CanolaFokus logo

Canolafokus 80   Desember 2017

Canola cultivarevaluasie: Wes- en Suid-Kaap 2017

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

Inleiding

In die afgelope 2017 seisoen is 'n totaal van 18 cultivars in die cultivarevaluasieprogram getoets. Daar is vier konvensionele, agt CL (Clearfield®, Imasamoks tolerante) en ses van die TT (Triasien tolerante) groep by die program ingesluit. Al 18 cultivars is bastercultivars, soos in 2016. Daar is een nuwe CL- (43Y92) en drie nuwe TT-cultivars getoets (Hyola 650 TT, AG4510 TT en CHTB2112 TT).

Nasionale cultivarproewe

Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het gedurende die 2017 seisoen agt proewe in die Suid-Kaap aangeplant waarvan sewe proewe se data ingesamel is (die proewe by Riversdal en Heidelbergvlakke het swak gevestig weens te min grondvog). In die Swartland is agt proewe aangeplant op sewe lokaliteite waarvan drie proewe nie geoes is nie (weens te min grondvog by Darling, Pools en Eendekuil).

Klimaat

Die afgelope seisoen in die Swartland is gekenmerk deur uiters droë toestande gedurende April en Mei. Goeie reën het op 6 en 7 Junie in die Swartland voorgekom. Aanplantings wat vanaf laat in April tot in die eerste week van Junie aangeplant is, het almal eers na die 7de Junie begin ontkiem. Die Swartland se reënval is opgesom in Tabel 1. Die Pools en Eendekuil area het 'n uiters droë seisoen beleef. Hoë gemiddelde temperature tydens September tesame met te min grondvog het opbrengste nadelig beïnvloed (Figuur 1).

In die Suid-Kaap het min reën in die somer voorgekom. Gedurende die groeiseisoen het die reënval gewissel tussen 52% en 82% van die langtermyn gemiddelde (Tabel 1). Meimaand was egter droog soos in die Swartland. Die meeste aanplantings het gedurende April plaasgevind met die uitsondering van die westelike dele waar tot begin Mei geplant is.

Tabel 1
Reënval in die Swartland en Rûens, 2017
Bredasdorp Caledon Caledon Heidelberg Mosselbaai Riversdal Swellendam Riversdal Piketberg Malmesbury
Prinskraal Dunghye P. Protem Voorstekop Patrysfontein Uitkyk Napky Tygerhoek Pools Langgewens
Jan 55.9 75.2 27.7 70.9 62.5 0.4 29 37 5.1 6
Feb 19.1 28.2 16.8 23.4 25.4 12.8 2.3 10 0.5 0
Mar 2.5 5.8 4.8 15.5 16.8 12 4.6 7 2.5 9
Apr 29.2 36.6 15.8 25.2 14.5 10.4 16.3 17 8.4 14
Mei 9.1 4.6 6.6 16.5 17 16.4 7.4 15 3.8 11
Jun 51.6 66.6 26.2 46 13.7 26.6 120.4 39 51.1 67
Jul 37.9 52.6 25.4 43.9 17 25.4 32.5 43 20.1 30
Aug 61.5 62.7 38.1 72.9 61.5 53.2 32 63 18.3 34
Sep 21.8 21.8 25.2 22.1 47.8 17 17 26 4.3 15
Okt 24.1 26.7 9.9 22.6 44.5 23.8 4.3 6 11.9 23
Apr-Okt 235.2 271.6 147.2 249.2 216 172.8 229.9 209.2 117.9 194

By Langgewens was die reënval gedurende April tot Oktober 1.4 mm meer as in 2015. Die 2015 seisoen was die droogste seisoen sedert 1978. Tygerhoek het 24% minder reën oor die ooreenstemmende periode ontvang, as die langtermyn gemiddelde. Gedurende Mei was dit baie droog op beide lokaliteite.

Die reënval tydens Junie was naby aan gemiddeld op Langgewens en onder gemiddeld by Tygerhoek. Die res van die groeiseisoen was onder gemiddeld by Langgewens met die gevolg dat die reënval wat tydens die groeiseisoen ontvang was, 46.4% minder was as die langtermyn gemiddelde. Die reënval tydens Augustus was bo-gemiddeld by Tygerhoek.

