Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 1 Desember 2005 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Dr de Kock open die vergadering met gebed. Die Voorsitter verwelkom elkeen teenwoordig veral die gaste, mnr Joubert, me Enslin en me Du Preez.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr H Agenbag PNS (Wes-Kaap)
  Mnr JSG Joubert PNS
  Mnr D Hanekom DLWK
  Mnr W Gertenbach DLWK
  Mnr C van Rooyen DLWK (Caledon)
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Dr I Trautmann DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Me C Tsele DLWK (Swellendam)
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr J Bruwer SSK
  Mnr C van der Merwe MKB
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr A Haasbroek Kaap Agri
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr K Schonken GSA
  Mnr N Vermaak GSA
  Mnr J Kellerman Agricol
  Mnr J Loubser Bokomo
  Mnr N Murray Canola Seed Products Pty Ltd
  Dr A Nel LNR-IGG
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Prof A Agenbag US
  Me A Enslin SAGIS
  Me M du Preez PNS
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr P Fouché K2 Agrisaad
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr G van Coller DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr D van Papendorp GSA
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr H Kotzé Bokomo
  Mnr E Koekemoer
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr L Swartz Swartland Oliepers
  Dr N Kotzé Agricol
  Mnr J McDermott Du Pont
 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van sakelys

  Geen aanvullende sake nie.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 11 Augustus 2005 word goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Canola

    Swartland

    Die opbrengs van canola was goed in die suidelike deel van die Swartland terwyl die noordelike deel 'n gemiddelde tot ondergemiddelde opbrengs realiseer het. Vir die hele gebied is 'n gemiddeld van 1,3 ton/ha realiseer en in totaal 18 000 ton geoes.

    Suid-Kaap

    In die Suid-Kaap het die aanvanklik bo-gemiddelde oes as gevolg van die wind in oestyd baie skade gely. Veral platgesnyde canola is deur die wind weggewaai. Sekere cultivars blyk minder gevoelig vir windskade te wees. As gevolg van die skade kon 'n gemiddelde opbrengs van slegs 1 ton/ha realiseer word. Totale opbrengs vir die Suid-Kaap is soos volg:

    • Overberg Agri gebied: 12 000 ton;
    • SSK gebied: 15 790 ton; en
    • Riversdal: 1 300 ton

    Algemeen

    Geen chlorofil probleme is aangemeld nie.

    Die vergadering bespreek die invloed wat platsny op die olie-inhoud van canola kan hê. Produsente se praktyke ten opsigte van platsny en optel verbeter steeds. Die temperatuur en tempo waarteen die platgesnyde graan droog word, beïnvloed ook die olie-inhoud van die canola. Volledige terugvoering oor die afgelope oes se olie-inhoud is nog nie bekend nie.

    Besluit dat daar tydens 'n volgende vergadering terug­voering oor canola se olie-inhoud die afgelope seisoen verskaf sal word en verdere gesprek oor die faktore wat 'n rol by die olie-inhoud van canola kan speel, gevoer word.

    Landboubesighede
    Mnr Hanekom

    Daar word ook weer bespreking gevoer oor die feit dat, wanneer koring na canola in die wisselboustelsel geplant word, dit 'n beter opbrengs gee, maar die proteïeninhoud van die koring verlaag. Die invloed van stikstoftoediening en stikstofbestuur van canola gedurende die seisoen verg ook nog verdere aandag.

    Prof Agenbag is besig met 'n projek te Tygerhoek om die reaksie van koring as opvolggewas na die verskillende wisselbou gewasse te evalueer en aanbevelings sal daarna gemaak kan word. Die ondersoek word gedoen op persele van Dr Hardy se wisselbounavorsingprojek.

    Die vergadering is van mening dat die (soms minder gun­stige) reaksie van koring na canola die afgelope seisoen grootliks aan die klimaatstoestande van die seisoen, veral gedurende Augustus en September, gekoppel kan word.

    Besluit dat

    • die resultate van die werk insake bemesting op canola wat op die oomblik by Tygerhoek deur Mnr Dirk Hanekom gedoen word, afgewag word;
    • Dr de Kock (Bemestingstaakspan) in oorleg met ander kundiges dit sal evalueer en sal besin of verdere werk in hierdie verband nodig sal wees en hoe dit aan­gespreek moet word;
    • Die inligting omtrent bemesting op canola so wyd as moontlik en veral via die voorsaai-inligtingsdae aan produsente kommunikeer moet word.

    Prof Agenbag
    Dr De Kock
    Alle lede

    SWD / Oos-Kaap

    Geen inligting is beskikbaar nie.

