselfde tyd ontkiem na die eerste goeie reën op 30 Mei 2015. Die proefgemiddeldes vir die Swartland het gewissel tussen 441 kg ha-1 vir Darling en 2581 kg ha-1 vir Philadelphia. Die nuwe konvensionele bastercultivar Diamond, het 'n betekenisvol hoër opbrengs (1721 kg ha-1) vergeleke met die ander cultivars in die groep gelewer. Diamond is gevolg deur Tango (1519 kg ha-1) en CB Agamax (1441 kg ha-1). Die bogenoemde cultivars is almal medium tot vinnige cultivars en kon dus beter opbrengste lewer in die kort groeiseisoen.

Die CL-cultivar 44Y89 (1643 kg ha-1) het die 2de hoogste opbrengs in die Swartland gelewer en was betekenisvol hoër as ander cultivars binne die CL-groep. Die opbrengs van 44Y89 het nie betekenisvol van Diamond verskil nie. Die ander CL-cultivars wat goeie opbrengste gelewer het was, Hyola 575 (1339kg ha-1) en 44Y87 (1238 kg ha-1).

In die TT-groep het die baster cultivar, Hyola 559 (1273 kg ha-1) die hoogste opbrengs gegee. Die opbrengs van Hyola 559 (TT-groep) was nie betekenisvol beter as CB Atomic (1223 kg ha-1) en Granite TT (1199 kg ha-1) wat ook TT-cultivars is.

Die opbrengs van die TT-cultivars in 2015 was 24% laer laer in vergelyking met die konvensionele cultivars en die voorafgaande vyf jare gemiddeld was 17.3% tot 25.6% laer. Die TT-cultivars se opbrengs was gedurende 2015 13% laer as die van die CL-groep (19.8% in 2014 en 25.5% in 2013).

In die Rûens (Tabel 3) het die proefgemiddeldes gewissel tussen 1714 kg ha-1 op Witsand (Witsandproef was ondersaai met lusern) en 2121 kg ha-1 op Napier. Die opbrengs van saaityd 1 (22 April) was 5.1% hoër as saaityd 2 (8 Mei). Die konvensionele cultivar Belinda (2278 kg ha-1) het soos in 2014 die hoogste gemiddelde opbrengste in die konvensionele groep gelewer en is gevolg deur die cultivar Diamond (2155 kg ha-1). Die cultivars het nie betekenisvol van mekaar verskil nie.

Tabel 2
Swartland saadopbrengste vir 2015 (kg ha-1)
Reën 30 Mei Langg. I Langg. II Darling Eendekuil Philadelphia Pools Porterville Swartland
Saaidatum 15 Mei 5 Junie 19 Mei 20 Mei 15 Mei 20 Mei 21 Mei
Diamond 2617 a 1783 bcd 914 a 1235 a 2892 ab 1033 a 1572 a 1721 a
Tango 2168 cd 1988 abc 629 b 934 abc 2930 a 741 bc 1239 bc 1519 bc
CB Agamax 2099 cde 2031 ab 456 cd 521 f 2777 abc 621 bcd 1581 a 1441 dc
Belinda 2195 bc 1598 d 347 defg 870 bcd 2863 ab 599 cd 1465 ab 1420 dc
Hyola 50 2174 bcd 1649 d 424 cde 890 bcd 2850 ab 562 cd 1262 bc 1402 dc
Konv. Gem. 2251 1810 554 890 2863 711 1424 1500
44Y89 2510 ab 2119 a 664 b 1114 ab 2651 abcde 874 ab 1569 a 1643 ab
Hyola 575 2157 cd 1498 d 495 c 552 ef 2529 abcde 638 bcd 1501 ab 1339 de
44Y87 2120 cde 1599 d 335 defg 669 cdef 2244 cde 453 de 1244 bc 1238 efg
Hyola 577 1670 f 1596 d 293 fg 624 cdef 2759 abcd 441 de 1027 cd 1201 fg
45Y88 1646 f 1495 d 278 g 581 def 2718 abcd 589 cd 778 de 1155 fg
CL Gem. 2020 1661 413 708 2580 599 1224 1315
Hyola 559 TT 1802 ef 1527 d 625 b 660 cdef 2447 abcde 630 bcd 1217 bc 1273 ef
Atomic HT 1731 f 1656 cd 326 efg 659 cdef 2346 bcde 451 de 1389 ab 1223 efg
Granite TT 1854 def 1567 d 414 cdef 699 cdef 2182 de 428 de 1252 bc 1199 fg
Hyola 555 TT 1530 f 1560 d 299 efg 843 bcde 2109 e 528 cd 1047 cd 1131 g
ATR Gem * 1152 g 948 e 116 h 700 cdef 2422 abcde 236 e 700 e 896 h
TT Gem. 1614 1452 356 712 2301 455 1121 1144
Gemiddeld 1962 1641 441 770 2581 588 1256 1320
kbv. 338.18 335.49 128.94 314.96 580.17 272.11 286.11 126.3

