Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 5 Oktober 2010 in die Raadsaal van die Proteïennavorsingstigting, Rivonia 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Mnr E Maree.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die laaste vergadering van die Sojawerkgroep vir 2010.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Mnr JSG Joubert PNS Vise-Voorsitter
  Mnr J Botma Produsent: Noord-Vrystaat
  Mnr P Botha GraanSA
  Mnr L Büchner Kanhym Landgoed
  Dr P Caldwell Universiteit van KwaZulu-Natal
  Mnr GP de Beer PNS-kontrakteur
  Dr J de Kock PNS
  Mnr J Erasmus LNR-IGG
  Dr J Dreyer LNR-IGG
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KZN
  Mnr G Farr RNRF
  Dr M Griessel PNS
  Mnr C Havenga PNS
  Mnr E Maree PNS-kontrakteur
  Mnr T Prinsloo LNR-IGG
  Mnr FAS Potgieter PNS/GraanSA
  Me M Scheepers Nasionale Departement Land­bou
  Mnr WF van Wyk PNS-Kontrakteur
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Me M du Preez Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr G Roos Produsent
  Mnr D Cronje GraanSA
  Me A Enslin SAGIS
  Mev E Harmse Sekretariaat

 4. Personalia

  Geen.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar.

 6. Goedkeuring van notule

  1. Notule van die Sojawerkgroepvergadering van 27 Julie 2010

   Besluite:

   1. Dat die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 27 Julie 2010 goedgekeur word.
   2. Dat die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 27 Julie 2010 na die Bemarkingskomitee ver­wys word vir plasing op die webblad van die PNS.

  Die Voorsitter bedank Mev Harmse vir 'n puik notule.

 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   Kennis word geneem van die oesskattings wat as Bylae B by die sakelys aangeheg is.

   Me Scheepers lê die finale produksieskatting syfers van die Oesskattingskomitee van 23 September 2010 voor aan die vergadering. Volgens die finale produksieskatting word die kommersiële sojaboonoes vir die 2009/2010 produk­sie­seisoen op 560 950 ton gestel, wat 0,8% minder is as die vorige skatting van 565 700 ton. Die oppervlakte beplant is onveranderd gelaat op 311 450 ha.

   Volgens die finale produksieskatting is die grootste soja­boon­oes in Mpumalanga geproduseer, naamlik 239 250 ton, gevolg deur die Vrystaat met 147 250 ton, KwaZulu-Natal met 73 500 ton en Limpopo met 50 400 ton. Die oorblywende provinsies verteenwoordig 50 550 ton. Sojabone onder besproeiing beloop sowat 37 000 ha. Die afgelope seisoen se sojaboonoes van 560 950 ton is dit die grootste plaaslike oes wat nog ooit behaal is in Suid-Afrika.

   Die huidige oes van 560 950 ton is 8,7% meer as die vorige seisoen se produksie van 516 000 ton en 65% meer as die vorige 5 jaar se gemiddelde oes van 339 900 ton. Die huidige oes is ook 111% meer as die vorige 10 jaar se gemiddelde oes van 265 916 ton.

   Die gemiddelde opbrengs vir 2009/2010 is 1,80 t/ha, wat 17,1% laer is as die 2,17 t/ha van die vorige seisoen. Die laer opbrengs kan onder andere toegeskryf word aan die oormatige reënval wat ondervind is in sekere dele van die produksiegebiede. SAGIS lewerings is tans 526 000 ton teenoor die skatting van 560 950 ton met 'n verskil van 35 000 ton. Daar word ook 'n opname gemaak om vas te stel hoeveel saad teruggehou word ten opsigte van sojabone en die syfer beloop voorlopig tussen 20 000 en 25 000 ton.

   Die Voorsitter spreek sy dank en waardering uit teenoor die Oesskattingskomitee vir die goeie werk wat gedoen word deur die jaar.

   Die Voorsitter noem dat aandag geskenk moet word aan die aangewese manier om hoër opbrengs te verkry. Indien daar in die buite­land navraag gedoen sou word is die antwoord dat 'n wisselbou sisteem hoër opbrengste gee.

   Die eerste skatting van die Sojawerkgroep vir die 2010/2011 seisoen ten opsigte van sojabone beloop sowat 360 000 ha. 'n Styging van 16% teenoor die vorige seisoen van 311 450 ha.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word van die finale oesskatting vir die 2009/10 produksie jaar.

