Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 3 Desember 2002 in die PNS-Raadsaal te Rivonia 1. Opening

  Mnr Lubbe open die vergadering met gebed.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, mnr GJH Scholtemeijer, heet almal teen­woordig welkom by die laaste vergadering vir die 2002 jaar.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr GW Bührmann Bührmann Saad
  Mnr AL Bennett Monsanto
  Mnr GP de Beer LNR-IGG
  Dr M Griessel PNS
  Mnr C Havenga Departement Landbou en Om­gewingsake, KwaZulu-Natal
  Mnr ID Lamprecht Departement Landbou, Mpu­malanga
  Mnr JC Lubbe SASS
  Mnr TM Ndwandwe Departement Landbou en Om­gewingsake, KwaZulu-Natal
  Mnr E Maree PNS-kontrakteur, Vrystaat
  Mnr AJ Pretorius LNR-IGG
  Mnr FAS Potgieter GSA
  Mnr NJ Vermaak GSA
  Mnr WF van Wyk PNS-kontrakteur, Mpumalanga en Noordelike Provinsie
  Me M Pretorius Sekretaresse

  Verskonings

  Mnr B de Klerk OTK
  Mnr CJ du Plessis PNS
  Mnr K Nel Nedan Oil Mills
  Mnr L Weber MGK
  Mnr L Killian PNS-kontrakteur, KwaZulu-Natal
 4. Personalia

  Die vergadering neem met leedwese kennis van die afsterwe van 'n Mede-direkteur van mnr K Nel van Nedan Oil Mills.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar met die toevoeging van die volgende besprekingspunt:

  • 12.2.3Proefwerk wat beplan word vir die komende seisoen ten opsigte van sclerotinia.
 6. Notule van die vergadering van 22 Okto­ber 2002

  Die notule is goedgekeur.

 7. Algemene oorsig

  Mnr Lubbe rapporteer dat slegs 70% van die beplande sojaboonaanplantings te Frankfort gerealiseer het en slegs 30% sigbaar opgekom het as gevolg van die droogte. Mnr Lubbe meld verder dat in gesprekke met verskillende instansies wat entstof vervaardig hy verneem het dat daar vanjaar meer entstof gebruik is as die vorige jaar wat dui op 'n groter verwagte / beplande aanplanting as wat algemeen verwag word.

  Kennis word geneem van 'n berig in die Citizen rakende die reënval in Johannesburg. In die berig word gemeld dat die reënval syfers sedert 1 900 aangeteken word en die vorige droogste November was in 1934 gewees met 'n reënval van 37mm, terwyl die afgelope November se reënval slegs 8,7mm was.

  Mnr Maree rapporteer dat die beplande sojaboonaan­plantings te Odendaalsrus sowat 1 200ha was en dat slegs 800ha aangeplant is. Hy meld verder dat daar wel mielies geplant is te Odendaalsrus, Bothaville en Viljoenskroon met die hoop dat dit sal reën. Ladybrand en Maseru het reën gehad waar heelwat aanplantings gedoen is, terwyl hael by Arlington en dele van die Petrus Steyn gebied voorgekom het.

  Mnr Bürhmann rapporteer dat van die produsente hulle saad reeds begin terugstuur, terwyl daar in die Platrand, Volksrust, Standerton en Morgenson omgewings nie geplant word nie. Hy meld verder dat oos van Ermelo goeie sojaboonaanplantings is. Op 'n vraag van die Voorsitter meld mnr Bürhmann dat daar nog suksesvol sojabone geplant kan word tot 16 Desember 2002 in Mpumalanga.

  Mnr Havenga rapporteer dat in KZN die reënval baie laag is, alhoewel dit gedurende Oktober redelik gereën het. In die Vryheid, Dundee en Bergville area is die meeste van die beplande mielies geplant. By Normandene is 50% van die mielies geplant en sou die sojabone net na die mielies geplant word, maar aanplantings word nou negatief beïnvloed deur die droogte in November. Volgens mnr Havenga is minder sojabone onder droëland toestande en besproeing aangeplant.

  Mnr Potgieter rapporteer dat in die Noordwes Provinsie daar heelwat sojabone na die koring aangeplant is, maar dat daar steeds produsente is wat die verwagting het dat die mielieprys nog sal styg. Mnr Potgieter meld dat hy verneem het dat daar wel meer saad verkoop is en dat daar 'n groot aanvraag vir entstof is.

