CanolaFokus logo

Canolafokus 86   Desember 2018

Canola cultivarevaluasie: Wes- en Suid-Kaap 2018

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

Inleiding

In die afgelope 2018 seisoen is 'n totaal van 18 cultivars in die cultivarevaluasieprogram getoets. Daar is ses konvensionele, ses CL (Clearfield®, Imasamoks tolerante) en ses van die TT (Triasien tolerante) groep by die program ingesluit. Al 18 cultivars is bastercultivars, soos die afgelope paar seisoene reeds. Daar is een nuwe konvensionele cultivar, Quartz en een nuwe TT-cultivar getoets (Hyola 350 TT). Die cultivar AG4510 TT se naam het verander na Alpha TT.

Nasionale cultivarproewe

Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het gedurende die 2018 seisoen agt proewe in die Suid-Kaap aangeplant waarvan ses proewe se data ingesamel is. Die proef in die Heidelbergvlakte het skade opgedoen weens min grondvog, ystervarke en wildeganse, terwyl die proef by Caledon swak gevestig het weens onkruidprobleme. In die Swartland is agt proewe aangeplant op sewe lokaliteite waarvan een proef nie ge-oes is nie (weens WP-graanwurmskade by Darling).

Klimaat

Die afgelope seisoen in die Swartland is gekenmerk deur meestal gemiddelde toestande gedurende April en Mei. Aanplantings in voldoende grondvog was vroeër as in die vorige twee seisoene moontlik. Die Swartland se reënval is opgesom in Tabel en Figuur 1. Die Pools area het 'n uiters droë seisoen beleef en hoewel die data nie die omvang aandui nie, was die gebied noord van die weerstasie baie droog. Die opbrengsdata was baie laag in die area. Lae gemiddelde temperature tydens Augustus en September het opbrengste voordelig beïnvloed (Figuur 1).

In die Suid-Kaap het min reën in die somer voorgekom. Die totale reënval gedurende die groeiseisoen het afgeneem van westelike- na oostelike gebiede (Tabel 1 en Figuur 1). Regdeur die Suid-Kaap het baie goeie reën tydens September voorgekom. Die gemiddelde temperatuur tydens Augustus en September was onder gemiddeld (Figuur 4). Gunstige temperature tesame met laat reën het die opbrengs in die meeste gebiede bevoordeel.

Figuur 1
Maandelikse en jaarlikse reënval by Langgewens vir 2018 en langtermyn
Maandelikse en jaarlikse reënval by Langgewens vir 2018 en langtermyn
Figuur 2
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Langgewens vir 2018 en langtermyn
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Langgewens vir 2018 en langtermyn
Figuur 3
Maandelikse en jaarlikse reënval by Tygerhoek vir 2018 en langtermyn
Maandelikse en jaarlikse reënval by Tygerhoek vir 2018 en langtermyn
Tabel 1
Reënval in die Swartland en Rûens, 2018
Bredas­dorp Caledon Caledon Heidel­berg Rivers­dal Swellen­dam Rivers­dal Piket­berg Malmes­bury Hope­field Malmes­bury Porter­ville
Prins­kraal Dunghye P. Protem Voorste­kop Uitkyk Napky Tyger­hoek Pools Lang­gewens Koperf. Schaapkr.
Jan 1.5 23.3 28.7 52.1 25.4 18.8 22.9 0 4.2 2.4 6.4 0.25
Feb 6.4 12.7 2.79 9.91 11 3.8 14.7 0.3 4.6 4.6 5.3 9.65
Mar 8.9 16.7 15.5 37.3 28.8 9.4 33.3 10.9 10 10.2 6.9 33.5
Apr 6.9 21.6 11.4 22.4 6.8 6.4 18.1 19.8 32.6 21.4 35.3 21.8
Mei 21.1 38.4 18.0 18.8 12.6 12.0 21.8 27.7 59.8 55.6 88.9 89.2
Jun 32 70.1 22.9 31.0 18.2 20.3 37.6 38.9 87.6 63.8 60.2 85.3
Jul 40.4 87.4 29.0 38.4 14.8 23.6 52.6 40.6 33.2 39.4 43.2 64.8
Aug 67.6 74.4 42.7 47.8 30.6 24.4 42.4 27.4 49.4 42.6 56.4 58.7
Sep 95 51.3 63.5 86.8 68.6 48.0 72.4 34.1 46 44.4 47.5 94.5
Okt 8.1 29.5 6.9 16 12.4 6.4 14.8 7.6 6.2 7.2 7.37 8.1
Apr-Okt 271 373 194 261 164 141 260 196 315 274 339 422