    Lede

  2. SAGIS

   Kennis word geneem van die Maandelikse Bulletin, ge­da­teer 19 Augustus 2010, en die Weeklikse Bulletin ge­da­teer 14 September, wat as Bylae C by die sakelys aangeheg is.

   Na bespreking van die Weeklikse Bulletin besluit die Voor­sitter dat Me Enslin versoek word om meer detail inligting te verskaf insake item 11 en meer spesifiek die "Trade / Handel" gedeelte.

   Besluit:

   1. Dat Me Enslin versoek word om meer detail inligting te ver-skaf insake item 11 en meer spesifiek die "Trade / Handel" ge­deelte.

    Voorsitter
    Mnr Keun

  3. Provinsies

   1. KwaZulu-Natal

    Hierdie aangeleentheid word onder item 9.1 bespreek.

   2. Mpumalanga en Gauteng

    Hierdie aangeleentheid word onder item 9.2 bespreek.

   3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

    Hierdie aangeleentheid word onder item 9.3 bespreek.

   4. Vrystaat

    Hierdie aangeleentheid word onder item 9.4 bespreek.

   5. Oos-Kaap, Noord-Kaap en Suidwestelike Dis­trik­te

    Hierdie aangeleentheid word onder item 9.5 bespreek.

  4. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   Kennis word geneem dat die verwagtinge is dat dit 'n La Niña jaar gaan wees, met ander woorde, 'n nat jaar met normale reën­ver­spreiding oor die droogte tydperk van Januarie en Februarie, word voorspel. Die Ooste kan wel 'n midsomer droogte verwag hoewel dit van korte duur sal wees. Alle aanduidings is dat die eerste goeie lente reën na die helfte van Oktober sal plaasvind.

  5. Mikpunte – 2015

   Hierdie aangeleentheid word onder item 9 bespreek.

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   Dr Griessel noem dat Oil World 'n toename voorspel in die prys van plantolie. Die American Soybean Association se voorspelling vir die tydperk Junie 2010-Junie 2011 is dat die sojaboon-olie prys sal verhoog met 16% terwyl die prys van sojaboon-oliekoek met 6% sal daal en die prys van saad ook met 3% sal verhoog.

   Na aanleiding van die wêreldvoorsiening vir die 10 oliesade is Oil World se verwagtinge soos volg:

   2008/2009 2009/2010
   Openingsvoorraad 59.7 81
   Produksie 440.2 440.4
   Verbruik/Vooruitskatting 418.9 439
   Eindvoorraad 81.8 81
   Verhouding van voorraad tot die verbruik 19.3 18.6

   Waarde van sojabone afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland Durban soos op 4 Oktober 2010
   Verskeping: R3 106   |   Wisselkoers: R6.96/US$
   Geland Durban 47% proteïen oliekoek 3 106.00
   Vervoer na Randfontein (per ton) 260.00
   Rente 2 weke 15% 19.00
   0,5% hanteringsverlies 16.00
   Gelande prys 3 399.00
   Waarde van volvetsoja 110% R3 739.00
   Min koste om sojabone na volvetsojabone te verwerk 957.00
   – Vervoerkoste na volvet-aanleg 150.00
   – Stoorkoste 115.00
   – Rente 15% (6 maande) 229.00
   – Ekstrusiekoste 285.00
   – 5% ekstrusieverlies 248.00
   Afgeleide produsenteprys vir sojabone (op plaas) – R/ton R2 783.00

  2. SAFEX

   (Besluit 8.2.1 van Sojawerkgroep van 27 Julie 2010)

   Kennis word geneem van die SAFEX-termynprys van soja­bone soos op 20 September 2010 wat as Bylae E by die sakelys aangeheg is.

   Mnr Potgieter noem dat die SAFEX-termynprys vir Oktober R3 255 is, terwyl Maart 2011 se termynprys sowat R3 100 beloop.

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   Mnr Du Plessis rapporteer dat PANNAR en Link Seed se bestellings vir sojaboonsaad sowat 18% meer is as die vorige seisoen. Probleme word tans ervaar deurdat van die produsente se finansiering nog nie goedgekeur is nie. Die grootste produksiegebied het nog geen reën gekry nie en het die sojabone onder besproeiing nie genoeg water om te besproei nie. Dus is daar nog weinig sojabone in KZN geplant.

   Mnr Havenga noem dat die algemene gevoel onder die sojaboonprodusente in KwaZulu-Natal is dat hul meer sojabone gaan plant. Sowat 32 000 ha sojabone word verwag in die 2010/2011 seisoen in KwaZulu-Natal.