   2. Lupiene

    Swartland / Suid-Kaap

    Die lupienoes was gemiddeld. Die droogte later in die seisoen het die lupiene meer nadelig beïnvloed as die canola. 'n Gemiddelde opbrengs van 1 ton/ha het realiseer. Witroesprobleme het voorgekom.

    Afgesien van ongeveer 3 000 ton wat vir die mark gelewer is, word lupiene vir eie gebruik (skaap weiding) aangeplant. Die waarde wat selfgeproduseerde lupiene binne vee­rantsoene vir die produsent inhou, is moeilik bepaalbaar (byvoorbeeld dat lampersentasie kan verhoog wanneer lupiene in die rantsoen ingesluit word).

    SWD / Oos-Kaap

    Geen inligting is beskikbaar nie.

  2. Somerreënvalstreek

   Geen kommersiële aanplantings is gemaak nie.

  3. Weervooruitskatting

   Neem kennis van die inligting insake reënval vir die Suid- en Wes-Kaap soos by die sakelys aangeheg. Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

   H Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Daar word besluit dat daar by die Nasionale Oesskat­tingskomitee se inligting omtrent aanplantings vir 2005/2006 volstaan word, naamlik 47 370 ton canola en 15 510 ton soet lupiene.

  5. SAGIS Inligting

   Die Werkgroep neem kennis van die inligting wat by die sakelys aangeheg is asook van verdere inligting wat tydens die vergadering beskikbaar gestel word. Die SAGIS inligting omtrent canola wat vir dierevoer verwerk word is kontroleer en daar is gevind dat dit met die veevoerbedryf se inligting ooreenstem.

  6. Prysvooruitskatting en internasionale mark­inligting

   Dr Griessel verskaf die volgende interessante inligting uit Oil World 2005: "The incoming German Government this week puzzled market participants, primarily those involved in the biodiesel sector, by announcing to replace the tax exemption for biofuels with mandatory admixture. Biodiesel has so far enjoyed a considerable advantage in Germany due to the exemption from the mineral oil tax of 47 cents per litre. The recent boom in production and usage of biodiesel has been predominantly due to the tax differential, which has made biodiesel and other biofuels (e.g. refined vegetable oils) competitive vis-à-vis mineral oil. At gas stations in Germany biodiesel has recently been offered at a discount of 9 cents per litre from mineral diesel, keep demand high and supporting rape oil prices at an unusually high level.

   At current prices of rape oil and mineral oil, biodiesel cannot compete if the mineral oil tax of 47 cents is added.

   At the moment, some biodiesel projects are put on hold as long as details on the timing and the implementation of the new policy are unavailable."

   Soybeans – World Supply and Demand (MnT)
   2004/2005 2005/2006
   Opening stocks 41,10 50,90
   Production
   Northern Hemisphere 115,87 112,51
   Southern Hemisphere 96,54 105,72
   Total supply 253,51 269,13
   Disappearance 202,61 214,03
   Ending stocks 50,90 55,10
   Oilseeds – World Supply and Demand (MnT)
   2004/2005 2005/2006
   Opening stocks 47,90 62,20
   Production 367,50 373,50
   Total supplies 415,40 435,70
   Disappearance 353,20 370,00
   Ending stocks 62,20 65,70

   Die 5 grootste vismeelproduserende lande ter wêreld is Peru, Chili, Denemarke, Noorweë en Ysland. Gedurende 2004 het hierdie 5 lande 16,2 miljoen ton vis gevang. Alle aanduidings is dat die vangste van Januarie 2005 tot Desember 2005 slegs 14,1 miljoen ton sal wees (13% laer). Vooruitsigte vir 2006 dui op 'n verdere daling van 500 000 ton of nagenoeg 4%. Die verhouding van vismeel tot soja-oliekoekmeel het nou rekord vlakke van 4:1 bereik waar dit altyd in die orde van 2:1 was.

   Die jongste gelande prys (29 November) van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad beloop R1 768 per ton. Wisselkoers = R6,51

   1. Die afgeleide waarde van volvet canola is soos volg:

    Pluimvee (94%) R1 662
    Varke (100%) R1 768
    Suiwel (58%) R1 025

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is as volg:

    Pluimvee (53%) R   937
    Varke (65%) R1 149
    Suiwel (60%) R1 061
   2. Die relatiewe waarde van lupiene is soos volg

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 326
    R1 414
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R   937
    R   919
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 114
    R1 291
   3. Produsentepryse vir canola en lupiene

    Die volgende produsentepryse het die afgelope seisoen realiseer:

    Canola R1 700 tot R1 800 per ton
    Lupiene R1 150 per ton

    Vooruitkontrakte met 'n minimum prys word in die mark beskikbaar gestel, maar produsente verkies om canola eers gedurende oestyd te verkoop (ongeveer 80% van die canola oes).

