Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 6 Oktober 2009 in die Raadsaal van die Proteïennavorsingstigting, Rivonia 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Mnr GTduT Keun.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die laaste vergadering van die Sojawerkgroep van die jaar.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Mnr D Joubert Visevoorsitter: PNS
  Mnr P Botha GraanSA
  Dr P Caldwell Universiteit van KwaZulu-Natal
  Mnr D Cronjé Produsent: Mpumalanga
  Mnr GP de Beer PNS-kontrakteur
  Dr J de Kock PNS
  Dr J Dreyer LNR-IGG
  Mnr J Erasmus LNR-IGG
  Mnr G Farr RNRF
  Dr M Griessel PNS
  Mnr C Havenga PNS-kontrakteur
  Dr W Otto NWK
  Mnr FAS Potgieter PNS / GraanSA
  Mnr MT Prinsloo LNR-IGG
  Me M Scheepers Nasionale Departement Land­bou
  Mnr D Snyman SSA
  Mnr WF van Wyk PNS-kontrakteur
  Mnr L Weber Konsultant
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Me E Harmse Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr J Botma Produsent: Noord-Vrystaat
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KZN
  Mnr ID Lamprecht Departement Landbou Mpuma­langa
  Mnr W Loubser Sansor
  Mnr E Maree PNS-kontrakteur
  Mnr A van Vuuren NWK

 4. Personalia

  Wense vir voorspoed en spoedige herstel word oorgedra aan Mnr Jan du Plessis, vader van Mnr Johann du Plessis.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, met toevoeging van:

  Punt 13.7:  Perskapasiteit.

 6. Goedkeuring van notule

  1. Notule van die Sojawerkgroepvergadering van 28 Julie 2009

   Besluite:

   1. Dat die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 28 Julie 2009 as gelese beskou en goedgekeur word.
   2. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 28 Julie word na die Bemarkingskomitee ver­wys vir plasing op die webblad van die PNS.
 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   (Besluit 7.1.2 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

   Die Voorsitter stel die mediavrystelling rakende die finale produksieskatting van somergewasse tydens die 2008-2009 pro­duk­sie­seisoen gedateer 23 September, asook 'n dokument waarin 'n aantal grafieke waarin toeligting op die soja-oes verskaf word, ter tafel. Hy stel Me Scheepers aan die woord.

   Me Scheepers sê volgens die finale skatting word die sojaboonoes vir die 2008-2009 produksieseisoen beraam op 509 295 ton – die grootste oes wat nog ooit plaaslik behaal is. Sy noem dat dié oes 117% meer is as die tien­jaar­gemiddelde, gemeet vanaf 1998-1999 tot 2007-2008, en 81% meer is as die vorige seisoen se totale opbrengs. Sy sê die huidige seisoen se aanplanting van 237 750 hektare is 43,7% hoër as die vorige seisoen se opper­vlakteskatting van 165 400 ha, en is die meeste aantal hektare, naamlik 240 570 ha, gedurende die 2005-2006 produksieseisoen plaaslik aangeplant. Sy noem dat die gemiddelde opbrengs van 2,14 ton per hektaar wat in 2008-2009 behaal is, ook die hoogste gemiddelde opbrengs is wat ooit behaal is, en kan dié goeie opbrengs hoofsaaklik toegeskryf word aan gunstige produksie­toestande.

   Me Scheepers sê gedurende die afgelope produksieseisoen is 14% van die totale oppervlakte onder sojas, of 33 180 hektaar, onder besproeiing verbou. Sy noem dat die hoogste persentasie besproeiingsaanplantings in Limpopo geskied het, met 98%, gevolg deur KwaZulu-Natal en Noordwes. Sy sê die brutowaarde van sojas geproduseer in die 2008-2009 produksieseisoen kom te staan op R1 623 miljoen, teenoor die vorige seisoen se R1 134 miljoen. Sy noem dat daar oor tyd bepaald 'n stygende tendens is in die brutowaarde van sojabone. Sy sê volgens die Oes­skattingskomitee se berekenings, lewer sojabone 'n bydrae van 4,9% tot die waarde van akkerbouprodukte, teenoor byvoorbeeld mielies, wat 49% bydra en koring, wat 14% van die waarde van akkerbouprodukte verteen­woordig.

   Die Voorsitter noem dat die Sojawerkgroep in 1996 in die lewe geroep is, en dat die Werkgroep sonder twyfel 'n besondere bydrae gelewer het tot die groei wat soja­verbouing plaaslik beleef het. Hy sê in die tienjaartydperk vanaf 1987 tot 1997 het die gemiddelde jaarlikse soja­boonopbrengs 75 000 ton beloop, maar dat die prentjie intussen aansienlik verander het. Hy noem dat geweldige valutabesparings bewerkstellig is met sojaproduksie sedert 1997, met 'n besparing van R1,2 biljoen in die vorige jaar.

   Die Voorsitter bedank Me Scheepers vir die puik inset wat sy gelewer het.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die totale oesskatting van sojabone vir die 2008-2009 produksieseisoen, volgens die finale produksieskatting van somergewasse, wat op 23 September vrygestel is, 509 295 ton beloop, op 'n geskatte beplante oppervlakte van 237 750 hektaar.

    Lede

  2. SAGIS

   Kennis word geneem van die uitgawes van die SAGIS Weeklikse Bulletin gedateer 15 en 22 September onder­skeidelik, en van die Maandelikse Bulletin, gedateer 21 September.

   Die Voorsitter sê ondersoek sal ingestel word na die moontlikheid om SAGIS te versoek om data te publiseer rakende die aanduidende uitvoerpariteitsprys van soja­bone.

   Besluit:

   1. Dat ondersoek ingestel word na die moontlikheid om SAGIS te versoek om data te publiseer rakende die aan­duidende uitvoerpariteitsprys van sojabone.

    Voorsitter

  3. Provinsies

   1. KwaZulu-Natal

    Die lede is in ooreenstemming dat die finale produksie­skatting van sojas ten opsigte van die onderskeie pro­vinsies bevredigend is. Mnr Havenga twyfel of daar veel groei sal wees in die aanplant van sojas in KwaZulu-Natal in die komende produksieseisoen.

   2. Mpumalanga en Gauteng

    Mnr Cronjé sê hy verwag 'n daling in die aanplanting van sojas in Mpumalanga in die komende seisoen. Hy noem dat meer witmielies en minder geelmielies na verwagting in dié provinsie aangeplant sal word. Mnr Pogieter ver­neem of mielies geplant kan word, teen die huidige uitvoerpariteitsprys daarvan.

    Mnr Botha noem dat die saadmaatskappye se sojaboon­saadvoorrade uitgeput is. Mnr Van Wyk sê hy het by monde van 'n Pannar-verteenwoordiger verneem dat dié maatskappy nog oor saad beskik. Hy meld egter dat 'n verteenwoordiger van een van die maatskappye wat entstof verkoop hom meegedeel het dat die verkope van sojaboonentstof hoër is as ooit vantevore. Hy spreek die oortuiging uit dat heelwat saad teruggehou is.

   3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

    Mnr Potgieter bevestig dat hy beplan om voort te gaan met sojaverbouing binne 'n wisselboustelsel. Hy sê die prys van sojabone het baie geval, maar dat ander gewasse ook prysdalings beleef, met veral koring wat swaar getref is. Hy beskou sojas onder besproeiing as een van die mees winsgewende gewasse om te plant. Hy noem dat beplan word om meer sojas as mielies te plant in die streek waar hy boer.