Die minimum en maksimum temperature by Langgewens was naby aan die langtermyn gemiddelde met die uitsondering van September wat gemiddeld 1.5°C warmer was (Figuur 3). Die warm temperatuur in September tydens saadvulperiode het die saadopbrengs nadelig beïnvloed. Die gemiddelde maksimum temperatuur in die Suid-Kaap was 1.5°C hoër gedurende die groeiseisoen as die langtermyn gemiddeld (Figuur 4). Die maandelikse maksimum temperatuur vir September was 0.9°C hoër as die langtermyn gemiddeld.

Figuur 1
Maandelikse en jaarlikse reënval by Langgewens vir 2017 en langtermyn
Maandelikse, jaarlikse en langtermyn reënval by Langgewens vir 2017
Figuur 2
Maandelikse en jaarlikse reënval by Tygerhoek vir 2017 en langtermyn
Maandelikse, jaarlikse en langtermyn reënval by Tygerhoek vir 2017
Figuur 3
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Langgewens vir 2017 en langtermyn
Maandelikse minimum, maksimum en langtermyn temperatuur by Langgewens vir 2017
Figuur 4
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Tygerhoek vir 2017 en langtermyn
Maandelikse minimum, maksimum en langtermyn temperatuur by Tygerhoek vir 2017

Resultate

Die opbrengsresultate word opgesom in Tabel 2 en 3 vir die onderskeie gebiede. Die "Clearfield (CL)"- en "Triasien tolerante (TT)"-cultivars se data is geskei van die konvensionele cultivars.

Die Swartlandproewe is gedurende die afgelope seisoen blootgestel aan onder normale vogtoestande tot rampdroogte in die noordelike- en westelike areas. Min Sclerotinia het voorgekom in 2017. Swartstaminfeksie is bepaal op al die proewe in die Swartland en daar was 'n 10% toename in vergelyking met die 2016 seisoen. Witblaarvlek het, soos die afgelope paar seisoene, by Grasrug voorgekom. In die Swartland was die gemiddelde opbrengste 1 777 kg ha-1 teenoor 2 746 kg ha-1 en 1 320 kg ha-1 in 2016 en 2015 onderskeidelik. In 2015 was die proewe by Pools, Eendekuil en Darling wel geoes teenoor geen opbrengs in 2017.

Al die proewe, met die uitsondering van saaityd 2 op Langgewens, wat later gesaai is, het ontkiem na die eerste reën op 6 en 7 Junie 2017. Die proefgemiddeldes vir die Swartland het gewissel tussen 1 414 kg ha-1 vir Porterville (Darling, Pools en Eendekuil geen opbrengs) en 2 236 kg ha-1 vir Philadelphia.

Diamond (1 928 kg ha-1) was die konvensionele cultivar met die hoogste opbrengs in sy groep en 2de hoogste gemiddelde opbrengs in die Swartland na CL-cultivar 44Y90. Diamond se opbrengs was nie betekenisvol laer as die van 44Y90 nie. Die opbrengs van CB Tango (1 874 kg ha-1) en Belinda (1 829 kg ha-1) was nie betekenisvol laer as dié van Diamond nie.

Die opbrengs van die CL-cultivar 44Y90 (2 038 kg ha-1) was betekenisvol hoër as die ander cultivars in die groep en was ook die hoogste in die Swartland. Die CL-cultivar met die 2de hoogste opbrengs was 44Y89 (1 897 kg ha-1) gevolg deur 43Y92 (1 864 kg ha-1) en 44Y91 (1 854 kg ha-1).

Daar is drie nuwe TT-cultivars die afgelope seisoen getoets. Die TT-cultivar met die hoogste gemiddelde opbrengs in die Swartland was AG4510 TT (1 691 kg ha-1) gevolg deur 'n nuwe cultivar, CHYB2112TT (1 676 kg ha-1), Hyola 555 TT (1 675 kg ha-1) en nog 'n nuwe cultivar, Hyola 650 TT (1 664 kg ha-1). Daar was slegs 27 kg ha-1 verskil tussen die vier TT-cultivars met die hoogste opbrengste.

Die gemiddelde opbrengs van die TT-cultivars in 2017 was 9.8% laer in vergelyking met die konvensionele cultivars. In die 2016 seisoen was die opbrengs 13% laer. Die CL-cultivars se opbrengs was gemiddeld 15 kg ha-1 hoër as die opbrengs van die konvensionele groep cultivars.

In die Rûens (Tabel 3) het die proefgemiddeldes gewissel tussen 2 659 kg ha-1 op Napier en 1 730 kg ha-1 op Tygerhoek se 2de saaidatum. Die gemiddelde opbrengs was 2 240 kg ha-1 teenoor 2885 ha-1 in 2016 en 1 320 kg ha-1 in 2015.