  7. COMBUDS – canola

   1. Aanpassing van kostegids

    Die saak staan oor tot verdere inligting beskikbaar is.

    Mnr H Hugo (DLWK)
    Mnr H Agenbag

   2. Opstel van COMBUDS vir canola

    Neem kennis van die inligting insake inkomste en koste­beramings van canola, lupiene en koring vir onderskeidelik die Suid-Kaap en Swartland areas soos deur mnr Joubert voorgelê en toegelig. Die inligting kan as basis gebruik word waarvolgens individuele produsente hulle bereken­ings kan doen.

    Besluit dat

    • lede wat enige verdere kommentaar / navrae het, dit aan mnr Joubert moet kommunikeer;
    • dr Hardy ook sy inligting aan mnr Joubert beskikbaar sal stel;
    • die inligting elektronies aan Werkgroeplede voorsien sal word;
    • indien nodig die dokument tydens 'n volgende vergadering verder bespreek sal word (mnr Hugo, ekonoom DLWK moet aan die bespreking deelneem).

    Die finale syfers sal so wyd as moontlik via inligtingsdae en rolspelers aan produsente kommunikeer word. Dit sal jaarliks opdateer word.

    Mnr Joubert
    Mnr H Hugo
    Alle lede

  8. Produksie area kaarte

   Besluit dat die saak oorstaan totdat verdere inligting beskikbaar is.

   Mnr H Hugo

  9. Versoek van byeboer vereniging

   Mnr Vermaak rapporteer insake 'n skrywe vanaf die Byeboer Vereniging aan die CBK insake die effek wat die gebruik van chemiese middels op canola op die bye in die omgewing het. Daar is besluit dat 'n beter kommunikasie prosedure / protokol tussen die canola produsente en byeboere aanbeveel word, onder andere dat die byeboere nie sonder vooraf konsultasie met die grondeienaars, korwe langs canola lande sal uitplaas nie en hulle kontakbesonderhede moet beskikbaar stel sodat die canola produsent die byeboer voortydig kan inlig wanneer insekte beheer gaan word sodat hulle die nodige voorsorgmaatreëls vir die bye kan tref.

   Daar word ook kennis geneem dat Dr Tribe vir konsultasie in hierdie verband beskikbaar is. Die canola verbou­ingsriglyne word tans hersien en daar word aanbeveel dat die moontlike risiko wat insekbeheerprogramme vir bye kan inhou en hoe om dit te bestuur, in die verbou­ingsriglyne aangespreek moet word.

   Redaksie

   Besluit dat

   • mnr Cumming die beskikbare inligting oor aanbevole spuitprogramme en "by-vriendelike" middels vir die CBK sowel as die Byeboer Vereniging sal voorsien;
   • dit ook ter inligting in die Canolafokus publiseer sal word.

   Mnr Cumming
   Redaksie

 7. Navorsing

  1. Canola

   1. Nasionale cultivarproewe

    1. Cultivarproewe van 2005

     Neem kennis van terugvoering na aanleiding van die 2005 cultivarproewe. Die statistiese ontledings van die proef­resultate word nog gedoen en finale uitslae sal in die Januarie Canolafokus publiseer word. Opbrengste het gewissel tussen 'n gemiddelde opbrengs van 2,1 ton/ha in die Swartland en 1,9 ton in die Suid-Kaap proewe.

     Besluit dat landboubesighede wat voor Januarie sekere voorlopige inligting insake cultivars benodig dit individueel met mnr Hanekom kan opvolg.

     Mnr Hanekom
     Landboubesighede

    2. Samewerking tussen LNR-IGG en DLWK

     Neem kennis en besluit dat die vordering ten opsigte van moontlike samewerking tussen DLWK en LNR-IGG insake die verwerking van proefresultate afgewag word.

     Mnr Hanekom

    3. Gebruik van internasionale kwekerye

     Neem kennis dat saadmaatskappye wel met internasionale kwekerye skakel en besluit dat die saak daar gelaat word.

   2. Bemesting

    1. Terugvoering van Bemestingstaakspan

     Geen verdere inligting word deur die taakspan rapporteer nie. Mnr Hanekom (DLWK) rapporteer omtrent die proewe op Tygerhoek en Langgewens waarin verskillende stikstof bemestingspeile evalueer word. Geen noemenswaardige resultate kon nog waargeneem word nie.