  Mnr De Beer rapporteer dat Potchefstroom slegs 5,5mm reën gehad het en dat die aanplantings nie baie goed lyk nie. Hy meld verder dat die proefplaas by Rietgat 50mm reën gehad het.

  Mnr Van Wyk rapporteer dat slegs sojabone wat ter­selfdertyd as mielies in Mpumalanga geplant word reeds geplant is. Daar is nog geen sojabone na die mielies geplant nie aangesien die grond te droog is. Mnr Van Wyk meld verder dat Kinross ryp gehad het, maar dat die skade nie te erg was nie. Die Kinross omgewing het ook hael­storms gehad.

  Mnr Van Wyk rapporteer dat sojabone slegs onder besproeiing in die Noordelike Provinsie geplant is. Hy meld verder dat daar reeds geplant is by die plekke waar hy betrokke is, maar oor die algemeen lyk die Noordelike Provinsie baie sleg. Die Groblersdal omgewing het heelwat reën gehad en die aanplantings aldaar lyk nie te sleg nie.

  Mnr Vermaak rapporteer soos volg:

  1. Mpumalanga

   Oor die hele streek is dit net in die omgewings van Middel­burg en Wonderfontein waar produsente hulle beplande mielie- en sojaboonaanplantings kon voltooi. Op hierdie stadium lyk die gesaaides goed, maar dit is droog.

   Oor die grootste gedeelte van die res van die streek is 80% tot 90% van die beplande mielie aanplantings voltooi en hiervan het 70% tot 80% opgekom. Die res het nog nie ontkiem nie omdat die grond te droog is.

   In die omgewing van Morgenson en Amersfoort is minder as 20% van die beplande aanplantings voltooi en hiervan het ongeveer 5% opgekom. Ryp het ook skade aan die mielies aangerig.

   In die Standerton distrik waar normaalweg groot hoe­veelhede graansorghum en sonneblom geproduseer word, kon niks van hierdie gewasse geplant word nie. Verder is slegs 30% van die beplande mielie-aanplantings voltooi en die meeste hiervan het nog nie ontkiem nie. Heelwat boere het nie geplant nie. Oor die hele streek is planttyd reeds verby.

  2. Oostelike Vrystaat

   Oor ongeveer die helfde van hierdie streek is 50% tot 70% van die beplande mielie-aanplanting voltooi en dit lyk redelik goed op hierdie stadium.

   In die distrikte van Frankfort en Villiers is slegs 15% van die beplande mielie-aanplantings voltooi, waarvan 90% reeds opgekom het en planttyd bykans verby is.

   In die distrikte van Marquard en Senekal is baie min geplant en dit wat wel geplant is, is 'n totale mislukking.

  3. Noordoos-Vrystaat

   Met die uitsondering van Parys waar ongeveer 60% van die beplande mielie-aanplantings voltooi is, is ongeveer 5% van die aanplantings in die distrikte van Vredefort, Koppies en Sasolburg voltooi, maar weens die droogte, is die saailinge besig om dood te gaan. Indien dit nou reën kan boere in hierdie gebiede nog tot ongeveer 19 Desember plant.

  4. Noordwes-Vrystaat

   In hierdie streek wat strek vanaf Viljoenskroon na Bloem­fontein en die Goudvelde rondom Welkom insluit, wissel mielie-aanplantings van so min as 10% in Viljoenskroon tot 50% in die distrikte van Wesselsbron, Hoopstad en Bultfontein. Produsente het ook oor die hele streek ophou plant omdat dit te droog is.

   In die distrikte van Wesselsbron, Hoopstad en Bothaville is sonneblom en grondbone geplant, maar die stand van die sonneblom is nie goed nie en groot windskade word ondervind.

  5. KwaZulu-Natal

   Oor die hele gebied van KwaZulu-Natal is die beplande aanplantings van mielies voltooi en dit lyk redelik goed op hierdie stadium. Sojaboonaanplantings is ongeveer 50% voltooi, maar dit is te droog om verder te plant.

   Rypskade gedurende die afgelope week het ook voor­gekom oor die gebiede van Dundee en Vryheid.

  6. Noordwes

   In die distrikte van Bloemhof, Schweizer-Reneke, Chris­tiana en Wolmaransstad, wat Makwassie en Leeudoring­stad insluit, is ongeveer 30% van die beplande mielie-aanplantings voltooi, maar dit is te droog om verder te plant. Oor die hele gebied wat Vryburg, Setlagole en Mareetsane insluit, is ongeveer 20% van die beplande mielie-aanplantings voltooi terwyl daar in die Lichtenburg omgewing slegs 10% van die mielie-aanplantings voltooi is.

