Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola, barley and wheat 2009/2010 Canola, gars en koring

Overberg-Rûens (Overberg Agri area/gebied)
Area / Gebied Caledon / Riviersonderend Bredasdorp / Napier
Crop / Gewas Canola Barley
Gars
Wheat
Koring
Canola Barley
Gars
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 1.20 2.50 2.65 1.20 2.20 2.20
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 3 460.00 2 210.00 2 090.23 3 460.00 2 210.00 2 090.23
  SAFEX (contract / kontrak) (i) R/ton 3 555.00 2 650.00 2 750.00 3 460.00 2 210.00 2 090.23
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 325.00
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0.00 0.00 192.78 0.00 0.00 192.78
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 95.00 440.00 142.00 95.00 440.00 142.00
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 4 152.00 5 525.00 5 539.10 4 152.00 4 862.00 4 598.50
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 158.14 371.68 413.72 166.81 474.30 471.86
  Own / Eie R/ha 3.34 81.33 91.81 2.34 45.08 42.64
  Purchased / Gekoop R/ha 154.80 290.35 321.91 164.48 429.22 429.22
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 434.27 1 209.51 1 545.07 1 685.52 1 111.74 1 194.79
Lime / Kalk R/ha 56.33 56.33 56.33 0.00 0.00 0.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 269.46 339.85 335.26 234.44 366.00 366.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 221.81 464.08 312.73 70.30 518.45 242.10
Crop insurance / Oesversekering R/ha 27.54 27.30 30.02 25.71 29.55 27.49
Tractor and implements / Trekker en implemente
  Fuel / Brandstof R/ha 233.95 233.95 233.95 233.95 233.95 233.95
  Repairs and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 240.78 240.78 240.78 240.78 240.78 240.78
Contractor / Kontrakteur R/ha 112.10 155.15 207.65 66.72 88.28 91.33
Casual labour / Losarbeid R/ha 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 2.50
Interest on working capital / Rente of bedryfskapitaal (v) R/ha 204.88 225.96 241.67 205.94 228.15 214.31
Harvest costs / Oeskoste (vi) R/ha 284.56 284.56 284.56 284.56 284.56 284.56
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 246.32 3 611.66 3 904.25 3 214.73 3 575.76 3 369.66
Gross margin / Bruto marge R/ha 905.68 1 913.34 1 634.85 937.27 1 286.24 1 228.83
Permanent labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 189.36 189.36 189.36 189.36 189.36 189.36
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 716.32 1 723.98 1 445.49 747.91 1 096.88 1 039.47

Source: compiled in cooperation with Overberg Agri.
Bron: opgestel in samewerking met Overberg Agri.

 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated at 14% over a six month period.
  Bereken teen 14% vir 6 maande.
 • Includes self combine harvesting (only fuel and repairs).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
Overberg

Caledon / Riviersonderend
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 0.90 1.20 1.50 1.70 2.00
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
3 100 -542 360 1 261 1 862 2 764
3 555 -132 906 1 944 2 635 3 674
3 850 133 1 260 2 386 3 137 4 264
Bredasdorp / Napier
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 0.90 1.20 1.50 1.70 2.00
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
3 100 -510 391 1 293 1 894 2 795
3 555 -101 937 1 975 2 667 3 705
3 850 165 1 291 2 418 3 169 4 295
Subscribe: receive ICBs via e-mail