Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 5 Desember 2002 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Vermaak open die vergadering met gebed. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral die gaste mnre Joubert, Blomerus en drr Troskie en Laubscher by die vergadering.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr H Agenbag PNS (Wes-Kaap)
  Mnr D Joubert PNS (Wes-Kaap)
  Mnr TT de Villiers Dept Landbou Wes-Kaap
  Mnr D Hanekom DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H de Wet DLWK
  Mnr HA Cerfonteyn DLWK
  Mnr JH Blomerus DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Dr D Crafford DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Dr JM Laubscher DLWK
  Dr DP Troskie DLWK
  Mnr C van Rooyen DLWK (Caledon)
  Mnr W Voigt DLWK (George)
  Mnr I Slabbert DLWK (Morreesburg)
  Mnr J Bruwer SSK
  Mnr A Haasbroek Boland Agri
  Mnr J Truter WPK
  Mnr J Lusse CRK
  Mnr PJ Laubscher BNK
  Mnr NJ Mouton GSA Wes-Kaap
  Mnr K Schonken GSA Wes-Kaap
  Mnr N Vermaak GSA Nasionaal
  Mnr L Swartz Murray Voere
  Mnr P Fouche Advanta
  Mnr J Loubser Bokomo Voere
  Mnr W de Bruyn Bester Voerbeurs
  Mnr D Lloyd Starke Ayres
  Mnr L Wille Agricol
  Dr N Kotzé Agricol
  Prof GA Agenbag US
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr A Nel LNR-IGG
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Me L van Zyl Agri Wes-Kaap / Sekreta­rieel

  Verskonings

  Mnr K Becker SOILL
  Mnr H Kotzé Bokomo
  Mnr D van Papendorp CBK
  Dr AB van Jaarsveld DLWK
  Dr L Ekermans US
 3. Personalia

  Die vergadering se gelukwense word aan die volgende persone oorgedra:

  Me Z Brand Beste M-verhandeling
  Dr T Brand Beste artikel in wetenskaplike tyd­skrif
  Dr Lamprecht Aanvaar pos as Professor aan US
  Dr Griessel Aangestel as Direkteur van Rainbow Chicken
  Dr de Kock Gebou in Bethlehem word na hom vernoem
  Mnr Joubert Verjaar vroeër in die week
 4. Vasstelling van die sakelys

  Die volgende sake word tot die sakelys toegevoeg:

  • 9.3.5Chlorofiel inhoud
  • 10.1.6CBK – Navorsingsbehoeftes
  • 10.5Voedingswaarde en moontlike insluiting in voerrantsoene van bitter lupiene
  • 12.1Verslag oorsese reis
  • 12.2Inligting M Wallace
 5. Notule van die vorige vergadering van 7 Augustus 2002

  Hierdie notule is goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënvalstreek

   1. Canola

    Suid-Kaap

    BNK wisselvallige opbrengs, gemiddeld 1,15 ton/ha
    Enkele baie koue dae (ryp) en windskade voor platsny
    CRK wisselvallige opbrengs
    Onkruide nog 'n probleem
    SSK wisselvallige opbrengs, gemiddeld 1,1 ton/ha
    Tygerhoek wisselbou
    proewe
    Met planter geplant en direk gestroop
    Gemiddeld 1,8 ton/ha
    Vroeër aanplantings gee sterker plante wat beter teen wind bestand is

    Swartland

    Boland Agri teleurstellende opbrengs, gemiddeld 1 ton/ha
    Moorreesburg seisoen het laat begin, later aan­plantings, realiseer laer opbrengs, gemiddeld 1,2 ton/ha
    Langgewens gemiddeld 2 ton/ha kon voorkoms van raaigras hanteer
   2. Lupiene

    Suid-Kaap

    SSK voorkoms van antraknose op breëblaar
    BNK / CRK teleurstellende opbrengs, gemid­deld 1 ton/ha
    Tygerhoek wisselbou proewe gemiddeld 1 tot 1,5 ton/ha

    Swartland

    Boland Agri -1 ton/ha
    Moorreesburg aanplantings op harder grond lewer swakker opbrengs as dié in die sandveld areas
    Malmesbury 1,3 ton/ha

    Algemene gevolgtrekkings

    Canola en lupiene het nie die opbrengs realiseer wat van die stand verwag is nie.

