CanolaFokus logo

Canolafokus 62   Desember 2014


Canola cultivarevaluasie: Wes- en Suid-Kaap

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

Inleiding

In die afgelope 2014 seisoene is ses konvensioneel, agt CL (Imasamoks tolerante) en vier TT (Triasien tolerante) cultivars in die cultivar­evaluasie­program getoets. Die konvensionele en TT-cultivars bestaan uit vier oopbestuifde en ses bastercultivars. Daar is reeds die twee seisoene geen oopbestuifde CL cultivars getoets nie.

Nasionale cultivarproewe

Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het gedurende die 2014 seisoen 'n reeks cultivarproewe in die Wes en Suid-Kaap uitgevoer. In die Suid-Kaap is ag proewe aangeplant waarvan sewe proewe se data ingesamel is (2 proewe was nie statisties betekenisvol nie). In die Swartland is ag proewe aangeplant op sewe lokaliteite waarvan slegs een proef nie geoes is nie (onkruiddoder skade).

Klimaat oorsig

Die afgelope seisoen is gekenmerk deur baie wisselwallige vogtoestande in die Swartland en Rûens (Tabel 1). Die minimum temperatuur by Lang­gewens en Tygerhoek vir die afgelope seisoen word opgesom in Figuur 1 en Figuur 2. Gedurende Augustus was die minimum temperatuur op Langgewens 1.5ºC en Tygerhoek 1.95ºC hoër as die langtermyn gemiddeld. Gedurende September het min verskil in temperature vergeleke met langtermyn gemiddeldes voorgekom.

Op Langgewens was die reënval gedurende die groeiseisoen onder- gemiddeld met Junie en Augustus wat bogemiddeld was (Figuur 3). Gedurende September en Oktober het vogstremming voorgekom.

Ondergemiddelde reënval gedurende die lente in Swartland en Rûens tesame met bogemiddelde minimum temperature in Augustus het die groeiseisoen verkort.

Op Tygerhoek was die totale reënval gedurende die groeiseisoen bogemiddeld (Figuur 4). Gedurende Januarie en April het bogemiddelde reënval voorgekom wat gunstige saadbed toestande geskep het en dus die ontkieming van saad bevooordeel het. Gedurende Junie het dubbel die lang­termyn gemiddelde reënval voorgekom maar is opgevolg deur 'n lae reënval gedurende Augustus en September.

Tabel 1
Reënval in die Swartland en Rûens, 2013
Pools Porterville Langgewens Langgewens
Langtermyn
Boontjiekraal Riversdal Napky Tygerhoek Tygerhoek
Langtermyn
Januarie 51.3 81.0 47.4 9.7 76.7 172.2 83.0 294.6 25.6
Februarie 1.3 21.3 2.0 10.3 4.6 22.2 9.2 31.5 29.0
Maart 21.3 51.1 21.6 15.0 17.0 69.6 44.4 38.8 32.7
April 16.5 35.3 16.8 31.8 33.5 68.2 57.8 64.5 50.4
Mei 45.5 90.9 39.2 54.2 22.6 23.0 15.4 32.2 41.9
Junie 69.3 117.6 81.6 65.6 101.6 43.0 44.8 110.2 42.9
Julie 59.9 95.3 60.2 62.9 41.2 21.0 16.6 20.8 45.2
Augustus 49.8 90.4 66.6 60.3 47.8 20.8 19.4 10.6 52.4
September 10.7 24.4 13.2 36.9 33.8 62.4 29.6 65.0 33.9
Oktober 3.6 141.0 8.6 23.1 8.6 25.0 9.0 25.6 38.6
April-September 251.7 453.9 277.6 311.7 280.4 238.4 183.6 303.3 266.7
Figuur 1
Gemiddelde minimum en maksimum temperatuur by Langgewens (2014 en Langtermyn)
Graph showing average temperatures at Langgewens (2014 and long-term)
Figuur 2
Gemiddelde minimum en maksimum temperatuur by Tygerhoek (2014 en Langtermyn)
Graph showing average temperatures at Tygerhoek (2014 and long-term)
Figuur 3
Reënval by Langgewens (2014 en Langtermyn)
Graph showing rainfall at Langgewens (2014 and long-term)
Figuur 4
Reënval by Tygerhoek (2014 en Langtermyn)
Graph showing rainfall at Tygerhoek (2014 and long-term)

Resultate

Die opbrengsresultate word opgesom in Tabel 2 en 3 vir die onderskeie gebiede. Die "CLearfield (CL)" en "Triasien tolerante (TT)" – cultivars se data is geskei van die konvensionele cultivars, terwyl die bastercultivars met 'n * aangedui word.