Die gemiddelde maksimum temperatuur by Tygerhoek was regdeur die groeiseisoen bogemiddeld met die uitsondering van Augustus en September. By Langgewens in die Swartland het bo-gemiddelde temperature tydens Julie voorgekom. Dit het tot gevolg gehad dat sekere aanplantings vroeër as in 2017 geblom het (Langgewens 2 en Eendekuil 10 dae vinniger, terwyl ander weer langer geneem het om te begin blom (Porterville 21 dae, Philadelphia en Grasrug 14 dae stadiger).

Figuur 4
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Tygerhoek vir 2018 en langtermyn
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Tygerhoek vir 2018 en langtermyn

Resultate

Die opbrengsresultate word opgesom in Tabel 2 en 3 vir die onderskeie gebiede. Die "Clearfield (CL)" en "Triasien tolerante (TT)"-cultivars se data is geskei van die konvensionele cultivars.

Die Swartlandproewe is gedurende die afgelope seisoen blootgestel aan gemiddelde vogtoestande tot baie droog in die Pools area. Min Sclerotinia het voorgekom in 2018. Swartstam infeksie is bepaal op al die proewe in die Swartland en daar was 'n 51% afname in vergelyking met die 2017 seisoen. Witblaarvlek het, soos die afgelope paar seisoene, by Grasrug voorgekom. Die insidensie was egter veel hoër as in 2016 of 2017. In die Swartland was die gemiddelde opbrengste 2 113kg ha-1 teenoor 1 777kg ha-1 en 2 746kg ha-1 in 2017 en 2016 onderskeidelik.

Al die proewe, met die uitsondering van saaityd 2 op Langgewens (28 Mei), is tussen 2 Mei en 11 Mei geplant. Die proewe by Pools, Eendekuil en Porterville het eers einde van Mei begin ontkiem na voldoende reën. Die proefgemiddeldes vir die Swartland het gewissel tussen 618kg ha-1 vir Pools en 3 450kg ha-1 vir Langgewens.

Die konvensionele cultivar Diamond (2 505kg ha-1) was die cultivar met die hoogste opbrengs in die Swartland. Diamond se opbrengs was betekenisvol hoër as die nuwe cultivar, Quartz (2 309kg ha-1) in die 2de plek. Die opbrengs van CB Agamax (2 142kg ha-1) en CB Tango (2 126kg ha-1) was betekenisvol laer as dié van Diamond en Quartz.

Die CL-cultivar met die hoogste opbrengs in sy groep was 44Y89 (2 360kg ha-1) gevolg deur 43Y92 (2 356kg ha-1) en 44Y90 (2 326kg ha-1). Die opbrengs van die drie cultivars het nie betekenisvol verskil nie. Die res van die CL-cultivars se opbrengs was betekenisvol laer as 44Y89, 43Y92 en 44Y90.

Daar is twee nuwe TT-cultivars die afgelope seisoen getoets, naamlik Hyola 350TT (2 200kg ha-1) en Hyola 650 TT (1 883kg ha-1). Hyola 350TT was ook die TT-cultivar met die hoogste gemiddelde opbrengs in die Swartland. Die opbrengs was betekenisvol beter as Alpha TT (2 037kg ha-1) in die 2de plek. Alpha TT (AG4510 TT) was die hoogste produseerder in 2017. Alpha TT is gevolg deur 'n nuwe cultivar, Hyola 559TT (1 924kg ha-1), Hyola 555 TT (1 888kg ha-1) en nog 'n nuwe cultivar, Hyola 650 TT (1 883kg ha-1).

