Canola, barley, oats and wheat 2015/2016 Canola, gars, hawer en koring

Southern Cape – SSC area / Suid-Kaap – SSK gebied
Area / Gebied Swellendam / Heidelberg / Riversdal
Crop / Gewas Canola Barley / Gars Wheat / Koring Oats / Hawer
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum
Planting method / Plant metode Planter
Yield / Opbrengs T/ha 1.45 2.50 2.30 2.00
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 4 465 3 191 3 028 3 750
  Safex contract / kontrak (ii) R/ton 4 500 3 241 3 798 3 750
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 580 0
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0 0 91 0
  Other marketing costs / Ander (iii) R/ton 35 50 99 96
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 6 474 7 978 6 964 7 308
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iv) R/ha 600 246 344 239
  Own / Eie R/ha 0 87 116 95
  Purchased / Gekoop R/ha 159 228 144
Fertilizer / Bemesting (v) R/ha 999 504 864 556
Lime / Kalk R/ha 173 173 346 200
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 461 423 423 130
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 118 393 150 213
Crop insurance / Oesversekering R/ha 235 235 236 242
Tractor and implements / Trekkers en implemente (vi)
  Fuel / Brandstof R/ha 236 236 236 236
  Repairs and maintenance /   Herstelwerk en onderhoud R/ha 421 421 421 421
Contract work / Kontrakwerk R/ha 0 0 0 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 10 10 11 0
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vii) R/ha 165 136 154 118
Harvesting costs / Oeskoste (viii) R/ha 304 304 304 304
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 723 3 329 3 833 2 659
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 751 4 895 3 475 4 649
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 205 205 205 205
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 546 4 690 3 270 4 444

Source: based on cropping budgets as compiled by SSC.
Bron: baseer op gewasbegrotings soos opgestel deur SSK.

 • Canola and barley prices unknown during drafting of budgets. Estimates were made of new prices.
  Canola en garspryse nie bekend tydens opstel van begroting. Ramings is gemaak van nuwe prys.
 • Safex price only applicable to wheat.
  Safex-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate 9.25%.
  Rentekoers 9.25%.
 • Includes self combine harvesting and "platsny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsny indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
SSC area / SSK gebied

Swellendam / Heidelberg / Riversdal
Contract price / Kontrak prys (R/ton) 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
1.25 1 608 1 733 1 858 1 983 2 108
1.35 2 035 2 170 2 305 2 440 2 575
1.45 2 461 2 606 2 751 2 896 3 041
1.55 2 888 3 043 3 198 3 353 3 508
1.65 3 314 3 479 3 644 3 809 3 974
Subscribe: receive ICBs via e-mail