Wheat, soybean, maize and sunflower (dryland) 2013/2014 Koring, sojabone, mielies en sonneblom (droëland)

Eastern Free State / Oos-Vrystaat
Area / Gebied Reitz / Petrus Steyn / Bethlehem / Warden Frankfort / Vrede
Crop / Gewas Wheat
Koring
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
BT
Sunflower
Sonneblom
Maize
Mielies
BT
Soybeans
Sojabone
RR
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 12/2013 05/2014 07/2014 05/2014 07/2014 05/2014
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 1.80 4.00 2.25 3.50 1.40
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 2 963 5 055 1 789 4 687 1 822 5 049
  Safex R/ton 3 357 5 150 2 102 5 130 2 102 5 150
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 192 0 222 251 183 0
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 203 95 91 193 97 101
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 7 406 9 099 7 158 10 545 6 377 7 068
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 108 502 878 320 878 512
  Own / Eie R/ha 52 202 0 0 0 202
  Purchased / Gekoop R/ha 56 300 878 320 878 310
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 2 697 513 1 417 1 402 1 370 0
Lime / Kalk R/ha 16 0 316 0 316 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 213 844 505 530 505 420
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 395 700 495 17 495 694
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 181 0 181 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 153 153 0 0 0 153
Crop insurance / Oesversekering R/ha 831 1 066 236 780 228 829
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 673 632 626 549 693 526
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 354 337 400 338 387 277
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 307 255 273 216 268 188
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 399 346 405 376 405 357
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 6 446 5 349 5 732 4 529 5 626 3 957
Gross margin / Bruto marge R/ha 960 3 750 1 426 6 015 751 3 111
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 618 468 622 618 413 310
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 342 3 282 804 5 397 338 2 801
Own seed / Eie saad 80% 80% 0% 0% 0% 80%

Source: compiled in cooperation with VKB.
Bron: opgestel in samewerking met VKB.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Wheat harvested with contractor. Other crops with own combine harvester (fuel and repairs only).
  Koring stroop met kontrakteur. Ander gewasse met eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise

Eastern Free State – dryland   Reitz   Oos-Vrystaat – droëland
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 750 1 168 2 099 3 030 3 961 4 892
4 950 1 448 2 419 3 390 4 361 5 332
5 150 1 728 2 739 3 750 4 750 5 772
5 350 2 008 3 059 4 110 5 161 6 212
5 550 2 288 3 379 4 470 5 561 6 652
Eastern Free State – dryland   Frankfort   Oos-Vrystaat – droëland
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 750 691 1 621 2 551 3 480 4 410
4 950 891 1 861 2 831 3 800 4 770
5 150 1 091 2 101 3 111 4 120 5 130
5 350 1 291 2 341 3 391 4 440 5 490
5 550 1 491 2 581 3 671 4 760 5 850
Subscribe: receive ICBs via e-mail