Soybean and maize (irrigation) 2014/2015 Sojabone en mielies (besproeiing)

Mpumalanga
Area / Gebied Loskop irrigation scheme / besproeiingskema
Crop / Gewas Soybeans / Sojabone RR Maize / Mielies Wheat / Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv. / Konv. Conv. / Konv. Conv. / Konv.
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2015 07/2015 12/2014
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 5.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 521 1 666 3 228
  Safex R/ton 4 675 1 968 3 642
 Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 143 152
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 154 159 262
Gross income / Bruto inkomste R/ha 18 084 19 991 17 765
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 948 3 446 421
  Own / Eie R/ha 414 0 130
  Purchased / Gekoop R/ha 533 3 446 291
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 293 4 760 4 596
Lime / Kalk R/ha 600 600 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 272 283 174
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 8 4 67
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 175 0 175
Crop insurance / Oesversekering R/ha 832 820 1 022
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 3 461 5 075 3 230
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 682 777 742
  Repair & maintenance / Herstel & onderhoud R/ha 541 584 467
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 482 859 586
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 829 829 829
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 10 122 18 037 12 309
Gross margin / Bruto marge R/ha 7 962 1 954 5 446
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 600 726 800
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 7 362 1 228 4 646

Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise

GWK (Irrigation / besproeiing)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 275 3 048 5 119 7 190 9 260 11 331
4 475 3 648 5 819 7 990 10 160 12 331
4 675 4 248 6 519 8 790 11 060 13 331
4 875 4 848 7 219 9 590 11 960 14 331
5 075 5 448 7 919 10 390 12 860 15 331
Subscribe: receive ICBs via e-mail