Die gemiddelde opbrengs van die TT-cultivars in 2018 was 12.7% laer in vergelyking met die konvensionele cultivars. In die 2017 en 2016 seisoene was die opbrengs 9.8% en 13% laer. Die CL-cultivars se opbrengs was gemiddeld 12kg ha-1 hoër as die opbrengs van die konvensionele groep cultivars.

In die Rûens (Tabel 3) het die proefgemiddeldes gewissel tussen 3 008kg ha-1 op Klipdale en 1 704kg ha-1 op Tygerhoek se 2de saaidatum. Die gemiddelde opbrengs was 2 270kg ha-1 teenoor 2 240 ha-1 in 2017 en 2 885kg ha-1 in 2016.

Die konvensionele cultivar Quartz (2 733kg ha-1) het die hoogste gemiddelde opbrengs in die konvensionele groep en in die Suid-Kaap as geheel gelewer. Dit is gevolg deur Diamond (2 452kg ha-1) wat in 2017 die hoogste opbrengs gelewer het. Diamond se opbrengs was betekenisvol laer as dié van Quartz. Diamond is gevolg deur Hyola 50 en CB Agamax maar die opbrengste was nie betekenisvol laer nie.

Die CL-cultivar met die hoogste opbrengs in die Suid-Kaap was 44Y90 (2 688kg ha-1). Die cultivar 43Y92 (2 557kg ha-1) was 2de binne die CL-groep en die opbrengs was nie betekenisvol laer nie. In die 3de plek was 45Y91 (2 367kg ha-1) gevolg deur 44Y89 (2 359kg ha-1). Laasgenoemde cultivar het nie betekenisvol van 43Y92 verskil nie.

In die TT-groep het Alpha TT (2 497kg ha-1) 'n betekenisvolle hoër opbrengs gelewer as die ander TT-cultivars. Alpha TT is gevolg deur Hyola 350TT (2 208kg ha-1) en Hyola 650 TT (2 070kg ha-1) in die 3de plek.

Die gemiddelde opbrengs van TT-cultivars was 9.3% laer as die konvensionele cultivars. In 2017 was die verskil 9% teenoor 14.2% in 2016. Die gemiddelde opbrengs van TT-cultivars was 9.9% laer as die CL-cultivars. Die CL- en konvensionele cultivars het gemiddeld met slegs 15kg ha-1 in opbrengs verskil. Soos in die Swartland, het die CL-cultivars ook hier ietwat beter gevaar.