    Produsente sal dit vanweë die waarde vir grondverbetering steeds in wisselbou-programme insluit en meer ervaring opbou.

    Die super canola kompetisie hou voordele in vir die verbetering van verbouingspraktyke.

    Die uitwerking van ryp op die opbrengs (canola) kan verskil volgens die groeistadium waarin die plant was toe dit geryp het, byvoorbeeld ryp op vroeë peul is meer skadelik as ryp in die blomstadium. Verder is ondervind dat die vinniger cultivars meer skade opgedoen het.

    Volgens prof Agenbag se proefresultate blyk dit dat saadbedvoorbereiding meer belangrik as die saaimetodes is – swakker vestiging vind plaas in grond wat toeslaan.

    Kompetisie met onkruide bly 'n probleem, triasien bestande cultivars vaar beter teen onkruide.

    Saadbehandeling moet nie onderskat word nie, maar sorg moet gedra word dat die plantdigthede dit nie neutraliseer nie.

    Canola en lupiene moet nie as "afskeep" gewasse behandel word nie en optimale verbouingspraktyke moet toegepas word.

  2. Somerreënvalstreek

   Neem kennis dat die binneland baie droog is en reën binne die volgende twee weke van uiterste belang is om van die potensiële oeste te red. Weiding raak min, ryp het voorgekom en veldbrande bly 'n potensiële gevaar.

   Die bietjie canola wat wel in KwaZulu-Natal geoes is, is by SSK gelewer.

  3. Oesskatting

   Inligting vanaf die Nasionale Oesskattingskomitee vir canola en soetlupiene is by die sakelys aangeheg.

   Neem kennis dat daar by navraag vasgestel is dat

   • die canola in die Oos-Kaap slegs vir eksperimentele doeleindes geplant is;
   • die aanplantings van lupiene in die WPK gebied, soos tydens die vorige vergadering rapporteer, slegs 1000ha soetlupiene ingesluit het, wat die totale aanplantings soet lupiene vir die provinsie tot 11 100ha verminder.
   1. Die Werkgroep neem kennis dat daar wel grade­ringsregulasie vir lupiene opgestel is en by mnr Agenbag op aanvraag beskikbaar is. Daar word besluit dat die graderingsregulasie vir lupiene ter inligting voor die volgende produksie seisoen weer aan produsente voorsien moet word en dat duidelik aangedui moet word dat proteïeninhoud op 'n vogvrye basis bepaal word.
  4. Prysvooruitskatting en internasionale mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer dat die gemiddelde invoerprys van soja oliekoek (47% proteïen) volgens die internasionale voorsieningsposisie, vir Januarie, Februarie en Maart 2003 op R2 342 per ton bereken word.

   1. Canola

    Die relatiewe waarde van volvet canola is dus soos volg:

    Pluimvee (94%) R2 201
    Varke (100%) R2 342
    Suiwel (58%) R1 358

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 241
    Varke (65%) R1 522
    Suiwel (60%) R1 405

    Die plaaslike pryse het R2 400 per ton realiseer.

   2. Lupiene

    Die afgeleide waarde van lupiene behoort soos volg te wees:

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 757
    R1 874
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 241
    R1 218
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 475
    R1 710

    Plaaslik is tot R1 600 per ton vir L.angustifolius betaal.

  5. PNS betrokkenheid by lupiene

   Neem kennis dat die PNS se betrokkenheid by lupiene in die somer reënvalgebiede afgeskaal word, maar dat die PNS Raad die belangrikheid van lupien-produksie in die winterreënvalstreek erken en hulle verbintenis tot die ontwikkeling van die bedryf in die streek bevestig het. Weens die vatbaarheid van antraknose, word die kom­mersiële verbouing van breëblaar cultivars egter afgeraai.

   Neem verder kennis dat PNS saam met die saad­maatskappye reëlings vir 'n skoon saadbron vir die Wes-Kaap sal tref.

   Besluit dat vordering rapporteer sal word.