    Mnr Weber sê in aansluiting by Mnr Potgieter dat die warm besproeiingsgebiede jare gelede begin het om mielies te plant, toe die prys hoog was. Hy spreek sy twyfel uit of dit lonend is om mielies te plant teen 'n prys van R1 200 tot R1 400 per ton.

    Mnr Erasmus rapporteer dat hy heelwat meer navrae vanaf nuwe toetreders tot die sojabedryf ontvang as wat voorheen die geval was. Mnr Van Wyk sê hy het van heelwat boere gehoor wat beoog om uit te brei, veral met die nuwe ultrakortgroeiers, wat produsente daartoe in staat stel om strooptyd te rek. Hy noem dat hy ook geweldig baie navrae ontvang van nuwelinge in die bedryf.

    Mnr Potgieter noem dat hy navraag ontvang het uit Alma, naby Vaalwater, en die produsent aangeraai het om die saad­maatskappye te raadpleeg oor aalwurmbestande cul­tivars. Hy sê die produsente in Vaalwater plant saad­mielies, en het navraag gedoen oor wisselbougewasse, aangesien hulle probleme begin ervaar.

   4. Vrystaat

    Geen kommentaar.

   5. Oos-Kaap, Noord-Kaap en Suidwestelike Dis­trik­te

    Geen kommentaar.

  4. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   Die Voorsitter sê hoewel dit internasionaal aanvaar word dat 'n El Niño-weerverskynsel sal ontwikkel tydens die komende somer, wat 'n groter effek sal hê op die westelike as die oostelike dele van Suid-Afrika, het goeie reëns die vorige week neergesak in die westelike gebiede van Suid-Afrika. Mnr Cronjé rapporteer dat Mpumalanga ook baie goeie neerslae gehad het. Mnr Havenga sê in die noorde­like gedeelte van KwaZulu-Natal het die reënval gewissel tussen 15 en 40mm.

   Mnr Cronjé noem dat hy beplan om sy soja-aanplantings in die komende produksiejaar uit te brei. Hy sê die oordravog in die grond is die beste in jare. Hy noem dat 10mm reën in Julie gemeet is, 20mm in Augustus, en 30mm in Septem­ber, en is die vog in die grond bewaar, aangesien daar nie weiding of gewasse was wat die grondvog benut het nie. Hy sê met die milde reën wat die afgelope naweek geval het, kan hy tegnies begin plant.

   Mnr Potgieter rapporteer dat ongeveer 25mm reën aan die einde van September op sy plaas neergesak het. Mnr Bo­tha sê daar is reeds ver gevorder met primêre bewerk­ing, en is die primêre bewerking in Mpumalanga so te sê afgehandel. Hy noem egter dat die Oos-Vrystaat nie gedeel het in die goeie reën wat die afgelope week in die res van die land uitgesak het nie, terwyl Wes-Vrystaat lekker reën gehad het. Hy sê die grondvog is die beste in jare.

   Die Voorsitter sê volgens alle aanduidings sal daar nie 'n afname of 'n dramatiese uitbreiding wees in die aanplant van sojas in die komende produksieseisoen nie.

  5. Mikpunte – 2015

   (Besluit 7.4.1 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

   Kennis word geneem van die dokument "Projeksies vir proteïenbehoeftes vir diereverbruik vir 2010 en 2020" en van die afskrif van die voorlegging wat Mnr Joubert gelewer het tydens die vorige vergadering.

   Mnr Joubert sê gemeet aan die projeksies wat die Animal Feed Manufacturers' Association (AFMA) vir die jaar vorentoe aangekondig het tydens hulle onlangse jaar­vergadering, is die projeksies wat hy saamgestel het redelik in die kol. Dr Griessel meld op navraag dat AFMA ongeveer 58% van plaaslike veevoerproduksie hanteer. Hy sê die vorige jaar was die groei in die veevoerbedryf in die orde van 10%, terwyl groei die afgelope jaar beperk was tot tussen 2 en 2,5%.

   Mnr Joubert noem dat die Adjunk-Minister van Landbou tydens die onlangse AMT-Kongres genoem het dat hy tans meer positief is oor die landbou as gedurende die afgelope tien jaar, en dat die wêreldwye resessie nie die landbou­bedryf so erg raak as wat dit ander bedrywe raak nie. Hy sê die ekonoom Mike Schüssler het by dieselfde kongres genoem dat mense hulle huise en motors mag verloor, maar dat hulle steeds moet eet. Hy is die mening toegedaan dat die resessie tot gevolg mag hê dat daar 'n verskuiwing is vanaf meer luukse na minder luukse eetgewoontes. Hy noem dat hoenders, 'n minder luukse voedsel, die grootste diereverbruikers is van proteïen.

   1. Driejaar vooruitskatting

    Die Voorsitter onderneem om tydens die volgende ver­gadering grafieke beskikbaar te stel waarin die PNS se verwagtinge ten opsigte van die groei van sojaboon­produksie oor die volgende vyf jaar reflekteer word.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat grafieke waarin die PNS se verwagtinge ten opsigte van die groei van sojaboon­produksie oor die volgende vyf jaar reflekteer word, tydens die volgende vergadering beskikbaar gestel sal word.

     Voorsitter

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   (Besluite 8.1.2 en 8.1.3 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

   Dr Griessel noem dat daar nie veel verandering was op die internasionale toneel die afgelope twee maande nie, hoe­wel sekere syfers nou bevestig is. Hy sê dit wil voorkom asof Argentinië 19 miljoen hektaar sojabone gaan aanplant in die komende produksieseisoen, wat 'n styging van nagenoeg 2 miljoen hektare verteenwoordig. Hy noem dat sojas ten koste van koring, mielies en sonneblom aan­geplant gaan word.

   Dr Griessel sê nagenoeg 248 miljoen ton sojabone sal in die huidige jaar geproduseer word, wat ongeveer 37 mil­joen ton meer is as die vorige jaar se produksie. Hy noem dat die groot rolspelers hier die Verenigde State van Amerika is, met 8 miljoen ton meer, Argentinië met 20 miljoen ton meer, Brasilië met 4 miljoen ton meer en Paraguay, met 2 miljoen ton meer. Hy sê hy het die lede tydens die vorige vergadering attent gemaak daarop dat wêreldvoorrade relatief laag is, en sal die situasie voort­duur tot ongeveer Maart, wanneer die Suid-Amerikaanse oes se lewerings 'n aanvang neem. Hy noem by monde van Mnr Mielke dat pryse in die Europese Unie na verwagting op hierdie stadium kan toeneem as gevolg van lae voor­rade in die EU. Hy verwag egter dat plaaslike pryse van ingevoerde soja-oliekoek gaan afneem vanaf die huidige R3 530, en na verwagting gaan daal na 'n prys van R3 046 per ton geland Durban in April, en R3009 per ton geland Durban in Julie. Mnr Joubert noem dat die SAFEX-prys vir Mei 2010 R2 585 vir sojabone is teenoor die huidige SAFEX-prys van R2 800. Die Voorsitter sê die bepalende faktor is die sterkte van die Suid-Afrikaanse rand, en voeg by dat 'n verswakking in die waarde van die rand tot voordeel van die produsent sal wees.