Tabel 2
Swartland saadopbrengste vir 2018 (kg ha-1)
Langgewens 1 Langgewens 2 Eendekuil Grasrug Philadelphia Pools Porterville Swartland
9 Mei 28 Mei 3 Mei 15 Mei 11 Mei 3 Mei 4 Mei
Diamond 4018 a 2903 ab 1839 a 2607 a 2578 bcdef 915 a 2357 ab 2505 a
Quartz 3789 abc 2728 abcd 1706 abc 2066 bcdef 2196 fg 937 a 2157 ab 2309 b
CB Agamax 3497 bcdef 2698 abcde 1249 defg 2603 a 2732 abcde 468 efg 1903 ab 2142 cd
CB Tango 3421 bcdef 2730 abcd 1712 abc 2332 abcde 1851 g 677 c 1777 b 2126 cd
Hyola 50 3646 abcd 2539 cdef 1298 cdefg 1854 efg 2452 def 495 defg 1897 ab 2104 cd
Belinda 3285 def 2582 bcde 1226 efg 2087 bcdef 2589 bcdef 582 cdef 1914 ab 2025 de
Konv. gem. 3609 2697 1505 2258 2400 679 2001 2202
44Y89 3822 ab 2896 ab 1656 abcde 2438 abc 2997 ab 831 ab 2345 ab 2360 ab
43Y92 3657 abcd 2665 abcde 1670 abcd 2412 abcd 3076 a 683 bc 2474 a 2356 ab
44Y90 3776 abc 2953 a 1597 abcdef 2512 ab 2926 abc 630 cd 2359 ab 2326 b
45Y91 3634 abcde 2628 abcde 1211 fg 2286 abcdef 2894 abcd 430 fg 2178 ab 2135 cd
Hyola 575 CL 3336 cdef 2631 abcde 1531 abcdef 2171 abcdef 2298 efg 707 bc 2067 ab 2111 cd
Hyola 577 CL 3294 def 2625 abcde 1176 fg 1543 g 2233 fg 385 g 1900 ab 2000 de
CL gem. 3586 2733 1473 2227 2738 611 2220 2214
Hyola 350 TT 3442 bcdef 2863 abc 1747 ab 2065 bcdef 2521 cdef 712 bc 2087 ab 2200 bc
Alpha TT 3343 cdef 2369 efg 1446 abcdef 1933 defg 2712 abcde 631 cd 2188 ab 2037 de
Hyola 559 TT 3159 efg 2235 fg 1382 bcdefg 1925 wfg 2347 ef 605 cde 1951 ab 1924 e
Hyola 555 TT 3147 fg 2079 g 1245 defg 1835 fg 2441 def 587 cde 1811 b 1888 e
Hyola 650 TT 3026 fg 2421 def 970 g 1976 cdefg 2210 fg 458 efg 2132 ab 1883 e
Atomic HT 2805 g 2044 g 1173 fg 1823 fg 2704 abcde 385 g 112 c 1599 f
TT gem. 3154 2335 1327 1926 2489 563 1880 1922
Proef gem. 3450 2588 1435 2137 2542 618 2034 2113
kv 8.32 7.57 17.77 13.3 10.77 14.97 17.7 12.35
kbv 477 334 431 486 461 153 614 160

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.

Tabel 3
Rûens saadopbrengste vir 2018 (kg ha-1)
Klipdale Napier Riversdal Swellendam Tygerhoek 2 Suid-Kaap
19 April 19 April 24 April 20 April 16 Mei
Quartz 3284 ab 2901 a 2714 a 2643 a 1934 bcd 2733 a
Diamond 3197 bcd 2472 abc 2424 ab 2102 bcdefg 1944 bc 2452 cde
Hyola 50 2832 cde 2512 abc 2046 cdefg 2544 ab 1628 cdef 2316 defg
CB Agamax 2949 bcde 2551 ab 2096 bcdefg 2053 cdefg 1657 bcde 2265 efgh
Belinda 2954 bcde 2575 ab 1866 fg 1894 defgh 1938 bcd 2206 fghi
CB Tango 2810 de 2044 c 2111 bcdef 1662 gh 1781 bcd 2102 hijk
Konv. gem. 3004 2509 2209 2150 1814 2346
44Y90 3674 a 2642 ab 2320 bcde 2453 abc 2487 a 2688 ab
43Y92 3108 bcd 2946 a 2399 abc 2227 abcde 2173 ab 2557 abc
45Y91 2975 bcde 2356 bc 2291 bcde 2329 abcd 1718 bcde 2367 cdef
44Y89 3204 bcd 2445 abc 2337 bcd 2040 cdefg 1574 cdef 2359 def
Hyola 577 CL 2762 de 2356 bc 1770 fg 2257 abcde 1588 cdef 2130 ghij
Hyola 575 CL 2793 de 2272 bc 1919 fg 1858 efgh 1427 cdef 2066 ijk
CL gem. 3086 2503 2172 2194 1828 2361
Alpha TT 3303 ab 2609 ab 2426 ab 2173 bcdef 1855 bcd 2497 bcd
Hyola 350 TT 3263 abc 2482 abc 1870 fg 1775 fgh 1778 bcd 2208 fghi
Hyola 650 TT 2837 cde 2293 bc 2020 defg 1938 defg 1194 ef 2092 hijk
Hyola 559 TT 2625 e 2384 bc 1963 efg 2035 cdefg 1108 f 2054 ijk
Atomic HT 2634 e 2030 c 1799 fg 1993 defg 1409 def 1985 jk
Hyola 555 TT 2939 bcde 2031 c 1743 g 1450 h 1486 cdef 1929 k
TT gem. 2933 2305 1970 1894 1472 2128
Proef gem. 3008 2439 2117 2079 1704 2270
kv 8.91 12.48 10.19 12.78 18.75 0.04
kbv 444.9 505.1 358.1 446.5 530.5 105.4

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.