   PNS / Voorsitter

  6. Verslag Lupienkongres te Ysland, Junie 2002

   Dr van Jaarsveld is afwesig en die vergadering besluit dat die verslag van die kongres in Ysland by 'n later stadium gelewer sal word.

   Dr van Jaarsveld

  7. Bespreking van model: Provide projek binne konteks van SA Landbou ekonomiese modelle

   Die vergadering neem kennis van die toeligting deur dr Troskie verskaf, oor die Provide Projek wat deur die Departement Landbou Wes-Kaap ontwikkel is en nou vir al die provinsiale en nasionale landbou Departemente ontwikkel word. Daarvolgens kan die effek van beleids­besluite op afsonderlike streke vooraf bepaal word.

   Daar word ook kennis geneem dat die produksiekaarte vir canola en lupiene beskikbaar is, asook die bruto marge data/GIS en Combuds vir canola.

   Besluit dat 'n afskrif van die lesing asook voorbeelde van Combuds vir canola en lupiene volgens die Provide projek (Provincial Decision Making Enabling Project) aangevra en ter inligting by die notule aangeheg sal word.

   H Agenbag

   Verwys ook na punt 12.2

 7. Nasionale cultivarproewe / strookproewe

  1. Canola

   1. Proewe in verband met plante met hoër olie-inhoud

    Daar word rapporteer dat die proewe wat op Kromme Rhee aangeplant is, weens voorkoms van onkruide laat vaar moes word.

    H Agenbag

    Die vergadering bespreek die bemesting van canola en kom tot die gevolgtrekking dat daar geen spesifieke bemesting­riglyne, met ander woorde wat baser is op die werklike bemestingsbehoeftes van canola en lupiene is, bestaan nie. Daar word wel grondontledings voor aanplantings gedoen, maar aanbevelings word volgens die standaarde wat vir koring geld, gedoen en bemesting word daarvolgens toegedien.

    Neem ook kennis dat die CBK kunsmisplasing by vestiging as 'n navorsingsbehoeftes identifiseer het.

    1. Besluit dat
     • die inligting omtrent stikstoftoediening wat by mnr Fouché beskikbaar is, aangevra moet word en ter inligting by die notule aangeheg moet word;

      P Fouché

     • daar by Kynoch vasgestel word watter navorsingswerk oor bemestingsbehoeftes van canola en lupiene reeds gedoen is en of dit ter inligting aan die Werkgroepe voorsien kan word;
     • daar tydens 'n volgende vergadering oor die moont­likheid van verdere navorsing oor bemestings­behoeftes besin moet word.

      D Hanekom – Voorsitter

    2. Daar word ook besluit dat dr de Kock intussen oor die moontlikheid van 'n "besigheidsplan" vir canola produksie sal besin en aan die vergadering terug rapporteer.

     Dr de Kock

   2. Aankoop van implemente

    Neem kennis dat van die implemente aangekoop is en die aankoop van die ander in proses is. Besluit dat die saak daar gelaat word.

   3. Inligting in verband met saadbehandeling vanaf LNR-NIPB

    Neem kennis dat die inligting ingesamel is en teen Maart 2003 verwerk behoort te wees. Alhoewel die plantestand na saadbehandeling verbeter het, moet die belangrikheid van saaidigtheid om dit te ondersteun, nie onderskat word nie.

    Besluit dat

    • die finale resultate van die proewe op saadbehandeling teen grondgedraagde siektes by canola afgewag word;
    • daar in verdere proewe ook vir bewaringsboerdery praktyke wanneer die grond normaalweg natter is, voorsiening gemaak moet word.

     Dr Lamprecht

   4. Vorderingsverslag 2002 proefaanplantings (canola en lupiene)

    Die voorlopige resultate van opbrengs per lokaliteit en per cultivar vir canola en lupiene se 2002 proefaanplantings word tydens die vergadering beskikbaar gestel en bespreek.

    Die vergadering dra hulle dank en gelukwense vir die werk wat deur die departementele span gedoen word, aan hulle oor.

    Die opbrengs van die proewe kan nie direk met die opbrengs wat deur produsente realiseer word, vergelyk word nie, omdat die hoofdoel van die proewe is om 'n vergelykende studie van 'n reeks cultivars wat onder dieselfde omstandighede geplant en geoes is, te doen.