   Oor die gebied wat die distrikte van Koster, Ventersdorp en Randfontein insluit is bykans nog niks geplant nie. Hierdie laasgenoemde gebied kan nog tot ongeveer 15 Desember plant terwyl die res van die Noordwes Provinsie tot ongeveer einde Desember kan plant.

   Mnr Vermaak meld verder dat die terugvoering rakende aanplantings in Zambië en Zimbabwe baie beperk is en ook geraak word deur die droogte. Met die probleem in Zimbabwe word daar ook nie aanplantings aangemoedig nie.

 8. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Super Sojakompetisie

    1. Suksesse en knelpunte van die Super Soja­kompetisie in KZN en die meriete van 'n Super Sojakompetisie as 'n voorligtings / tegnolo­gieoordragingsinstrument / metode

     Kennis word geneem van die inhoud wat as Bylae A by die notule aangeheg is.

     Dank word aan mnr Havenga oorgedra vir sy moeite om die dokument op te stel.

   2. Uitbreidingspotensiaal en beplanning

    Hierdie aangeleentheid staan oor tot 'n volgende ver­gadering.

   3. Tender, Sojabedryf – Departement van Land­bou, KZN

    Kennis word geneem dat die tender nog nie toegeken is nie.

  2. Mpumalanga

   1. Gesprek met PNS Tegnologiekomitee ten opsigte van sclerotinia proefwerk

    Dr De Kock meld dat die gesprek wel plaasgevind het en dat daar besluit is dat mnr Van Wyk nie werk op sclerotinia sal doen nie en daar volstaan word met die werk wat deur die LNR-IGG en mnr Killian gedoen word.

    Hierdie aangeleentheid kan van die sakelys afgehaal word.

    Besluit:

    1. Hierdie aangeleentheid kan van die sakelys afgehaal word.

     Sekretaresse

   2. Kwotasie vanaf dr Joubert

    Dr De Kock rapporteer dat die kwotasie vanaf dr Joubert ontvang is en dat dit reeds aanvaar is.

    Mnr Van Wyk rapporteer dat die proef onder besproeiing reeds op Loskopnavorsingstasie geplant is.

  3. Noordwes provinsie

   1. Verskillende proefaanplantings

    Mnr De Beer rapporteer dat daar by Rietgat (Lichtenburg) 'n cultivar- en strookproef geplant is, sowel as 'n cultivar- en strookproef by Viljoenskroon. Mnr De Beer meld verder dat daar drie (3) cultivarproewe en twee (2) strookproewe te Potchefstroom, asook 'n cultivarproef by Rustenburg geplant is.

    Op 'n vraag van die Voorsitter meld mnr Pretorius dat daar wel plek is vir sojabone in die NWK gebied, maar dat daar nie genoeg belangstelling is nie.

  4. Limpopo

   1. Springbokvlakte

    Mnr Van Wyk rapporteer dat dit heelwat in die suide van die Springbokvlakte gereën het. Mnr Van Wyk meld dat hy 'n verdere proef geplant het in die Limpopo Provinsie teen die Limpoporivier in die Weipe (Limpopovallei) omgewing waar proefwerk gedoen word ten opsigte van planttyd, rywydtes en cultivars.

   2. Verskillende proefaanplantings

    Hierdie aangeleentheid word nie bespreek nie.

  5. Vrystaat

   1. Oos-Vrystaat

    1. Algemeen

     Mnr Maree rapporteer dat die rywydte proef in die Oos-Vrystaat goed lyk en dat dit wel daar gereën het.

   2. Noordwes-Vrystaat

    1. Algemeen

     Hierdie aangeleentheid word nie bespreek nie.

   3. Suidoos-Vrystaat

    1. Algemeen

     Hierdie aangeleentheid word nie bespreek nie.

   4. Sentraal-Vrystaat

    1. Algemeen

     Hierdie aangeleentheid word nie bespreek nie.