Aspekte wat die keuse van canola cultivars vir 2019 kan beïnvloed

PJA Lombard, L Smorenburg en Dr J Strauss

Belangrik

Die seisoen bepaal die spoed van fisiologiese ontwikkeling. Die Swartland se gemiddelde aantal dae tot blom per proef, het in 2018 gewissel van 67 tot 90 dae. Die Swartland en Suid-Kaap verskil gevolglik ook jaarliks. Wat belangrik is, dat cultivars meestal hul posisie ten opsigte van ander cultivars behou. Vinnige cultivars bly vinnig en stadige cultivars bly stadig. In Tabel 1 word die cultivar-eienskappe van al die plaaslik getoetste cultivars opgesom. Wanneer produsente ʼn keuse maak is dit belangrik dat ʼn paar eienskappe in gedagte gehou word, naamlik:

 1. Is die saad van die cultivar van u keuse beskikbaar?

  Indien ek 'n tweede of derde keuse cultivar moet plant, wat is die opbrengsverwagting teenoor die eerste keuse. Is dit 'n beproefde cultivar (reeds voorheen in die nasionale cultivarproewe getoets)? Opbrengspotensiaal en opbrengs oor jare is opgesom in Tabel 2 en 3. Dit is die ideaal om na meer as een jaar se data te kyk. Dit is ook belangrik om te kyk hoe die cultivar in die Swartland en Suid-Kaap presteer het, dit dui op aanpasbaarheid. Dit kan bestuursbesluite beïnvloed.

 2. Oopbestuifde cultivars is byna nie meer beskikbaar nie. Daar word nie aanbeveel dat produsente die saad van bastercultivars terug hou nie. Laasgenoemde praktyk het laer opbrengste tot gevolg en plante wat baie oneweredig ryp word.
 3. Fisiologiese ontwikkelingstempo en veral die aantal dae tot blom en tydperk van blom is belangrik. In die Rûens is daar soms vroeg vog beskikbaar. Wanneer vroeg (begin April) geplant word is dit raadsaam om cultivars te kies met 'n effens langer groeiseisoen, vinnige cultivars kan te vroeg gesaai word. In areas waar die reën normaalweg vroeg afsny, moet verkieslik kort groeiseisoen cultivars geplant word (Tabel 1).
 4. Onkruid met weerstand kan die tipe cultivar bepaal. Die konvensionele- en CL-cultivars is baie groeikragtig en waar die stand goed genoeg is help dit baie met die onderdrukking van onkruid. Produsente moet vooraf deeglike beplanning doen en onkruidgeskiedenis in ag neem alvorens op 'n cultivar besluit word. Die chemiese onkruiddoder-program vir die jaar word bepaal deur die tipe cultivar (konvensioneel, TT en CL). Die moontlikheid van groep 2 onkruiddoder (SU's) oordrag kan ook die keuse van cultivar beïnvloed.
 5. Konvensionele en CL-cultivars is meer groeikragtig as TT-cultivars. Die gemiddelde opbrengs van eersgenoemde groepe was nagenoeg 10-15% hoër as die TT-groep.
 6. Siektes:
  • Dit word aanbeveel dat produsente in gebiede met 'n hoë swartstamrisiko, cultivars aanplant met goeie swartstamweerstand (Tabel 1 en Canolafokus 51). Die voorkoms van swartstam in 2018 was in die Swartland 51.2% laer in die ooreenstemmende proewe as in 2017. Dit word aanbeveel om cultivars met verskillende weerstandsgene af te wissel.
  • Min Sclerotinia het in 2018 voorgekom, maar die verspreidingsgebied van die siekte in die Swartland het egter vergroot in 2018. Sclerotinia is 'n siekte wat algemeen in die Rûens voorkom en geen cultivar het weerstand nie. Die sclerosums, wat as bron van besmetting dien, bly vir 'n paar seisoene in die grond en die siekte sal dus weer voorkom as die klimaat meer gunstig is daarvoor. Die siekte moet bestuur word (sien Canolafokus 63).
 7. Inligting en eienskappe van die cultivars word opgesom in Tabel 1. Die inligting sluit in dae tot blom en tydperk van blom, sowel as opbrengspotensiaal, wat nuut bygevoeg is. Die swartstamindeks word in twee kolomme verdeel. Die 2de kolom gee die swartstamindeks nadat saad met die saadbehandelingsmiddel Jockey® of Galmano behandel is. Waar internasionale inligting nie beskikbaar is vir spesifieke cultivars nie, is plaaslike data gebruik. Die laaste kolom dui die weerstandsgene aan van die cultivars met die beste swartstamweerstand.

