CanolaFokus logo

Canolafokus 73   Desember 2016

Canola cultivarevaluasie: Wes- en Suid-Kaap 2016

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

Inleiding

In die afgelope 2016 seisoen is 'n totaal van 19 cultivars in die cultivarevaluasieprogram getoets (drie cultivars het mekaar afgewissel weens onvoldoende saad). Daar is ses konvensionele, 9 CL (Clearfield®, Imasamoks tolerante) en vier van die TT (Triasien tolerante) groep by die program ingesluit. Al 19 cultivars is bastercultivars. Daar is twee nuwe CL- en een nuwe konvensionele cultivar getoets.

Nasionale cultivarproewe

Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het gedurende die 2016 seisoen agt proewe in die Suid-Kaap aangeplant waarvan vyf proewe se data ingesamel is (proef by Roodebloem het swak gevestig en by Tygerhoek het onkruiddoderskade voorgekom). In die Swartland is agt proewe aangeplant op sewe lokaliteite waarvan slegs een proef nie geoes is nie (swak vestiging op Langgewens 2de saaityd).

Klimaat oorsig

Die afgelope seisoen in die Swartland is gekenmerk deur uiters droë toestande gedurende Mei. Goeie reën het op 26 Maart en 22 April in die Swartland voorgekom. Aanplantings wat laat in April en vroeg in Mei geplant is het goed gevestig en ook goeie opbrengste gelewer. Gedurende Mei tot 8 Junie het baie min reën voorgekom. Die Swartland reënval is opgesom in Tabel 1. Die Pools area in die Rooikaroo het 'n baie droë seisoen beleef.

In die Suid-Kaap het gemiddelde reënval voorgekom vir die periode April tot September (Tabel 1). Meimaand was egter droog soos in die Swartland. Die meeste aanplantings het gedurende April plaasgevind met die uitsondering van die westelike dele waar tot begin Mei geplant is.

By Langgewens en Tygerhoek was die reënval gedurende Maart tot September baie naby aan die langtermyn gemiddelde (Figuur 1 en figuur 2). Gedurende Mei was dit baie droog op beide lokaliteite. Die reënval tydens Junie was bo-gemiddeld op Langgewens en slegs gemiddeld by Tygerhoek. Die reënval tydens September was bo-gemiddeld by Tygerhoek.

Tabel 1
Reënval in die Swartland en Rûens, 2016
Swartland Reënval 2015 Langtermyn: Reënval
Langgewens Pools Koperfontein Porterville Langgewens Pools Koperfontein Porterville
Januarie 11.0 4.6 8.0 55.1 9.7 8.3 8.1 22.5
Februarie 5.8 2.0 0.6 12.3 6.0 7.8 28.9
Maart 28.2 14.0 19.4 14.2 7.9 8.3 19.6
April 42.2 23.1 43.8 42.0 34.1 14.6 18.7 46.6
Mei 6.4 10.7 13.0 8.6 59.1 38.6 41.7 89.1
Junie 92.8 44.2 86.0 136.9 69.5 64.9 67.9 120.7
Julie 65.8 36.3 54.4 111.5 60.6 52.0 52.8 93.6
Augustus 54.6 29.5 48.6 58.9 63.1 48.7 52.3 82.3
September 41.8 47.8 46.8 38.4 34.2 24.2 32.4 49.1
Oktober 8.6 1.5 14.2 8.4 24.0 12.2 11.4 38.6
Totaal 208 146 163 345 426 286 317 617
April-September 303.6 191.6 292.6 396.3 320.5 243.0 265.8 481.4
Suid-Kaap Reënval 2016 Langtermyn: Reënval
Tygerhoek Prinskraal Caledon Protem Riversdal Tygerhoek Prinskraal Caledon Protem Riversdal
Januarie 25.0 17.9 12.7 27.4 78.6 26.0 12.6 19.6 30.7 29.2
Februarie 20.7 22.6 19.8 28.2 72.4 29.0 25.7 22.3 21.3 27.6
Maart 32.7 37.3 48.5 71.9 42.6 33.0 26.1 19.5 25.6 29.9
April 15.8 31.1 26.4 23.4 42.6 50.0 30.7 34.9 25.5 41.3
Mei 1.7 35.3 6.6 7.8 25.0 42.0 40.1 47.0 28.1 39.2
Junie 42.0 61.2 59.6 30.4 54.8 43.0 48.4 106.0 58.2 50.1
Julie 105.7 58.2 110.0 91.2 56.0 45.0 56.6 80.8 44.2 49.5
Augustus 29.8 60.9 48.3 32.0 27.6 52.0 0.0 76.7 45.2 45.2
September 73.5 34.5 45.5 48.8 30.2 34.0 28.8 47.7 25.2 28.4
Oktober 24.6 53.6 17.8 11.7 39.0 49.9 56.1 49.2 48.5
April-September 268.5 281.2 296.4 233.6 236.2 266.67 204.6 393.1 226.4 253.7