   Die Voorsitter verwys na die wêreldwye afplatting in koringaanplantings, wat 'n kommerwekkende tendens is. Mnr Botha sê koring kan nie verbou word teen die huidige pryse nie. Hy noem dat GraanSA tans indringend onder­soek instel na die moontlikheid dat 'n invoertarief op koring ingestel word, ten einde die koringprys in 'n mate te stut. Hy sê dieselfde dilemma geld ten opsigte van mielies, waar die verandering in die prys nie noodwendig op die winkel­rak uitkom nie, welke kwessie tans deur die Mededing­ingsraad ondersoek word.

   Die Voorsitter sê plek sal gelaat word vir ander gewasse, namate koring teenspoed optel, en noem dat die plaaslike oppervlakte onder canola in die huidige produksieseisoen gestyg het met 48%. Mnr Botha noem dat produsente wegbeweeg van konvensionele bewerking en bewarings­bewerking begin toepas, wat tot gevolg het dat 'n aanvraag na 'n alternatief vir koring ontstaan. Hy sê na verwagting sal die produsente hulle meer toespits op proteïengewasse in die Kaap.

   Dr Griessel gee 'n uiteensetting van die afgeleide pro­dusenteprys vir sojabone, soos uiteengesit in die tabel wat volg, waarna die Voorsitter hom bedank vir insette gelewer.

   Waarde van sojabone afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland Durban soos op 5 Oktober 2009
   Verskeping: R3 530   |   Wisselkoers: R7.63/US$
   Geland Durban 47% proteïen oliekoek 3 530.00
   Vervoer na Randfontein (per ton) 260.00
   Rente 2 weke 15% 20.00
   0,5% hanteringsverlies 18.00
   Gelande prys 3 828.00
   Waarde van volvetsoja 110% R4 211.00
   Min koste om sojabone na volvetsojabone te verwerk 1 011.00
   – Vervoerkoste na volvet-aanleg 150.00
   – Stoorkoste 115.00
   – Rente 15% (6 maande) 260.00
   – Ekstrusiekoste 285.00
   – 5% ekstrusieverlies 201.00
   Afgeleide produsenteprys vir sojabone (op plaas) – R/ton R3 200.00

   Mnr Potgieter meld dat die oes wat reeds ingevorder is, verkoop is teen bo R3 000 per ton. Die Voorsitter meld op navraag van Dr Caldwell dat 155 000 ton sojabone in die 2008-2009 produksiejaar uitgevoer is.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die PNS se afgeleide produsenteprys vir sojabone soos op 6 Oktober 2009 R3 200 beloop het.

    Lede

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Super Sojakompetisie

    (Besluite 9.1.1.1 en 9.1.1.2 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

    Mnr Havenga rapporteer dat die resultate van die Super­sojakompetisie bekend gestel is tydens die "No-Till" Boeredag. Hy sê 'n groter persentasie van die deelnemers beoefen verminderde bewerking. Hy noem dat die in­skrywings oor die afgelope vier jaar gegroei het, en dat 57 produsente die afgelope produksieseisoen deelgeneem het aan die kompetisie. Hy sê die produsente plant hoofsaaklik geneties-gemodifiseerde sojabooncultivars, hoewel kon­vensionele cultivars ook geplant word. Hy noem dat 91% van die aanplantings in die afgelope Super Sojakompetisie GMO-cultivars was.

    Die Voorsitter stel die dokument "Kort aantekeninge en waarnemings van 'n klein aantal deelnemers in die Super­sojakompetisie in KwaZulu-Natal", soos vervat in Bylae G, ter tafel. Mnr Havenga sê die produsente het voorheen geglo dat daar tussen rye geskoffel moet word, sodat die grond losgemaak en belug kan word, en omdat beter nodulering, stikstofbinding, opbrengste en so meer hier­deur bemoontlik word. Hy sê hy het geen werklike verskille waargeneem waar nie geskoffel is nie, en is in der waar­heid beter opbrengste en 'n klein verbetering in proteïen­gehalte behaal in verminderde bewerkingspraktyke.

    Mnr Van Wyk noem dat hy by twee lokaliteite skoffel­proewe gedoen het, en het hy, soos Mnr Havenga, waar­geneem dat daar nie 'n betekenisvolle verskil is indien nie geskoffel word nie. Hy sê die praktyk om drie keer te skoffel hou geweldige finansiële implikasies in.

    Dr Dreyer sê die rede waarom beter stikstofbinding verkry word is waarskynlik te danke aan die hoër inhoud van organiese materiaal in die grond. Dr Griessel noem dat die hoër opbrengs wat behaal word wanneer nie geskoffel word nie, waarskynlik te danke is aan die feit dat minder vogverlies in dié geval plaasvind.

    Mnr Havenga bevestig dat kompetisiedeelnemers sojas in 'n wisselboustelsel met mielies verbou. Hy meld op navraag van Mnr Botha dat sojabone direk bemes word, volgens die algemene praktyk. Hy sê in sommige gevalle is die grond oor 'n lang tydperk egter dermate opgebou dat produsente nie bemes nie, en tog goeie opbrengste behaal.

    Die Voorsitter noem dat die bemestingsbehoeftes van mielies en sojas totaal verskillend is. Dr Dreyer noem dat grond­ontledings gedoen word as deel van die Supersoja­kompetisie, en dat die bemestingspeile wat toegedien is, waarskynlik akkuraat was. Dr De Kock sê proewe het by herhaling bewys dat direkte bemesting van sojas, veral wat fosfaat aanbetref, en ook kalium, in die Hoëveld, baie beter resultate gee as oorbemesting van die ander wissel­bougewas, in dié geval, mielies. Mnr Havenga sê Dr Farina het bevind dat die kalium- en fosfaat­behoeftes van mielies en sojas dieselfde is.

    Die Voorsitter reël dat die aangeleentheid rakende die samesprekings wat met Mnr Joubert gevoer sou word insake die berekening van sekere koste-items met be­trekking tot die Super Sojakompetisie, met die oog daarop om dit in lyn te bring met Mnr Joubert se metodologie, oorstaan vir bespreking tydens 'n volgende vergadering.

    Besluit:

    1. Dat die gesprek met Mnr Joubert insake die berekening van sekere koste-items met betrekking tot die Super­sojakompetisie, met die oog daarop om dit in lyn te bring met Mnr Joubert se metodologie, oorstaan vir bespreking tydens 'n volgende vergadering.

     Mnre Du Plessis en Havenga

   2. Navorsing

    Mnr Erasmus meld dat hy tydens die Januarievergadering verslag sal doen oor die cultivarproewe wat in die onder­skeie provinsies aangeplant is.

   3. Verslag: "No-Till"-Boeredag, 9 en 10 September 2009

    Dr Griessel meld dat daar, soos ook in die verlede, 'n groot opkoms was by die geleentheid. Hy beskou die koppeling van die Super Sojakompetisieprysuitdelingsfunksie aan die "No-Till" Boeredag as 'n stap in die regte rigting. Hy sê verskeie verminderde bewerkingsplanters is fisies ge­demonstreer, en is 'n aantal goeie lesings gelewer.

    Mnr Joubert noem dat hy beïndruk was met die lesing wat Dr Nel van die Universiteit van die Vrystaat gelewer het. Hy sê in die lesing is veral klem gelê op gesonde boerdery­bestuursbeginsels. Hy is van mening dat die swak klank­toerusting afbreuk gedoen het aan die dag se verrigtinge. Hy sê die PNS kry bepaald beter blootstelling met die koppeling van die Supersojadag aan die "No-Till" Boeredag.