   1. Super Sojakompetisie – terugvoering

    Kennis word geneem van die inhoud van die verslag van die Super Sojakompetisie, wat as Bylae F by die sakelys aangeheg is.

    Mnr Du Plessis rapporteer dat die Super Sojakompetisie vir 2010 baie goed afgeloop het. Volgens Mnr Havenga was daar 65 inskrywings vir die Super Sojakompetisie. Meeste van die produsente het meer as een (1) land ingeskryf vir die Super Sojakompetisie en was daar dus net 32 pro­du­sente wat deelgeneem het.

    Mnr Havenga noem dat produsente in 2011 beperk gaan word tot 2 lande per produsent, aangesien 65 inskrywings te veel is om te hanteer en daar nie genoeg aandag gegee kan word aan elke deelnemer nie. Dit is baie belangrik dat die detail van die kompetisie met elke deelnemer bespreek word.

    Die Voorsitter spreek sy dank teenoor Mnre Du Plessis en Havenga uit vir die werk wat gedoen word met die kom­pe­tisie. Hy meld verder dat Prof Gous tans besig is om die tendense van die afgelope 20 jaar se resultate van die Super Sojakompetisie te verwerk.

   2. Navorsing

    Mnr Du Plessis meld dat daar 'n bestaande volvet aanleg op Bergville is wat tans besig is met opgradering na 'n heksaan-aanleg. Die aanduidings is dat daar sowat 15 000 ton sojabone per maand by die aanleg verwerk sal kan word.

   3. "No-Till"-Boeredag, 8 en 9 September 2010

    Mnr Du Plessis noem dat die "No-Till"-Boeredag op 8 en 9 September 2010 plaasgevind het en baie suksesvol was. Daar was 250 geregistreerde afgevaardigdes wat die dag bygewoon het en 38 uitstallers. Baie kommerwekkend is dat daar baie min produsente is wat die dag bygewoon het.

    Mnr Van Wyk vra of dit moontlik is dat die demon­stra­sie­proewe eerder onder spilpunt gedoen word as op droëland. Mnr Du Plessis onderneem om die demonstrasieproewe met die "No-Till"-Komitee te bespreek vir moontlike aan­pas­sing.

    Dr Dreyer noem dat hy baie beïndruk was met die lesing van Mnr A de Villiers. Dr De Kock vra of dit moontlik is dat Mnr A de Villiers dieselfde lesing wat hy by die "No-Till" gegee het ook by die werkgroep kan gee. Na bespreking besluit die Voorsitter dat Mnr A de Villiers tydens 'n volgende vergadering na die werkgroep genooi sal word om 'n voorlegging te maak insake "No-Till" bewerking.

    Mnr Du Plessis meld dat die "No-Till"-Boeredag vir 2011 geskeduleer is vir 6-8 September. Mnr Du Plessis rig 'n versoek tot die PNS om moontlik 'n buitelandse spreker te borg vir die "No-Till"-Boeredag 2011. Hierdie aan­ge­leent­heid word na die Bemarkingskomitee verwys vir verdere bespreking.

    Besluite:

    1. Dat Mnr A de Villiers tydens 'n volgende vergadering na die werkgroep genooi sal word om 'n voorlegging te maak insake "No-Till" bewerking.

     Dr De Kock
     Mnr Keun

    2. Dat die moontlikheid om 'n buitelandse spreker te borg vir die "No-Till"-Boerdag 2011 na die Bemarkingskomitee verwys word vir verdere bespreking.

     Sekretaresse

   4. Phomopsis

    (Besluit 7.3.1.1 van Sojawerkgroep notule van 27/07/10)

    Kennis word geneem van die skrywe van Mnr Jarvie wat aan Dr Caldwell gestuur is insake phomopsis. Hierdie skrywe sal by die volgende sakelys van die werkgroep aan­ge­heg word vir kennisname.

    Mnr Erasmus noem dat phomopsis op verskillende cul­ti­vars bevestig is en wel op drie lokaliteite naamlik Kinross, Empangeni en Rustenburg.

    Die Voorsitter meld dat daar tydens 'n volgende ver­ga­dering van die Sojawerkgroep 'n kundige genooi sal word om meer inligting te verskaf van nuwe siektes op sojabone wat onbekend is aan die lede.

    Mnr Potgieter sê dat GSA ook meer aandag aan hierdie aangeleentheid sal gee en meld dat sojabone wat gespuit is met die swamdoder Abacus tot gevolg het dat daar minder phomopsis voorgekom het.

