Canola, barley and wheat 2012/2013 Canola, gars en koring

Southern Cape – SSC area / Suid-Kaap – SSK gebied
Area / Gebied Swellendam and Heidelberg
Crop / Gewas Canola Barley / Gars Wheat / Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel No / Geen
Yield / Opbrengs T/ha 1.20 2.00 2.20
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 4 336 2 395 2 464
  Safex contract / kontrak (ii) R/ton 4 350 2 439 2 980
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 415
  Transport to buyer / Vervoer na koper R/ton 0 0 0
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0 0 72
  Other marketing costs / Ander (iii) R/ton 14 44 29
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 5 203 4 790 5 421
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iv) R/ha 372 265 302
  Own / Eie R/ha
  Purchased / Gekoop R/ha
Fertilizer / Bemesting (v) R/ha 857 532 798
Lime / Kalk R/ha 69 69 69
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 372 390 861
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 116 382 145
Crop insurance / Oesversekering R/ha 215 184 235
Tractor and implements / Trekkers en implemente (vi)
  Fuel / Brandstof R/ha 106 117 106
  Repairs and maintenance /   Herstel en onderhoud R/ha 183 199 183
Contract work / Kontrakwerk R/ha 24 19 19
Casual labour / Los arbeid R/ha 9 10 9
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vii) R/ha 114 111 139
Harvesting costs / Oeskoste (viii) R/ha 216 216 216
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 653 2 493 3 082
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 549 2 296 2 338
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 182 182 182
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 367 2 114 2 156

Source: based on cropping budgets as compiled by SSC.
Bron: baseer op gewasbegrotings soos opgestel deur SSK.

 • Canola and barley price unknown during drafting of budgets. Estimates were made of new prices.
  Canola en garspryse nie bekend tydens opstel van begroting. Ramings is gemaak van nuwe prys
 • Safex price only applicable to wheat.
  Safex-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate 10.50%.
  Rentekoers 10.50%.
 • Includes self combine harvesting and "platsny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsny indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
Southern Cape / Suid-Kaap

Swellendam / Heidelberg
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40
Contract price / Kontrak prys Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
3 950 1 282 1 676 2 069 2 463 2 866
4 150 1 482 1 896 2 309 2 723 3 136
4 350 1 682 2 116 2 549 2 983 3 416
4 550 1 882 2 336 2 489 3 243 2 696
4 750 2 082 2 556 3 029 2 503 3 976
Subscribe: receive ICBs via e-mail