Langg. = Langgwens
Kultivars gemerk met #, is 'n oopbestuifde cultivarcultivars.
Kultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.

Die CL-cultivar 45Y88 (2346 kg ha-1) het soos in 2014 die hoogste opbrengs in die CL-groep gelewer. Dit was ook die cultivar met die hoogste opbrengs in die Suid-Kaap. Die cultivar 44Y89 (2241 kg ha-1) was 2de binne die CL-groep maar sy opbrengs was nie betekenisvol laer as 45Y88 nie. In die TT-groep het CB Atomic HT (1800 kg ha-1) die hoogste opbrengs gelewer gevolg deur Hyola 555 (1754 kg ha-1) en Granite (1697 kg ha-1). Beide het nie betekenisvol van CB Atomic HT verskil nie.

Die gemiddelde opbrengs van TT-cultivars was 18.1% (8.1% in 2014, 11.2% in 2013 en 22.1% in 2010) laer as die gemiddelde van die konvensionele cultivars. Die gemiddelde opbrengs van TT-cultivars was 23.3% (11.3% in 2014) laer as die CL-cultivars. Die CL-cultivars het gemiddeld beter gevaar as die konvensionele cultivars.

Tabel 3
Rûens saadopbrengste vir 2015 (kg ha-1)
Reën 30 Mei Tygerhoek I Tygerhoek II Riversdal Napier Swellendam Witsand Suid-Kaap
Saaidatum 22 April 8 Mei 17 April 23 April 22 April 22 April
Belinda 2379 ab 2459 a 2268 ab 2378 abc 2398 ab 1785 bcd 2278 ab
Diamond 2022 abcd 1444 g 2266 ab 2581 a 2454 a 2162 a 2155 bc
Hyola 50 1959 bcd 2190 abc 2095 abcd 2264 abcd 1825 ef 1368 gh 1950 de
CB Agamax 1803 cdef 1895 cde 2077 abcd 2043 cdef 2077 dc 1741 cd 1939 e
Tango 1899 cde 1441 g 1677 ef 2099 bcde 2068 dc 1971 abc 1859 efg
Konv. Gem. 2012 1886 2077 2273 2164 1806 2036
45Y88 2417 a 2403 ab 2286 ab 2457 ab 2336 ab 2174 a 2346 a
44Y89 2146 abc 2187 abc 2217 ab 2458 ab 2435 a 2002 ab 2241 ab
Hyola 577CL 2187 abc 2136 bcd 2178 abc 2355 abcd 2057 d 1738 cd 2109 c
44Y87 2438 a 2132 bcd 2245 ab 2176 bcd 1961 de 1665 de 2103 c
Hyola 575 CL 2030 abcd 1837 def 2421 a 2236 abcd 2247 bc 1704 de 2079 cd
CL Gem. 2200 2073 2265 2306 2175 1857 2175
Atomic HT 1627 def 1766 ef 2038 bcde 2024 cdef 1735 f 1609 def 1800 fgh
Hyola 555 TT 1902 cde 1585 fg 1977 bcde 1990 def 1816 ef 1253 h 1754 gh
Granite 1448 f 1567 fg 1963 bcde 1791 efg 1758 f 1653 de 1697 hi
Hyola 559 TT 1462 f 1415 g 1934 bcde 1668 fg 1847 ef 1396 fgh 1620 i
ATR Gem * 1532 ef 1439 g 1500 f 1452 g 1420 g 1495 efg 1473 j
TT Gem. 1594 1554 1882 1785 1715 1481 1669
Gemiddeld 1936 1838 2075 2121 2018 1714 1960
kbv 422.3 306.1 379.9 378.9 185.3 236.0 130.1