Figuur 1
Maandelikse en jaarlikse reënval by Langgewens vir 2016 en langtermyn
Graph depicting monthly and annual rainfall for 2016 at Langgewens
Figuur 2
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Tygerhoek vir 2016 en langtermyn
Graph showing monthly and annual rainfall at Tygerhoek during 2016

Resultate

Die opbrengsresultate word opgesom in Tabel 2 en 3 vir die onderskeie gebiede. Die "Clearfield (CL)" en "Triasien tolerante (TT)" – cultivars se data is geskei van die konvensionele cultivars, terwyl die oopbestuifde cultivar met 'n # aangedui word.

Die Swartlandproewe is gedurende die afgelope seisoen blootgestel aan droog tot normale toestande met baie hoë opbrengste in sommige areas. Min siekteprobleme het voorgekom in 2016. Swartstam infeksie is bepaal op drie proewe, maar kan nie vergelyk word met vorige seisoene nie. Witblaarvlek het by Grasrug voorgekom. In die Swartland was die gemiddelde opbrengste 2746 kg ha-1 teenoor 1320 kg ha-1 en 2468 kg ha-1 in 2015 en 2014.

Die proewe met hoë opbrengste in die Swartland het vroeg in Mei ontkiem. Dit het wel erge vogstremming ervaar tot 9 Junie. Die proewe by Pools en Philadelphia het na 9 Junie ontkiem (Pools se data is uitgesluit). Die proefgemiddeldes vir die Swartland het gewissel tussen 1835 kg ha-1 vir Philadelphia en 3703 kg ha-1 vir Langgewens. Die konvensionele bastercultivar Diamond, het soos in 2015 'n betekenisvol hoër opbrengs (3120 kg ha-1) vergeleke met die ander cultivars in die groep gelewer vir die Swartland area. Diamond is gevolg deur Tango (2858 kg ha-1) en CB Agamax (2829 kg ha-1) en Hyola 50 (2828 kg ha-1).

Die twee nuwe CL - cultivars 45Y90 en 44Y91 het die hoogste opbrengs binne hul groep gegee nl., 3038 kg ha-1 en 2936 kg ha-1. Die kommersiële CL-cultivar 44Y89 (2901 kg ha-1) het die 3de hoogste opbrengs in die CL- groep gelewer en was nie betekenisvol laer as ander cultivars binne die CL-groep nie. Die opbrengs van Diamond, 45Y90 en 44Y91 het nie betekenisvol verskil nie.

In die TT-groep was die verskil in opbrengs tussen die hoogste en laagste opbrengs slegs 15 kg ha-1 nl, 2520 kg ha-1, 2510 kg ha-1 en 2505 kg ha-1 vir Hyola 559, Hyola 555 en CB Atomic HT. Die opbrengs van die TT-cultivars in 2016 was 13% laer in vergelyking met die konvensionele cultivars. In die voorafgaande ses jare het die TT – cultivars tussen 17.3% tot 25.6% laer opbrengste gegee as die konvensionele cultivars. Die TT-cultivars se opbrengs was gedurende 2016 8.5% laer as dié van die CL-groep (13% in 2015, 19.8% in 2014 en 25.5% in 2013).

In die Rûens (Tabel 3) het die proefgemiddeldes gewissel tussen 2378 kg ha-1 op Witsand (Witsandproef was ondersaai met lusern) en 3278 kg ha-1 op Swellendam. Die gemiddelde opbrengste was 2885 kg ha-1 teenoor 1320 kg ha-1 en 2468 kg ha-1 in 2015 en 2014.

Die konvensionele cultivar Diamond (3305 kg ha-1) het die hoogste gemiddelde opbrengste in die konvensionele groep gelewer en is gevolg deur die cultivar Belinda (3207 kg ha-1). Dié cultivars het nie betekenisvol van mekaar verskil nie. In 2015 was Belinda 1ste gevolg deur Diamond.