    Mnr Potgieter spreek die oortuiging uit dat die soja­produsente wat die dag bygewoon het heelwat geleer het uit die dag se verrigtinge. Hy sê hy was verbaas om te sien welke verskeidenheid verminderde bewerkingsimplemente op die mark beskikbaar is.

    Mnr Van Wyk noem dat hy, Mnr De Beer en die twee Argentynse saadtelers, wat op daardie stadium op besoek aan Suid-Afrika was, ook die dag se verrigtinge bygewoon het. Hy sê die Argentyne was effe teleurgesteld omdat hoofsaaklik Brasiliaanse planters ten toon gestel is, en geen Argentynse planters nie. Hy meld dat die Argentynse saadtelers 'n Argentynse landboukundige raakgeloop het, wat by Normandien werksaam is. Hy noem dat meer produsente vanaf Mpumalanga die Boeredag bygewoon het as wat die vorige jaar die geval was. Hy sê Kanhym, 'n groot produsent, beplan om in die komende seisoen oor te skakel na verminderde bewerking.

    Mnr Havenga noem op navraag van Dr De Kock dat drie groepe werksaam is te Normandien, te wete die oor­spronklike Argentynse groep wat na Suid-Afrika gekom het, en die groepe Grainvest en Emvest. Hy sê die voorsitter van laasgenoemde twee groepe is 'n Mnr Russell du Preez, wat die oorspronklike groep Argentyne land-in gebring het. Hy rapporteer dat die Argentyne sélf nagenoeg 1 000 hektaar sojas onder verminderde bewerking plant, en beplan om die volgende jaar uit te brei na 1 300 hektaar. Hy sê Emvest, wat Suid-Afrikaanse aandeelhouers het, het 'n Argentynse landboukundige in diens, terwyl Grainvest se aandeelhouers Argentyne is. Hy bevestig dat hulle kontrakaanplantings van sojabone doen. Hy noem dat Emvest en Grainvest plase opkoop te Normandien, met geld wat van die buiteland afkomstig is. Die Voorsitter reël dat die Argentynse inisiatief te Normandien verwys word na die Tegnologiekomitee, met die oog op die vestiging van nouer samewerkingsbande.

    Mnr Cronjé noem dat min Argentynse verminderde be­werkingsimplemente beskikbaar is op die plaaslike mark, vanweë 'n kommunikasieprobleem. Hy sê in Brasilië is die voertaal Portugees, en is die nyweraars wat die inisiatief het om die implemente te ontwerp en vervaardig, almal van Europese afkoms. Hy noem dat meeste van daardie nyweraars Engels magtig is, en die mark oorgeneem het. Hy sê die Argentynse implement is nie minderwaardig teenoor die Brasiliaanse implement nie, maar verkies die produsent om 'n gevestigde implement te koop, met naverkopediens wat reeds beskikbaar is in Suid-Afrika.

    Die Voorsitter rapporteer dat hy gesprek gevoer het met die president van die Argentynse landbou­navorsings­instituut, INTA, wat hom ingelig het dat die Argentyne baie gretig is om betrokke te raak by verminderde bewerking in Suid-Afrika, of "direct planting" soos dit in Argentinië bekend staan.

    Besluit:

    1. Dat die Argentynse inisiatief te Normandien verwys word na die Tegnologiekomitee, met die oog op die vestiging van nouer samewerkingsbande.

     Mnr Keun

  2. Mpumalanga en Gauteng

   1. Navorsing

    Geen verslaggewing.

   2. Blaarvoedingsmiddels

    (Besluit 9.2.2.1 van Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

    Die Voorsitter stel Dr Caldwell aan die woord om te rap­porteer oor die studietoer wat sy na Brasilië en Argentinië onderneem het, en oor haar bywoning van die Brasiliaanse Sojaboonkongres. Hy meld dat sy tydens 'n vorige ver­gadering versoek is om vas te stel of effektiewe blaar­voedingsmiddels beskikbaar is in Suid-Amerika, en versoek dat sy ook dáároor rapporteer.

    Dr Caldwell noem dat sy slegs te hore gekom het van een blaarvoedingsmiddel wat in Suid-Amerika gebruik word, te wete die aanwending van silikon as blaarvoedingsmiddel deur Prof Rodrigues, verbonde aan die Universiteit van Viçosa. Sy sê Dr Godoy, verbonde aan Embrapa, het 'n landswye opname in Brasilië gedoen om vas te stel of daar 'n verband is tussen opbrengs en die chemiese middels wat teen sojaboonroes toegedien is. Sy onderneem om vas te te stel wat die aktiewe bestanddele is van die chemi­kalieë wat ingesluit is by Dr Godoy se opname.

    Dr Caldwell sê sy het talle hoogtepunte beleef tydens haar besoek, waar sy die meeste tyd deurgebring het te Embrapa, Londrina. Sy noem dat sy dit as baie interessant ervaar het dat die buitelandse navorsers gretig is om met die PNS saam te werk.

    Mnr Botha verwys na Dr Caldwell se verslag oor haar buitelandse besoek, waar sy melding maak daarvan dat sojabone in plastieksakke geberg word in afwagting van prysstygings. Hy verneem hoe lank die sojabone só gestoor word. Dr Caldwell sê na die beste van haar wete kan die sojas vir ongeveer 'n jaar op daardie manier geberg word.

    Besluit:

    1. Dat by Dr Godoy, verbonde aan Embrapa, navraag gedoen word oor die aktiewe bestanddele van die chemiese middels, wat ingesluit is in die landswye opname wat in Brasilië gedoen is om vas te stel of daar 'n verband is tussen opbrengs en die chemiese middels wat teen sojaboonroes toegedien is.

     Dr Caldwell

   3. Individuele strookdemonstrasieproewe

    (Besluit 9.2.2.2 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

    Dr De Kock rapporteer dat die finale proteïenontledings en die statistiese verwerking van die resultate van die indi­viduele strookdemonstrasieproewe nog nie afgehandel is nie. Hy bevestig dat daar by die volgende vergadering verslag gelewer sal word oor daardie proewe.

    Besluit:

    1. Dat daar tydens die volgende vergadering verslag gelewer sal word oor die individuele strookdemonstrasieproewe wat in Mpumalanga onderneem is.

     Mnre De Beer en Van Wyk

  3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

   1. Navorsing

    Geen verslaglewering.

   2. Ander

    Geen verslaglewering.

  4. Vrystaat

   1. Navorsing

    Geen verslaglewering.

   2. Ander

    Geen verslaggewing.

  5. Oos-Kaap, Noord-Kaap en Suidwestelike Dis­trik­te

   1. Navorsing

    Die Voorsitter stel Mnr Farr aan die woord om te rap­porteer oor die navorsing wat deur Rainbow Nation Renewable Fuels (RNRF) gedoen word. Mnr Farr meld dat RNRF tydens die 2008-2009 produksieseisoen 'n gewas­moniteringsprojek onderneem het, met die doel om daardie faktore te identifiseer wat die grootste effek het op sojaverbouing, om die indikators van gemelde faktore te identifiseer, en om die verhouding te bepaal tussen die faktore wat 'n invloed uitoefen. Hy sê nege aanplantings op agt plase het deel gevorm van die projek.