    Die effek van die voorafgaande gewasse op dieselfde grond word in die wisselbou proewe aangespreek.

    Besluit dat

    • die finale verwerkte resultate van die cultivarproewe in die volgende Canolafokus en Lupino publiseer sal word;
    • daar ook nou 'n opsomming van die afgeleide gemiddeldes oor die afgelope aantal jare gemaak moet word.

    D Hanekom / Redaksie

   5. Strookproewe in WPK gebied en betrokkenheid by SKOG-dag

    Neem kennis dat die proses aan die gang is en besluit dat die saak daar gelaat word.

  2. Lupiene

   1. Resultate 2001: chemiese ontledings

    Neem kennis dat die resultate van die 2001 chemiese ontledings nog nie gereed is nie en afgewag word.

    D Hanekom

   2. Rhizobium en Metalaksiel: behandeling van lupiensaad

    Neem kennis dat die resultate van die proewe oor saadbehandeling tans verwerk word en besluit dat die verslag daarvan afgewag word (Maart 2003).

    Dr Lamprecht

   3. Simptome van antraknose by lupiene

    Agricol rapporteer dat saadinspekteurs 'n land wat enige teken van 'n siekte toon, dadelik vir saadproduksie moet skrap en na 'n voermaatskappy moet verwys.

    Besluit dat die saak daar gelaat word.

   4. Evaluering van nuwe lupiencultivars

    Neem kennis dat

    • die volgende oorsese cultivars reeds vanaf die Elite-proewe in die cultivarproewe ingesluit is en die resultate by dié van die cultivarproewe ingesluit word:
     Eendekuil, Boltensia, Bolivio, Borena en Jindalee;
    • daar saadvermeerdering van die lyne wat deur Monsanto se lupienkiemplasmabank beskikbaar gestel is, gedoen is en verdere evaluering gedoen sal word.

    Besluit dat vordering ten opsigte van die evaluering van lyne uit die Monsanto kiemplasmabank rapporteer moet word.

    Dr van Jaarsveld

   5. Verslag oor buitelandse cultivars

    Daar word besluit dat die resultate van die cultivars wat in die Elite-proewe opgeneem is, afgewag word.

    Dr van Jaarsveld

 8. Inligtingspamflet

  1. Volgende nuusbrief

   1. Canola

    Neem kennis dat die 2002 cultivarevalueringsproewe se resultate in die Januarie Canolafokus vervat sal word en dat alle artikels ook aan SA Graan voorsien word.

    Besluit dat inligting oor swartstam infeksie in 'n volgende uitgawe publiseer moet word en daar mettertyd ook vir die volgende voorsiening gemaak word:

    • Chlorofiel inhoud by lewering
    • Bekendstelling van super canola kompetisie
    • Bestuursopsomming navorsingsprojekte

    Redaksie

   2. Lupiene

    Neem kennis dat die 2002 cultivarevalueringsproewe se resultate in die Januarie Lupino publiseer sal word.

    Redaksie

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   Neem kennis dat Agri Inspec 'n deurbraak in die onwettige hantering van olie verwag en besluit dat vordering aan die Werkgroepe rapporteer sal word wanneer dit beskikbaar raak.

   Voorsitter

  2. Mark – Lupiene

   Neem kennis dat daar afgesien van beperkte stoorruimte nie enige probleme rapporteer word nie.

  3. Produsente – Canola

   1. Pes- en plaagbeheer

    1. Swartstam

     Die effektiwiteit van chemiese middels teen swartstam word met die oog op moontlike registrasie evalueer. Die proefaanplanting op die Outeniqua proefplaas, het die afgelope seisoen misluk. Daar word besluit dat die proef daar herhaal moet word omdat dit 'n goeie lokaliteit is om siektes te monitor. Die hulp van die plaaspersoneel kan, indien en soos nodig, ingeroep word.

     Dr van Jaarsveld

    2. Toksienbinders

     Neem kennis dat die effektiwiteit van middels wat beskikbaar is, betwyfel word en geen wetenskaplik bewese inligting hieroor beskikbaar is nie. Besluit dat daar weens 'n gebrek aan inligting oor toksienbinders by lupiene, nie 'n artikel geskryf kan word nie en dat daar van die saak afgestap word.