Die nuwe CL-cultivar 45Y91 (3368 kg ha-1) het die hoogste opbrengs in die CL-groep gelewer. Dit was ook die cultivar met die hoogste opbrengs in die Suid-Kaap. Die (nuwe) cultivar 44Y90 (3210 kg ha-1) was 2de binne die CL-groep, maar sy opbrengs was nie betekenisvol laer as 45Y91 nie. Die kommersiële cultivar 44Y89 (3156 kg ha-1) was 3de binne die CL-groep gevolg deur 45Y88 (3100 kg ha-1).

In die TT-groep het CB Atomic HT (2592 kg ha-1) die hoogste opbrengs gelewer gevolg deur Hyola 555 (2517 kg ha-1) en Hyola 559 (2489 kg ha-1). Beide het nie betekenisvol van CB Atomic HT verskil nie.

Tabel 2
Swartland saadopbrengste vir 2016 (kg ha-1)
Langgewens Darling Eendekuil Philedelphia Grasrug Swartland
Belinda 3889 b 2181 bcdef 2142 bcd 1721 def 2981 cde 2798 cde
CB Agamax 3796 bc 2393 abcd 2092 bcde 2134 abc 3034 bcd 2829 cde
CB Tango 3889 b 2158 bcdef 2237 abc 1685 def 3149 bc 2858 bcd
Hyola 50 3858 b 2469 abc 1947 cdefg 2001 abcd 3036 bcd 2828 cde
Diamond 4289 a 2330 abcd 2380 ab 2257 ab 3480 a 3120 a
CHYB2644 4355 a
Konv. Gem. 4013 2306 2160 1959 3136 2887
44Y84 3014 f 1971 cdef 2032 cdef 1632 ef 2595 f 2403 g
44Y87 3375 def 2265 abcde 1893 defg 1175 g 3175 bc 2677 def
44Y89 3763 bc 2354 abcd 2451 a 1950 abcde 3037 bcd 2901 bc
44Y90 3870 b 2463 abc 2075 cdef 1928 bcde 3338 ab 2936 abc
45Y88 3674 bcd 2537 ab 1913 defg 1805 bcde 3287 ab 2853 cd
45Y91 3849 b 2713 a 2015 cdef 2281 a 3577 a 3038 ab
Hyola 575 CL 3863 b 1710 f 1906 defg 2096 abc 3159 bc 2660 ef
Hyola 577 CL 3476 cde 1788 ef 1716 g 1630 ef 3041 bcd 2505 fg
43Y85 2229 abcde 1799 fg 1949 abcde 2920 cde
CL Gem. 3611 2225 1978 1827 3151 2747
CB Atomic HT 3529 bcde 1774 ef 1847 efg 1670 def 2872 cdef 2505 fg
Hyola 555 TT 3546 bcde 1710 f 2003 cdefg 1546 f 2781 def 2510 fg
Hyola 559 TT 3362 def 1921 def 2073 cdef 1745 def 2726 ef 2520 fg
Granite TT 3249 ef
TT Gem. 3421 1801 1974 1654 2793 2512
Proef Gem 3703 2174 2031 1835 3079 2746
kv. 6.02 13.89 8.63 11.44 5.93 185.62
kbv. 369.8 502.36 291.58 349.29 304.27

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.

Die gemiddelde opbrengs van TT- cultivars was 14.2% 18.1% in 2015, 8.1% in 2014, 11.2% in 2013 en 22.1% in 2010) laer as die gemiddelde van die konvensionele cultivars. Die gemiddelde opbrengs van TT- cultivars was 14.9% (23.3% in 2015, 11.3% in 2014) laer as die CL-cultivars. Die CL- en konvensionele cultivars het min verskil (0.9%) in opbrengs.