    Besluite:

    1. Dat die skrywe van Mnr Jarvie aan Dr Caldwell insake phomopsis by die volgende sakelys van die werkgroep aangeheg sal word vir kennisname.

     Mnr Keun
     Sekretaresse

    2. Dat daar tydens 'n volgende vergadering van die Soja­werkgroep 'n kundige genooi sal word om meer inligting te verskaf van nuwe siektes op sojabone wat onbekend is aan die lede.

     Voorsitter
     Mnr Keun

  2. Mpumalanga en Gauteng

   Kennis word geneem dat daar volgens navrae van pro­du­sente in die Stofberg, Lydenburg, Carolina, Belfast en Wonderfontein gebied 'n 14-15% afname in mielie­produksie gaan wees waarvan 8% meer sojabone gaan plant. Sowat 160 000 ha sojabone sal in Mpumalanga geplant word.

   Mnr Van Wyk noem dat na sy onlangse boeredag in Groot­vlei dit blyk dat daar sowat 15 000 ha sojabone in Gauteng geplant sal word.

   Mnr Büchner meld dat daar 'n moontlikheid bestaan dat Kanhym hul aanleg wil uitbrei. Die vergadering sal op hoogte gehou word van verdere ontwikkeling.

   1. Navorsing

    Geen verslaggewing.

   2. Bespreek elke individuele strook­demon­stra­sieproef

    Geen verslaggewing.

  3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

   Mnr Potgieter is van mening dat die produsente in die Noord­wes provinsie vanjaar 20% van hul mielie-aanplantings gaan omswaai na sojaboon-aanplantings. Daar sal sowat 15 000 ha sojabone in die Noordwes provinsie geplant word.

   Kennis word geneem dat sowat 20 000 ha sojabone in die Limpopo provinsie geplant sal word.

   Mnr Potgieter noem dat daar 'n paar produsente is wat sojaboonverwerking op hul plase doen.

   1. Navorsing

    Geen verslaggewing.

   2. Ander

    Geen verslaglewering.

  4. Vrystaat

   Mnr Maree noem dat daar sowat 37% minder koring geplant gaan word in die Vrystaat en dat daar heelwat meer sojabone geplant gaan word. Mnr Botma meld dat daar heelwat meer produsente is wat sojabone gaan plant hierdie seisoen, maar dat dit baie klein is. Sowat 115 000 ha sojabone sal in die Vrystaat geplant word.

   Mnr Maree meld dat daar 'n klein aanleg op Warden is wat sowat 12 000 ton sojabone per jaar verwerk. Die Voorsitter noem dat VKB besig is om 'n aanleg op Villiers op te rig wat sowat 15 000 ton sojabone per maand sal verwerk.

   1. Navorsing

    Geen verslaggewing.

   2. Individuele strookdemonstrasieproewe

    Geen verslaggewing.

  5. Oos-Kaap, Noord-Kaap en Suidwestelike Dis­trikte

   Kennis word geneem dat sowat 1 000 ha sojabone in die Oos-Kaap geplant gaan word.

   Daar word verder kennis geneem dat sowat 1 000 ha soja­bone in die Noord-Kaap geplant sal word.

   Mnr Farr rapporteer dat alles steeds in plek is vir die aan­leg wat in Koega gebou gaan word deur Rainbow Nations Renewable Fuels (RNRF). Geen nuwe inligting tans be­skik­baar is nie en sal die vergadering op hoogte gehou word van enige verdere verwikkelinge.

   1. Navorsing

    Geen verslaggewing.

   2. Ander

    Geen verslaglewering.

  6. Algemeen

   Geen rapportering onder die besprekingspunt "Algemeen".

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe

   1. Nasionale cultivarproewe 2009-2010

    (Besluite 10.1.1 en 10.2.1 van Sojawerkgroep notule van 27/07/10)

    Kennis word geneem van die voorlegging van Mnr Jan Erasmus wat voorgelê word aan die vergadering. Die Voor­sitter reël dat die voorlegging by die volgende sakelys van die werkgroep aangeheg sal word vir kennisname.

    Mnr Erasmus noem dat die nasionale cultivarproewe nie so goed presteer het hierdie seisoen nie, aangesien meeste van die cultivarproewe misluk het.