Die Swartlandproewe is gedurende die afgelope seisoen deur minder probleme as in 2013 gekenmerk. Hoewel witblaarvlek weer by Grasrug en enkele ander lokaliteite voorgekom het. Die siekte is chemies beheer en die resultaat was baie goed na 'n aanvanklike blaarverlies. In die Swartland was die gemiddelde opbrengste van 2 468kg ha-1 hoër as in 2013 (2 003kg ha-1), 2012 (2 300kg ha-1), 2011 (1 923kg ha-1) en 2010 (1 840kg ha-1). Dit kan toegeskryf word aan baie goeie cultivars en minder TT cultivars in die proef.

Die proefgemiddeldes vir die Swartland het gewissel tussen 2 135.5kg ha-1 vir Eendekuil en 2 867kg ha-1 vir Langgewens se eerste aanplanting. Belinda was die konvensionele cultivar met die hoogste opbrengs in 2014 (2 826kg ha-1). Dit is gevolg deur Hyola 50 (2 787kg ha-1) wat in 2012 en 2013 die konvensionele cultivar met die hoogste gemiddelde opbrengs gevolg deur Agamax (2 630kg ha-1).

Die CL-cultivar 44Y88 (2 785kg ha-1) het die hoogste opbrengs in die Swartland gelewer (2 492kg ha-1). Dit is binne die CL-groep gevolg deur 44Y87 (2 774kg ha-1), 44Y89 (2 699kg ha-1) en Hyola 577CL (2 684kg ha-1).

In die TT-groep is Hyola 555 nie in 2014 getoets nie. Die baster cultivar, CB Atomic HT (2 322kg ha-1) het die hoogste opbrengs gelewer gevolg deur Hyola 559 en ATR Gem.

Die opbrengs van die TT-cultivars (2 092kg ha-1) was egter gemiddeld 17.3% (16.8% in 2013, 25.6% in 2012, 24.6% in 2011 en 25.26% in 2010) laer in vergelyking met die konvensionele cultivars (2 530kg ha-1). Die TT-cultivars se opbrengs was 19.8% laer as die van die CL-groep (25.5% in 2013). Oor die afgelope vier seisoene was die opbrengs van die TT-cultivars in die Swartland nagenoeg 20% tot 25% laer as die beste groep (konvensionele of CL-groep).

Die proefresultate in die Rûens is deur eksterne faktore beïnvloed. Die grond by Swellendam was baie vlak en gevolglik is die opbrengs negatief beïnvloed. Die proef by Riversdal het SU-skade opgedoen en slegs die CL-cultivars is geoes aangesien dit geen skade getoon het nie. Droogte, onkruiddoder- oorwaai en insekte skade het die proef by Witsand nadelig geraak. Die proef by Napier is oor twee verskillende dae geoes weens probleme met die stroper. Data van bogenoemde proewe is gevolglik nie ingesluit nie.

In die Rûens (Tabel 3) het die proefgemiddeldes gewissel tussen 1 302.2kg ha-1 op Swellendam en 2 855kg ha-1 op Tygerhoek 2de saaityd. Die opbrengs van die 2de saaityd was hoër as saaityd 1 (saaityd 1 het witblaarvlek gehad en is met 'n ander stroper as 2de saaityd geoes). Gedurende September het daar 64.9mm reën geval na ondergemiddelde reënval in Julie en September. Dit het waarskynlik bygedra tot die beter opbrengs by saaityd 2. Die konvensionele cultivar Belinda (2 676kg ha-1) het die hoogste gemiddelde opbrengste in die konvensionele groep gelewer gevolg deur die cultivar Hyola 50 (2 583kg ha-1).