    Mnr Farr verduidelik aan die hand van 'n grafiese voor­legging welke resultate met die navorsing behaal is. Hy noem onder meer dat die fisiese eienskappe van grond 'n groter impak het op gewasprestasie as grondfertiliteit, en verduidelik welke van dié fisiese eienskappe as die mees belangrike geag kan word. Hy toon ook die waarnemings aan wat gemaak is by lokaliteite te Cradock, Viljoenskroon, Bothaville, Margate, Devon en Bergville. Hy sluit sy voor­legging af deur 'n opsomming te gee van die belangrikste faktore wat 'n effek uitoefen op sojaverbouing, en te verduidelik waarom dit belangrik is om daardie faktore te identifiseer.

    Die Voorsitter bedank Mnr Farr vir die voorlegging. Hy spreek die vertroue uit dat die beplande RNRF-aanleg die volgende jaar in volle swang sal wees.

    Besluit:

    1. Kennis word geneem dat die voorlegging "RNRF Crop monitoring 2008-2009" beskikbaar gestel word saam met die dokumentasie van die volgende vergadering.

     Mnr Keun

   2. Ander

    Geen verslaglewering.

  6. Algemeen

   Geen verslaglewering.

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe 2008-2009: verslag

   Mnr Erasmus bevestig dat hy tydens die volgende ver­gadering verslag sal lewer oor die resultate wat behaal is tydens die 2008-2009 nasionale cultivarproewe.

   Die Voorsitter noem dat Mnr Farr aangedui het dat RNRF beoog om 'n cultivarproef in die 2009-2010 produksie­seisoen te Keiskammahoek aan te plant. Hy sê die Departement Landbou: Wes-Kaap het versoek dat 'n proef te George aangeplant word. Mnr Erasmus bevestig dat hy die proewe beskikbaar sal stel. Hy meld dat Dr Smit van die South African Sugar Research Institute (SASRI) hom genader het oor die beskikbaarstelling van 'n proef om in die omgewing van Empangeni aan te plant.

   Die Voorsitter sê na wat berig word het die saadmaat­skappye tydens die Nasionale Cultivarevaluasiekomitee­vergadering versoek dat die nasionale cultivar­evaluasie­proewe wat in die 2009-2010 produksieseisoen aangeplant word slegs uit geneties-gemodifiseerde cultivars sal bestaan. Hy noem dat die aangeleentheid by 'n Raads­vergadering van die PNS gedien het, en ook by 'n Tegno­logiekomiteevergadering, en dat die versoek afgekeur is. Hy sê die Navorsingsprioriteitskomitee van die oliesade­bedryf het aanbeveel dat die versoek afgekeur word, maar meld egter dat die aanbeveling nog voorgelê moet word aan die Advieskomitee vir oorweging. Hy wys daarop dat projekaansoeke wat in die huidige jaar oorweeg word, in die produksiejaar 2010-2011 onderneem sal word, indien die aansoeke goedgekeur word.

   Die Voorsitter sê goedkeuring is die vorige jaar toegestaan vir die nasionale cultivarproewe wat in die 2009-2010 produksiejaar aangeplant gaan word, en is die besluit wat geneem is tydens die vergadering van die Nasionale Cultivarevaluasiekomitee om aan die saadmaatskappye se versoek te voldoen, ongeldig. Hy noem dat dié Komitee nie oor besluitnemingsbevoegdheid beskik nie, en nie 'n eensydige besluit kan neem wat terugwerkend van aard is nie.

   Die Voorsitter sê daar kan in die volgende jaar aansoek gedoen word om die samestelling van die nasionale cultivarproewe tydens die 2010-2011 produksieseisoen te wysig.

   Dr De Kock is van mening dat daar nie tydens één vergadering 'n besluit geneem kan word wat 'n hele bedryf in een rigting sal forseer nie. Hy sê die PNS het 'n verantwoordelikheid teenoor Suid-Afrika se sojaboon­be­dryf en kan produsente nie gedwing word om geneties-gemodifiseerde cultivars aan te plant nie. Gevolglik moet data rakende konvensionele cultivars ook beskikbaar gestel word. Hy noem dat die LNR-IGG sélf aan AllGro 'n lisensie gegee het om die konvensionele cultivars Egret, Stork en 'n paar ander cultivars te bemark, en moet so wyd as moontlik vergelykende inligting vanuit die cultivar­proewe beskikbaar gestel word. Hy sê indringende samesprekings moet met die saadmaatskappye gevoer word oor die aangeleentheid.

   Die Voorsitter noem dat die konvensionele cultivars in die fase een proewe aangeplant sou word, wat nie so verteen­woordigend is soos die nasionale cultivarproewe nie. Hy sê die punt wat beklemtoon moet word, is dat die besluit van die Nasionale Cultivar­evaluasiekomitee nie geïmple­menteer kan word sonder die befondsers se goedkeuring nie.

   Mnr Prinsloo bevestig dat die samestelling van die nasio­nale cultivarevaluasieproewe onveranderd gelaat sal word in die pro­duksieseisoen 2009-2010.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat Mnr Erasmus tydens die volgende vergadering verslag sal lewer oor die resultate wat behaal is tydens die 2008-2009 nasionale cultivar­proewe.

    Mnr Erasmus

  2. Roes

   1. Inligting vanaf Sojaboonroeswerkgroep

    (Besluit 10.2.1.1 tot 10.2.2.2 van Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

    Die Voorsitter verwys na die besluit geneem tydens 'n vorige vergadering te wete dat by Embrapa en INTA vasgestel sal word onder welke omstandighede die voorkoms van roes in 'n gebied as endemies beskou word. Hy sê roes word as endemies tot KwaZulu-Natal beskou, maar dat daar nie duidelikheid is oor die kriteria wat geld in Suid-Amerika nie.

    Dr Caldwell sê sy het die betekenis van die begrip "endemies" nageslaan, en dat dit omskryf word as "persistently low but not that yield reducing – a steady level of normal disease occurrence. Pathogen is not really a problem but if environmental conditions change, the pathogen will become epidemic, in other words a widespread and rapidly developing outbreak of the pathogen. Therefore in some areas, soybean rust will always only be endemic, because environmental conditions will never be optimal enough for it to become epidemic". Sy verduidelik dat endemies dus beteken dat die patogeen elke jaar sy verskyning sal maak, maar dat 'n epidemie slegs sal uitbreek indien die omgewingstoestande gunstig is.

    Die Voorsitter sê die begrip endemies is juis ter sprake – in die sin dat die patogeen elke jaar sy verskyning in KwaZulu-Natal maak, terwyl die patogeen slegs elke nou en dan duskant die Berg voorkom, en dus nie as endemies tot die gebied duskant die Berg beskou kan word nie. Hy verneem of daar by die Argentyne en Brasiliane navraag gedoen is oor die twee begrippe.

    Dr Caldwell spreek die vermoede uit dat die patogeen die potensiaal het om 'n epidemie te word – in beide Suid-Amerika en in Suid-Afrika. Sy sê die begrippe "endemies" en "epidemies" is basies plantpatologiese terminologie. Sy noem dat sy nie die begrippe bespreek het met die Suid-Amerikaners nie. Die Voorsitter reël dat die saak oorstaan.

    Besluit:

    1. Dat by Embrapa en INTA vasgestel word onder welke omstandighede die voorkoms van roes in 'n gebied as endemies beskou word.

     Dr Caldwell

   2. Roesmiddels

    (Besluite 10.2.2.1 en 10.2.2.2 van Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

    Die Voorsitter sê Dr Godoy, plantpatoloog verbonde aan Embrapa, het twee jaar tevore reeds gemeld dat die Brasi­liaanse produsente gewaarsku word teen die voortdurende spuit van triasole, aangesien waargeneem is dat sojaboon­roes weer­standbiedendheid teen triasole toon. Hy noem dat aanbeveel word dat die triasole afgewissel word met strobilurins, en dat Dr Caldwell 'n artikel in dié verband sou skryf.

