Disclaimer

Use of any information in this brochure or web site is entirely at a user's own risk. Users shall assume full responsibility for loss or damage which may result from the use thereof. Neither the Protein Research Foundation (PRF), it's Trustees, agents, consultants, representatives or employees shall be liable for any such loss or damage resulting from the use of any information contained in this brochure or web site.

Objective

Income and cost budgets are compiled annually by the PRF for soybeans as well as for selected competitive crops within the Summer Rainfall Areas.

The information is meant to be used as a guideline by existing, and/or potential producers of these crops and can be compared with a producer's own figures. Adjustments can be made in respect of prices and yields as well as the various cost items to simulate the situation on an existing farm.

In addition to the cost of producing a crop, profitability, in the form of gross margin (gross income minus variable costs), is shown. The relative profitability of certain competitive crops is also portrayed.

These budgets can also be utilized to execute a whole farm plan, including planning of cash flow and the calculation of credit requirements for the entire farming operation, if budgets for all the other potential enterprises are known.

Cognizance should be taken of the fact that the economic and agronomic benefits of soybeans in a rotation system are not reflected in the gross margins of these crops.

These budgets can also be used as a basis for compiling budgets for similar crops in other areas for which no budgets exist.

The PRF also presents a 'do-it-yourself income and cost estimate' facility for producers to compile budgets for specific circum­stances:

Calculate Income and Cost Budget Online
Download the software

Vrywaring

Die gebruik van enige inligting in die brosjure of webtuiste is op eie risiko. Die gebruiker sal gevolglik volle verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies of skade wat mag voortspruit as gevolg van die gebruik daarvan. Die Proteïennavorsingstigting (PNS), sy Trustees, agente, konsultante, verteenwoordigers of werknemers sal nie verantwoordelik wees vir enige verlies of skade wat mag voortspruit weens die gebruik van enige inligting vervat in die brosjure of webtuiste nie.

Doel

Inkomste- en kosteramings word jaarliks vir sojabone asook ge­selekteerde mededingende gewasse binne die Somerreënvalstreke gedoen.

Die doel van die inligting is om as riglyn te dien vir bestaande en/of potensiële produsente van hierdie gewasse. Dit kan vergelyk word met 'n produsent se eie gegewens. Aanpassings kan gemaak word ten opsigte van die pryse en opbrengste van gewasse asook die onderskeie koste-items om die situasie vir sy eie onderneming na te boots.

Die inligting gee, benewens die koste om 'n gewas te produseer, ook die winsgewendheid daarvan. Die relatiewe winsgewendheid van sekere mededingende gewasse in die vorm van bruto-marges (bruto inkomste minus veranderlike koste) word ook aangebied.

Hierdie begrotings kan ook aangewend word om 'n geheelboerdery beplanning, kontantvloei beplannings asook kredietbehoeftes vir die onderneming te doen indien inligting ten opsigte van al die ander potensiële vertakkings beskikbaar is.

Dit dien ook daarop gewys te word dat die wisselbouvoordele van proteïengewasse bv. sojabone nie verreken is in die bruto marges nie.

Hierdie begrotings kan ook as vertrekpunt gebruik word om begrotings saam te stel van dieselfde gewasse in gebiede waarvoor daar nog nie begrotings opgestel is nie.

PNS bied ook 'n "doen-dit-self inkomste- en kosteramings"-fasiliteit aan waar produsente inligting kan gebruik en aanpas vir sy eie omstandighede:

Bereken Inkomste en Koste ramings aanlyn
Laai die sagteware af

Subscribe: receive ICBs via e-mail