   2. Wisselboustelsel – ekonomiese data

    1. Neem kennis dat die Bestuursopsomming aangeheg is en besluit dat dit aanvaar word.

     Daar word ook besluit dat die Bestuursopsomming en M-verhandeling van mnr Hoffman vir publikasie in die SA Graan beskikbaar gestel word.

     N Vermaak

     Neem verder kennis dat

     • mnr Hoffman die pos as departementele voorligter op Vredendal aangebied is;
     • dat mnr Hoffman in die proses is om die ekonomiese model aan te pas.

     Dr Hardy

    2. Neem kennis en besluit dat die handleiding vir wisselboustelsels afgewag word.

     Mnr Hoffman via Dr Hardy

   3. Webtuiste

    Neem kennis dat SA Graan Webtuiste aktiveer is en besluit dat die saak as afgehandel beskou word.

    Daar word rapporteer dat 'n webblad vir die PNS deur die PNS Raad goedgekeur is en in proses van ontwikkeling is.

    Besluit dat vordering afgewag word.

    Voorsitter

   4. Plantmetodes vir beter vestiging

    Neem kennis dat

    • prof Agenbag se proef oor plantmetodes afgehandel is en die verslag aan die PNS voorsien word;
    • daar afgelei is dat die planter metode beter vaar teenoor ander plantmetodes, maar dat die voor­bereiding van die saadbed ook 'n beduidende rol in die vestiging speel;
    • 'n bestuursopsomming en populêre publikasie in proses van voorbereiding is;
    • 'n opvolgprojek om meer inligting omtrent die faktore wat 'n invloed op die saadbed het, te bekom, as 'n opvolgprojek oorweeg word.

    Daar word besluit dat die bestuursopsomming van die projek oor plantmetodes by die notule aangeheg moet word en vir publikasie beskikbaar gestel moet word ***

    Prof Agenbag
    Redaksie
    N Vermaak

   5. Chlorofiel inhoud met lewering

    Neem kennis dat die CBK na aanleiding van die voorkoms van 'n té hoë chlorofiel persentasie by sommige canola, wat gedurende oestyd, veral in die Suid-Kaap ondervind is, 'n versoek gerig het dat die Werkgroep oor die probleem sal besin.

    Ten spyte van literatuur wat geraadpleeg is, kan daar nie 'n klinkklare antwoord verkry word nie. Daar word algemeen aanvaar dat dit aan die klimaatsomstandighede van die spesifieke seisoen toegeskryf kan word en dat die paar dae baie koue en ryp heel waarskynlik 'n rol daarin gespeel het.

    Chlorofiel-inhoud kom net ter sprake by canola wat vir olie gepers word, aangesien dit die kleur, geur en smaak beïnvloed. Dit is egter nie seker of dit die voedingswaarde in veevoer (metaboliseerbare energie waarde van voer) enigsins beïnvloed nie. Chlorofiel inhoud neem veral toe wanneer canola te groen gesny en te vinnig gelewer word. Wanneer die vogpersentasie te vinnig afneem, kan die ensiem wat die chlorofiel moet afbreek, nie effektief funksioneer nie. Wanneer dit vroeg gesny is, moet dit dus ten minste eers na 10 dae gelewer word.

    Die feit dat die laer veselinhoud van Varola 44, veroorsaak dat dit nie soos die ander cultivars heeltemal swart verkleur wanneer dit ryp word nie, maar ligter skakerings het, het veroorsaak dat dit ook soms met "groen" pitte verwar kon word.

    Die vergadering neem kennis dat

    • die oes van die cultivarproewe nie vir chlorofiel-inhoud getoets word nie (net olie- en proteïen-inhoud) en dat die chlorofiel persentasie ook nie vir die super canola kompetisie in aanmerking geneem word nie;
    • daar op die oomblik net 'n visuele toetsmetode gebruik word waarvolgens die chlorofiel inhoud vir SOILL se doeleindes getoets word;
    • en daar geen sentrale geakkrediteerde laboratorium en standaard metode vir die doel identifiseer is nie.

