Soybean and maize (irrigation) 2014/2015 Sojabone en mielies (besproeiing)

North West Province / Noordwes Provinsie
Area / Gebied Brits / Koedoeskop / Makoppa
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv. / Konv. Conv. / Konv. Conv. / Konv.
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2015 07/2015 12/2014
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 5.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 4 530 1 610 3 168
  Safex R/ton 4 675 1 968 3 642
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 206 210
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 145 152 264
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 18 120 19 320 17 425
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 1 068 3 286 415
  Own / Eie R/ha 533 0 130
  Purchased / Gekoop R/ha 535 3 286 285
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 008 4 702 4 031
Lime / Kalk R/ha 36 36 36
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 335 282 185
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 10 4 71
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 175 0 175
Crop insurance / Oesversekering R/ha 911 792 1 022
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 3 461 5 075 3 229
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 675 770 735
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 492 584 467
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 450 818 560
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 828 828 828
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 9 449 17 177 11 753
Gross margin / Bruto marge R/ha 8 671 2 143 5 671
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 800 726 800
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 7 871 1 417 4 871

Source: Compiled in cooperation with MGK.
Bron: Opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
North West Province (irrigation) / Noordwes Provinsie (besproeiing)

Brits / Koedoeskop
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 275 2 941 5 006 7 071 9 136 11 201
4 475 3 541 5 706 7 871 10 036 12 201
4 675 4 141 6 406 8 671 10 936 13 201
4 875 4 741 7 106 9 471 11 836 14 201
5 075 5 341 7 806 10 271 12 736 15 201
Subscribe: receive ICBs via e-mail