  Die opbrengs per cultivar, uitgedruk as persentasie van die area gemiddeld vir 2016 tot 2018, word opgesom in Tabel 2 en 3. Veertien van die 16 cultivars in 2018 was vir twee of meer seisoene getoets.

  In die Swartland het die konvensionele cultivar Diamond (114%) en die CL-cultivar 44Y90 (113%) die hoogste gemiddelde persentasie opbrengs oor die afgelope twee seisoene gelewer. Die TT-cultivar met die hoogste persentasie opbrengs vir 2017 en 2018 in die Swartland was Alpha TT (96%) gevolg deur Hyola 555 en Hyola 559 en Hyola 650. Die cultivars wat die beste oor drie seisoene in hul onderskeie groepe gevaar het was Diamond (konvensioneel), 44Y90 (Cl) en 44Y89.

  In die Rûens het die CL-cultivar 44Y90 (113%), gevolg deur die konvensionele cultivar Diamond (110.9%) die hoogste gemiddelde persentasie opbrengs oor die afgelope twee seisoene gelewer. Die TT-cultivar met die hoogste persentasie opbrengs vir 2017 en 2018 in die Rûens was Alpha TT (106%) gevolg deur Hyola 650 TT (93%) en Hyola 559 TT (92%). Die cultivars wat die beste oor drie seisoene in hul onderskeie groepe gevaar het was Diamond (konvensioneel), 44Y90 (Cl) en Hyola 559 (TT).

Tabel 1
Cultivar eienskappe van die cultivars in 2017 tot 2018 getoets
Cultivar Tipe Jaar 1ste toets Dae tot blom:
Rûens
Dae tot blom:
Swart­land
Groei­periode:
Dae tot blom
2017 en 2018
Dae tot eind-
blom
(Lang.)
2017 en 2018
Opbrengs (% van proef-
gem)
Swart-
land 2017-18
Opbrengs (% van proef-
gem)
Rûens 2017-18
Swart­stam indeks# Swart-
stam indeks + Jockey
Swart­stam weer-
stands­groep#
CB Agamax Konv. Agricol 2008 99 77 med. vroeg med. vroeg 100 99 mv2014 mw2014 AB
Hyola 50 Konv. K2 Seed 2009 103 86 med. laat 100 100 w2016 w2016 AD
CB Tango Konv. Agricol 2013 84 70 vroeg vroeg 103 98 mv2014 mw2014 B
Belinda Konv. Bayer 2014 100 81 med. laat 99 98 ws
Diamond Konv. Agricol 2015 86 68 vroeg vroeg 114 113 mw2017 ABF
Quartz Konv. Agricol 2018 101 80 1102018 1202018 w2018 ABD
Hyola 575 CL CL K2 Seed 2011 101 79 med. med. 101 94 w2017 w2015 BF
44Y89 CL CL Pioneer 2014 96 77 med. vroeg med. vroeg 110 106 mw2017 w2017 BC
Hyola 577 CL CL Barenbr. 2014 107 85 laat laat 95 94 w2016 w2015 B
44Y90 CL CL Pioneer 2016 98 79 med. med. vroeg 113 116 w-mw2017 w2017 B
45Y91 CL CL Pioneer 2016 107 88 laat med. 103 105 mw2017 w2017 B
43Y92 CL Pioneer 2017 95 80 med. vroeg med. vroeg 101 111 w-mw2017 w2017 B
CB Atomic HT TT Agricol 2013 99 80 med. med. 82 89 mv2015 mw2015 AB
Hyola 555 TT TT K2 Seed 2011 93 76 med. vroeg med. vroeg 92 88 mW2014 w2014 D
Hyola 559 TT TT Barenbr. 2014 97 80 med. vroeg med. 91 92 w-mw2017 ABD
Hyola 650 TT TT Barenbr. 2017 97 84 med. laat 91 93 w2017 ABD
Alpha TT TT Agricol 2017 88 72 med. vroeg med. 96 106 w2017 w2018 BF
Hyola 350 TT TT K2 Seed 2018 88 72 1042018 972018 w2017 ABDF