    Die vergadering besluit dat

    • 'n volledige literatuurstudie oor die voorkoms en hantering van chlorofiel by canola in oorleg met SOILL saamgestel word (ingesluit die visuele identifisering van groen pitte);

     J Bruwer / K Becker

    • reëlings getref word dat die nasionale cultivarproewe, in oorleg met SOILL, ook aan chlorofieltoetse onderwerp moet word;
    • daar vir rekorddoeleindes ook chlorofiel toetse op die cultivarmonsters van vorige jare se proewe gedoen moet word om te bepaal of daar enige tendens identifiseer kan word;

     D Hanekom / H Agenbag

    • daar ook vasgestel moet word wat die invloed van die chlorofiel-inhoud van canola op die veevoer voedingswaarde is en of die afgekeurde produk wel vir veevoer geskik sal wees;

     J Bruwer / Dr Griessel

    • beskikbare inligting voor die volgende produksie seisoen aan produsente deurgegee sal word;

     Voorsitter
     Redaksie

    • daar vir die toekoms van die bedryf nou reeds oorweging aan 'n gestandaardiseerde toetsmetode om chlorofiel-inhoud te bepaal en 'n sentrale geak­krediteerde laboratorium wat daarvoor gebruik kan word, gegee moet word;
    • die saak verder by 'n volgende vergadering bespreek sal word.

     Voorsitter

  4. Produsente – Lupiene

   1. Alkaloïedvlakke / gestandardiseerde betrou­baarheidstoets

    Daar word rapporteer dat dr Brand in proses is om 'n gestandaardiseerde toets te ontwikkel en monsters versamel word wat in Australië getoets sal word.

    Besluit dat vordering ten opsigte van die gestan­daardiseerde alkaloïedtoets rapporteer sal word.

    Voorsitter

    Daar word ook kennis geneem dat daar met werk op die aanvaarbaarheid van cultivars met hoë alkaloïedvlakke in die volstruisdieet, begin gaan word.

    Besluit dat vordering oor die gebruik van lupiene in volstruisvoeding rapporteer sal word.

    Dr Brand

  5. Saad

   1. Amptelike bevestiging oor middels waarmee canola saad behandel is

    Die vergadering neem kennis dat

    • die ingevoerde saad volgens invoervereistes net met Ipriodoon vir swamme behandel word;
    • Die plaaslike saadmaatskappye hulle saad hoofsaaklik vir stoor (swamme en insekte) behandel en dat produsente self vir addisionele behandeling ver­antwoordelik is.
   2. Internasionale situasie, geregistreerde saadbehandelingsmiddels

    Die punt word saam met punt 9.5.1 behandel.

   3. Probleme met Varola 44

    Neem kennis dat Advanta verskeie faktore wat tot die probleme met opkoms en vestiging van Varola 44 kon bydra, opvolg en aan die produsente en Werkgroep sal terug rapporteer. Die saadproduksie proses word ook aangespreek.

    Besluit dat die PNS bestuur en Advanta bestuur verder gesprek sal voer en by 'n volgende geleentheid terugvoering sal gee.

    Advanta
    Voorsitter

   4. Instandhouding van lupienkiemplasmabank

    Verwys ook punt 7.2.4

    Besluit dat vordering ten opsigte van die materiaal wat uit die Monsanto lupienkiemplasmabank vermeerder word, rapporteer sal word.

    Dr van Jaarsveld

  6. Inligtingsdae

   4 Februarie 2003 CBK Konferensie – aankon­diging van Suid-Kaap kompetisie wenners.
   18 Maart 2003 SKOG Voorsaaidag – aankon­diging van Swartland kompetisie wenners.
   9 September 2003 SKOG dag
   11 September 2003 CRK Boeredag
  7. Super Canolakompetisie

   Neem kennis dat daar onderskeidelik 26 deelnemers in die Suid-Kaap en 19 in die Swartland is en dat die uitslae op 4 Februarie en 18 Maart 2003 bekend gemaak sal word.

   Daar word ook van die CBK se versoek vir beter be­kendstelling van die kompetisie kennis geneem.

   Die vergadering besluit dat mnre van Rooyen en Slabbert sal reël dat uitnodigings vir deelname aan die kompetisie ook in die Canolafokus en SA Graan publiseer sal word.