Tabel 3
Rûens saadopbrengste vir 2016 (kg ha-1)
Napier Klipdale Riversdal Swellendam Witsand Suid-Kaap
Belinda 3530 ab 3469 ab 2773 abcde 3697 a 2568 bcd 3207 abc
CB Agamax 3226 bcde 3274 bcd 2808 abcd 2997 bcde 2436 d 2948 de
CB Tango 2908 cdefg 2506 fg 2511 cdef 2899 de 2466 cd 2658 fgh
Hyola 50 2783 efg 2697 ef 2355 defg 3420 abc 1922 h 2635 fgh
Diamond 3333 bc 3234 bcd 3242 a 3749 a 2967 a 3305 ab
CHYB2644 3262 bcd 2587 cdef
Konv. Gem. 3174 3036 2713 3353 2472 2951
44Y84 3036 cdef 3001 cde 2415 cdefg 2703 e 2182 efg 2667 fgh
44Y87 2958 cdef 3216 bcd 1968 g 3426 abc 2080 gh 2730 fg
44Y89 2950 cdefg 3276 bcd 3165 ab 3702 a 2685 b 3156 bc
44Y90 3521 ab 3253 bcd 2864 abc 3753 a 2660 bc 3210 abc
45Y88 3291 bc 3532 ab 2592 cdef 3702 a 2383 de 3100 cd
45Y91 3938 a 3780 ab 2863 abc 3481 ab 2777 ab 3368 a
Hyola 575 CL 2996 cdef 2481 fg 2730 bcde 3312 abcd 2445 cd 2793 ef
Hyola 577 CL 3126 bcdef 2950 de 2358 defg 3356 abcd 2163 fg 2791 ef
43Y85 2774 fg 2728 ef 2770 e 2362 def
CL Gem. 3177 3135 2619 3356 2415 2977
CB Atomic HT 2838 defg 2585 fg 2311 efg 3084 bcde 2140 g 2592 gh
Hyola 555 TT 2771 fg 2485 fg 2391 cdefg 2748 e 2191 efg 2517 h
Hyola 559 TT 2803 efg 2348 fg 2368 defg 2921 cde 2005 gh 2489 h
Granite TT 2500 g 2172 fg
TT Gem 2728 2473 2310 2918 2112 2533
Proef Gem 3081 2989 2582 3278 2378 2885
kv 8.85 6.53 11.04 0.38 5.48 180.29
kbv 451.61 324.95 473.16 511.41 216.99

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.


Aspekte wat die keuse van canola cultivars vir 2017 kan beïnvloed

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

Inleiding

Belangrik: Die seisoen bepaal die spoed van fisiologiese ontwikkeling. Die Swartland en Suid-Kaap verskil gevolglik ook jaarliks. Wat belangrik is, cultivars behou meestal hul posisie ten opsigte van ander cultivars. Vinnige cultivars bly vinnig en stadige cultivars bly stadig.

In Tabel 1 word die cultivar-eienskappe van al die plaaslik getoetsde cultivars opgesom. Wanneer produsente 'n keuse maak is dit belangrik dat 'n paar eienskappe in gedagte gehou word, naamlik:

  1. Is die saad van die cultivar van u keuse beskikbaar?
  2. Is dit 'n beproefde cultivar (reeds voorheen in die nasionale cultivarproewe getoets)? Opbrengspotensiaal, opbrengs oor jare is opgesom in Tabel 2 en 3. Dit is die ideaal om na meer as een jaar se data te kyk. Vergelyk ook Swartland en Suid-Kaap resultate van die cultivar.
  3. Oopbestuifde of bastercultivars: Oopbestuifde cultivars is beperk tot ATR Gem TT. Die keuse van cultivars is dus hoofsaaklik uit die bastergroep. Hulle is meer groeikragtig en het 'n hoër opbrengs potensiaal (Tabel 2 en 3).
  4. Produsente moet vooraf deeglike beplanning doen en onkruid geskiedenis in ag neem alvorens op 'n cultivar besluit word. Chemiese onkruiddoderprogram word bepaal deur die tipe cultivar (konvensioneel, TT en CL).
  5. Fisiologiese ontwikkelingstempo en veral die aantal dae tot blom en tydperk van blom is belangrik. In die Rûens is daar soms vroeg vog beskikbaar en vinnige cultivars kan te vroeg gesaai word. In areas waar die reën normaalweg vroeg afsny, moet kort groeiseisoen cultivars verkieslik geplant word (Tabel 1; Diagram 1 en 2).
  6. Siektes:
    1. Dit word aanbeveel dat produsente in gebiede met 'n hoë swartstam risiko cultivars aanplant met goeie swartstamweerstand (Canolafokus 51). Dit word aanbeveel om cultivars met verskillende weerstandsgene af te wissel (Tabel 1).
    2. Sclerotinia is 'n siekte wat algemeen in die Rûens voorkom en geen cultivar het weerstand nie. Die siekte word ook al meer in die Swartland waargeneem en in sekere areas het dit reeds oesverlaging tot gevolg gehad. Die siekte moet dus bestuur word (Canolafokus 63).
Canola flowers

Inligting en eienskappe van die cultivars word opgesom in Tabel 1. Die inligting sluit in dae tot blom en tydperk van blom. Die swartstam indeks word in twee kolomme verdeel. Die 2de kolom gee die swartstam indeks nadat saad met die saadbehandelingsmiddel Jockey® of Galmano behandel is. Die laaste kolom dui die weerstandsgene aan van die cultivars met die beste swartstamweerstand.