w = weerstand  |  mw = matige weerstand  |  mv = matig vatbaar  |  v = vatbaar
# Data verkry vanuit Australië in "Blackleg Management Guide Fact Sheet – Western and Southern Regions" (2014-2017).
Swartland swartstamdata (s) is gebruik waar geen ander data beskikbaar is nie.

Tabel 2
Swartland saadopbrengste uitgedruk as persentasie vir 2016 tot 2018
2016 2017 2018 2016-2018 2017-2018
Diamond 113 108 119 116 1 114 1
Belinda 101 103 96 102 5 99 5
CB Tango 103 105 101 106 2 103 2
Hyola 50 102 100 100 103 4 100 4
CB Agamax 102 98 102 103 3 100 3
Quarts 110
Konv. Gem. 104 103 103 106 103
44Y90 106 114 110 1 113 1
45Y91 110 104 101 108 3 103 4
Hyola 577 CL 90 95 95 95 5 95 6
44Y89 105 106 112 110 2 110 2
Hyola 575 CL 96 100 100 101 4 101 5
43Y92 105 112 109 3
CL Gem. 101 104 105 105 105
Hyola 559 TT 91 90 91 93 1 91 4
CB Atomic HT 90 89 76 88 3 82 5
Hyola 555 TT 91 94 90 93 1 92 2
Hyola 650 TT 93 89 82 4 91 3
Alpha TT 95 97 96 1
Hyola 350 104
TT Gem. 91 92 91 88 91
Tabel 3
Rûens saadopbrengste uitgedruk as persentasie vir 2016 tot 2018
2016 2017 2018 2016-2018 2017-2018
Diamond 114 116 108 115 1 113 1
Belinda 111 98 97 105 5 98 5
CB Tango 92 102 92 97 2 98 2
Hyola 50 91 98 102 98 4 100 4
CB Agamax 102 98 99 102 3 99 3
Quarts 120
Konv. Gem. 102 102 100 103 102
44Y90 111 112 118 116 1 116 1
45Y91 116 106 104 112 3 105 4
Hyola 577 CL 96 93 93 96 5 94 6
44Y89 109 106 104 109 2 106 2
Hyola 575 CL 96 95 91 96 4 94 5
43Y92 109 112 111 3
CL Gem. 106 104 104 106 104
Hyola 559 TT 86 92 90 91 1 92 4
CB Atomic HT 89 89 87 90 2 89 5
Hyola 555 TT 87 90 85 89 3 88 2
Hyola 650 TT 93 92 86 4 93 3
Hyola 350 97
TT Gem. 87 93 93 91 93

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries / Navrae

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Direktoraat Plant Wetenskappe, Wes-Kaapse Departement van Landbou
Private Bag/Privaatsak X1, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors / Redaksie

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux
Sponsored by the Protein Research Foundation
Geborg deur die Proteïennavorsingstigting

Subscribe to this newsletter