Die konvensionele cultivar Diamond (2 601 kg ha-1) het die hoogste gemiddelde opbrengs in die konvensionele groep en in die proef as geheel gelewer. Dit is gevolg deur CB Tango, CB Agamax, Belinda en Hyola 50, maar al die opbrengste was betekenisvol laer as dié van Diamond.

Die nuwe CL-cultivar 44Y90 (2 501 kg ha-1) het die hoogste opbrengs in die CL-groep gelewer. Die (nuwe) cultivar 43Y92 (2 434 kg ha-1) was 2de binne die CL-groep gevolg deur 44Y89 (2 379 kg ha-1) en 45Y91 (2 366 kg ha-1). Al bogenoemde cultivars het nie betekenisvol van 44Y90 verskil nie.

In die TT-groep het AG4510 TT (2 268 kg ha-1) 'n betekenisvolle hoër opbrengs as die ander cultivars in die groep. AG4510 TT is gevolg deur Hyola 650 TT (2 070 kg ha-1), Hyola 559 TT (2 066 kg ha-1) en Hyola 555 TT (2 022 kg ha-1).

Die gemiddelde opbrengs van TT- cultivars was 9% laer as die konvensionele cultivars. In 2016 was die verskil 14.2% teenoor 18.1% in 2015 en 8.1% in 2014. Die gemiddelde opbrengs van TT- cultivars was 10% laer as die CL-cultivars. Die CL- en konvensionele cultivars het gemiddeld met slegs 26 kg ha-1 in opbrengs verskil. Soos in die Swartland, het die CL-cultivars ook hier ietwat beter gevaar.

Tabel 2
Swartland saadopbrengste vir 2017 (kg ha-1)
Langgewens 1 Langgewens 2 Grasrug Philadelphia Porterville Swartland
Diamond 1896 abcdef 1966 abcd 1920 a 2092 bcde 1820 a 1928 ab
CB Tango 1954 abcde 2013 abc 1692 cde 2391 abc 1786 ab 1874 bcd
Belinda 2035 abc 1987 abc 1681 cde 2456 ab 1431 cde 1829 bcd
Hyola 50 2018 abc 1802 bcd 1590 de 2386 abc 1596 abc 1776 cde
CB Agamax 1870 bcdef 2024 ab 1584 de 2206 abcde 1469 bcd 1746 de
Konv. gem. 1955 1958 1693 2306 1620 1831
44Y90 2244 a 2216 a 1898 ab 2590 a 1652 abc 2038 a
44Y89 2146 ab 1935 abcd 1839 abc 2293 abcd 1497 abcd 1897 bc
43Y92 2062 abc 2048 ab 1702 bcde 2585 a 1416 cde 1864 bcd
45Y91 2137 abc 2233 a 1642 cde 2447 ab 1375 cde 1854 bcd
Hyola 575 CL 1906 abcdef 1796 bcd 1781 abcd 2275 abcd 1344 cde 1791 cde
45Y88 2044 abc 1674 cd 1739 abcd 2429 ab 1330 cde 1789 cde
Hyola 577 CL 1784 cdef 1722 bcd 1669 cde 2262 abcd 1175 de 1686 ef
CL gem. 2046 1946 1753 2412 1398 1846
AG4510 TT 1974 abcd 2029 ab 1614 de 1941 de 1125 e 1691 ef
CHYB2112 TT 1641 def 1773 bcd 1700 bcde 1859 e 1407 cde 1676 ef
Hyola 555 TT 1873 bcdef 1709 bcd 1668 cde 2022 cde 1222 de 1675 ef
Hyola 650 TT 1615 ef 1767 bcd 1640 cde 2121 bcde 1332 cde 1664 ef
Hyola 559 TT 1822 bcdef 1641 d 1510 e 2068 bcde 1319 cde 1610 f
CB Atomic TT 1587 f 1867 bcd 1597 de 1830 e 1162 de 1595 f
TT gem. 1752 1798 1622 1974 1261 1651
Gemiddeld 1923 1900 1693 2236 1414 1777
kbv 355.75 342.11 202.92 392.9 340.27 129.98
kv 11.15 10.85 7.2 10.58 14.49

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.