     Besluit dat dr de Kock volledige besonderhede van die proewe ten opsigte van verskillende stikstofpeile van mnr Hanekom sal bekom, dit bestudeer en verdere aanbe­velings by 'n volgende Werkgroepvergadering maak. Dr Hardy sal ook die resultate van werk wat hy reeds gedoen het aan dr de Kock voorsien.

     Dr De Kock
     Mnr Hanekom

    2. Wisselbou-projek somersaaigebiede – bemes­ting onder besproeiing

     Geen verdere inligting word rapporteer nie.

     Dr Nel

   3. Ontwikkelingsplan vir canola

    Besluit dat die saak oorstaan totdat verdere inligting beskikbaar is.

    Dr De Kock

   4. Terugvoering – THRIP-projek

    Neem kennis dat die US suksesvol was met die aansoek vir addisionele befondsing vanaf THRIP en R397 000 vir 2005 toegestaan is. Die aanwending daarvan sal in oorleg met die betrokkenes bepaal word. Aansoek vir befondsing vir 2006 is ook ingedien.

    Besluit dat vordering rapporteer sal word.

    Prof Agenbag

   5. Inligting in verband met saadbehandeling teen swamme en insekte

    Neem kennis dat die werk in proses is en vordering insake die proewe met saadbehandelingsmiddels rapporteer sal word.

    Dr Lamprecht
    Prof Agenbag

  2. Lupiene

   1. Nasionale cultivarproewe

    Mnr Hanekom gee toeligting omtrent die 2005 cultivar­proewe en sê dat die verwerking van die statistieke nog in proses is. Volledige inligting sal in die Januarie uitgawe van Lupino publiseer word.

    D Hanekom
    Redaksie

   2. Saadbehandeling teen swamme en insekte by lupiene

    Neem kennis dat die werk in proses is en vordering insake die saadbehandelingsproewe (lupiene) by die volgende vergadering rapporteer sal word.

    Dr Lamprecht

  3. Weerstandbiedendheid: raaigras

   Neem kennis dat die verslag insake raaigrasweerstand­biedendheid gereed is.

   Besluit dat die DLWK die verslag aan PNS kantoor sal voorsien en dit ter inligting by die notule aangeheg sal word.

   Me Swanepoel
   PNS

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Stoppelbestuur van canola / swartstam

    Neem kennis dat mnr Van Coller met die projek begin het, maar dat administratiewe reëlings tussen DLWK en PNS nog uitstaande is.

    Besluit dat die uitstaande reëlings ten opsigte van die swartstam projek administratief tussen Dr Griessel (PNS) en Dr Trautmann (DLWK) aangespreek moet word.

    Dr Griessel
    Dr Trautmann

   2. Voorkoms en monitering van bogrondse insekte, plae, slakke en bolwurms

    Dr Tribe rapporteer terugvoering oor die ondersoek na "slakke" wat op koring voorgekom het. Dit blyk die koringslakkewer te wees. Daar is nie baie inligting in die literatuur beskikbaar nie en geen chemiese beheermiddels is daarvoor registreer nie. Die kewers kom nie op canola voor nie.

    Besluit dat aangesien dit 'n aangeleentheid vir die koringbedryf is, die saak daar gelaat word.

    Daar word verder kennis geneem van die inligting soos in die notule van die "Werkgroep vir beter vestiging van canola" gehou op 24 Oktober 2005 vervat. Die konsep­voorstel ten opsigte van die beoogde veldeksperiment sal op 1 Desember finaliseer word en voorstelle sal daarna aan die Werkgroep voorgelê word.

    Neem kennis dat dr Tribe terugvoering sal gee insake die ontwikkeling van tegnieke / valstrikke om insekte en slakke optimaal te kan moniteer. Besluit dat die verslag insake tegnieke om insekte en slakke optimaal te kan moniteer by die notule aangeheg sal word.

    Dr Tribe
    PNS

    Neem kennis en besluit dat produsente / instansies aangemoedig word om via die "Slakwerkgroep" aansoek te doen dat ad hoc ondersoeke gedurende die seisoen uitgevoer kan word sodra die behoefte daarvoor sou ontstaan.

    Almal

   3. Voorlegging van dr Kfir: Ruitrugmot

    Neem kennis en besluit dat die voorlegging oor die voorkoms en beheer van die ruitrugmot tot 'n later geleentheid oorstaan.