Kultivars gemerk met #, is 'n oopbestuifde cultivarcultivars.
Kultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.


Aspekte wat die keuse van canola cultivars vir 2016 kan beïnvloed

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

Inleiding

Belangrik: Die droë 2015 seisoen in die Swartland het nie net die opbrengs negatief beïnvloed nie, maar kon ook 'n invloed op fisiologiese ontwikkeling gehad het. Kultivars kan dus in 'n mindere tot 'n meerdere mate verskillend reageer in 'n normale seisoen en resultate van die 2015 seisoen sal dus nie noodwendig vir 2016 van toepassing wees nie.

In Tabel 1 word die cultivar-eienskappe van al die plaaslik getoetsde cultivars opgesom. Wanneer produsente 'n keuse maak is dit belangrik dat 'n paar eienskappe in gedagte gehou word nl:

 1. Is dit 'n beproefde cultivar (reeds voorheen in die nasionale cultivarproewe getoets)? Wat is die opbrengspotensiaal? Opbrengs oor jare is opgesom in Tabel 2 en Tabel 3. Dit is die ideaal om na meer as een jaar se data te kyk.
 2. Oopbestuifde of bastercultivars: Oopbestuifde cultivars se saad is normaalweg goedkoper, maar basters is meer groeikragtig en het 'n hoër opbrengspotensiaal (Tabel 2 en Tabel 3).
 3. Chemiese onkruiddoderprogram word bepaal deur die tipe cultivar (konvensioneel, TT en CL). Produsente moet dus vooraf deeglike beplanning doen en onkruidgeskiedenis in ag neem alvorens op 'n cultivar besluit word.
 4. Fisiologiese ontwikkelingstempo en veral die aantal dae tot blom en tydperk van blom is belangrik. In areas waar die reën normaalweg vroeg afsny moet kort groeiseisoen cultivars verkieslik geplant word (Tabel 1; Diagram 1 en 2). Die 2015 seisoen in die Swartland het beklemtoon hoe belangrik dit is.
 5. Siektes:
  1. Dit word aanbeveel dat produsente in gebiede met 'n hoë swartstamrisiko cultivars aanplant met goeie swartstamweerstand (Canolafokus 51). Dit word aanbeveel om cultivars met verskillende weerstands-gene af te wissel (Tabel 1).
  2. Sclerotinia is 'n siekte wat algemeen in die Rûens voorkom en geen cultivar het weerstand nie. Die siekte moet dus bestuur word (Canolafokus 63).
Canola flowers

Inligting en eienskappe van die cultivars word opgesom in Tabel 1. Die inligting sluit in dae tot blom en tydperk van blom. Die swartstamindeks word in twee kolomme verdeel, die 2de kolom gee die swartstamindeks nadat saad met die saadbehandelingsmiddel Jockey® / Galmano behandel is. Die laaste kolom dui die weerstandsgene aan van die cultivars met die beste swartstamweerstand. In Diagram 1 word die cultivars wat moontlik in 2016 beskikbaar mag wees geplaas volgens hul tipe en tyd tot blom (mag effens verskil van vorige seisoene).