    Dr Caldwell bevestig dat sy die artikel geskryf het. Die Voorsitter reël dat die artikel gepubliseer word voordat die roesseisoen aanbreek.

    Besluit:

    1. Dat die artikel van Dr Caldwell gepubliseer moet word voordat die roesseisoen aanbreek.

     Dr Caldwell

   3. "Rust resistance genes in soybeans identified"

    (Besluit 9.7.2 van die Tegnologiekomiteenotule van 25 en 26 Augustus 2009)

    Die Voorsitter stel die artikel "Rust resistance genes in soybeans identified", soos vervat in Bylae I, ter tafel. Dr Caldwell onderneem om 'n nuusbrokkie oor die identifikasie van die roesweerstandige geen in sojabone te skryf.

    Mnr Van Wyk sê luidens 'n berig in die Farmer's Weekly is roesweerstandbiedende sojabooncultivars in Uganda en Nigerië geïdentifiseer, maar is hy nie seker of wilde cultivars hier ter sprake is nie. Hy onderneem om die berig beskikbaar te stel vir insluiting by die dokumentasie van die volgende vergadering.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat 'n afskrif van die berig wat in die Farmer's Weekly gepubliseer is oor roesweerstand­biedende sojabooncultivars, wat in Uganda en Nigerië geïdentifiseer is, ingesluit sal word by die dokumentasie van die volgende vergadering.

     Mnre Van Wyk en Keun

  3. Sclerotinia

   1. Proefwerk – terugvoering Sclerotinia­werkgroep­vergadering

    (Besluite 10.3.1.1 en 10.3.1.2 van Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

    Dr Caldwell noem dat Dr Adamir Henning, wat verbonde is aan Embrapa, sclerotinianavorsing onderneem, maar dat geen nuwe deurbrake tot dusver by dié instansie bewerk­stellig is nie.

    Die Voorsitter bevestig dat die PNS in verbinding sal bly met die groot sclerotininianavorsingsentrum in Noord-Dakota, en op hoogte sal bly met die navorsing wat aldaar onderneem word, ook deur die tersaaklike inligting wat op die webblad gepubliseer word, gereeld op te volg.

    Besluit:

    1. Dat kennis geneem word dat die PNS in verbinding sal bly met die groot sclerotinianavorsingsentrum in Noord-Dakota, en op hoogte sal bly met die navorsing wat aldaar onderneem word, ook deur die tersaaklike inligting wat op die webblad gepubliseer word, gereeld op te volg.

     Mnr Keun

   2. Sclerotinia-opnames

    Dr De Kock noem dat die deelname van produsente aan die jaarlikse opname wat die Oesskattingskomitee onderneem oor die voorkoms van sclerotiniabesmetting by sonneblom en sojas baie teleurstellend was. Hy sê dit wil voorkom asof die produsente nie sclerotinia as 'n bedreiging beskou nie, en dat die poging gestaak kan word.

    Me Scheepers is van mening dat die produsente op een of ander manier aangemoedig moet word om deel te neem aan die opname. Sy sê GraanSA het onderneem om 'n poging aan te wend om produsente tot deelname aan te spoor, en dat die Oesskattingskomitee tans besig is om die deelnemers op 'n SMS-stelsel te plaas, sodat hulle herinner kan word om hulle vraelyste aan te stuur.

    Mnr Cronjé sê hoewel heelwat sclerotinia voorgekom het die afgelope produksieseisoen, is puik opbrengste behaal. Hy sê dit mag die rede wees waarom produsente nie die vraelyste ingevul het nie.

    Mnr Potgieter noem dat produsente by die GraanSA-kongres versoek is om deel te neem aan die sclerotinia-ondersoek. Dr Griessel stel voor dat 'n artikel in dié verband gepubliseer word in die SAGraan. Hy sê die siekte kan groot skade aanrig, met opbrengsverliese van tot soveel as 70%, dat dit belangrik is om inligting in te win oor die voorkoms van sclerotinia, en dat daar van produsente verwag word om saam te werk.

    Die Voorsitter reël dat Drs De Kock, Griessel, Mnr Potgieter en moontlik Mnr Botha of 'n ander verteenwoordiger van GraanSA samesprekings voer, ten einde te besin oor die wyse waarop die produsente aangemoedig kan word om deel te neem aan die sclerotinia-opnames. Hy spreek namens die PNS groot waardering uit vir die Oesskattings­komitee se hulp en bereid­willigheid.

    Besluit:

    1. Dat samesprekings gevoer word ten einde te besin oor die wyse waarop die produsente aangemoedig kan word om deel te neem aan die sclerotinia-opnames.

     Drs De Kock en Griessel
     Mnr Potgieter

   3. "Seedborne aspects of Sclerotinia sclerotiorum"

    (Besluit 9.4.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 25 en 26 Augustus 2009)

    Die Voorsitter noem dat Me Tweer van Pannar die artikel oor saadbesmetting deur sclerotinia beskikbaar gestel het aan die PNS. Dr De Kock versoek dat die artikel beskikbaar gestel word aan Pioneer, Pannar en LinkSeed, en ook aan Dr Caldwell en Prof McLaren, vir kommentaar. Hy sê die moontlikheid dat sclerotinia saadgedraagd is, is nog nooit geopper by die vergaderings van die Sclerotiniawerkgroep nie.

    Dr Caldwell noem dat die outeur van die artikel 'n gerespekteerde wetenskaplike is, en sê sy het die kwessie bespreek met Prof McLaren, wat aangedui het dat hy nie bewus was daarvan dat sclerotinia binne-in die saad kan voorkom nie. Sy meld dat sy en Prof McLaren beide die mening huldig dat sclerotinia aan die buitekant van die saad voorkom, en dat sy graag verdere navorsing oor die aangeleentheid sou wou onderneem.

    Mnr Potgieter sê die moontlikheid is 'n paar jaar gelede geopper dat sclerotinia saadgedraagd mag wees, maar dat dié moontlikheid in twyfel getrek is. Hy beskou dit as belangrik dat die saak uitgeklaar word, en voeg by dat dit 'n geweldige effek sou hê op teruggehoude graan as saad, indien bevind word dat sclerotinia wél saadgedraagd is.

    Besluite:

    1. Dat die artikel "Seedborne aspects of Sclerotinia sclero­tiorum" beskikbaar gestel word aan die sojaboonsaad­telers by Pannar, Pioneer en LinkSeed.

     Mnr Keun

    2. Dat die artikel "Seedborne aspects of Sclerotinia scle­rotiorum" beskikbaar gestel word aan Drs Caldwell en Prof McLaren, met die versoek dat kommentaar gelewer word oor die moontlikheid dat sclerotinia saadgedraagd mag wees.

     Mnr Keun
     Dr Caldwell

   4. Rhizobium

    (Besluit 10.4.1 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009 en besluit 7.24.4 van die Tegnologiekomiteenotule van 23 Junie 2009)

    Mnr Potgieter bevestig dat GraanSA die Kantoor van die Registrateur formeel ingelig het oor die huidige stand van sake rakende die onbevredigende kwaliteit van sekere rhizobiumentstowwe wat plaaslik verhandel word, en ook oor die tekort­kominge met betrekking tot die behoorlike toetsing van gemelde entstowwe. Hy meld egter dat geen terugvoering in dié verband nog ontvang is nie.