    Die lokaliteitsverdeling is soos volg gedoen:

    Koelgebied 8 Matige gebiede 18 Warm gebiede 14
    Bethlehem OVS Bothaville OVS Atlanta MP
    Delmas MP Cedara PD1 KZN Brits NW
    Ermelo MP Cedara PD2 KZN Empangeni PD1 KZN
    Ficksburg OVS Dundee KZN Empangeni PD2 KZN
    Kinross MP George Bespr OK Empangeni KZN
    Memel OVS George Drg OK Groblersdal MP
    Reitz OVS Glen OVS Koedoeskop MP
    Villiers MP Greytown KZN Richardsbaai KZN
    Wonderfontein MP Greytown Kranskop KZN Rietrivier NK
    Hopetown NK Rustenburg NW
    Keiskamahoek OK Vaalharts NK
    Lichtenburg NW Warmbad Drg LP
    Newcastle KZN Warmbad Bespr LP
    Potchefstroom B PD1 NW
    Potchefstroom B PD2 NW
    Potchefstroom Drg NW
    Tygerhoek OK
    Vryheid KZN

    Die volgende lokaliteite is nie geplant nie weens probleme en die resultate kon nie gebruik word nie:

    Nie geplant (3) Swak stand (4) Tegniese (15) kv probleem %
    Hopetown Ficksburg Atlanta x
    Warmbad Drg Rietrivier x
    Ermelo Groblersdal x
    Richardsbaai Bothaville Bothaville Bothaville 22.5
    Dundee Empangeni PD1 Enpangeni PD1 33.5
    Empangeni PD2 Empangeni PD2 29.7
    Empangeni PD3 Empangeni PD3 35.6
    George Drg George Drg 32.6
    George Bespr x
    Vaalharts Vaalharts 24.9
    Keiskamahoek x
    Warmbad Bespr x
    Vryheid x
    Newcastle x
    Tygerhoek x
    Memel x
    Reitz x

    Mnr Erasmus onderneem om 'n vergadering te reël met alle medewerkers van die nasionale cultivarproewe, in die nuwe seisoen om seker te maak dat grondmonsters geneem word en die regte behandelings toegedien word.

    Die Voorsitter versoek Dr De Kock om die probleme wat ervaar word op George met Mnr Piet Lombard van DLWK te bespreek wanneer hy gesprek voer met hom oor die Canola cultivarproewe in die Wes-Kaap.

    Die Voorsitter reël dat die aanbevelings van die nasionale cultivarproewe aan die lede van die werkgroep gestuur sal word.

    Besluite:

    1. Dat die voorlegging by die volgende sakelys van die werk­groep aangeheg sal word vir kennisname.

     Mnr Keun
     Sekretaresse

    2. Dat Mnr Erasmus 'n vergadering sal reël met alle mede­werkers van die nasionale cultivarproewe, in die nuwe seisoen om seker te maak dat grondmonsters geneem word en die regte behandelings toegedien word.

     Mnr Erasmus

    3. Dat Dr De Kock die probleme wat ervaar word op George met Mnr Piet Lombard van DLWK sal bespreek tydens 'n gesprek met hom oor die Canola cultivarproewe in die Wes-Kaap.

     Dr De Kock

    4. Dat die aanbevelings van die nasionale cultivarproewe aan die lede van die werkgroep gestuur sal word.

     Mnr Keun
     Sekretaresse

  2. Roes

   1. Silikonkongres – Brasilië

    Dr Caldwell rapporteer dat sowat 500 afgevaardigdes die Silikonkongres in Brasilië bygewoon het en dat die kongres baie goed georganiseerd was. Goeie werk is gedoen oor hoe silikon groei verbeter. In Australië gebruik druiwe­pro­dusente silikon as deel van hul produksie metodes, wat tot gevolg het dat daar minder oesverliese is en produsente wat silikon gebruik word meer betaal vir hul druiwe-oeste.

    In Brasilië word silikon gebruik in die produksie van suiker­riet, maar silikon word nog nie ten volle opgeneem deur soja­boon­plante nie. Die sojaboonprodusente in Brasilië word aangemoedig om die grond te bekalk met kalsium­si­li­kaat in plaas van kalsiumkarbonaat as deel van hul boer­dery praktyk, aangesien die kalsiumsilikaat die pH verhoog en die plant sy suurheid verloor kan silikon ten volle deur die sojaboonplant opgeneem word. Die silikon wat dan deur die sojaboonplant opgeneem word verhoed siektes van die grondgedraagte patogene en bied ook verdere voordele aan die sojaboonplant byvoorbeeld droog­te­weerstand, beter plantestand en koue toleransie.