Tabel 3
Rûens saadopbrengste vir 2017 (kg ha-1)
Tygerhoek 1 Tygerhoek 2 Klipdale Napier Roodebloem Swellendam Suid-Kaap
Diamond 2753 a 2009 abc 2818 a 3092 abc 2843 abc 2410 a 2601 a
CB Tango 2103 cdef 1505 f 2260 bcd 3075 abc 2904 a 2185 abc 2277 def
CB Agamax 1972 def 1849 abcde 2064 cde 3006 abcd 2333 defg 2021 abcdef 2200 efg
Belinda 1813 f 1906 abcde 2526 ab 2842 bcdef 2096 efgh 1899 bcdef 2189 efg
Hyola 50 2378 abcde 1698 def 2243 bcd 2908 bcde 2297 defgh 1768 def 2185 efg
Konv. gem. 2204 1793 2382 2985 2495 2057 2290
44Y90 2404 abcd 1923 abcde 2500 ab 3132 ab 2482 bcde 2361 a 2501 ab
43Y92 2484 abc 1883 abcde 2508 ab 3285 a 2952 a 2216 abc 2434 bc
44Y89 2279 bcde 1932 abcde 2571 ab 2986 abcd 2426 def 2171 abcd 2379 bcd
45Y91 2143 cdef 2058 ab 2368 bc 3044 abc 2863 ab 1715 ef 2366 bcd
45Y88 2674 ab 2090 a 1742 efg 2980 abcd 2665 abcd 1818 cdef 2315 cde
Hyola 575 CL 2203 cdef 1705 def 2018 cde 2767 cdef 2044 fgh 2263 ab 2133 fgh
Hyola 577 CL 1954 ef 1748 cdef 1939 def 2943 abcd 2202 efgh 1723 ef 2082 gh
CL gem. 2306 1906 2235 3020 2519 2038 2316
AG4510 TT 2286 bcde 1696 def 2277 bcd 3041 abc 2460 cde 2086 abcde 2268 def
Hyola 559 TT 1976 def 1637 ef 2041 cde 2501 f 2306 defgh 2155 abcd 2066 gh
Hyola 650 TT 2244 bcdef 1779 bcdef 1994 cde 2510 f 1943 gh 2095 abcde 2070 gh
Hyola 555 TT 2135 cdef 1976 abcd 1613 fg 2681 def 1932 h 1699 ef 2022 h
CB Atomic HT 2018 def 1758 cdef 1935 def 2662 def 1913 h 1670 f 1993 h
CHTB2112 TT 1532 f 1471 g 2561 ef 2398 def
TT Gem. 2132 1730 1889 2659 2159 1941 2084
Gemiddeld 2225 1832 2201 2909 2392 2015 2240
kbv 438.27 299.89 379.92 357.24 399.58 404.83 148.61
kv 11.84 9.95 10.59 7.45 10.07 12.08

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.


Aspekte wat die keuse van canola cultivars vir 2018 kan beïnvloed

PJA Lombard, L Smorenburg en Dr J Strauss

Belangrik: Die seisoen bepaal die spoed van fisiologiese ontwikkeling. Die Swartland en Suid-Kaap verskil gevolglik ook jaarliks. Wat belangrik is, is dat cultivars meestal hul posisie ten opsigte van ander cultivars behou. Vinnige cultivars bly vinnig en stadige cultivars bly stadig. In Tabel 1 word die cultivar-eienskappe van al die plaaslik getoetste cultivars opgesom. Wanneer produsente 'n keuse maak is dit belangrik dat 'n paar eienskappe in gedagte gehou word, naamlik:

 1. Is die saad van die cultivar van u keuse beskikbaar?
 2. Is dit 'n beproefde cultivar (reeds voorheen in die nasionale cultivarproewe getoets)? Opbrengspotensiaal en opbrengs oor jare is opgesom in Tabel 2 en 3. Dit is die ideaal om na meer as een jaar se data te kyk. Dit is ook belangrik om te kyk hoe die cultivar in die Swartland en Suid-Kaap presteer het, dit dui op aanpasbaarheid.
 3. Oopbestuifde cultivars is byna nie meer beskikbaar nie, daar is geen sodanige cultivar in 2017 getoets nie. Die keuse van cultivars is dus hoofsaaklik uit die bastergroep. Die rede is, bastercultivars is meer groeikragtig en het 'n hoër opbrengspotensiaal.
 4. Onkruid met weerstand kan die tipe cultivar bepaal. Produsente moet vooraf deeglike beplanning doen en onkruidgeskiedenis in ag neem alvorens op 'n cultivar besluit word. Chemiese onkruiddoder-program word bepaal deur die tipe cultivar (konvensioneel, TT en CL).
 5. Konvensionele en CL-cultivars is meer groeikragtig as TT-cultivars. Die gemiddelde opbrengs van eersgenoemde groepe was nagenoeg 10% hoër as die TT-groep in 2017.
 6. Fisiologiese ontwikkelingstempo en veral die aantal dae tot blom en tydperk van blom is belangrik. In die Rûens is daar soms vroeg vog beskikbaar en vinnige cultivars kan te vroeg gesaai word. In areas waar die reën normaalweg vroeg afsny, moet verkieslik kort groeiseisoen cultivars geplant word (Tabel 1).
 7. Siektes:
  • Dit word aanbeveel dat produsente in gebiede met 'n hoë swartstamrisiko, cultivars aanplant met goeie swartstamweerstand (Tabel 1 en Canolafokus 51). Die voorkoms van swartstam in 2017 was in die Swartland en Suid-Kaap hoër as in die vorige seisoen. Dit word aanbeveel om cultivars met verskillende weerstandsgene af te wissel.
  • Min Sclerotinia het in 2017 voorgekom, maar die sclerosums wat as bron van besmetting dien is steeds in die grond en die siekte sal dus weer voorkom as die klimaat meer gunstig is daarvoor. Die siekte moet bestuur word (sien Canolafokus 63). Sclerotinia is 'n siekte wat algemeen in die Rûens voorkom en geen cultivar het weerstand nie. Die siekte word ook al meer in die Swartland waargeneem.
 8. Inligting en eienskappe van die cultivars word opgesom in Tabel 1. Die inligting sluit in dae tot blom en tydperk van blom. Die swartstamindeks word in twee kolomme verdeel. Die 2de kolom gee die swartstamindeks nadat saad met die saadbehandelingsmiddel Jockey® of Galmano behandel is. Waar internasionale inligting nie beskikbaar is vir spesifieke cultivars nie, is plaaslike data gebruik. Die laaste kolom dui die weerstandsgene aan van die cultivars met die beste swartstamweerstand.

  Die opbrengs per cultivar, uitgedruk as persentasie van die area gemiddeld vir 2015 tot 2017, word opgesom in Tabel 2 en 3. Veertien van die 18 cultivars in 2017 was vir twee of meer seisoene getoets.

  In die Swartland het die konvensionele cultivar Diamond (110.3%) en die CL-cultivar 44Y90 (110%) die hoogste gemiddelde persentasie opbrengs oor die afgelope twee seisoene gelewer. Die TT-cultivar met die hoogste persentasie opbrengs vir 2016 en 2017 in die Swartland was Hyola 555 TT gevolg deur Hyola 559 en CB Atomic HT. Die cultivars wat die beste oor drie seisoene in hul onderskeie groepe gevaar het was Diamond (konvensioneel), 44Y89 (Cl) en Hyola 559 (TT).

  In die Rûens het die konvensionele cultivar Diamond (114.8%) gevolg deur twee CL-cultivar 44Y90 (110.9%) en 45Y91 (110.6%) die hoogste persentasie opbrengs (gemeet teenoor Rûens gemiddeld) die afgelope twee seisoene gelewer. Die TT-cultivar met die hoogste persentasie opbrengs vir 2016 en 2017 in die Rûens was CB Atomic HT (89%) gevolg deur Hyola 559 TT (88.8%) Hyola 555 TT (88.4%). Die cultivars wat die beste oor drie seisoene in hul onderskeie groepe gevaar het was Belinda (konvensioneel), 44Y89 (CL) en CB Atomic (TT).