    Daar word kennis geneem van die artikel "Plant-rhizobia mutualism influences aphid abundance on soybean".

    Besluit:

    1. Dat terugvoering ingewag word rakende die Kantoor van die Registrateur se reaksie op die inligting wat GraanSA aan hulle deurgegee het oor die huidige stand van sake met betrekking tot die onbevredigende kwaliteit van sekere rhizobium­entstowwe wat plaaslik verhandel word, en ook oor die tekortkominge met betrekking tot die behoorlike toetsing van gemelde entstowwe.

     Mnr Potgieter

   5. Duiweskade by opkoms van sojabone

    (Besluit 10.5.1 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

    Mnr Potgieter sê dit wil voorkom of die probleem van duiweskade by die opkoms van sojabone nie so groot is nie, en beperk is tot gebiede wat naby stede geleë is. Hy is in ooreenstemming dat die saak vir eers daar gelaat kan word.

 11. Saad

  1. Terughouding van graan as saad

   (Besluit 11.1.1 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

   Die Voorsitter onderneem om uittreksels uit die Brasi­liaanse literatuur, waarin 'n omskrywing gegee word van dít wat as goeie, gesonde saad beskou word, en welke faktore hier 'n rol speel, beskikbaar gestel sal word aan die lede van die Sojawerkgroep, tydens die volgende vergadering.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat uittreksels uit die Brasi­liaanse literatuur, waarin 'n omskrywing gegee word van dít wat as goeie, gesonde saad beskou word, en welke faktore hier 'n rol speel, beskikbaar gestel sal word aan die lede van die Sojawerkgroep, tydens die volgende vergadering.

    Voorsitter

  2. Saadmaatskappye: nuwe ontwikkelings

   (Besluit 13.6.1 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

   Die Voorsitter sê ingevolge die nuutste websoektog wat namens die PNS onderneem is, wil dit voorkom asof aan­sienlike vordering tans bereik word met die ontwikkeling van verbeterde cultivars. Hy noem dat 'n kopie van dié soektog ingesluit sal word by die sakelys van die volgende vergadering. Hy sê daar is ook besluit om die onderskeie saadmaatskappye meer gereeld te nooi om vergaderings van die Sojawerkgroep by te woon.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat 'n kopie van die inligting­soektog "Soybeans website update – September 2009" ingesluit sal word by die sakelys van die volgende vergadering.

    Mnr Keun

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2010: datums, terugvoering en reklame

   Mnr Botha versoek dat inligting oor beoogde inligtingsdae deurgegee word aan GraanSA, met die oog op publikasie van die inligting in die lyfblad SAGraan.

   Kennis word geneem van die volgende inligtingsdag:

   23 Februarie 2010 Sojabooninligtingsdag, Hatfieldproefplaas, Universiteit van Pretoria

  2. Sojabladskrif

   (Besluite 12.2.1en 12.2.2 van Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

   Die Voorsitter noem dat afgesien is van die gedagte om 'n sojabladskrif te publiseer, en dat met GraanSA ooreen­gekom is dat inligting iedere maand aan hulle deurgegee sal word vir publikasie in die SAGraan.

   Die Voorsitter reël dat die besluite wat tydens die vorige vergadering geneem is rakende die voordele wat sojas in 'n wissel­bouprogram bied ten opsigte van die bekamping van peste en plae op ander gewasse, oorstaan na 'n volgende vergadering.

   Besluite:

   1. Dat die moontlikheid oorweeg word om 'n artikel saam te stel oor wisselbou onder besproeiing met mielies en koring, met sojas tussen-in, ten einde die siektes wat deur koring na mielies oorgedra word te bekamp.

    Voorsitter

   2. Dat by Embrapa in Brasilië en INTA in Argentinië navraag gedoen word oor die beskikbaarheid van literatuur rakende die voordele wat sojas ten opsigte van peste en plae bied in 'n wisselbouprogram met mielies en sojas.

    Dr Caldwell

  3. Inkomste- en kosteramings

   (Besluite 12.3.1 en 12.3.2 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

   Die Voorsitter reël dat die besluit dat onderskeid getref word tussen die droëlanddata en die besproeiingsdata in die opsommende tabel rakende die Inkomste- en Koste­ramings oorstaan na 'n volgende vergadering.

   Die Voorsitter verwys na die besluit dat die opsommende tabel rakende die Inkomste- en Kosteramings verwys word na die Tegnologiekomitee, sodat die werklike knelpunte identifiseer kan word, en aanbevelings gemaak word oor hoe die onderskeie kwessies aangespreek kan word. Hy sê die saak sal mettertyd aandag kry.

   Mnr Joubert rapporteer dat Mnr Ferreira reeds besig is om inligting in te win oor die 2009-2010 produksiejaar. Hy doen aan die hand dat aandag gegee word aan die onder­skeie kwessies wanneer die nuwe data ingewin is. Die Voorsitter reël dat die aangeleentheid hanteer word soos Mnr Joubert voorgestel het.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word dat die opsommende tabel rakende die Inkomste- en kosteramings voortaan gekate­goriseer sal word ten einde 'n onderskeid te tref tussen droëlanddata en besproeiingsdata.

    Mnr Joubert

   2. Dat die opsommende tabel rakende die Inkomste- en kosteramings ten opsigte van 2009-2010 verwys word na die Tegnologiekomitee, sodat die knelpunte, indien enige, identifiseer en aangestip kan word, en aanbevelings oor hoe die onderskeie kwessies aangespreek kan word, gedoen kan word.

    Mnr Keun

  4. Streekverdeling van Suid-Afrika ten opsigte van sojabone

   (Besluit 12.4.1 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

   Die Voorsitter rapporteer dat Prof Blignaut die eerste kaarte waarin die streeksverdeling van Suid-Afrika ten opsigte van sojaverbouing gereflekteer word, en 'n gepaard­gaande verslag, beskikbaar gestel het aan die PNS. Hy sê daar word beoog om die kaarte te bestudeer, en samesprekings te voer met Prof Blignaut, alvorens die kaarte verder verdeel word in klimaatsones. Hy onderneem om vroeg in die nuwe jaar verdere terugvoering oor die aangeleentheid te verskaf.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat daar tydens 'n volgende vergadering van die Sojawerkgroep terugvoering gegee sal word rakende die mate van vordering wat behaal is met die kaart met betrekking tot die totale oppervlakte wat geskik is vir die verbouing van sojabone in Suid-Afrika.

    Voorsitter

  5. Onderwerpe vir tydskrifartikels

   Daar word kennis geneem van die artikels "Grootste opbrengs nóg verwag", "Meer mielies danksy sojagrond", en "Asynwater help met rekord", wat gepubliseer is in die Landbouweekblad van 14 Augustus, en geskryf is na aanleiding van Mnr Gouws se bywoning van die vorige Sojawerkgroepvergadering.

   Mnr Joubert is van mening dat die artikel "Meer mielies danksy sojagrond", wat gebaseer is op inligting wat Mnr Cronjé tydens die vorige vergadering verskaf het, ietwat beperkte inligting verskaf. Mnr Cronjé noem dat Mnr Gouws intussen 'n breedvoerige artikel oor die aange­leentheid geskryf het, wat binnekort in die Landbou­weekblad gepubliseer sal word.