   C van Rooyen
   I Slabbert
   Redaksie
   N Vermaak

  8. Weervooruitskatting deur Mnr Cerfonteyn

   Die klimaatvooruitsigte vir die Wes-Kaap tot Januarie 2003 is by die sakelys aangeheg. Mnr Cerfonteyn verskaf die jongste vooruitsigte tot Mei 2003, tydens die vergadering. Dokumentasie word ter inligting by die notule aangeheg. ***

  9. Opbergingsfasiliteite

   Neem kennis dat daar 'n geringe tekort aan stoorruimte vir lupiene is, maar genoeg fasiliteite vir canola beskikbaar is.

   Besluit dat die beskikbaarheid van opbergingsfasiliteite deurlopend gemonitor sal word.

   Voorsitter

 10. Navorsingsbeplanning

  1. Canola

   1. Platsny en doodspuit

    Die proewe se resultate word verwerk en die vergadering besluit dat die finale inligting rapporteer sal word sodra dit beskikbaar is.

    D Hanekom

   2. Residuele effek van sulfoniel ureum in die grond op canola

    Besluit dat volstaan word by die inligting dat produsente die onthoudingsperiodes wat op die etikette aangedui word, nougeset moet nakom en dat die saak as afgehandel beskou word.

   3. Raaigras

    Neem kennis dat die DLWK 'n projek oor die beheer van raaigras registreer het wat deur die Wintergraan­navorsingstrust finansier sal word: "The allelopathic potential of rye grass and important rotational crops in the winter rainfall area."

    Die vergadering besluit dat vordering oor die raaigras projek rapporteer sal word soos dit beskikbaar raak.

    Dr Crafford

   4. Kombinering van saadbehandeling teen insekte met saadbehandeling teen swamme

    Dr Lamprecht rapporteer dat hulle in die proses is om voorbereidings te tref sodat die kombinasies van middels (wat doeltreffend teen insekte sowel as swamme sal wees) getoets kan word.

    Na oorweging besluit die vergadering dat alhoewel dit 'n duur middel is, Gaucho die mees aanvaarbaarste saad­behandelingsmiddel teen insekte blyk te wees, en in die proewe gebruik moet word.

    Die loodsprojek sal slegs wees om die fitotoksiteit van die verskillende middels te toets en resultate behoort binne enkele weke beskikbaar te wees.

    Besluit dat resultate oor die moontlike kombinasies waarin saadbehandelingsmiddels gebruik kan word, by 'n later geleentheid rapporteer sal word.

    Dr Lamprecht

   5. Voorkoms en monitering van ondergrondse insekte

    Neem kennis van die CBK se aanbeveling dat die beheer van ondergrondse insekte nagevors moet word.

    Mnr de Villiers rapporteer dat dr Laubscher voortaan by die monitering van ondergrondse insekte van voorsaai tot na-opkoms van canola betrokke sal wees. Besluit dat daar tydens die volgende produksie seisoen terugvoering oor die waarnemings ten opsigte van ondergrondse insekte gegee sal word.

    Dr Laubscher

   6. Navorsingsbehoeftes vanaf CBK

    Neem kennis dat die CBK die volgende na­vors­ingsbehoeftes identifiseer het, naamlik:

    • Kunsmisplasing by vestiging
    • Beheer van grondinsekte

    Besluit dat kunsmisplasing onder die besluit by punt 7.1.1 ingesluit word en die versoek oor grondinsekte onder die besluit by punt 10.1.5 ingesluit word. en die inligting aan die CBK kommunikeer moet word.

    Voorsitter

  2. Lupiene

   1. Chemiese onkruidbeheer

    1. Simazien registrasie

     Daar word rapporteer dat:

     • die oordragingseffek van 'n middel 'n deurslaggewende rol in die registrasie van 'n chemiese middel soos byvoorbeeld Simazien speel;
     • Brodal volgens 'n internasionale kommersiële besluit uit die Suid-Afrikaanse mark onttrek is en dat mnr Cumming sal vasstel of Sinal om dieselfde rede onttrek word.