    2. Terugvoering ten opsigte van aanplantings te Glen

     Mnr Maree rapporteer dat alles gereed is om te plant, maar dat dit te droog is. Hy meld verder dat hy met mnr De Beer gesprek gevoer het en dat daar ooreengekom is dat die grond vir die cultivarproewe besproei moet word sodat daar geplant kan word. Die droëland proewe sal nie weer besproei word nie, terwyl die demonstrasieproewe geensins besproei sal word nie. Dr De Kock beveel aan dat die droëland proewe se eerste besproeiing ten minste 'n besproeiing van 75mm moet wees.

  6. Oos-Kaap

   1. Alexandria en Port Alfred

    Die Voorsitter rapporteer dat daar in samewerking met die Sigorei bedryf strookproewe aangeplant is. Die Voorsitter meld verder dat die PNS-Raad die aanplantings besoek het en dat die proewe baie goed lyk.

    Dr De Kock rapporteer dat sowat 30ha sojabone te wete A5409 en A5409RR geplant is. In die middel van die aanplanting is 'n dowwe kol wat blyk dat daar 'n tekort kan wees. 'n Monster is geneem en die uitslae word afgewag.

    Mnr Bennett word versoek om met dr De Kock kontak te maak binne die volgende week om uit te vind wat die uitslae is.

    Besluite:

    1. Dat die uitslae van die monster wat te Port Alfred geneem is afgewag word.

     Dr De Kock

    2. Dat mnr Bennett versoek word om met dr De Kock kontak te maak binne die volgende week om uit te vind wat die uitslae van die monster is.

     Mnr Bennett
     Dr De Kock

   2. Mnr Lubbe – terugvoering ten opsigte van 70ha sojabone by Lusikisiki

    Hierdie aangeleentheid staan oor tot 'n volgende ver­gadering.

   3. Terugvoering mnr Killian – terugvoering ten opsigte van 30ha sojabone by Butterworth

    Hierdie aangeleentheid staan oor tot 'n volgende ver­gadering.

  7. Suidwestelike Distrikte

   1. George omgewing

    Die Voorsitter rapporteer dat die George omgewing baie droog is. Die beplanning was om sowat 200ha sojabone te plant, maar dat daar slegs 100ha gevestig is.

  8. Noord-Kaap

   1. Proewe te Upington

    Mnr Van Wyk rapporteer dat hy binnekort 'n cultivarproef met verskillende cultivars en verskillende rywydtes te Upington onder vloed besproeiing gaan plant.

  9. Gauteng

   1. Aanplantings – Mnr Lubbe

    Hierdie aangeleentheid staan oor tot 'n volgende ver­gadering.

   2. Verskillende aanplantings

    Mnr Van Wyk rapporteer dat hy in Gauteng 'n proef geplant het naby Bronkhorstspruit met bemesting- en kalk behan­delings asook plantdatums, verskillende cultivars en verskillende entings. Hy meld verder dat hierdie proewe heelwat reën gekry het en baie goed lyk.

  10. Algemeen

   1. Oesskattings

    Kennis word geneem van die inhoud van Bylae B.

    Mnr Pretorius meld dat daar nuwe syfers vanaf die Nasionale Oesskattingskomitee gepubliseer sal word na aanleiding van inligting wat beskikbaar is.

   2. Mikpunte – 2000, 2010 en 2020

    Hierdie aangeleentheid word nie bespreek nie.

   3. Plakkaat, mnr Du Plessis

    Hierdie aangeleentheid kan van die sakelys afgehaal word.

    Besluit:

    1. Dat die aangeleentheid van die sakelys afgehaal word.

     Sekretaresse

 9. Behoeftes van die mark en produsente

  1. Mark

   1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

    Dr Griessel meld dat die sojaboon-oliekoek pryse bepaal word deur die internasionale prys van sojabone wat weer beïnvloed word deur faktore soos weersomstandighede, opbrengste ens. 'n Verdere faktor wat baie belangrik is, is die surplus of tekort van sojabone wat die daling of styging van pryse kan beïnvloed.

    Dr Griessel berig verder dat die wêreld voorsiening van die totale produksie van oliekoek (sojabone, sonneblom, raapsaad, ens.) vir die 2002/2003 jaar 4,1 miljoen ton laer is as die vorige jaar, welke syfer oordrag voorraad insluit. Die totale oliekoek voorsiening vir 2001/2002 was 362 miljoen ton terwyl dit vir die 2002/2003 jaar slegs 358,9 miljoen ton beloop. Alhoewel die voorsiening gedaal het, het die produksie van sojabone verhoog met 5,5 miljoen ton.

