Soybean and maize (dryland) 2012/2013 Sojabone en mielies (droëland)

KwaZulu-Natal
Area / Gebied Bloedrivier
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Conv. / Konv.
Date SAFEX price / Datum SAFEX prys 05/2013 06/2013
Yield / Opbrengs Ton/ha 2.00 4.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 5 078 1 889
  Safex R/ton 5 200 2 267
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 310
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 122 68
Gross income / Bruto inkomste R/ha 10 158 8 501
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 702 1 582
  Own / Eie R/ha 388 0
  Purchased / Gekoop R/ha 314 1 582
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 60 2 285
Lime / Kalk R/ha 224 224
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 435 460
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 148 424
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0
Crop Insurance / Oesversekering R/ha 1 117 340
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 354 370
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 344 344
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 183 315
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 269 273
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 836 6 618
Gross margin / Bruto marge R/ha 6 320 1 883
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 782 782
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 5 538 1 101
Own seed / Persentasie eie saad 80%

Source: group discussions during 2012.
Bron: groepsbesprekings 2012.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
KwaZulu-Natal (dryland / droëland)

Bloedrivier
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 800 3 649 4 585 5 520 6 456 7 392
5 000 3 969 4 945 5 920 6 896 7 872
5 200 4 290 5 305 6 320 7 336 8 352
5 400 4 609 5 665 6 720 7 776 8 832
5 600 4 927 6 025 7 120 8 216 9 312
Subscribe: receive ICBs via e-mail