Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Dryland maize: gross margins per ha 2011/2012 Droëland mielies: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Karkloof Vryheid Kinross Middel-
burg
Koster Lichten-
burg
Mareet-
sane
Reitz
Cultivation system / Bewerkingstelsel None
Geen
Minimum Conventional / Konvensioneel
Irrigation or dryland / Besproeiing of droëland Dryland / Droëland
Yield / Opbrengs T/ha 9.5 6.0 5.3 5.6 3.5 3.5 4.5 4.0
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 360 1 475 1 572 1 545 1 552 1 491 1 427 1 573
  Safex R/ton 1 861 1 861 1 861 1 861 1 861 1 861 1 861 1 861
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 320 265 150 173 80 141 205 174
  Other marketing costs / Ander R/ton 181 121 139 143 229 229 229 114
Gross income / Bruto inkomste R/ha 12 923 8 852 8 330 8 650 5 432 5 218 6 421 6 293
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 2 121 1 856 991 991 461 461 513 663
  Own / Eie R/ha 0 0 0 0 0 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 2 121 1 856 991 991 461 461 513 663
Fertilizer / Bemesting R/ha 3 084 2 303 1 939 2 080 1 187 1 132 1 646 1 498
Lime / Kalk R/ha 209 209 77 65 42 27 28 274
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 386 674 512 381 249 249 179 214
Pesticides and fungicides /
Plaag- en swambeheermiddels
R/ha 392 0 85 30 15 15 15 490
Casual labour / Los arbeid R/ha 116 77 77 86 69 50 50 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 60 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 407 266 516 202 190 198 250 195
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 160 333 270 364 512 453 414 406
  Repairs and maintenance /
  Herstelwerk en onderhoud
R/ha 204 265 246 321 280 254 245 241
Interest on working capital /
Rente op bedryfskapitaal
R/ha 421 362 284 273 188 177 202 259
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 246 257 229 229 411 386 326 619
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 7 744 6 661 5 227 5 022 3 604 3 403 3 868 4 858
Gross margin / Bruto marge R/ha 5 179 2 190 3 103 3 628 1 828 1 815 2 553 1 435
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 428 428 200 200 216 216 216 289
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 4 751 1 762 2 903 3 428 1 612 1 599 2 337 1 146
Subscribe: receive ICBs via e-mail