Die opbrengs vir 2011 tot 2015 word opgesom in Tabel 2 en Tabel 3. Dertien van 15 cultivars in 2015 was vir twee of meer seisoene getoets. Die CL-cultivar 44Y89 het die hoogste gemiddelde opbrengs die afgelope twee seisoene in die Swartland gelewer gevolg deur Belinda en Hyola 50 (beide konvensioneel). Die konvensionele cultivar Belinda en CL-cultivar 45Y88 het die hoogste opbrengs oor die afgelope twee seisoene in die Rûens gelewer.

Die TT-cultivar met die hoogste opbrengs vir 2014 en 2015 in die Swartland en Rûens was CB Atomic. Die TT-cultivar Hyola 555 TT was nie in 2014 getoets nie. In beide streke was Hyola 559 TT in die 2de plek (2014 en 2015).

Tabel 1
Kultivar eienskappe van die cultivars in 2013, 2014 en 2015 getoets
(indien aangedui met jaar is cultivar nie in 2015 getoets nie)
Kultivar Tipe Jaar 1ste toets Dae tot blom:
Rûens
Dae tot blom:
Swart­land
Groei­periode:
Dae tot blom
Dae tot einde
van blom
(Lang.)
Swart­stam indeks# Swart­stam indeks + Jockey# Swart­stam weer-
stands­groep#
CB Agamax Baster Konv. Agricol 2008 96 83 med. 105 mv* mw* AB
Hyola 50 Baster Konv. K2 Seed 2009 98 84 med. 107 w w AD
AV Garnet Oopbestuif Konv. Agricol 2008 88 (2013) 75 (2013) med. med. mw w-mw A
CB Tango Baster Konv. Agricol 2013 81 77 vroeg 102 mv* mw* B
AV Zircon Oopbestuif Konv. Agricol 2013 99 (2014) 93 (2014) med. laat mw w-mw* A
Diamond Baster Konv. Agricol 2015 79 73.5 vroeg 101 w-mw w-mw ABF
Belinda Baster Konv. Bayer 2014 95 84 med. 108 ? ? ?
Hyola 575 CL Baster CL K2 Seed 2011 83 83 vroeg 105 w w BF
43Y85 Baster CL Pioneer 2012 93 (2014) 86 (2014) vroeg mw* w-mw A
45Y86 Baster CL Pioneer 2012 94 (2014) 90 (2014) med. mw-mv* w-mw* AB
44Y87 Baster CL Pioneer 2013 100 85.5 med. laat 108 mw w-mw A
45Y88 Baster CL Pioneer 2013 101 87 med. laat 110 mw w-mw A
44Y84 Baster CL Pioneer 2011 90 (2013) 75 (2013) med. mv* mw* A
44Y89 Baster CL Pioneer 2014 89 82 med. 104 w-mw BC
Hyola 577CL Baster CL Barenbr. 2014 102 87 med. laat 110 w w ?
Granite TT Baster TT Agricol 2015 97 85 med. 106 ?
ATR Gem Oopbestuif TT Agricol 2013 90 87 med. 110 mw w-mw* A
CB Atomic HT Baster TT Agricol 2013 96 85 med. 108 mv mw AB
Hyola 555 TT Baster TT K2 Seed 2011 92 83 med. 106 mw* ww* D
Hyola 559 TT Baster TT Barenbr. 2014 96 81 med. 105 w w ABD

w = weerstand  |  mw = matige weerstand  |  mv = matig vatbaar  |  v = vatbaar
# Data verkry vanuit Australië in "Blackleg Management Guide Fact Sheet – Western and Southern Regions" (2014 en 2015).
* 2014 data van kutivars wat nie meer kommersieël beskikbaar is in Australië nie.