    Voorsitter

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat geen uitgawe in September verskyn het nie en dat die volgende uitgawe in Januarie 2006 die resultate van die 2005 cultivarproewe sal akkommodeer.

   Die samevatting van die reeks radiopraatjies sal in die Maart 2006 uitgawe verskyn.

   Verdere sake

   Insekbeheerprogramme se invloed op bye.

   Redaksie

   1. Radiopraatjies

    Die Voorsitter bedank Dr de Kock en alle deelnemers aan die reeks radiopraatjies.

    Die samevatting van die inligting is op die PNS webwerf beskikbaar en sal ook as 'n bundel skriftelik beskikbaar gestel word.

    Redaksie

  2. Lupino

   Die vorige uitgawe het in September verskyn en die volgende uitgawe wat in Januarie 2006 verskyn sal die resultate van die 2005 cultivarproewe akkommodeer.

   Besluit dat daar weer navraag gedoen sal word omtrent die artikel deur mnr H Kotzé oor die beperkte beskikbaarheid van lupiene vir die veevoerbedryf.

   Mnr J Loubser
   Redaksie

  3. Inligtingsdae 2006

   20 Julie 2006 CBK Boeredag
   13 September 2006 Riversdal Boeredag
   30/31 Augustus 2006 Besigtiging van cultivar Proewe

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Die landboubesighede het weer die konsep graderings­vereistes in die praktyk evalueer en is in die proses om die vergelykende toetse ten opsigte van die persentasie vreemde materiaal tussen die handsiffie en die laboratoriumreiniger te ontleed. Sodra die evalusies ten opsigte van die persentasie vreemde materiaal en die metodiek wat gebruik moet word, afgehandel is, sal die rolspelers in oorleg met die veevoervervaardigers 'n aanbeveling aan die Tegniese Graderingswerkgroep vir verdere oorweging maak. 'n Aanbeveling sal tydens die 2006 GSA Jaarvergaderings gemaak word. Eers sodra eenstemmigheid bereik is, sal dit na die Departement Landbou vir afkondiging verwys word.

    Besluit dat vordering insake die graderingsregulasies rapporteer sal word.

    Mnr Van Papendorp

  2. Mark - Lupiene

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  3. Produsente – Canola

   1. Plantmetodes vir beter vestiging van canola

    Neem kennis en besluit dat die finale verslag insake plantmetodes vir beter vestiging van canola afgewag word.

    Prof Agenbag

  4. Produsente – Lupiene

   Geen sake.

 10. Saad

  1. Canola

   Neem kennis dat voldoende saad beskikbaar is.

   1. SANSOR Statistiek

    Besluit dat die verlangde inligting insake die totale hoeveelheid saad wat per jaar aangekoop word vanaf SANSOR afgewag word en aan lede kommunikeer sal word sodra dit beskikbaar is.

  2. Lupiene

   Neem kennis dat genoeg saad beskikbaar is.

 11. Ander sake

  1. Projekaansoek – soutverdraagsaamheid van canola

   Neem kennis van die projek aansoek deur prof Agenbag, US, soos by die sakelys aangeheg (begroting vir 2006 en 2007 sal onderskeidelik R67 200 en R62 720 bedra). Die doelwit van die studie sal wees om addisionele inligting insake die groei vereistes van canola te verskaf. Inligting oor soutverdraagsaamheid van canola sal help om landgeskiktheidskriteria te ontwikkel, en mag ook in besproeiingsareas help om norme vir die gebruik van lae kwaliteit (brak) water te ontwikkel. Koring sal as verwysingsgewas gebruik word.

   Die vergadering besluit dat

   • die aansoek ondersteun word en vir oorweging na die Tegnologie Komitee verwys word, maar sekere punte heroorweeg moet word;
   • Dr Griessel (Tegnologie Komitee) en Prof Agenbag moontlike wysigings in die aansoek sal oorweeg voordat dit vir moontlike befondsing deur die Tegnologie Komitee oorweeg sal word.
   • Terugvoering rapporteer sal word.

   Dr Griessel
   Prof Agenbag

 12. Volgende vergadering

  Neem kennis dat die volgende vergadering vir 9 Februarie 2006 skeduleer is.

  Verdere vergaderings vir 2006 is soos volg:

  • 12 April 2006
  • 14 Junie 2006
  • 17 Augustus 2006
  • 30/31 Augustus – besigtiging van proewe
  • 29 November 2006 – sfsluitingsfunksie
  • 30 November
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen afgesluit en verdaag. Lede word 'n Geseënde Feesgety en voorspoedige 2006 toegewens.