Die CL-cultivar 45Y88 (2 591kg ha-1), Hyola 571 (2487kg ha-1) 44Y89 (2 484kg ha-1) het die hoogste opbrengste in die CL-groep gelewer. In die TT-groep het Hyola 559TT (2 263kg ha-1) die hoogste opbrengs gelewer gevolg deur CB Atomic HT (2 200kg ha-1).

Die gemiddelde opbrengs van TT- cultivars was 8.1% (11.2% in 2013, 22.1% in 2010, 11% in 2011 en 17.5% in 2012) laer as die gemiddelde van die konvensionele cultivars. Die gemiddelde opbrengs van TT- cultivars was 11.3% laer as die Cl-cultivars.

Table 2
Swartland saadopbrengste vir 2014 (kg ha-1)
  Langgewens 1 Langgewens 2 Darling Eendekuil Grasrug Pools Porterville Gem.
Agamax * 2739.7 bcde 2784.3 abc 2822.7 abc 2545 ab 2547.7 ab 2652.3 abcd 2320 def 2630
AV Zircon 2838.3 bcde 2553.3 cdef 2654.2 bcd 2394.7 bcd 2619.3 ab 2605 abcd 2486.3 bcde 2593
Belinda * 3422 a 2537.7 cdefgh 2747 bcd 2441.6 bc 2823 a 2533.3 bcdef 3280 a 2826
CB Tango * 2583 def 2439.3 cdefgh 2377 cdef 1699 fg 2416 bcd 2277.3 def 2388.4 cdef 2311
Hyola 50 * 3103 abc 2811.7 abc 2700.3 bcd 2299 bcde 2697 ab 3093 a 2802.7 abcd 2787
RG409/02 * 3095 abc 2022 i 1915.7 efg 1731.3 fg 1773 fg 1605 h 2079 efg 2032
Konv. Gem. 2963.5   2524.7   2536.2   2185.1   2479.3   2461.0   2559.4   2529.9
43Y85 * 2782 bcde 2543 cdefg 2724.3 a 2045.3 def 2107.3 def 2361.3 cdef 1907 fg 2353
44Y87 * 3186 ab 3092.3 a 3352 bcd 2418.7 bc 2509.1 abc 2799 abc 2688 bcd 2864
44Y89 * 2951.7 bcde 3007.7 ab 3192.3 ab 2150.7 cde 2411.7 bcd 2629 abcd 2552.3 bcde 2699
45Y86 * 2920.7 bcde 2188.3 fghi 2807 abcd 2220.7 bcde 2167.7 cde 2579.3 bcdef 2487 bcde 2482
45Y88 * 2931.7 bcde 2634.3 bcde 3148 ab 2851.7 a 2708 ab 2799.7 abc 2419 cde 2785
Hyola 571CL * 2793 bcde 2642.3 bcde 2012.7 efg 1942.7 ef 2587.7 ab 2629.3 abcd 2908.3 ab 2502
Hyola 575CL * 3013.7 abcd 2694.3 bcd 2233.7 cdef 2384.7 bcd 2456.7 bcd 2329 cdef 2452.7 bcde 2509
Hyola 577CL * 2917.7 bcde 2438 cdefgh 2466.3 cde 2377.3 bcd 2699.3 ab 3010.3 ab 2875.7 abc 2684
CL Gem. 2937.1   2655.0   2742.0   2299.0   2455.9   2642.1   2536.1   2609.6
CB Atomic HT * 2979 abcd 2333.3 defghi 2653.3 bcd 1940.7 ef 1830.7 efg 2443.7 cdef 2071 efg 2322
ATR Gem 2506.3 ef 2268.3 efghi 1857 fg 1510 g 2168 cde 2124.7 efg 2340.7 def 2111
Hyola 559 TT * 2652.7 cdef 2153 ghi 2210.3 def 1944.3 ef 1955 efg 2102 fg 2087 efg 2158
Tornado TT 2188.3 f 2145 hi 1573.7 g 1541.3 g 1634.5 g 1646.3 gh 1718 g 1778
TT Gem. 2581.6   2224.9   2073.6   1734.1   1897.1   2079.2   2054.2   2092.1
Proef Gem. 2866.9   2516.0   2524.9   2135.5   2339.5   2456.6   2436.8   2468.0
Kv 9.84   9.52   14.43   10.21   9.41   11.98   12.09    
Kbv 468.55   397.51   604.67   361.92   365.35   488.41   488.93    
Kultivars gemerk met *, is bastercultivars.
Kultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.