    Die afname is egter as gevolg van 'n daling van 3,6 miljoen ton by sonneblomme en raapsaad en 'n 5 miljoen ton daling by ander oliesade. 'n Moontlike rede vir die surplus oliekoek is die feit dat daar soveel meer sojabone gepers moet word om aan die olie-behoeftes te voorsien as wat die geval met ander sade is. Dr Griessel stel dit duidelik dat die surplus oliekoek slegs 'n tydelike verskynsel is.

    Die prys van 47% proteïen sojaboon-oliekoek geland in Durban vir die gemelde maande is soos volg:

    Januarie R2 288
    Februarie R2 301
    Maart R2 333

    Waarde van sojabone afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland Durban
    Verskeping: R2 307   |   Wisselkoers: R9.31/US$
    Geland Durban 47% proteïen oliekoek 2 307.00
    Spoorvrag na Randfontein 150.00
    2 457.00
    Waarde van volvetsoja 110% R2 703.00
    Prys aan produsent vir sojabone 2 133.00
    – Vervoerkoste na volvet-aanleg 70.00
    – Stoorkoste 60.00
    – Rente 16% (6 maande) 181.00
    – Ekstrusiekoste 130.00
    – 5% ekstrusieverlies 129.00
    Afgeleide produsenteprys vir sojabone – R/ton R2 703.00

   2. SAFEX

    Kennis word geneem dat die SAFEX prys R2 660 / ton is, maar dat daar geen verhandeling plaasvind nie, aangesien daar nie kopers is nie.

   3. Verwerking

    Dr Griessel rapporteer dat die verwerkingskapasiteit 308 600 ton is en soos volg uiteengesit kan word:

    SPP 17 000 ton
    Epol 60 000 ton
    Meadow 72 000 ton
    Nedan Oil Mills 100 000 ton
    MGK 24 000 ton
    WAD (Winterton) 12 000 ton
    Gideon Bürhmann – Ermelo 12 000 ton
    Transvaal Wattle (TWK) 9 600 ton
    Bokomo – Pronutro 2 000 ton

    Die Voorsitter doen aan die hand dat daar met dr Willemse gesprek gevoer word na aanleiding van die verwerkings­kapasiteit.

    Die Voorsitter sê dat die gemelde syfers slegs voorlopige syfers is en dat dit nog geverifieer moet word. Die aangeleentheid sal tydens die volgende vergadering meer volledig bespreek word.

    Besluite:

    1. Dat die Voorsitter 'n gesprek voer met dr Willemse rakende die verwerkingskapasiteit.

     Voorsitter

    2. Dat kennis geneem word dat die syfers ten opsigte van die verwerkingskapasiteit voorlopige syfers is wat nog geverifieer moet word en die aangeleentheid meer vol­ledig tydens die volgende vergadering bespreek sal word.

     Dr Griessel

  2. Produsente

   1. Algemeen

    Mnr Bennett rapporteer dat 20 000 sakkies Roundup Ready saad beskikbaar was en uitverkoop is die vorige jaar. Uit terugvoer wat ontvang is vanaf produsente wentel die voordeel grootste deel hoofsaaklik rondom die eenvoudigheid van die onkruidbeheer. Daar is bereken dat daar tussen 6 000 en 7 000ha Roundup Ready sojabone geplant was. Verdere berekeninge het getoon dat die gemiddelde opbrengs 1,5 ton was en sowat 9 000 ton gelewer het waarvan 7 000 ton reeds terug ontvang is.

    Mnr Potgieter meld dat van die produsente se kant af hulle voel dat Roundup Ready sojabone die bestuur baie vergemaklik en dat daar nie groot opbrengsverskil is nie.

    Mnr De Beer meld dat Monsanto van hulle kommersiële cultivars uit die mark onttrek het. Mnr De Beer meld verder dat PANNAR ook nou drie (3) cultivars, Pioneer Hi-Bred (PHI) drie (3) cultivars asook Linkseed cultivars aangebied het vir Roundup Ready registrasie.

 10. Saad

  1. Teelprogram – beplanning / vordering

   Mnr Pretorius rapporteer dat die teelmateriaal geplant is ten spyte van die moeilike omstandighede te Potchef­stroom, Bethlehem (onder droëland en onder besproeiing), Brits en Cedara (eerste aanplanting). Die eerste aan­planting op Cedara lyk baie mooi.

   Die Voorsitter meld dat die vergadering op hoogte gehou sal word soos die teelprogram vorder.