Die opbrengs vir 2011 tot 2016 word opgesom in Tabel 2 en 3. Dertien van die 15 cultivars in 2016 was vir twee of meer seisoene getoets.

In die Swartland het die konvensionele cultivar Diamond gevolg deur die CL-cultivar 44Y89 die hoogste gemiddelde die afgelope twee seisoene gelewer. Die TT-cultivar met die hoogste opbrengs vir 2015 en 2016 in die Swartland was Hyola 559 gevolg deur CB Atomic HT en Hyola 555 TT. Die cultivars wat die beste vaar oor drie seisoene in hul onderskeie groepe was Belinda (konvensioneel), 44Y89 (Cl) en CB Atomic (TT).

In die Rûens het die konvensionele cultivar Diamond gevolg deur die CL-cultivar 45Y88 die hoogste gemiddelde die afgelope twee seisoene gelewer. Die TT-cultivar met die hoogste opbrengs vir 2015 en 2016 in die Rûens was CB Atomic HT gevolg deur Hyola 555 TT. Die cultivars wat die beste vaar oor drie seisoene in hul onderskeie groepe was Belinda (konvensioneel), 45Y88 (CL) en CB Atomic (TT).

Tabel 1
Cultivar eienskappe van die cultivars in 2013, 2014 en 2015 getoets
(indien aangedui met jaar is cultivar nie in 2015 getoets nie)
Cultivar Tipe Jaar 1ste toets Dae tot blom:
Rûens
Dae tot blom:
Swart­land
Groei­periode:
Dae tot blom
Dae tot einde
van blom
(Lang.)
Fisio­logies
ryp
(Lang.)
Swart­stam indeks# Swart-
stam indeks + Jockey#
Swart­stam weer-
stands­groep#
CB Agamax Baster Konv. Agricol 2008 93 96 med. vroeg vroeg vroeg mv¹ mw¹ AB
AV Garnet Oopbestuif Konv. Agricol 2008 (2013) (2013) med. med. med. mw w-mw² A
Hyola 50 Baster Konv. K2 Seed 2009 99 99 med. laat laat med. w AD
CB Tango Baster Konv. Agricol 2013 86 89 vroeg vroeg vroeg mv¹ mw¹ B
Belinda Baster Konv. Bayer 2014 94 96 med. vroeg med. med. ? ?
Diamond Baster Konv. Agricol 2015 83 85 vroeg vroeg vroeg w-mw w-mw² ABF
CHYB2644 Baster Konv. Agricol 2016 95 91 med. vroeg vroeg vroeg ? w ?
Hyola 575 CL Baster CL K2 Seed 2011 90 93 med. vroeg vroeg med. w BF
44Y84 CL Baster CL Pioneer 2011 99 99 med. laat med. med. mv¹ mw¹ A
43Y85 CL Baster CL Pioneer 2012 95 95 med. vroeg med. vroeg mw¹ w-mw¹ A
44Y87 CL Baster CL Pioneer 2013 99 102 laat laat laat mw² w-mw² A
45Y88 CL Baster CL Pioneer 2013 100 103 laat laat laat mw w A
44Y89 CL Baster CL Pioneer 2014 93 97 med. vroeg med. med. w-mw w BC
Hyola 577CL Baster CL Barenbr. 2014 102 103 laat laat laat w B
44Y90 CL Baster CL Pioneer 2016 97 94 med. vroeg med. w-mw w B
45Y91 CL Baster CL Pioneer 2016 99 99 med. laat laat laat w-mw w B
Granite TT Baster TT Agricol 2015 96 100 med. med. med. mw-mv w-mw AB
ATR Gem TT Oopbestuif TT Agricol 2013 med.² laat² med.² mw-mv w-mw² A
CB Atomic HT Baster TT Agricol 2013 97 96 med. med. med. mv² mw² AB
Hyola 555 TT Baster TT K2 Seed 2011 92 95 med. vroeg vroeg vroeg mw¹ ww¹ D
Hyola 559 TT Baster TT Barenbr. 2014 95 98 med. med. med. w ABD

