Soybean and maize (dryland) 2013/2014 Sojabone and mielies (droëland)

Mpumalanga
Area / gebied Piet Retief ¹ Kinross ²
Crop / gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
BT
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
BT
Soybeans
Sojabone
RR
Precision
Presisie
Maize
Mielies
Precision
Presisie
Cultivation system / bewerkingstelsel No-till / geen No-till / geen Conv. / konv. Conv. / konv. No-till / geen No-till / geen
Date safex future price / Datum safex termynkontrakprys 05/2014 07/2014 05/2014 07/2014 05/2014 07/2014
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 6.50 2.50 6.50 2.51 8.90
Nett price at silo / Netto siloprys R/ton 4 967 1 691 4 967 1 691 5 074 1 857
  Safex R/ton 5 150 2 102 5 150 2 102 5 150 2 102
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 282 0 282 0 170
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 183 129 183 129 76 75
Gross income at silo / Bruto inkomste by silo R/ha 12 418 10 992 12 418 10 992 12 735 16 524
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 718 1 495 718 1 495 1 136 2 242
  Own / Eie R/ha 330 0 330 0 210 0
  Purchased / Gekoop R/ha 388 1 495 388 1 495 927 2 242
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 392 2 964 1 392 2 964 110 2 615
Lime / Kalk R/ha 419 419 419 419 81 81
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 384 796 375 662 486 489
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheer­middels R/ha 165 0 165 439 18 151
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 559 143 559 143 927 611
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 250 250 634 509 148 149
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 250 250 397 286 180 180
Interest on Working Capital / Rente op Bedryfskapitaal (iv) R/ha 221 352 246 360 168 340
Harvesting Costs / Oeskoste (v) R/ha 280 280 280 280 281 282
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 638 7 388 5 167 7 556 3 537 7 140
Gross margin / Bruto marge R/ha 7 780 3 603 7 251 3 435 9 198 9 384
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 267 267 267 279 360 288
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 7 513 3 336 6 984 3 156 8 838 9 095
Own seed / Eie saad 80% 0% 50% 0%

Source: Group discussions 2012¹ and 2013² and adjusted with price indices.
Bron: Groepsbesprekings 2012¹ en 2013² en aangepas met prysindekse.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises

Piet Retief (No-till / geen bewerking)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 750 4 953 5 866 6 780 7 693 8 607
4 950 5 373 6 326 7 280 8 233 9 187
5 150 5 793 6 786 7 780 8 773 9 767
5 350 6 213 7 246 8 280 9 313 10 347
5 550 6 633 7 706 8 780 9 853 10 927
Piet Retief (Conventional / konvensioneel)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 750 4 424 5 337 6 251 7 164 8 076
4 950 4 844 5 797 6 751 7 704 8 659
5 150 5 264 6 257 7 251 8 244 9 238
5 350 5 684 6 717 7 751 8 784 9 818
5 550 6 104 7 177 8 251 9 324 10 398
Kinross
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 750 6 277 7 212 8 194 9 082 10 016
4 950 6 697 7 672 8 696 9 622 10 596
5 150 7 117 8 132 9 198 10 162 11 176
5 350 7 537 8 592 9 700 10 702 11 756
5 550 7 956 9 052 10 202 11 242 12 336
Subscribe: receive ICBs via e-mail