Wheat, soybean, maize and sunflower (dryland) 2012/2013 Koring, sojabone, mielies en sonneblom (droëland)

Eastern Free State / Oos-Vrystaat
Area / Gebied Reitz / Petrus Steyn / Bethlehem / Warden Franfort / Vrede
Crop / Gewas Wheat
Koring
RR
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
BT
Sunflower
Sonneblom
 
Maize
Mielies
BT
Soybeans
Sojabone
RR
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 12/2012 05/2013 07/2013 05/2013 07/2013 05/2013
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 1.80 4.00 2.25 3.50 1.40
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 3 293 5 107 1 985 5 088 2 005 5 101
  Safex R/ton 3 686 5 200 2 267 5 465 2 267 5 200
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 192 0 195 194 169 0
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 202 93 87 183 93 99
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 8 231 9 193 7 941 11 448 7 016 7 141
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 102 504 718 320 718 514
  Own / Eie R/ha 58 204 0 0 0 204
  Purchased / Gekoop R/ha 44 300 718 320 718 310
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 430 488 1 686 1 654 1 635 0
Lime / Kalk R/ha 288 0 288 0 288 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 203 804 481 505 481 400
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 376 667 471 16 471 661
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 140 0 140 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 153 153 0 0 0 153
Crop insurance / Oesversekering R/ha 912 1 076 262 847 246 837
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 553 520 514 451 488 433
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 337 321 381 322 369 264
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 242 242 281 222 277 179
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 479 303 685 332 696 314
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 5 075 5 079 5 907 4 670 5 808 3 754
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 156 4 114 2 033 6 778 1 209 3 387
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 478 361 481 478 319 240
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 2 678 3 753 1 552 6 300 890 3 147
Own seed / Eie saad 80% 80% 80%

Source: compiled in cooperation with VKB.
Bron: opgestel in samewerking met VKB.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Wheat harvested with contractor. Other crops with own combine harvester (fuel and repairs only).
  Koring stroop met kontrakteur. Ander gewasse met eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise

Reitz (dryland)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 800 1 511 2 453 3 394 4 336 5 277
5 000 1 791 2 771 3 754 4 736 5 717
5 200 2 071 3 093 4 114 5 136 6 157
5 400 2 351 3 413 4 474 5 536 6 597
5 600 2 631 3 733 4 834 5 936 7 037
Frankfort (dryland)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 800 947 1 887 2 827 3 767 4 707
5 000 1 147 2 127 3 107 4 087 5 067
5 200 1 347 2 367 3 387 4 407 5 427
5 400 1 547 2 607 3 667 4 727 5 787
5 600 1 747 2 847 3 947 5 047 6 147
Subscribe: receive ICBs via e-mail