Navorsingsverslag 2000/2001

1.

 

Inleiding


Die doelstellings van die Proteïennavorsingstigting (PNS) kan kortliks opgesom word as die befondsing van navorsing wat die beter benutting van proteïen wat tans in dierevoeding gebruik word, ten doel het asook die verhoogde plaaslike produksie van proteïen om ingevoerde proteïen wat vir dierevoeding aangewend word, te vervang. Die grootste deel van fondse wat vir navorsing aangewend word sentreer om laasgenoemde, wat hand aan hand gaan met tegnologie oordrag, wat toenemend 'n belangrike rol in die PNS se aksies speel.

Hierdie navorsingsverslag is daarop gemik om kortliks verslag te doen van die navorsing wat deur die PNS befonds word in 'n poging om hierdie doelstellings ten uitvoer te bring, asook van beleidsbesluite en ander aktiwiteite wat hiermee verband hou.

In vorige verslae is reeds melding gemaak van kontrakteurs wat deur die PNS aangewend word in verskillende streke om verskillende gewasse te bevorder wat deur die PNS geïdentifiseer is. Vanweë die toenemende omvang van die werksaamhede van die PNS is gedurende die jaar toenemend aandag gegee aan samewerking met die verskillende departemente van landbou in die provinsies asook ander instansies wat reeds kontraktueule navorsing vir die PNS verrig in 'n poging om die druk op die PNS te verlig.

Dit is egter teleurstellend om te let daarop dat landbou koöperasies en landbou maatskappye in 'n meerdere mate aksies ten opsigte van tegnologieoordrag afskaal of selfs daarmee weg doen. Die PNS het groot waardering vir daardie instansies wat steeds hierdie dienste in stand hou en saamwerk in 'n poging om 'n beter bedeling vir die produsente daar te stel.

Vrugte is ook gepluk van jare lange samewerking met verskeie instansies. 'n Eerste patent is gesamentlik met die LNR geregistreer terwyl 'n sojaboon cultivar met spesifieke eienskappe ook in samewerking met die LNR geïdentifiseer en reeds gekontrakteer is aan 'n derde party.

Ongelukkig het drie lede van die PNS se Raad van Trustees gedurende die jaar bedank as gevolg van aftrede en verandering van werksveld en word nominasies ter vulling van die vakatures tans ingewag.

Algemeen gestel is die Raad van mening dat die PNS 'n suksesvolle en stimulerende jaar agter die rug het, hoewel daar nog baie werk gedoen sal moet word om nader te kom aan die bereiking van die doelwitte wat nagestreef word.