Table 3
Rûens saadopbrengste vir 2014 (kg ha-1)
  Tygerhoek 1 Tygerhoek 2 Swellendam Caledon Klipdale Gem.
Agamax * 2156 ef 3127.7 bc 1516.7 bcd 2320 cde 2295.3 ab 2283.1
AV Zircon 2687 c 2773.3 def 1397.3 bcde 2026.7 fg 2452.3 ab 2267.3
Belinda * 3236.3 a 3483.7 a 1350.3 cdef 2681.7 ab 2630 ab 2676.4
CB Tango 2151.7 ef 2382.7 gh 1081.7 efg 2276.7 def 2051 b 1988.8
Hyola 50 * 3201.7 ab 3161.3 abc 1214.3 def 2763.7 a 2574.7 ab 2583.1
RG409/02 * 2565.3 cd 2701.3 defg 728 g 1827.3 gh 2408.7 ab 2046.1
Konv. Gem. 2666   2938   1215   2316   2402   2307.5
43Y85 * 2034 fg 2573.3 fgh 1172.3 def 2489.7 abcde 2189.3 ab 2091.7
44Y87 * 2522.7 cde 3153 abc 978.7 fg 2523 abcd 2376.7 ab 2310.8
44Y89 * 2521.3 cde 2961.7 cde 1767.7 ab 2757.3 a 2413 ab 2484.2
45Y86 * 2659.3 c 3017.7 cd 1431.7 bcde 2413.7 bcde 2077.3 b 2319.9
45Y88 * 2817 bc 3404 ab 1286.7 def 2778 a 2669.3 ab 2591.0
Hyola 571CL * 2624.7 cd 2689.7 defg 1924.7 a 2780.3 a 2416 ab 2487.1
Hyola 575CL * 2718 c 2958.3 cde 1705.7 abc 2568 abc 2366.3 ab 2463.3
Hyola 577CL * 2621.7 cd 3132.3 bc 1109.3 efg 2363 cde 2716.7 ab 2388.6
CL Gem. 2564.8   2986   1422   2584   2403   2392.1
CB Atomic HT * 2247.3 def 2596.3 fgh 1195 def 2347 cde 2615.7 ab 2200.3
ATR Gem 2031.3 fg 2303.7 h 1343 cdef 1540.7 h 2277.7 ab 1899.3
Hyola 559TT * 2582.7 cd 2675 efg 1368.7 cdef 2225.3 ef 2465.7 ab 2263.5
Tornado TT 1665 g 2296.3 h 1325 cdef 1628.3 h 2842 a 1951.3
TT Gem. 2287.1   2525.0   1302.2   2037.7   2453.0   2121.0
Proef gem. 2502.4   2855.1   1327.6   2350.6   2435.4   2294.2
Kv 9.39   7.15   17.71   7.5   17.75    
Kbv 390.21   339.11   390.14   290.9   717.34    
Kultivars gemerk met *, is bastercultivars.
Kultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.

Aspekte wat die keuse van canola cultivars in die Wes-Kaap beïnvloed

PJA Lombard, L Smorenburg en Dr J Strauss

Inleiding

In Tabel 1 word die cultivar-eienskappe van al die plaaslik getoetste cultivars opgesom. Wanneer produsente 'n keuse maak is dit belangrik dat 'n paar eienskappe in gedagte gehou word nl:

  1. Is dit 'n beproefde cultivar (reeds voorheen in die nasionale cultivarproewe getoets)? Opbrengspotensiaal, opbrengs oor jare is opgesom in Tabel 2 en Tabel 3. Dit is die ideaal om na meer as een jaar se data te kyk.
  2. Oopbestuifde of bastercultivars: Oopbestuifde cultivars se saad is normaalweg goedkoper maar bastersaad is meer groeikragtig en het 'n hoër opbrengs potensiaal (Tabel 2 en Tabel 3).
  3. Chemiese onkruiddoderprogram word bepaal deur die tipe cultivar (konvensioneel, TT en CL). Produsente moet dus vooraf deeglike beplanning doen en onkruidgeskiedenis in ag neem alvorens op 'n cultivar besluit word.
  4. Fisiologiese ontwikkeling, veral aantal dae tot blom en tydperk van blom is belangrik. In areas waar die die reën normaalweg vroeg afsny moet kort groeiseisoen cultivars verkieslik geplant word (Tabel 1; Diagram 1 en Diagram 2).
  5. Siektes:
    1. Dit word aanbeveel dat produsente in gebiede met hoë swartstam risiko cultivars aanplant met goeie swartstam weerstand (Canolafokus 51). Kultivars met verskillende weerstandsgene kan afwissel word en word aanbeveel (Tabel 1).
    2. Sclerotinia is 'n siekte wat algemeen in die Rûens voorkom, geen cultivar het weerstand nie en die siekte moet dus bestuur word (Canolafokus 51).

Inligting en eienskappe van die cultivars word opgesom in Tabel 1. Die inligting sluit in dae tot blom en tydperk van blom. Die swartstamindeks word in twee kolomme verdeel, die 2de kolom gee die swartstamindeks nadat saad met die saadbehandelingsmiddel Jockey® behandel is. Die laaste kolom dui die weerstands gene aan van die cultivars met die beste swartstamweerstand. In Diagram 1 en 2 word die cultivars wat moontlik in 2015 beskikbaar mag wees geplaas volgens hul tipe en tyd tot blom (Diagram 1) en tyd tot einde van blom in 2013 (Diagram 2) (mag effens verskil van vorige seisoene).

Table 1
Kultivar eienskappe van die cultivars in 2013 en 2014 getoets
Kultivar Tipe Jare getoets Dae tot blom: Rûens Date tot blom: Swartland Groei-periode Dae tot fisiologies ryp Swart­stam indeks* Swart­stam indeks + Jockey* Swart­stam weerstands­groep*
CB Agamax Baster Konv. Agricol 7 93 88 med. 154 mv mw AB
Hyola 50 Baster Konv. K2 Seed 5 99 90 med. laat 163 w w AD
CB Tango Baster Konv. Agricol 2 82 78 vroeg 148 mv mw B
AV Zircon Oop bestuif Konv. Agricol 2 99 93 med. laat 160 mw w-mw A?
AV Garnet Oop bestuif Konv. Agricol 6 88 (2013) 75 (2013) med. med. mw w-mw A
Belinda Baster Konv. Bayer nuut 98 90 med. 159 ? ? ?
Hyola 575 CL Baster CL K2 Seed 4 92 87 vroeg 155 w w BF
43Y85 Baster CL Pioneer 3 93 86 vroeg 157 mw w-mw A
45Y86 Baster CL Pioneer 3 94 90 med. 161 mw-mv w-mw AB
44Y87 Baster CL Pioneer 2 99 90 med. laat 158 mw w-mw A
45Y88 Baster CL Pioneer 2 97 92 med. laat 164 w-mw w-mw A
44Y84 Baster CL Pioneer 4 90 (2013) 75 (2013) med. med. mv mw A
44Y89 Baster CL Pioneer nuut 91 85 vroeg 160 w-mw   BC
Hyola 577CL Baster CL Barenbr. nuut 98 91 med. laat 163 w w ?
ATR Gem Oop bestuif TT Agricol 2 93 88 med. 155 mw w-mw A
CB Atomic HT Baster TT Agricol 2 94 87 med. 157 mv mw AB
Hyola 555TT Baster TT K2 Seed 3 85 (2013) 74 (2013) vroeg med. mw w D
CB Jardee HT Baster TT Agricol 6 92 (2013) 77 (2013) med. laat med. mv mw ?
CB Nitro HT Baster TT Agricol 2 86 (2013) 72 (2013) vroeg vroeg v mw AB
Hyola 559TT Baster TT Barenbr. nuut 96 89 med. 164 w w ABD
w = weerstand  |  mw = matige weerstand  |  mv = matig vatbaar  |  v = vatbaar
Beet Western Yellows Virus (BWYV): Geen data tov cultivars se vatbaarheid is beskikbaar in Australië vir 2015 nie.
* Data verkry vanuit Australië in "Blackleg Management Guide Fact Sheet – Western and Southern Regions"