   Mnr Pretorius noem dat die gesprek tussen die LNR-IGG en die PNS Tegnologiekomitee wel plaasgevind het.

 11. Nasionale cultivarproewe

  1. Algemene oorsig

   Mnr De Beer rapporteer dat daar 44 cultivarproewe hierdie seisoen uitgestuur is en dat vier onsuksesvol was naamlik, te Brits, Koedoeskop, Maricana en Ficksburg. Mnr De Beer meld dat LNR-IGG al reeds 9 cultivarproewe geplant het en daar nog twee cultivarproewe by Bloemfontein geplant moet word.

   Daar is reeds 10 strookproewe geplant te Kinross, Groblersdal (2), Warden, Naboomspruit, Viljoenskroon, Lichtenburg, Potchefstroom (2) en Rietrivier. 'n Probleem word egter ondervind met die Rietrivier strookproef, aangesien die verantwoordelike persoon gesterf het. Die strookproef te Koedoeskop het ook 'n probleem, aangesien navorsing deur MGK afgeskaal word.

   Die Voorsitter versoek mnr De Beer om 'n lys van cul­tivarproewe aan die Sekretaresse beskikbaar te stel om by die notule aan te heg.

   Besluit:

   1. Dat mnr De Beer versoek word om 'n lys van cultivar­proewe aan die Sekretaresse beskikbaar te stel om by die notule aan te heg.

    Mnr De Beer
    Sekretaresse

 12. NAMPO Oesdag

  Dr De Kock rapporteer dat die NAMPO Oesdag beplan word vir 13-16 Mei 2003. Dr De Kock meld dat die PNS-Raad tydens sy vorige vergadering goedgekeur het dat die uitstalling by die NAMPO Oesdag sal voortgaan vir 2003. Die vergadering word versoek om enige veranderings / wysigings / voorstelle ten opsigte van die PNS-uitstalling aan dr De Kock teen 30 Januarie 2003 deur te gee.

  Besluit:

  1. Dat enige verandering / wysigings / voorstelle ten opsigte van die PNS-uitstalling aan dr De Kock voor 30 Januarie 2003 deurgegee word.
 13. Navorsing

  1. Roes

   1. Roes Taakspan – terugvoering en beplanning

    Mnr Pretorius rapporteer dat hy met dr McLaren gesprek gevoer het en dat dr McLaren by Nooitgedacht produsente en verteenwoordigers se hulp ingeroep het om te help om die indikatorproewe te probeer bevorder. Huidiglik is daar nog geen indikatorproewe aangeplant nie as gevolg van die droogte nie. Mnr Pretorius meld verder dat Ermelo se indikatorproewe ook nie geplant is nie en die enigste indikatorproewe op Piet Retief en Cedara geplant is. Mnr Pretorius meld verder dat hy 'n besoek aan Cedara gebring het en die eerste twee aanplantings baie goed opgekom het, maar dat die derde aanplanting slegs gered kan word indien dit binne die volgende week reën. Die vierde aanplanting moet binnekort geplant word. Die aanplanting op Piet Retief is vertraag weens die laat reën. Mnr Pretorius noem dat die vroeëre cultivaraanplantings as indikatorproewe vir roes gebruik sal word.

    Dr De Kock meld dat die volgende vergadering van die Roes Taakspan op 24 Julie 2003 op Bothaville plaasvind.

    Mnr Pretorius meld dat hy met dr Purchase gesprek gevoer het en dat dr Purchase met mnr Shone van GSA sal onderhandel om as Voorsitter van die Roes Taakspan aan te bly. Mnr Pretorius meld verder dat LNR-IGG wel die sekretariaat van die Roes Taakspan sal behartig.

   2. Proefwaarnemings, Cedara

    Hierdie aangeleentheid staan oor tot 'n volgende ver­gadering.

  2. Sclerotinia

   1. Notule van 15 Oktober 2002 – staan oor

    Die Voorsitter meld dat die notule van die sclerotinia werkgroep gehou op 15 Oktober 2002 by die volgende notule aangeheg sal word.

    Besluit:

    1. Dat die notule van die Sclerotiniavergadering gehou op 15 Oktober 2002 by die volgende notule aangeheg word.

     Sekretaresse

   2. Proefwerk – Dr McLaren en mnr Killian

    Die Voorsitter bevestig dat dr McLaren met mnr Killian sal skakel in verband met proefwerk rakende sclerotinia.