    In 'n ekonomiese analise wat gedoen is, is daar bewys dat as gevolg van die verhoogde sojaboonopbrengs dit steeds winsgewend vir die produsent is om kalsiumsilikaat toe te dien in plaas van kalsiumkarbonaat.

   2. Roesmiddels

    Kennis word geneem van die aanbeveling van die Soja­boon­roeswerkgroep aan die PNS, dat die werkgroep sal ontbind en daar 'n alternatief oorweeg sal word.

    Hierdie aangeleentheid word as afgehandel beskou.

  3. Sclerotinia

   Dr De Kock rapporteer dat daar tydens 'n vorige ver­ga­de­ring genoem is dat daar 'n produk "Gliogro" van Molcast gebruik kan word vir die beheer van sclerotinia. Hierdie aangeleentheid is verder ondersoek en is daar vasgestel dat die produk geregistreer is as 'n voedings­doel­tref­fend­heidmiddel wat by 'n reeks van plante gebruik kan word vir stresvermindering en nie die beheer van siektes nie. Hier­die produk mag nie gepropageer word as 'n swam­be­heer­middel nie.

   Mnr Van Wyk rapporteer dat hy in samewerking met Philagro die produk "Contans" steeds gaan toets in sy sclerotinia proewe.

  4. Rhizobium

   (Besluit 10.4.1 van die Sojawerkgroepnotule van 27/07/10)

   Die Voorsitter gee kortliks die agtergrond van die verloop van verrigtinge insake die navorsing wat gedoen is op Rhizobium. Gesprek sal gevoer word met die Afdelings­bestuurder, Dr I Rong, van die LNR-NIPB op 6 Oktober 2010. Die werkgroep sal op hoogte gehou word.

   Mnr Potgieter rapporteer dat GSA produsente in kennis gestel sal word om slegs geregistreerde entstowwe te gebruik.

  5. Biobrandstowwe

   Kennis word geneem van die inhoud van die dokument wat as Bylae G by die sakelys aangeheg is.

   Dr Lourens du Plessis moet ook daarop gewys word dat daar 'n biobrandstof lisensie uitgereik is aan die suiker­beet­aanleg te Cradock.

   Besluit:

   1. Dat Dr Lourens du Plessis daarop gewys moet word daar ook 'n biobrandstof lisensie uitgereik is aan die suiker­beet­aanleg te Cradock.

    Mnr Keun
    Sekretaresse

 11. Saad

  Kennis word geneem van die inhoud van die artikels wat as Bylae H by die sakelys aangeheg is.

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2010: datums, terugvoering en reklame

   Mnr De Beer rapporteer dat daar 'n inligtingsdag op Groot­vlei aangebied is op 21 September 2010 deur homself en Mnr Van Wyk. Sowat 30 produsente het die inligtingsdag bygewoon. Heelwat nuwe toetreders het belang gestel om sojabone te plant, terwyl huidige sojaboonprodusente aangedui het dat hul, hul huidige sojaboon-aanplantings wil uitbrei. Mnr De Beer noem dat die inligtingsdag 'n baie suksesvolle dag was.

   Die Voorsitter versoek dat verdere datums van in­lig­tings­dae by die volgende Sojawerkgroepvergadering beskikbaar gestel sal word.

   Kennis word geneem van die volgende inligtingsdae:

   22 Februarie 2011 Sojabooninligtingsdag, Hatfield-proefplaas

   Besluite:

   1. Dat verdere datums van inligtingsdae by die volgende Soja­werkgroepvergadering beskikbaar gestel sal word.

    Lede

   2. Dat kennis geneem word dat die Sojabooninligtingsdag, by die Hatfield-proefplaas plaasvind op 22 Februarie 2011.

    Lede

  2. Wisselbou

   Kennis word geneem dat terugvoering ter gelegener tyd verskaf sal word oor die studie wat Mnr Birch onderneem het rakende die ekonomiese en ander voordele van soja­bone in 'n wisselboustelsel.

   Besluit:

   1. Dat terugvoering ter gelegener tyd verskaf sal word oor die studie wat Mnr Birch onderneem het rakende die eko­no­miese en ander voordele van sojabone in 'n wissel­boustelsel.

    Voorsitter
    Mnr Keun

  3. Totale oppervlakte wat geskik is vir soja­boon­verbouing in Suid-Afrika

   (Besluit 12.3.1 van Sojawerkgroep notule van 27/07/10)

   Kennis word geneem dat die finale verslag rakende die totale oppervlakte wat geskik is vir die verbouing van soja­bone in Suid-Afrika tydens die bekendstelling van die BFAP scenarioverslag bekend gemaak sal word. Die bekend­stel­ling van die BFAP scenarioverslag vind plaas op 27 Oktober 2010.