Diagram 1
Moontlike beskikbare cultivars in 2015 beskikbaar is geplaas volgens hul tipe en dae tot 50% blom in 2014
Diagram showing choice of canola cultivar for 2015 (days to 50% flowering)
Diagram 2
Moontlike beskikbare cultivars in 2015 beskikbaar is geplaas volgens hul tipe en dae tot fisiologies ryp 2014
Diagram showing available canola cultivars for 2015 (days to physiologically ripe)

Die opbrengs vir 2011 tot 2014 word opgesom in Tabel 2 en Tabel 3. Slegs sewe van die 12 cultivars in 2014 was vir twee of meer seisoene getoets. Die cultivar 44Y87 het die hoogste gemiddelde opbrengs gelewer oor die afgelope twee seisoene in die Swartland gevolg deur Hyola 50 en 45Y88. Hyola 50, Hyola 575 en Hyola 571 het die hoogste opbrengs oor die afgelope twee seisoene in die Rûens gelewer. Die TT-cultivar Hyola 555 TT is nie in 2014 getoets nie. CB Atomic en ATR Gem was onderskeidelik die beste TT cultivars in die Swartland en Rûens.

Table 2
Swartland saadopbrengste 2011 tot 2014 (kg ha-1)
2011 2012 2013 2014 2011-2013 2013-2014
Belinda *       2826    
Hyola 50 * 2027 2948 2316 2787 2430 2551
Agamax * 2231 2487 2127 2630 2282 2379
AV Garnet 1922 2506 1796   2075  
AV Zircon     1991 2593   2292
CB Tango *     1797 2311   2054
Konv. Gem. 1951 2647 2005 2630 2201 2317
Hyola 575CL * 2024 2850 2304 2509 2393 2407
Hyola 571CL * 2051 2493 2105 2502 2216 2304
Hyola 577CL *       2684    
44Y89 *       2699    
45Y86 *   2456 2311 2482   2396
44Y84 *   2342 2169      
43Y85 *   2408 2052 2353   2203
44Y87 *     2492 2864   2678
45Y88 *     2242 2785   2513
CL Gem. 1975 2460 2239 2610 2225 2424
Hyola 559TT *       2158    
Hyola 555TT * 1879 2392 1724   1998  
CB Jardee HT * 1362 2042 1643   1682  
CB Nitro HT *     1778      
CB Atomic HT *     1655 2322   1988
ATR Gem     1545 2111   1828
TT Gem. 1471 1969 1669 2197 1703 1933

Table 3
Rûens saadopbrengste 2011 tot 2014 (kg ha-1)
2010 2011 2012 2013 2014 2011-2013 2013-2014
Belinda *         2676    
Hyola 50 *   2640 3193 3423 2583 3085 3003
Agamax * 2221 2393 2560 2831 2283 2595 2557
AV Garnet 2142 2304 2684 3015   2668  
AV Zircon       3305 2267   2786
CB Tango *       2735 1989   2362
Konv. Gem. 2181 2446 2812 3062 2360 2773 2711
Hyola 575CL *   2756 3024 3531 2463 3104 2997
Hyola 571CL *   2618 2976 3489 2487 3028 2988
Hyola 577CL *         2389    
44Y89 *         2484    
45Y86 *     2921 3354 2320   2837
44Y84     2824 3021      
43Y85 *     2462 2901 2092   2496
44Y87 *       3412 2311   2861
45Y88 *       3805 2591   3198
CL Gem.   2687 2841 3191 2392 2888 2792
Hyola 559TT *         2263    
Hyola 555TT *   2174 2553 3083   2603  
CB Jardee HT *   1713 2518 2660   2297  
CB Nitro HT *       2576      
CB Atomic HT *       2669 2200   2435
ATR Gem       2610 1899   2255
TT Gem.   1944 2536 2720 2121 2400 2420

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries / Navrae

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Direktoraat Plant Wetenskappe, Wes-Kaapse Departement van Landbou
Private Bag/Privaatsak X1, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors / Redaksie

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux
Sponsored by the Protein Research Foundation
Geborg deur die Proteïennavorsingstigting

Subscribe to this newsletter