Tabel 1
Cultivar eienskappe van die cultivars in 2015 tot 2017
Cultivar Tipe Jaar 1ste toets Dae tot blom:
Rûens
Dae tot blom:
Swart­land
Groei­periode:
Dae tot blom
Dae tot eind-
blom
(Lang.)
Swart­stam indeks# Swart-
stam indeks + Jockey#
Swart­stam weer-
stands­groep#
CB Agamax Baster Konv. Agricol 2008 96 72 med. vroeg med. vroeg mv2014 mw2014 AB
Hyola 50 Baster Konv. K2 Seed 2009 98 77 med. laat w2016 w2016 AD
CB Tango Baster Konv. Agricol 2013 91 66 vroeg vroeg mv2014 mw2014 B
Belinda Baster Konv. Bayer 2014 100 76 med. med. ws
Diamond Baster Konv. Agricol 2015 90 65 vroeg vroeg mw2017 ABF
Hyola 575 CL Baster CL K2 Seed 2011 97 75 med. vroeg med. laat w2017 w2015 BF
45Y88 CL Baster CL Pioneer 2013 103 80 med. laat med. laat mv2017 w-mw2017 A
44Y89 CL Baster CL Pioneer 2014 100 74 med. vroeg mw2017 w2017 BC
Hyola 577CL Baster CL Barenbr. 2014 103 79 med. laat laat w2016 w2015 B
44Y90 CL Baster CL Pioneer 2016 100 76 med. vroeg w-mw2017 w2017 B
45Y91 CL Baster CL Pioneer 2016 103 80 med. laat med. mw2017 w2017 B
43Y92 Baster CL Pioneer 2017 98 72 med. vroeg vroeg w-mw2017 w2017 B
CB Atomic HT Baster TT Agricol 2013 99 77 med. med. mv2015 mw2015 AB
Hyola 555 TT Baster TT K2 Seed 2011 94 74 med. vroeg vroeg mw2014 w2014 D
Hyola 559 TT Baster TT Barenbr. 2014 96 75 med. vroeg laat w-mw2017 ABD
Hyola 650 TT Baster TT Barenbr. 2017 99 75 med laat w2017 ABD
AG4510 TT Baster TT Agricol 2017 97 75 med. vroeg med. mv-mw2017 w2017 BF
CHTB2112 TT Baster TT Agricol 2017 98 71 med. vroeg vroeg w-mws

w = weerstand  |  mw = matige weerstand  |  mv = matig vatbaar  |  v = vatbaar
# Data verkry vanuit Australië in "Blackleg Management Guide Fact Sheet – Western and Southern Regions" (opdateer September 2018).
Swartland swartstamdata (s) is gebruik waar geen ander data beskikbaar is nie.

Tabel 2
Swartland saadopbrengste uitgedruk as persentasie vir 2015 tot 2017
2015 2016 2017 2016 en 2017 2015-2017
Diamond 125 112 108 1 110.3 1 115.3 1
Belinda 103 101 103 3 101.7 3 102.3 3
CB Tango 111 103 105 2 104.0 2 106.3 2
Hyola 50 102 102 100 4 100.7 4 101.2 5
Agamax 105 102 98 5 99.9 5 101.6 4
44Y90 106 114 1 110.0 1
45Y91 109 104 4 106.7 2
Hyola 577 CL 88 90 95 7 92.4 6 90.8 4
44Y89 120 105 106 2 105.5 3 110.2 1
45Y88 84 103 100 6 101.6 4 95.8 3
Hyola 575 CL 93 91 90 5 90.6 2 91.3 1
43Y92 105 3
Hyola 559 TT 93 91 90 5 90.6 2 91.3 1
CB Atomic HT 89 90 89 6 89.9 3 89.6 2
Hyola 555 TT 82 90 94 3 92.2 1 88.9 3
Hyola 650 TT 93 4
AG4510 TT 95 1
CHTB2112 TT 94 2

Tabel 3
Rûens saadopbrengste uitgedruk as persentasie vir 2015 tot 2017
2015 2016 2017 2016 en 2017 2015-2017
Diamond 107 113 116 1 114.8 1 110.3 2
Belinda 113 110 98 4 103.9 2 111.7 1
CB Tango 92 91 102 2 96.5 4 91.9 5
Hyola 50 97 90 98 5 94.0 5 93.7 4
Agamax 96 101 98 3 99.7 3 98.8 3
44Y90 110 112 1 110.9 1
45Y91 116 106 4 110.6 2
Hyola 577 CL 105 96 93 7 94.4 6 100.4 3
44Y89 111 108 106 3 107.3 3 109.9 2
45Y88 117 106 103 5 104.9 4 111.6 1
Hyola 575 CL 103 96 95 6 95.6 5 99.7 4
43Y92 109 2
Hyola 559 TT 81 85 92 3 88.8 2 86.1 3
CB Atomic HT 90 89 89 5 89.0 1 89.2 1
Hyola 555 TT 87 86 90 4 88.4 3 88.0 2
Hyola 650 TT 92 2
AG4510 TT 92 2

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries / Navrae

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Direktoraat Plant Wetenskappe, Wes-Kaapse Departement van Landbou
Private Bag/Privaatsak X1, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors / Redaksie

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux
Sponsored by the Protein Research Foundation
Geborg deur die Proteïennavorsingstigting

Subscribe to this newsletter