   Besluite:

   1. Dat die finale verslag rakende die totale oppervlakte wat geskik is vir die verbouing van sojabone in Suid-Afrika tydens die bekendstelling van die BFAP scenarioverslag bekend gemaak sal word.

    Lede

   2. Dat kennis geneem word dat die bekendstelling van die BFAP scenarioverslag op 27 Oktober 2010 aangebied word.

    Lede

 13. Ander sake

  1. Interessante inligting, nuusbrokkies vir plasing op die webtuiste asook kleurfoto's

   Die Voorsitter rig 'n versoek tot lede van die werkgroep om deurlopend foto's en interessante gebeure beskikbaar te stel aan die PNS-kantoor vir plasing op die webblad.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die lede van die werkgroep versoek word om deurlopend foto's en interessante gebeure aan die PNS-kantoor beskikbaar te stel vir plasing op die webblad.

    Lede

  2. Voorlegging: verskillende instansies

   (Besluite 13.2.1 – 13.2.3 van Sojawerkgroep notule van 27/07/10)

   Kennis word geneem dat die volgende voorleggings oor­weeg sal word vir aanbieding by Sojawerk­groep­ver­gader­ings:

   • Dat BASF 'n voorlegging sal maak oor die Agcelence-produkreeks;
   • Dat 'n voorlegging gemaak sal word oor die korrekte aanwending van Roundup Ready-spuitmiddels;
   • Dat 'n voorlegging gemaak sal word deur 'n persoon verbonde aan die Ingeneursfakulteit van die Uni­ver­siteit van KwaZulu-Natal oor sojaboon­verwerk­ings­apparaat; en
   • Dat Mnr A de Villiers 'n voorlegging sal maak insake "No-Till" bewerking.

   Besluite:

   1. Dat BASF 'n voorlegging sal maak oor die Agcelence-produkreeks.

    Dr De Kock

   2. Dat 'n voorlegging gemaak sal word oor die korrekte aanwending van Roundup Ready-spuitmiddels.

    Dr De Kock

   3. Dat 'n voorlegging gemaak sal word deur 'n persoon verbonde aan die Ingeneursfakulteit van die Universiteit van KwaZulu-Natal oor sojaboonverwerkingsapparaat.

    Dr De Kock

   4. Dat Mnr A de Villiers 'n voorlegging sal maak insake "No-Till" bewerking.

    Dr De Kock

  3. Inkomste- en kosteramings: Sojabone, mielies en sonneblom 2010-2011

   (Besluit 7.1.2.4 van Bemarkingskomitee notule van 11/08/10)

   Die Voorsitter gee kortliks agtergrond van die inkomste- en kosteramings wat op die PNS-webtuiste beskikbaar is en jaarliks op datum gehou word onder leiding van Mnr Joubert.

   Die PNS Bemarkingskomitee het dit goedgedink om dit vir die produsent so maklik moontlik te maak deur 'n doen-dit-self vorm op die PNS-webtuiste beskikbaar te stel sodat die produsent sy eie inkomste- en kosteramings kan bepaal.

   Die Voorsitter stel Me Du Preez aan die beurt om 'n demonstrasie aan die werkgroep te gee na aanleiding van die inkomste- en kosteramings doen-dit-self vorm op die PNS-webtuiste.

   Die Voorsitter reël dat 'n voorbeeld van die inkomste- en kosteramings doen-dit-self vorm op die webtuiste by die volgende sakelys van die werkgroep aangeheg sal word vir kennisname.

   Mnr Joubert verduidelik kortliks die samestelling van die inkomste- en kosteramings wat ingebind is as Bylae I.

   Mnr Joubert maak verskoning vir die manier waarop die inligting ingebind is in die sakelys en noem dat dit nie in 'n logiese volgorde ingebind is nie. Hierdie aangeleentheid sal met PNS-kantoor opgevolg en bespreek word.

   Verder spreek Mnr Joubert sy dank uit teenoor die Agri­besighede vir hul insette wat gebruik is in die inkomste- en kosteramings.

   Op 'n vraag van Mnr Botma by die opsomming van die sojaboonprys en veral die eie saad van R41, word besluit dat die aangeleentheid na Mnr Ferreira verwys sal word en terugvoering in die verband by die volgende vergadering deurgegee sal word.

