Soybean and maize (dryland) 2012/2013 Sojabone and mielies (droëland)

Mpumalanga
Area / gebied Piet Retief Middelburg
Crop / gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
RR
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
RR
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / bewerkingstelsel No-till / geen Conv. / konv. Conv. / konv.
Date safex future price / Datum safex termynkontrakprys 05/2013 07/2013 05/2013 07/2013 05/2013 07/2013
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 6.50 2.50 6.50 2.50 5.60
Nett price at silo / Netto siloprys R/ton 4 988 1 828 4 988 1 828 5 067 1 959
  Safex R/ton 5 200 2 267 5 200 2 267 5 200 2 267
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 258 0 258 0 176
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 212 181 212 181 134 133
Gross income at silo / Bruto inkomste by silo R/ha 12 470 11 882 12 470 11 882 12 666 10 968
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 666 1 495 666 1 440 803 1 620
  Own / Eie R/ha 331 0 331 0 412 0
  Purchased / Gekoop R/ha 335 1 495 335 1 440 391 1 620
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 389 2 964 1 389 2 964 1 078 2 653
Lime / Kalk R/ha 399 399 399 399 67 67
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 366 751 357 308 343 381
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheer­middels R/ha 158 0 158 418 18 30
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0 0 128
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 748 154 898 154 922 257
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 205 205 519 417 420 402
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 238 238 361 272 317 353
Interest on Working Capital (iv) / Rente op Bedryfskapitaal (iv) R/ha 221 341 250 331 211 307
Harvesting Costs / Oeskoste (v) R/ha 247 247 247 247 247 248
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 635 7 212 5 242 6 950 4 426 6 445
Gross margin / Bruto marge R/ha 7 835 4 670 7 228 4 932 8 240 4 523
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 267 267 267 279 360 200
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 7 568 4 403 6 961 4 653 7 880 4 323
Own seed / Eie saad 80% 80% 80%

Source: Group discussions 2012.
Bron: Groepsbesprekings 2012.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises

Piet Retief (No-till / geen bewerking)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 800 5 000 5 917 6 835 7 753 8 670
5 000 5 420 6 377 7 335 8 293 9 250
5 200 5 840 6 837 7 835 8 833 9 830
5 400 6 260 7 297 8 335 9 373 10 410
5 600 6 680 7 757 8 855 9 913 10 990
Piet Retief (Conventional / konvensioneel)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 800 4 393 5 310 6 628 7 146 8 063
5 000 4 813 5 770 6 728 7 686 8 643
5 200 5 223 6 230 7 228 8 226 9 223
5 400 5 653 7 297 7 728 8 766 9 803
5 600 6 073 7 150 8 228 9 306 10 383
Middelburg
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 800 5 373 6 307 7 240 8 173 9 107
5 000 5 793 6 767 7 740 8 713 9 687
5 200 6 213 7 227 8 240 9 253 10 267
5 400 6 633 7 686 8 740 9 793 10 847
5 600 7 053 8 147 9 240 10 333 11 427
Subscribe: receive ICBs via e-mail