w = weerstand  |  mw = matige weerstand  |  mv = matig vatbaar  |  v = vatbaar
# Data verkry vanuit Australië in "Blackleg Management Guide Fact Sheet – Western and Southern Regions" (hersien Lente 2016).
Swartland swartstamdata (³) is gebruik waar geen ander data beskikbaar is nie.
Waar data ontbreek is 2014 (¹), 2015 (²) of Swartlanddata (³) gebruik.
Cultivars wat kommersieël beskikbaar is in Australië is groen gemerk.

Tabel 2
Swartland saadopbrengste 2011 tot 2016 (kg ha-1)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2014-2016 2015-2016
Diamond* 1721 3120 1 2420 1
Belinda* 2826 1420 2798 5 2348 1 2109 5
CB Tango* 1797 2311 1519 2858 2 2230 4 2189 2
Hyola 50* 2027 2948 2316 2787 1402 2828 4 2339 2 2115 4
Agamax* 2231 2487 2127 2630 1441 2829 3 2300 3 2135 3
Konv. Gem. 2129 2718 2080 2639 1501 2887
44Y90* 2936 2
45Y91* 3038 1
Hyola 577 CL* 2684 1201 2505 7 2130 5 1853 5
44Y89 2699 1643 2901 3 2415 1 2272 1
44Y87* 2492 2864 1238 2677 5 2260 3 1957 4
45Y88* 2242 2785 1155 2853 4 2264 2 2004 2
Hyola 575 CL* 2024 2850 2304 2509 1339 2660 6 2169 4 1999 3
43Y85* 2408 2052 2353
44Y84* 2342 2169 2403 8
CL Gem. 2024 2533 2252 2649 1315 2666
Granite TT* 1199
Hyola 559 TT 2158 1273 2520 1 1715 2 1897 1
CB Atomic HT* 1655 2322 1223 2505 3 1733 1 1864 2
ATR Gem 1545 2111 896
Hyola 555 TT* 1879 2392 1724 1131 2510 2 1821 3
TT Gem. 1879 2392 1641 2197 1144 2512

Cultivars gemerk met *, is bastercultivars.

Canola flower field with dead tree in background
Tabel 3
Rûens saadopbrengste 2011 tot 2016 (kg ha-1)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2014-2016 2015-2016
Diamond* 2155 3305 1 2730 1
Belinda* 2676 2278 3207 2 2720 1 2742 2
CB Tango* 2735 1989 1859 2658 4 2169 4 2259 5
Hyola 50* 2640 3193 3423 2583 1950 2635 5 2390 2 2293 4
Agamax* 2393 2560 2831 2283 1939 2948 3 2390 2 2444 3
Konv. Gem. 2517 2877 2996 2383 2036 2951
44Y90* 3210 2
45Y91* 3368 1
Hyola 577 CL* 2017 2389 2109 2791 6 2429 4 2450 3
44Y89* 2484 2241 3156 3 2627 2 2698 2
44Y87* 3412 2311 2103 2730 7 2381 5 2416 5
45Y88* 3805 2591 2346 3100 4 2679 1 2723 1
Hyola 575 CL* 2756 3024 3531 2463 2079 2793 5 2445 3 2436 4
43Y85* 2462 2901 2092
44Y84* 2824 3021 2667 8
CL Gem. 2756 2770 3114 2388 2175 2873
Granite TT* 1697
Hyola 559 TT 2263 1620 2489 3 2124 2 2055 3
CB Atomic HT* 2669 2200 1800 2592 1 2197 1 2196 1
ATR Gem 2610 1899 1473
Hyola 555 TT* 2174 2553 3083 1754 2517 2 2135 2
TT Gem. 2174 2553 2787 2121 1669 2533

Cultivars gemerk met *, is bastercultivars.

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries / Navrae

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Direktoraat Plant Wetenskappe, Wes-Kaapse Departement van Landbou
Private Bag/Privaatsak X1, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors / Redaksie

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux
Sponsored by the Protein Research Foundation
Geborg deur die Proteïennavorsingstigting

Subscribe to this newsletter