Crop summary 2015/2016 Gewas opsomming

Maize gross margins: irrigation / Mielie bruto marges: besproeiing
Area / Gebied Bergville Brits
Koedoeskop
Loskop GWK
Cultivation system / Bewerkingstelsel None
Geen
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 12.00 12.00 12.00 13.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 500 2 577 2 649 2 512
  Safex R/ton 2 946 2 946 2 946 2 946
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 316 206 143 295
  Other marketing costs / Ander R/ton 130 163 154 139
Gross income / Bruto inkomste R/ha 29 995 30 929 31 792 33 912
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 3 363 3 286 3 446 4 107
  Own / Eie R/ha 0 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 3 363 3 286 3 446 4 107
Fertilizer / Bemesting R/ha 4 923 5 829 5 698 6 826
Lime / Kalk R/ha 574 36 600 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 540 282 283 191
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 125 4 4 350
Casual labour / Los arbeid R/ha 360 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 294 0 0 310
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 050 1 268 1 303 835
Irrigation / Besproeiing R/ha 2 598 5 478 5 478 3 722
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 116 685 692 569
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 172 629 629 424
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 722 915 947 903
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 322 808 810 736
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 15 159 19 220 19 890 18 973
Gross margin / Bruto marge R/ha 14 836 11 709 11 902 14 939
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 768 792 792 864
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 14 068 10 917 11 110 14 075
Subscribe: receive ICBs via e-mail