Canola, barley, oats and wheat (i) 2015/2016 Canola, gars, hawer en koring (i)

Overberg-Rûens – Overberg Agri area/gebied
Area / Gebied Caledon / Riviersonderend Bredasdorp / Napier
Crop / Gewas Canola Barley Gars Oats Hawer Wheat Koring Canola Barley Gars Oats Hawer Wheat Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum
Planting method / Plant metode Planter Planter
Yield / Opbrengs T/ha 1.75 2.80 2.20 2.80 1.65 2.50 2.20 2.50
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 4 475 3 201 3 601 2 952 4 475 3 201 3 601 2 998
  Safex contract / kontrak (ii) R/ton 4 500 3 241 3 750 3 798 4 500 3 241 3 750 3 798
  Transport differential /   Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 580 0 0 0 580
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0 0 0 182 0 0 0 137
  Other marketing costs / Ander (iii) R/ton 25 40 149 84 25 40 149 84
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 7 832 8 964 7 923 8 266 7 384 8 003 7 923 7 494
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iv) R/ha 750 370 389 419 800 391 310 474
  Own / Eie R/ha 0 96 168 138 0 72 195 52
  Purchased / Gekoop R/ha 750 274 220 281 800 319 115 422
Fertilizer / Bemesting (v) R/ha 1 705 1 501 1 705 1 699 1 419 1 228 1 163 1 372
Lime / Kalk R/ha 102 102 102 102 67 67 67 67
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 533 557 378 533 711 630 499 616
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 437 603 484 770 407 814 311 623
Crop insurance / Oesversekering R/ha 31 35 31 40 29 31 31 29
Tractor and implements / Trekkers en implemente (vi)
  Fuel / Brandstof R/ha 259 259 259 259 259 259 259 259
  Repairs and maintenance /   Herstel en onderhoud R/ha 321 321 321 321 321 321 321 321
Contractor / Kontrakwerk R/ha 35 327 35 62 35 35 35 62
Casual labour / Los arbeid R/ha 5 5 5 5 5 5 5 5
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vii) R/ha 209 205 187 211 203 191 155 193
Harvesting costs / Oeskoste (viii) R/ha 344 344 344 344 344 344 344 344
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 729 4 627 4 240 4 764 4 599 4 315 3 498 4 364
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 103 4 337 3 684 3 502 2 785 3 688 4 426 3 130
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 399 399 399 399 399 399 399 399
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 704 3 938 3 285 3 103 2 386 3 289 4 027 2 731

Source: based on cropping budgets as compiled by Overberg Agri.
Bron: baseer op gewasbegrotings soos opgestel deur Overberg Agri.

 • Canola and barley prices unknown during drafting of budgets. Estimates were made of new prices.
  Canola en garspryse nie bekend tydens opstel van begroting. Ramings is gemaak van nuwe prys.
 • Safex price only applicable to wheat.
  Safex-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate 9.25%.
  Rentekoers 9.25%.
 • Includes self combine harvesting and "platsny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsny indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
Overberg Agri area / gebied

Caledon / Riviersonderend
Contract price / Kontrak prys (R/ton) 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
1.55 1 897 2 052 2 207 2 362 2 517
1.65 2 325 2 490 2 655 2 820 2 985
1.75 2 753 2 928 3 103 3 278 3 453
1.85 3 180 3 365 3 550 3 735 3 920
1.95 3 608 3 803 3 998 4 193 4 388
Bredasdorp / Napier
Contract price / Kontrak prys (R/ton) 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
1.45 1 600 1 745 1 890 2 035 2 180
1.55 2 028 2 183 2 338 2 493 2 648
1.65 2 455 2 620 2 785 2 950 3 115
1.75 2 883 3 059 3 233 3 408 3 583
1.85 3 310 3 495 3 680 3 865 4 050
Subscribe: receive ICBs via e-mail