   Besluite:

   1. Dat 'n voorbeeld van die inkomste- en kosteramings doen-dit-self vorm op die webtuiste by die volgende sakelys van die werkgroep aangeheg sal word vir kennisname.

    Mnr Keun
    Sekretaresse

   2. Dat die volgorde waarin die inkomste- en kosteramings ingebind is in die sakelys van die werkgroep met die PNS-kantoor opgevolg en bespreek sal word.

    Mnr Keun
    Sekretaresse

   3. Dat die sojaboonprys en veral dié van eie saad van R41.00 met Mnr Ferreira bespreek sal word en terug­voering in die verband by die volgende vergadering deur gegee sal word.

    Mnr Keun
    Sekretaresse

  4. Lys van pamflette en artikels

   (Besluite 7.2.1.1 en 7.2.1.3.4 van Sojabeplannings­taakspan van 26/07/10)

   Kennis word geneem van die lys van Pamflette en artikels wat as Bylae J by die sakelys aangeheg is.

   Die Voorsitter nooi die lede van die Sojawerkgroep uit om enige onderwerpe van belang aan die PNS deur te gee vir moontlike publisering deur middel van artikels en/of pamflette.

   Die Voorsitter onderneem dat die beskikbare verwerk­ings­kapasiteit in die vorm van 'n artikel beskikbaar gestel word.

   Dr Griessel onderneem om 'n opsomming van die werklike verbruik van sojabone in Suid-Afrika aan die werkgroep deur te gee.

   Daar word verder kennis geneem dat 'n kundige getaak sal word om meer inligting beskikbaar te stel insake phomopsis.

   Besluite:

   1. Dat die lede van die Sojawerkgroep genooi word om enige onderwerpe van belang, aan die PNS deur te gee vir moont­like publisering deur middel van artikels en/of pamflette.

    Lede

   2. Dat die beskikbare verwerkingskapasiteit in die vorm van 'n artikel beskikbaar gestel sal word.

    Voorsitter

   3. Dat 'n opsomming van die werklike verbruik van sojabone in Suid-Afrika aan die werkgroep deur gegee sal word.

    Dr Griessel

   4. Dat 'n kundige getaak sal word om meer inligting beskik­baar te stel insake phomopsis.

    Voorsitter
    Mnr Keun

  5. Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP)

   Kennis word geneem van die BFAP scenarioverslag wat as Bylae K by die sakelys aangeheg is.

   Daar word verder kennis geneem dat die BFAP scenario­verslag op 27 Oktober 2010 bekend gestel sal word.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die BFAP scenarioverslag op 27 Oktober 2010 bekend gestel sal word.

    Voorsitter
    Mnr Keun

  6. Navorsingsprojekte 2011-2012

   Kennis word geneem dat 'n lys van goedgekeurde projekte vir 2011/2012 tydens die volgende vergadering van die werkgroep beskikbaar gestel sal word.

   Besluit:

   1. Dat 'n lys van goedgekeurde projekte vir 2011/2012 tydens die volgende vergadering van die werkgroep beskikbaar gestel sal word.

    Mnr Keun
    Sekretaresse

  7. Sojaboonproduksiekalender

   Kennis word geneem van die sojaboonproduksiekalender wat as Bylae L by die sakelys aangeheg is.

   Daar word verder kennis geneem dat 'n gedrukte weergawe van die sojaboonproduksiekalender tydens die Sojaboon­inligtingsdag wat plaasvind op 22 Februarie 2011 bekend gestel sal word.

   Die Voorsitter spreek sy dank en waardering uit teenoor Mnr Potgieter vir die opstel van die kalender.

   Besluit:

   1. Dat 'n gedrukte weergawe van die sojaboonproduk­sie­kalender tydens die Sojabooninligtingsdag wat plaasvind op 22 Februarie 2011 bekend gestel sal word.

    Mnr Keun
    Sekretaresse

 14. Datum van volgende vergadering

  Die datums vir die Sojawerkgroepvergaderings tydens 2011 word soos volg geskeduleer:

  • 26 Januarie 2011;
  • 9 Maart 2011;
  • 5 Mei 2011;
  • 27 Julie 2011; en
  • 5 Oktober 2011.
 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die teenwoordiges vir hul insette gelewer en wens almal en hul gesinne 'n Geseënde Kers­fees en Voorspoedige Nuwe Jaar toe.

  Die vergadering verdaag om 13:50.