Diagram 1
Moontlike beskikbare cultivars in 2016
Geklassifiseer van vroeg tot laat volgens hul tipe en dae tot 50% blom in 2014/15
Moontlike beskikbare cultivars in 2016
Tabel 2
Swartland saadopbrengste 2011 tot 2015 (kg ha-1)
2011 2012 2013 2014 2015 2013-2015 2014-2015
Diamond*         1721    
Belinda*       2826 1420   2123
CB Tango*     1797 2311 1519 1876 1915
Hyola 50* 2027 2948 2316 2787 1402 2168 2094
Agamax* 2231 2487 2127 2630 1441 2066 2036
AV Zircon     1991 2593      
AV Garnet 1922 2506 1796        
Konv. Gem. 2060 2647 2005 2630 1501 2045 2065
Hyola 577 CL*       2684 1201   1942
44Y89       2699 1643   2171
44Y87*     2492 2864 1238 2198 2051
45Y88*     2242 2785 1155 2061 1970
Hyola 575 CL* 2024 2850 2304 2509 1339 2051 1924
45Y86*   2456 2311 2482      
43Y85*   2408 2052 2353      
Hyola 571 CL* 2051 2493 2105 2502      
44Y84*   2342 2169        
CL Gem. 2038 2510 2239 2610 1315 2055 1962
Granite TT*         1199    
Hyola 559 TT       2158 1273   1715
CB Atomic HT*     1655 2322 1223 1733 1772
ATR Gem     1545 2111 896 1517 1503
Hyola 555 TT* 1879 2392 1724   1131    
TT Gem. 1879 2392 1641 2197 1144 1661 1671

Kultivars gemerk met *, is bastercultivars.

Canola flower field with dead tree in background
Tabel 3
Rûens saadopbrengste 2011 tot 2014 (kg ha-1)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013-2015 2014-2015
Diamond*           2155    
Belinda*         2676 2278   2477
CB Tango*       2735 1989 1859 2194 1924
Hyola 50*   2640 3193 3423 2583 1950 2652 2267
Agamax* 2221 2393 2560 2831 2283 1939 2351 2111
AV Zircon       3305 2267      
AV Garnet 2142 2304 2684 3015        
Konv. Gem.   2446 2812 3062 2360 2036 2486 2198
Hyola 577 CL*       2017 2389 2109   2249
44Y89*         2484 2241   2363
44Y87*       3412 2311 2103 2609 2207
45Y88*       3805 2591 2346 2914 2468
Hyola 575 CL*   2756 3024 3531 2463 2079 2691 2271
45Y86*     2921 3354 2320      
43Y85*     2462 2901 2092      
Hyola 571 CL*   2618 2976 3489 2487      
44Y84*     2824 3021        
CL Gem.   2687 2841 3191 2392 2175 2586 2284
Granite TT*           1697    
Hyola 559 TT         2263 1620   1942
CB Atomic HT*       2669 2200 1800 2223 2000
ATR Gem       2610 1899 1473 1994 1686
Hyola 555 TT*   2174 2553 3083   1754    
TT Gem.   2174 2553 2787 2121 1669 2192 1895

Kultivars gemerk met *, is bastercultivars.

Kennisgewing

 1. Die nuwe webadres van die Wes-Australiese Landboudepartement (www.agric.wa.gov.au) en die webadres van Pulse Australia (www.pulseaus.com) is as 'n nuusbrokkie op die PNS webblad gepubliseer.
 2. Die beskikbaarheid van die pamflet "Sclerotinia stamvrot" is as 'n nuusbrokkie op die PNS webblad gepubliseer.

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries / Navrae

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Direktoraat Plant Wetenskappe, Wes-Kaapse Departement van Landbou
Private Bag/Privaatsak X1, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors / Redaksie

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux
Sponsored by the Protein Research Foundation
Geborg deur die Proteïennavorsingstigting

Subscribe to this newsletter