    Die Voorsitter versoek mnr Bennett om meer inligting aan die vergadering deur te gee aangaande die weerstand­biedendheid van Roundup Ready sojabone teen sclerotinia.

    Besluit:

    1. Dat mnr Bennett versoek word om by 'n volgende ver­gadering meer inligting te verskaf rakende die weerstand­biedendheid van Roundup Ready sojabone teen scle­rotinia.

     Mnr Bennett

   3. Proefwerk wat beplan word vir die komende seisoen ten opsigte van sclerotinia

    Dr De Kock meld dat daar 'n gesprek gevoer is met LNR-IGG en hulle onderneem het om werk te doen op sclerotinia op gronde wat besmet is met die siekte. Dr De Kock meld verder dat die werk op sojabone en sonneblom ten opsigte van die beheer van sclerotinia gedoen sal word op die PANNAR proefplaas te Delmas. Verdermeer sal daar saadbehandeling met Benlate, bespuiting met Benlate, bespuiting met Sumisclex en 'n bespuiting met Amistar gedoen word. Slegs Benlate is geregistreer vir saad­behandeling van sonneblomme en Sumisclex geregistreer as 'n spuitmiddel. Die spuitmiddels sal gespuit word op blomstadium en 'n verdere behandeling op blomstadium plus 10 dae. Dr De Kock noem dat mnr Killian by 'n produsent in Bergville ook 'n proef uitgelê het waar hy Benlate, Sumisclex, Amistar en Score gaan spuit. Dr McLaren sal betrek word by die betrokke proef van mnr Killian. Die maatskappy wat Sumisclex vervaardig het onderneem om te kyk of die dosis gewysig kan word asook die aantal bespuitings.

    Mnr Pretorius meld dat hy PANNAR by Greytown besoek het en dat die Delmas proefplaas droog is en geen proewe geplant kan word nie. Mnr Pretorius meld verder dat dr McLaren 'n reëling het by Amsterdam waar daar ook sclerotinia besmetting is. Hulle is tans besig om koring te stroop waarna sojabone geplant sal word. Daar is oor­eengekom dat dr McLaren 'n blok kan gebruik om die proefwerk te doen.

  3. Lys van goedgekeurde projekte, Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust

   Kennis word geneem van die inhoud van Bylae D, ingebind in die sakelys.

 14. Sojaboonforum

  1. Terugvoering van vergadering

   Die Voorsitter meld dat die vergadering van die Forum plaasgevind het op 5 November 2002. Die Voorsitter meld verder dat 'n baie positiewe verslag vanaf Agri-Inspec ontvang is, aangaande die totale ondersoek na die Oliebedryf. Die Voorsitter noem dat hierdie projek deur die Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust befonds word.

   Die Voorsitter meld verder dat die projek wat prof Eloff van Universiteit van Pretoria op skadelike sade doen gestaak is, aangesien nuwe graderingsregulasies aanvaar is wat die vlakke van skadelike sade in graan voldoende aanspreek.

  2. Sake om na die volgende Forum te verwys

   Die Voorsitter meld dat hy die Forum op hoogte sal hou ten opsigte van roes en sclerotinia.

   Besluit:

   1. Dat die Voorsitter die Forum op hoogte sal hou ten opsigte van roes en sclerotinia.

    Voorsitter

 15. Ander sake

  1. Inligtingsdae 2002

   Die Voorsitter bedank mnr Gerhard Keun en me Maria Pretorius vir hul insette by die Sojakundigheidsforum. Dank word ook oorgedra aan die sprekers en die lede wat dit bygewoon het.

   Kennis word geneem van die volgende inligtingsdae vir 2003:

   13-16 Mei Nampo-Oesdag
   26 Augustus Supersojakompetisie, Cedara
   27 Augustus Supersojakompetisie, Dundee

 16. Toevoegings tot die sakelys

  Geen.

 17. Datums van volgende vergaderings

  Kennis word geneem van die datums van die vergaderings vir 2003:

  • 27 Januarie
  • 12 Maart
  • 8 Mei
  • 24 Julie – Roes Taakspan
  • 7 Augustus
  • 1 Oktober
  • 25 November
 18. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die lede van die werkgroep vir hul insette vir die jaar wat verby is en wens almal 'n Geseënde Kersfees en Voorspoedige nuwe jaar toe.

  Aangesien daar geen verdere sake vir bespreking is nie, verdaag die Voorsitter die vergadering om 12:50.