  6. Vordering: internasionale cultivarproewe

   Die Voorsitter rapporteer dat die saad van buitelandse cultivars, wat ingevolge samewerkingsooreenkomste wat met die Universiteit van Viçosa, Embrapa en INTA aan­gegaan is, beskikbaar gestel sal word vir plaaslike evaluering, eersdaags in die land gelewer sal word. Hy onderneem om tydens 'n volgende vergadering terug­voering te gee rakende vordering wat met die aange­leentheid behaal is.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat daar tydens 'n volgende vergadering van die Sojawerkgroep terugvoering gegee sal word rakende die mate van vordering wat behaal is met die plaaslike evaluering van buitelandse cultivars.

    Voorsitter

  7. Terugvoering: besoek aan Argentinië, Brasilië en Chile

   Die Voorsitter sê Mnr Botma het tydens die vorige vergadering onderneem om tydens 'n volgende vergadering verslag te doen oor die toer wat hy en nege ander produsente aan Argentinië, Brasilië en Chilé gebring het. Hy reël dat die saak oorstaan.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat tydens 'n volgende vergadering verslag gelewer sal word oor die toer wat Mnr Botma en nege ander produsente aan Argentinië, Brasilië en Chilé gebring het.

    Mnr Botma

 13. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webtuiste – nuusbrokkies en kleurfoto's

   Die Voorsitter herinner die lede dat geskikte kleurfoto's of ander inligting vir plasing op die PNS-webblad verwelkom sal word.

  2. Verslag: studietoer na Argentinië

   (Besluit 13.4.1 van die Sojawerkgroepnotule van 28 Julie 2009)

   Daar word kennis geneem van die verslag van die besoek wat Dr De Kock en Mnre Scholtemeijer en Joubert afgelê het aan die Argentynse landbounavorsingsinstituut INTA.

  3. Voorlegging: BASF

   (Besluit 9.12.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 28 Julie 2009)

   Mnr Keun noem dat die chemiese maatskappy BASF die PNS genader het om ondersteuning te verleen aan die "Agcellence"-program wat hulle geloods het.

   Dr De Kock verduidelik dat BASF 'n produk ontwikkel het wat sojas langer laat groen bly, en is die produk klaar­blyklik ook gebruik deur Mnr Cullers, 'n Amerikaanse produsent wat die wêreldsoja-opbrengsrekord van nage­noeg 10 ton per hektaar hou. Hy sê BASF is meegedeel dat die PNS nie saam met hulle inligtingsdae kan aanbied nie, maar is die moontlikheid geopper dat hulle 'n spreekbeurt van 20 minute gegun word tydens 'n Sojawerkgroep­vergadering.

   Die lede is in ooreenstemming dat BASF genooi word na die volgende Sojawerkgroepvergadering, ten einde 'n voorlegging te lewer oor hulle "Agcellence"-program.

   Besluit:

   1. Dat BASF genooi word na die volgende Sojawerkgroep­vergadering, ten einde 'n voorlegging te lewer oor hulle "Agcellence"-program.

    Dr De Kock
    Mnr Keun

  4. Terugvoering: Soilborne Diseases Congress, 15-17 September 2009

   Dr Dreyer rapporteer oor sy bywoning van die grond­gedraagde siekteskongres, wat in September te Stellen­bosch aangebied is. Hy noem dat dié kongres nie gewasgebonde was nie, en eerder gefokus het op grondgedraagde siektes per se. Hy sê die benadering wat tans gevolg word, is om die grond só te bestuur dat grondgesondheid bewerkstellig word.

   Dr Dreyer meld dat hy beïndruk was met die sprekers wat tydens die kongres opgetree het, en noem die naam van Me Visser, 'n PhD-student van Dr Caldwell. Hy sê heelwat prominensie is aan die PNS verleen tydens die kongres­verrigtinge, en dat hy heelwat gebaat het by die bywoning van die kongres.

  5. Terugvoering: Internasionale Sojaboonkongres

   (Besluit 8.1.4 van Tegnologiekomiteenotule van 8 April 2009)

   Die Voorsitter onderneem om tydens 'n volgende ver­gadering afskrifte van etlike bestuursopsommings van referate wat tydens die Internasionale Sojaboonkongres te Beijing gelewer is, beskikbaar te stel aan die lede van die Sojawerkgroep.

   Die Voorsitter rapporteer dat nagenoeg 2 500 afgevaar­digdes uit 38 lande die kongres bygewoon het, en dat 'n groot verskeidenheid lesings tydens gelyklopende sessies aangebied is. Hy noem dat 'n eretoekenning onder meer gemaak is aan Mnr Tattersfield.

   Die Voorsitter meld dat Soy Southern Africa 'n geslaagde bod ingedien het vir die aanbied van die eersvolgende Internasionale Sojaboonkongres, wat tydens 2013 te Durban aangebied sal word.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat afskrifte van etlike bestuurs­opsommings van referate wat tydens die Internasionale Sojab­oonkongres te Beijing gelewer is, beskikbaar gestel sal word saam met die dokumentasie van die volgende vergadering.

    Mnr Keun

  6. Gesprek met President van die LNR

   Die Voorsitter rapporteer dat hy samesprekings gevoer het met die President van die LNR en 'n aantal van sy topamptenare. Hy sê die LNR het onderneem om in die nabye toekoms een senior en twee junior sojaboon­navorsers aan te stel.

  7. Perskapasiteit

   Die Voorsitter sê hoewel daar in die afgelope tyd heelwat gesprek gevoer is oor die beskikbare plaaslike pers­kapasiteit, gaan dit vir die PNS en die sojaboonbedryf om die beskikbare verwerkingskapasiteit vir sojas. Hy verduidelik dat verwerkingskapasiteit basies uit twee dele bestaan, te wete perskapasiteit, wat na olieperse verwys, en volvetsojaverwerkingskapasiteit.

   Die Voorsitter wys daarop dat die beskikbare plaaslike verwerkingskapasiteit 'n belangrike invloed het op die algemene benadering tot die produksie van sojabone. Hy rapporteer dat betroubare syfers oor pers- en volvet­kapasiteit deur die bemiddeling van kundiges bekom is. Hy sê daar is vasgestel dat daar konserwatief bereken meer as 500 000 ton volvetverwerkingskapasiteit is. Hy noem dat 'n sonneblomperskapasiteit van 1,2 miljoen ton beskikbaar is, waarvan 'n gedeelte omgeskakel kan word na sojaperskapasiteit, maar dat dít nie die perskapasiteit ter sprake is nie. Hy sê die perskapasiteit vir sojabone is naastenby 500 000 ton, wat niks met sonneblom te doen het nie. Hy meld dat die totale plaaslike verwerkings­kapasiteit vir sojabone dus meer as 'n miljoen ton beloop.

 14. Datums van volgende vergadering

  Die datum van die volgende vergadering van die Soja­werkgroep word bevestig as 26 Januarie 2010.

  Die datums waarop daaropvolgende vergaderings van die Sojawerkgroep tydens 2010 gehou sal word, word soos volg aangedui:

  • 10 Maart 2010;
  • 29 April 2010;
  • 27 Julie 2010; en
  • 5 Oktober 2010.
 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die teenwoordiges vir hulle geduld, en vir insette gelewer. Hy wens die lede 'n geseënde feesgety en aangename rustyd toe. Hy wens die lede 'n voorspoedige rit na hul onderskeie tuistes toe, en verdaag die vergadering om 13:45.