Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2009/2010 Sojabone en mielies

Mpumalanga (irrigation / besproeiing)
Area / Gebied Groblersdal
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Yield / Opbrengs Ton/ha 4.00 10.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 550.52 1 333.52
  Safex R/ton 2 639.00 1 521.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 99.00
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 88.48 88.48
Gross income / Bruto inkomste R/ha 10 202.08 13 335.20
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 606.52 1 720.79
  Own / Eie R/ha 241.12 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 365.40 1 720.79
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 073.85 3 375.15
Lime / Kalk R/ha 0.00 0.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 481.86 435.74
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 7.38 11.36
Casual labour / Losarbeid R/ha 500.00 500.00
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 140.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 622.33 693.43
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 1 187.50 1 650.00
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 407.10 474.50
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 465.44 470.44
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 433.52 702.28
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 701.10 701.10
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 6 626.59 10 734.78
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 575.49 2 600.42
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 256.00 409.60
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 3 319.49 2 190.82
Own seed / Eie saad 80% 0%

Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy and repairs.
  Slegs energie en onderhoud.
 • Interest at 14% for part of production year.
  Rente teen 14% vir gedeelte van produksiejaar.
 • Contract harvesting.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
Mpumalanga

Groblersdal
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 3.50 3.70 3.80 4.00 4.20 4.50 4.60
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 764 1 186 1 397 1 819 2 242 2 664 2 875
2 500 1 814 2 296 2 537 3 019 3 502 3 984 4 225
2 639 2 300 2 810 3 065 3 575 4 086 4 596 4 851
3 000 3 564 4 146 4 437 5 019 5 602 6 184 6 475
3 300 4 614 5 256 5 577 6 219 6 862 7 504 7 825
3 800 6 364 7 106 7 477 8 219 8 962 9 704 10 075
4 400 8 464 9 326 9 757 10 619 11 482 12 344 12 775
4 800 9 864 10 806 11 277 12 219 13 162 14 104 14 575
Subscribe: receive ICBs via e-mail