Soybean, maize, sunflower and wheat (dryland) 2014/2015 Sojabone, mielies, sonneblom en koring (droëland)

Free State / Vrystaat
Area / Gebied Reitz / Petrus Steyn / Bethlehem / Warden
Crop / Gewas Wheat
Koring
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
BT
Sunflower
Sonneblom
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv. / Konv. Conv. / Konv. Conv. / Konv. Conv. / Konv.
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 12/2014 05/2015 07/2015 05/2015
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 2.00 5.50 2.30
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 3 203 4 580 1 651 3 819
  Safex R/ton 3 642 4 675 1 968 4 285
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 234 0 240 269
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 205 95 77 197
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 8 009 9 160 9 080 8 784
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 113 737 1 091 364
  Own / Eie R/ha 56 137 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 56 600 1 091 364
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 467 915 2 840 2 543
Lime / Kalk R/ha 560 0 560 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 264 1 168 641 586
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 475 451 718 143
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 210 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 153 153 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 956 1 075 318 650
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 639 600 594 521
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 554 337 400 488
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 293 289 395 288
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 689 336 529 468
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 6 163 6 061 8 294 6 051
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 845 3 098 786 2 733
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 722 468 622 618
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 1 124 2 631 163 2 115

Source: compiled in cooperation with VKB.
Bron: opgestel in samewerking met VKB.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Wheat harvested with contractor. Other crops with own combine harvester (fuel and repairs only).
  Koring stroop met kontrakteur. Ander gewasse met eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise

Reitz (dryland)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 275 626 1 462 2 298 3 134 3 970
4 475 946 1 822 2 698 3 574 4 450
4 675 1 266 2 182 3 098 4 014 4 930
4 875 1 586 2 542 3 498 4 454 5 410
5 075 1 906 2 902 3 898 4 894 5 890
Subscribe: receive ICBs via e-mail