Mission of the Protein Research Foundation

The PRF contributes to the realisation of the vision for the provision and utilisation of protein by means of the pro-active stimulation and funding of applicable purposeful research, as well as the promotion and implementation of such research results by means of technology transfer, in order to fulfil the increasing demand for protein as well as its optimal utilisation in the Republic of South Africa for animal nutrition.

The PRF subscribes to

 • A balanced, objective approach, which is sensitive to the developmental needs of the RSA.
 • A critical awareness of the latest developments regard­ing protein supply and utilisation.
 • The promotion of cost-effective research.
 • The dynamic promotion of the implementation of research results.
 • The effective sustained utilisation of natural agri­cultural resources.
 • The reduction of foreign exchange payable for imports and creation of job opportunities by replacing imported protein as far as possible with locally produced protein.

Missie van die Proteïennavorsingstigting

Die PNS lewer sy bydrae tot die realisering van die visie deur middel van die pro-aktiewe stimulering en befondsing van toe­paslik doelgerigte navorsing, asook die bevordering en imple­mentering van sodanige navorsingsresultate deur tegnologie-oordrag, ten einde in die toenemende proteïenbehoeftes vir dierevoeding asook die optimale benutting daarvan in die Republiek van Suid-Afrika te voorsien.

Die PNS verbind hom tot die onderstaande aksies wat sal lei tot algemene welvaartsverhoging in die Republiek van Suid-Afrika:

 • 'n Gebalanseerde, objektiewe benadering wat sensitief is vir die ontwikkelingsbehoeftes en uitdagings van die RSA.
 • 'n Kritiese ingesteldheid ten opsigte van die nuutste ontwikkelings in proteïenvoorsiening en -aanwending.
 • Die bevordering van koste-effektiewe navorsing.
 • Die dinamiese bevordering van die implementering van navorsingresultate.
 • Die effektiewe volhoubare benutting van natuurlike landbouhulpbronne.
 • Die vermindering van buitelandse valuta wat die land uitvloei en die skep van werkgeleenthede deur inge­voerde proteïen so ver moontlik met proteïen wat plaaslik geproduseer word te vervang.