     C Cumming

     Die vergadering besluit dat:

     • die registrasie van Simazien as na-opkoms breëblaar onkruiddoder wat vir lupiene gebruik kan word, herbeklemtoon word en bespoedig moet word;
     • en die volgende persone dadelik 'n skriftelike aansoek om noodregistrasie van Simazien moet voorberei:

      Dr Griessel, Dr Crafford, Mnr Cumming, Mnr Agenbag, en Mnr Tom Labuschagne. Die reg tot koöptasie van verdere lede indien nodig.

     • die beskikbare inligting uit navorsingswerk in hierdie verband by dr Saayman-du Toit (LNR) en mnr Ferreira (DLWK) aangevra word en vir die doel van die aansoek gebruik moet word;
     • mnr Agenbag die produsente onverwyld in kennis sal stel sodra 'n amptelike antwoord ontvang word.

     H Agenbag / C Cumming

    2. Vordering met Elsenburg projekte

     Neem kennis dat die projek oor die beheer van probleemonkruide (soos dubbeltjie en gousblom) met chemiese middels, afgehandel is en die finale verslag in proses is.

     Die vergadering besluit dat die finale verslag deur mnr M Ferreira (chemiese beheer van probleemonkruide) tydens die volgende vergadering beskikbaar sal wees.

     D Crafford / M Ferreira

  3. Saadbehandeling en na-opkoms middels

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie en daar word besluit dat vordering afgewag word.

   Dr van Jaarsveld

  4. Antraknose

   Geen inligting is beskikbaar nie en daar word besluit dat vordering ten opsigte van antraknose navorsing afgewag word.

   Dr Griessel

  5. Potensiële gebruik van bitterlupiene in veevoerrantsoene

   Neem kennis dat daar huidiglik 11 000ha soetlupiene en 19 000ha bitter lupiene aangeplant word. Die PNS konsentreer net op soetlupiene vir die gebruik in veevoer, maar die moontlikheid dat die insluiting van bitter lupiene in die veevoerrantsoene ondersoek moet word, word tydens die vergadering voorgelê.

   Daar word besluit dat 'n literatuurstudie oor die moontlike gebruik van bitterlupiene in veevoer gedoen moet word sodat die saak verder tydens 'n volgende vergadering bespreek kan word.

   Drr Griessel en Brand

 11. Negatiewe e-pos oor canola

  Neem kennis dat:

  • GSA/CBK die berig wat onder die naam van 'n personeellid van die Universiteit Kaapstad (UK) versprei word, opgevolg het en met behulp van dr Albrecht, (KANSA) regstellende inligting op die GSA webblad sal plaas en daar ook 'n artikel in die Desember uitgawe van die SA Graan tydskrif verskyn;
  • die PNS Raad besluit het om nie in die pers daar op te reageer nie, maar wel in die proses is om die saak met die Universiteit Kaapstad (UK) op te volg.

  Besluit dat PNS tydens 'n volgende vergadering vordering, oor die aanspreek van die negatiewe e-pos berigte oor canola, sal rapporteer.

  Voorsitter

 12. Ander sake

  1. Oorseese reis na Australië

   Neem kennis en besluit dat mnre Cumming en Schonken tydens 'n volgende vergadering terugvoering oor hulle besoek aan Australië sal gee.

   C Cumming / K Schonken

  2. Inligting van M Wallace

   Neem kennis en besluit dat die bestaande produksie area kaarte vir canola en lupiene, wat deur mnr M Wallace ontwikkel is, soortgelyk aan dié wat vir koring deur die DLWK ontwikkel is, opdateer moet word. Terugvoering sal by die volgende vergadering gegee word.

   T de Villiers

 13. Datums van 2003 vergaderings

  Neem kennis dat die volgende datums vir die Werkgroepe se 2003 aktiwiteite skeduleer word:

  5 Februarie 2003 Vergadering
  15 April 2003 Vergadering
  12 Junie 2003 Vergadering
  14 Augustus 2003 Vergadering
  2/3 September 2003 Besigtiging van cultivarproewe
  2 Desember 2003 PNS Braai
  3 Desember 2003 Vergadering
 14. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank elkeen vir sy bydrae die afgelope jaar. Hy wens elkeen 'n Geseënde Feesgety toe waarna die vergadering verdaag word.